1 Νοε 2017

«ΟΧΙ!» βροντοφώναξε ὁ Ὀρθόδοξος λαὸς

Συνεκλόνισε τὸ Πανελλήνιον ἡ μεγάλη εἰς πλῆθος καὶ ἐνθουσιώδης εἰς παλμὸν εἰρηνικὴ πορεία διαμαρτυρίας, «Λέμε ΟΧΙ» πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας διὰ τὸ ζήτημα τῶν θρησκευτικῶν. Οἱ Ὀρθόδοξοι ἀναμένουν ἀπὸ τοὺς Ποιμένας των νὰ ἀρθοῦν εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ ὑψώσουν καὶ οἱ ἴδιοι ὁμοὺ μετὰ τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τὴν φωνὴν τοὺς ἔναντί του ἐγκλήματος ποὺ συντελεῖται εἰς βάρος τῶν παιδιῶν μας. Τοὺς καλεῖ ἡ Ἀρχιερατική των εὐθύνη. Τοὺς καλεῖ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία τῆς πατρίδος μας. Οφείλουν καὶ αὐτοὶ νὰ ὀρθώσουν ἕνα ΟΧΙ εἰς τὴν παράδοσιν τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν εἰς τὸ ἰδεοληπτικὸν κυβερνῶν κόμμα τῆς κατοχῆς… μόλις τοῦ 10% (1.925.000 ψῆφοι εἰς τὰς ἐκλογᾶς τοῦ Σεπτεμβρίου 2015 ἔναντι περίπου 20.000.000 Ἑλλήνων ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ)!
Ἡ πορεία αὐτὴ δὲν ἦτο ἡ μόνη δράσις καθὼς ἐκδηλώσεις κατὰ τῶν θρησκευτικῶν ἔλαβαν χῶραν εἰς Ἀθήνας, Θεσσαλονίκην, Λάρισαν, Ἀγρίνιον, Κιλκίς, Καλαμπάκα κ.α., ἐνῶ δεκάδες γονέων καθημερινῶς ἐπιστρέφουν τὰ βιβλία εἰς Ξάνθην, Καβάλαν, Φλώριναν, Ἀγρίνιον, Ἄργος, Πάτμον, Κρήτην κ.α. Τὸ αὐτὸν ἔπραξαν καὶ 47 μαθηταὶ τῆς Γραβιᾶς Φωκίδος. Ἤδη ἡ Ι. Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἐζήτησε τὴν ἀπόσυρσιν τῶν φακέλων καὶ πρῶται ἔδωσαν τὸ παράδειγμα δύο Ι. Μητροπόλεις (Σιδηροκάστρου καὶ Λέρου) ποὺ ἔλαβαν ἀπόφασιν δι' ἐπιστροφὴν τῶν....
βιβλίων καὶ ἐπαναφορὰν τῶν παλαιῶν.
Οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται ἐποίησαν ἄριστα ζητοῦντες τὴν ἀπόσυρσιν τοῦ νόμου ἀλλαγῆς φύλου καὶ ἐπηνέθησαν ἀπὸ τὸν λαόν. Ὅμως ὁ λαὸς ἐξεσηκώθη διὰ τὰ θρησκευτικὰ ὄχι ἁπλῶς δὶ’ ἕνα νόμον. Ἀπὸ αὐτὸν τὸν λαὸν θὰ ζητήση ἡ Ἐκκλησία νὰ «ξεσηκωθῆ» εἰς περίπτωσιν χωρισμοῦ μὲ τὴν Πολιτείαν. Διὰ τοῦτο ἂν ἐπιθυμῆ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ Ἱεράρχαι τὴν ἀρωγήν του, ἃς κλίνουν εὐήκοα ὦτα εἰς τὸ κατεπεῖγον αὐτὸ ζήτημα. Ποῖος θὰ σᾶς ἀκολουθήση, ἐὰν δοθῆ ἡ ἐντύπωσις ὅτι ἐσυνθηκολογήσατε εἰς τὸ παρασκήνιον διὰ τὰ θρησκευτικά, ὥστε νὰ ἐπιτύχετε συμφωνία διὰ τὴν περιουσίαν; Μὴ ἀναμένετε μόνον ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, τὸν ὁποῖον ἐκολάκευσεν ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης μὲ τὴν ἀναγόρευσίν του εἰς ἐπίτιμον διδάκτορα (σπουδαῖος τίτλος δὶ’ Ἀρχιεπίσκοπον!) καὶ τοῦ ὁποίου ἐπιστήθιος φίλος τυγχάνει ὁ ἐνορχηστρωτὴς τῆς ἀποδιοργανώσεως τῶν θρησκευτικῶν κ. Στ. Γιαγκάζογλου. Ἐνθυμεῖσθε ὅτι, ὅταν ὁ Μακαριώτατος ἐχαρακτήρισε τὰ νέα προγράμματα ὡς «ἀπαράδεκτα καὶ ἐπικίνδυνα», τὰ μέλη τοῦ ΚΑΙΡΟΥ δὲν ἐδίστασαν νὰ ἐκτοξεύσουν τὰ ἰοβόλα βέλη τους; Εἰς αὐτοὺς στηρίζεσθε; Μήπως δὲν εἶναι ὑπὲρ τοῦ χωρισμοῦ ὁ ΚΑΙΡΟΣ;

Τὸ προμελετημένον ἔγκλημα

Ὁ Ἱερομ. Δαμασκηνός, πρ. Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ι. Κοινότητος, εἶχε προεπισημάνει τὴν μετατροπὴν τοῦ μαθήματος εἰς θρησκειολογικὸν ἤδη μὲ ἐπιστολήν του πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον τὴν 15ην Αὐγούστου 2013(!):
«Τὸ τραγικώτερον ὅμως καὶ ἐπικινδυνοδέστερον εἶναι ἡ ἐπιμονὴ τῶν λεγομένων θεολόγων, μικρᾶς μειοψηφίας, ἀλλὰ πεισμώδους καὶ ἀποφασιστικῆς εἰς τὰς ἐνεργείας της, διὰ τὴν πνευματικὴν μετάλλαξιν τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ὁμὰς αὕτη τῶν θεολόγων, οἰονεῖ προέκτασις τῆς Τρόϊκα, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἀπὸ δεκαετίας Σύμβουλον τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, κ. Στ. Γιαγκάζογλου, καὶ ὁμὰς ἑτέρων θεολόγων, τινὲς τῶν ὁποίων (δέκα τὸν ἀριθμὸν) εἶναι μέλη τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ (νῦν ἐκπεσόντος ἐκ τῆς Ὀρθοδοξίας) περιοδικοῦ ΣΥΝΑΞΗ, ἱδρυθέντος τὴ παροτρύνσει σεπτῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Π. Νέλλα, προσπαθεῖ νὰ ἐπιβληθῆ δυναστικῶς καὶ παρὰ πάσαν δημοκρατικὴν δεοντολογίαν εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν τῶν Ἑλληνοπαίδων, μεταβάλλουσα τὸ μάθημα τῆς διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς θρησκειολογίαν, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς παρουσίας μιᾶς μικρᾶς μειοψηφίας λαθρομεταναστῶν εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἐπειγομένη νὰ ἐφαρμόση Εὐρωπαϊκᾶς ὁδηγίας ὡς καὶ ἄλλων σκοτεινῶν κέντρων. Ἐπὶ ἔτη τώρα ὁ κ. Γιαγκάζογλου εἶναι ἀμετακίνητος εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ τὸ Παιδαγωγικὸν Ἰνστιτοῦτον, ὑφ’ ὄλας τὰς Πολιτικᾶς μεταλλάξεις, ἐν σχέσει μὲ ἄλλους συναδέλφους του. Ὁ κ. Γιαγκάζογλου ὑποβάλλει ὑπομνήματα εἰς τοὺς Ὑπουργοὺς Παιδείας τὸ πρώτον ἀπὸ τὸ 2008 εἰς τὸν κ. Στυλιανίδην, (ὅρα τεῦχος 108, περιοδ. ΣΥΝΑΞΗ, σέλ. 71-79), δημοσιογραφεῖ εἰς τὸ διαδίκτυον καὶ ἄλλα περιοδικὰ θεολογικοῦ καὶ μὴ περιεχομένου, προκειμένου νὰ ἐπιβάλη τὸ πεπλανημένον καὶ ἀρρωστημένον φρόνημά του εἰς τὰ Σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος. Ἐκπλήσσει ἡ ἐπιμονή του καὶ ἡ ἐργώδης προσπάθειά του νὰ καταργήση τὸν ὀρθόδοξον τρόπον ἀγωγῆς τῶν Ἑλληνοπαίδων καὶ νὰ ἀναμίξη τὴν ἀλήθειαν μὲ τὸ ψεῦδος, τὰ πνευματικὰ μύρα μὲ τὰς πνευματικᾶς σήψεις καὶ νὰ μεταβάλλη τὸ μάθημα τῆς ὀρθοδόξου ἀγωγῆς εἰς θρησκειολογίαν. Εἰς τὰ γραπτά του ἀποτυποῦται ὁ κλασσικὸς τύπος τοῦ ἐκ τῆς ὑπερηφανείας πεπλανημένου θεολόγου, τὸν ὁποῖον ἀκολουθεῖ τυφλὰ ἡ ὁμὰς τῶν ἐμπειρογνωμόνων θεολόγων, συνπλανηθεῖσα μετ  αὐτοῦ, μᾶλλον μωρολόγου, κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία… (Ρωμ. 1, 22), διότι αὐτὸς καὶ οἱ ὁμόφρονές του παραθέτουν τὴν Ἀλήθειαν τοῦ Χριστοῦ, παραλλήλως μὲ τὴν πλάνην τοῦ Σατανᾶ, χωρὶς νὰ ὁμολογοῦν, ποία εἶναι ἡ Ἀλήθεια καὶ ποία ἡ πλάνη τῶν θρησκειῶν».

Ἡ Ἀκαδημία τῆς Δημητριάδος θὰ κυβερνᾶ τὴν Ἐκκλησίαν;

Τὸ 2008 οἱ ἀπὸ ἐτῶν φίλοι κ. Στ. Γιαγκάζογλου καὶ Π. Καλαϊτζίδης, Διευθυντὴς τῆς Ἀκαδημίας, εἰς τὸ ὑπόμνημά των πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας ἐδήλωναν ὅτι τὸ μάθημα δὲν θὰ εἶναι οὔτε κατηχητικὸν οὔτε καν ὁμολογιακὸν καὶ ἔχοντες προβλέψει τὰς ἀντιδράσεις τῶν γονέων προειδοποίουν τὸ Ὑπουργεῖον διὰ λῆψιν μέτρων: «ὑπάρχει ἐνδεχόμενο πολλοὶ γονεῖς γιὰ λόγους εὐσέβειας… νὰ ζητοῦν ἀπαλλαγὴ τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά, γιατί, ἁπλῶς, δὲν θὰ συμφωνοῦν μὲ τὴν μὴ ὁμολογιακὴ ἡ ἀκραιφνῶς παραδοσιακὴ καὶ ὀρθόδοξη γραμμὴ στὴ διδασκαλία»! Οἱ κύριοι αὐτοὶ προσποιοῦνται ὅτι ἀγνοοῦν ὅτι εἰς τὰς 20 ἀπὸ τὰς 28 χώρας τῆς Εὐρώπης τὸ μάθημα εἶναι ὁμολογιακόν;
Ὁ κ. Γιαγκάζογλου μὲ τὸν κ. Καλαϊτζίδην εἰς τὸ ἴδιον ὑπόμνημά τους εἰσηγοῦντο ἐπίσης «νὰ μὴν ἐποπτεύεται τὸ μάθημα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία» καὶ ἐφέτος κατὰ τὴν διεξαγωγὴν τοῦ διαλόγου διὰ τὰ θρησκευτικὰ ὑπεστήριζον ὅτι δὲν πρέπει νὰ συμπεριλαμβάνεται οὐδεὶς ἐκτός τν μελῶν τοῦ ΙΕΠ, ἐξοβελίζοντες ἀκόμη καὶ τὴν Ἐκκλησίαν (Αὐτὰ ἐδήλωσε καὶ ὁ κ. Χρ. Σταμούλης, ὁ ὑπέρμαχος καὶ εἰσηγητὴς τῆς ἐκλογῆς τοῦ κ. Γιαγκάζογλου εἰς τὴν θέσιν Καθηγητοὺ τῆς Δογματικῆς, βλ. Ο.Τ. φ. 2162/28.04.2017. Ὁ κ. Σταμούλης εἶχε καταφερθῆ καὶ γενικῶς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, βλ. Ο.Τ. φ. 2167/02.06.2017). Οἱ κύριοι αὐτοὶ προσποιοῦνται ὅτι δὲν γνωρίζουν ὅτι ἀπὸ τὰς 28 χώρας τῆς Εὐρώπης μόνον εἰς τρεῖς (Βουλγαρία, Ἑλλάδα, Κύπρος) ἀποφασίζει μονομερῶς τὸ Κράτος;
Θεμέλιόν το νέου μαθήματος ὤριζαν τὸ θρησκευτικὸν φαινόμενον: «ὡς βάση του μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ τὸ θρησκευτικὸ φαινόμενο γενικά… θὰ ἀπευθύνεται καὶ θὰ ἐνδιαφέρει ὅλους τους μαθητές, ἀνεξαρτήτως ὁμολογίας ἡ θρησκεύματος». Πράγματι αὐτὸ ἀποτυπώνεται εἰς τοὺς νέους φακέλους. Κατηγορηματικοὶ ἤσαν καὶ ὁ κ. Κ. Γαβρόγλου καὶ ὁ κ. Γέρ. Κουζέλης ὅτι τὰς ἀποφάσεις θὰ λάβη μόνη της ἡ Πολιτεία καὶ μάλιστα πρὸς αὐτὴν τὴν θρησκειολογικὴν κατεύθυνσιν. Κατὰ τὴν κοπὴν τῆς πίττας τῆς νεολαίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως παρουσία τοῦ Πατριάρχου Κῶν/λεως ὁ κ. Ὑπουργὸς εἶπε (Ο.Τ. ἄρ. 2150/ 27.01.2017): «Τὸ μήνυμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν εἶναι μονάχα ἕνα μήνυμα θρησκευτικό, εἶναι βαθιὰ πολιτικὸ μήνυμα, ἕνα μήνυμα πρὸς ὅλα τα μέλη μιᾶς κοινωνίας, ἀνεξαρτήτως τῶν θρησκευτικῶν τους πεποιθήσεων», προϊδεάζων ὅτι καὶ τὸ νέον περιεχόμενον τῶν θρησκευτικῶν θὰ ἀπευθύνεται εἰς ὅλους «ἀνεξαρτήτως τῶν θρησκευτικῶν τους πεποιθήσεων»! Ἄλλωστε τὸ στίγμα του τὸ εἶχε δώσει ἤδη, ὅταν ἐπισκεπτόμενος μουφτείαν εἰς τὴν Θράκην ἐφωτογραφήθη κρατῶν τὸν Κοράνιον μὲ ἑκατέρωθεν αὐτοῦ δύο ἰμάμηδες. Τὸ ΙΕΠ ὅμως εἶχεν ἐπίσης προκαταλάβει τὸ ἀποτέλεσμα μὲ ἀνάρτησιν εἰς τὸν ἐπίσημον ἰστότοπόν του τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Αὐστριακοῦ Καθηγητοῦ κ. Rothgangel, προσκεκλημένου τῆς Τμ. Θεολογίας τῆς Θεσσαλονίκης, τῆς 9ης Δεκεμβρίου 2016, εἰς τὴν ὁποίαν χαρακτηριστικῶς ἀνεφέρετο τὸ ἑξῆς: «θὰ πρέπει νὰ κλίνουμε πρὸς τὸ συμπληρωματικὸ σχῆμα Θεολογία καὶ ταυτόχρονα Θρησκειολογία»! Εἰς αὐτὸ μήπως δὲν ἀνεφέρετο καὶ ἡ φράσις τοῦ κ. Κουζέλη «θὰ ὑπάρξουν σαρωτικὲς ἀλλαγές»;!

Η Arigatou θὰ κυβερνᾶ τὴν Ἐκκλησίαν;

Ἡγετικὴν δράσιν λόγω ἁρμοδιότητος εἶχεν ὁ κ. Ἄγγ. Βαλλιανάτος, διὰ τὸν ὁποῖον κατέστη γνωστὸν ὅτι εἶναι μέλος εἰς τὴν διεθνῆ «νεοβουδιστικὴν» ὀργάνωσιν Arigatou. Ὁ κ. Βαλλιανάτος πρὸς ἔκπληξιν ὅλων εἰς τὴν ἡμερίδα τῆς 4ης Ἀπριλίου 2017, ποὺ ὠργάνωσεν ὁ ΚΑΙΡΟΣ καὶ ἦτο παρὼν ὁ κ. Γιαγκάζογλου, παρεδέχθη ἄνευ δισταγμοῦ ὅτι ἀνήκει εἰς αὐτὴν τὴν ὀργάνωσιν, ἀλλὰ ἰσχυρίσθη ὅτι αὐτὴ δὲν εἶναι ἀποκλειστικῶς βουδιστικὴ καὶ ὅτι δὲν τὸν ἐπηρέασεν οὐδόλως εἰς τὸ ζήτημα τῶν θρησκευτικῶν. Ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν» ἀπήντησε μὲ τεκμήρια ὅτι ὄντως ὁ ἱδρυτὴς –ὅπως καὶ ὀργανώσεις μέλη- τῆς Arigatou εἶναι βουδιστὲς καὶ ὅτι τὸ νέον πρόγραμμα τῶν θρησκευτικῶν ἔχει πολλᾶς ὁμοιότητας μὲ τὸ πρόγραμμα τῆς Arigatou. Τὸ ἐπιχείρημα ὅμως ποὺ συνέτριψε τὸν κ. Βαλλιανάτον ἦτο ὅτι Συνοδικὴ ἀπόφασις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 2016 χαρακτηρίζει τὴν ὀργάνωσιν αὐτὴν ὡς «ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη» καὶ ἑπομένως καὶ μόνον ἡ παραδοχή του ὅτι εἶναι μέλος τῆς καθιστὰ αὐτὸν ἐντελῶς ἀφερέγγυον.
Τὸ παράδοξον καὶ ἐπικίνδυνον ὅμως ἦτο ὅτι ὁ κ. Βαλλιανάτος ἐκτὸς ἀπὸ εἰσηγητὴς τοῦ νέου προγράμματος ἦτο καὶ ἀξιολογητής του! Κατὰ γραπτὴν δήλωσίν του ὁ Σέβ. Μεσογαίας ὑπεστήριξεν ὅτι, ὅταν ἐζήτησαν τὰς ἀξιολογήσεις «μᾶς δόθηκε κάπως καθυστερημένα ἡ λεγομένη «Ἔκθεση Σιδερίδη»… καὶ δύο ἀχρονολόγητα κείμενα τοῦ κ. Ἄγγ. Βαλλιανάτου»! Νὰ ὑπενθυμίσωμεν ὅτι ὁ κ. Βαλλιανάτος δὲν ἦτο ὁ μόνος. Ἀπὸ τὰ ἑπτὰ μέλη ποὺ ὠρίσθησαν δὶ’ ἀξιολόγησιν τὰ πέντε (!) ἤσαν καὶ μέλη τῆς συντακτικῆς ὁμάδος τῶν προγραμμάτων! «ΚΑΙΡΟΣ κερνάει, ΚΑΙΡΟΣ πίνει…», ὡς λέει ὁ λαός.

Ὁ προσχηματικὸς διάλογος

Ἡ μεγαλυτέρα ἐξαπάτησις τοῦ κόσμου ἦτο ὅτι πολὺ πρὶν ἀρχίσει ὁ διάλογος ὁ κ. Γιαγκάζογλου εἶχε συγκροτήσει ὁμάδας συγγραφῆς τῶν νέων φακέλων, ἄνευ δημοσιοποιήσεως διαγωνισμοῦ συγγραφῆς! Ὁ Ἱερομ. Δαμασκηνὸς προεῖδε τὴν ἀποτυχίαν τοῦ διαλόγου εἰς ἄρθρον τοῦ (Ο.Τ. ἄρ. 2148/13.01.2017): «Κάθε διεξαγόμενος διάλογος μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, μὲ ὄπισθεν κεκρυμμένον καθοδηγητὴν τοῦ Κράτους, τὸν κ. Γιαγκάζογλου, θὰ ἀποτύχη παταγωδῶς, λόγω τοῦ ἑωσφορικοῦ ἐγωϊσμοῦ του καὶ τοῦ δαιμονικοῦ του πείσματος, νὰ ἐπιβάλλη τὰς ἰδέας τοῦ εἰς τὴν ἑλληνικὴν νεολαίαν. Ποῖαι ἀνθελληνικαὶ καὶ ἀντορθόδοξοι δυνάμεις κατευθύνουν τὸν κ. Γιαγκάζογλου;».
Εἰς αὐτὸ τὸ σημεῖον νὰ ἀναφερθῆ ὅτι ὁ Σέβ. Μεσογαίας ρητῶς διευκρίνισεν ὅτι ἀνέμενεν ὅτι ὁ διάλογος θὰ ἐγίνετο ἀπὸ μηδενικὴν βάσιν, ὅπως εἶχε δηλώσει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὴν 8ην Μαρτίου εἰς τὴν Ἱεραρχίαν: «Μετὰ πολλὴ συζήτηση ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἔκανε τὴν πρότασή του, ποὺ ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ὁ διάλογος ἀρχίζει ἀπὸ μηδενικὴ βάση μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας μὲ θέμα τὸν ἐμπλουτισμὸ τοῦ βιβλίου… Ὅταν τελείωσε ἡ συνάντηση πῆρε ὁ Μακαριώτατος τὸν Πρωθυπουργὸ κατὰ μέρος καὶ τοῦ εἶπε: «Κύριε Πρόεδρε, τὸ ἀδύνατο σημεῖο μᾶς εἶναι μήπως φεύγοντας αὔριο δοῦμε νὰ γίνεται τὸ ἀντίθετο». Ὁ Πρωθυπουργὸς ἀπήντησε: «Ἡ ἔχουμε λόγο καὶ τὸν τηροῦμε ἡ δὲν ἀξίζει ἡ συζήτηση ποὺ κάνουμε!». Ὑπενθυμίζομεν ὅτι τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2016 ὅταν ὠρίζετο ἡ ἐξ Ἀρχιερέων τριμελὴς ἐπιτροπὴ ὁ Σέβ. Ναυπάκτου καὶ ὁ Σέβ. Σιατίστης εἶχαν ἀρνηθῆ νὰ συμμετάσχουν, διότι ὁ διάλογος ἀντὶ νὰ ἔχη ὡς βάσιν τὸ παλαιὸν πρόγραμμα θὰ ἐκκινοῦσε ἀπὸ «μηδενικὴ βάση»! Τελικῶς οὔτε αὐτὸ δὲν ἐτηρήθη! Ὁ Σέβ. Ναυπάκτου μαζὶ μὲ τὸν Σέβ. Ἠλείας κατὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς 9ης Μαρτίου 2016 εἶχαν ἐκφράσει τὴν δυσαρέσκειάν τους πρὸς τὸν Σέβ. Ὕδρας, ὁ ὁποῖος ἐχειρίζετο τὸ ζήτημα, κάνοντες λόγον διὰ ὑπαναχώρησιν ἀπὸ τὰς βασικᾶς τοποθετήσεις καὶ ἀθέτησιν ὅσων ἀπεφάσισεν ἡ ΙΣΙ.
Τὰ μέλη τοῦ διαλόγου ἤσαν ἀπὸ πλευρᾶς τῆς Πολιτείας οἱ κ. Γέρ. Κουζέλης, γνωστὸς διὰ τὰς ἀντιεκκλησιατικᾶς του θέσεις, Γ. Καλαντζής, ὑπέρμαχος τοῦ τεμένους, Στ. Γιαγκάζογλου καὶ Γ. Στριλιγκᾶς, ὑπέρμαχοι τοῦ ΚΑΙΡΟΥ. Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἤσαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, γνωστὸς διὰ τὰ οἰκουμενιστικὰ του φρονήματα, Ὕδρας κ. Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος εἶχεν ὑπογράψει ὡς πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως τὴν ἐγκύκλιον περὶ τοῦ καθαγιασμοῦ δύο Ἁγίων Ποτηρίων, ἀλλὰ καὶ διατηρεῖ παλαιὰν φιλικὴν σχέσιν μὲ τὸν κ. Γαβρόγλου, καὶ ὁ Μεσογαίας κ. Νικόλαος. Ὁ διάλογος διεξήχθη εἰς μόλις ἐξ συναντήσεις! Πολιτικοὶ καὶ Μητροπολίται ἠγνόησαν ἐντελῶς τὴν δημοσκόπησιν τῆς «Καθημερινῆς», ποὺ ἐδείκνυεν ὅτι πλέον τοῦ 66% τῶν γονέων ἐπιθυμοῦν μάθημα κατηχητικὸν ἡ τουλάχιστον ὁμολογιακόν. Αἳ ἀποφάσεις ἐλήφθησαν πρὶν συγκληθῆ ἡ Ἱεραρχία.
Κατὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς 27ης Ἰουνίου τῆς ΙΣΙ ὁ Σέβ. Ὕδρας παρουσίασεν ὡς ἐπιτυχίαν μεταξὺ ἄλλων τέσσερα ζητήματα: ὅτι ἔγινε διάλογος διὰ τὴν διδακτέα ὕλην, ὅτι ἐξησφαλίσθη ἡ ὑποχρεωτικότης καὶ αἳ ὧραι διδασκαλίας, ὅτι ἀφηρέθησαν τρία ἀκατάλληλα τραγούδια ἀπὸ τοὺς φακέλους καὶ ὅτι ὑπάρχει δυνατότης ἐπεμβάσεως εἰς τὰ νέα βιβλία. Τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας τὸν διέψευσε καὶ εἰς τὰ τέσσερα αὐτὰ σημεῖα μὲ γραπτᾶς ἀνακοινώσεις ποὺ ἔγραφον ὅτι: ὁ διάλογος δὲν ἀφεώρα εἰς τὴν ὕλην, ἡ ὑποχρεωτικότης καὶ αἳ ὧραι δὲν εἶχον ἀμφισβητηθῆ ποτέ, τὰ δύο τραγούδια εἶχον ἀφαιρεθῆ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ διαλόγου, ἐνῶ τὸ τρίτον παραμένει εἰς τὴν ὕλην καὶ ὅτι δὲν ὑφίσταται δυνατότης ἐπεμβάσεως τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὰ νέα βιβλία. Ὁ Σέβ. Ὕδρας ποτὲ δὲν ἀπήντησεν εἰς αὐτά… Ἡ συνεδρίασις τῆς Ἱεραρχίας ἔληξεν ἄνευ ἀποφάσεως τῆς Ἱεραρχίας. Ἐξεδόθη μόνον ἐνημερωτικὸν ἀνακοινωθέν. Τὰς ἐπομένας ἡμέρας εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος κείμενον τοῦ Σέβ. Μεσογαίας, ὁ ὁποῖος ἀπεστασιοποιεῖτο ἀπὸ ὅσα εἶχε δηλώσει ὁ Σέβ. Ὕδρας καὶ ἐχαρακτήριζε τὸ μάθημα «οὐδετερόθρησκο», δηλ. θρησκειολογικόν.

Ποῖος τελικῶς κυβερνᾶ αὐτὸν τὸν τόπον;

Τὸ ὅλον ζήτημα ἐπρόκειτο ἐξ ἀρχῆς διὰ συμπαιγνίαν! Εἰς αὐτοὺς θὰ στηριχθεῖτε Σεβασμιώτατοι;
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ Μητροπολίται δὲν ἔχουν κατανοήσει κάτι κρίσιμον, ὅτι ἡ ἀναθεώρησις τοῦ Συντάγματος διὰ τὸν χωρισμὸν Ἐκκλησίας – Πολιτείας εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένη μὲ τὰ θρησκευτικὰ καθώς, ὅταν αἳ ἐπόμεναι γενεαὶ θὰ διδαχθοῦν ὅτι ὄλαι αἳ θρησκεῖαι εἶναι ὅμοιαι, τότε θὰ ἀπαιτήσουν ὁμοίαν θέσιν δι’ ὄλας εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἃς θυμηθοῦν τὰ λόγια τοῦ Καθηγητοῦ κ. Schroder εἰς ἡμερίδα τοῦ Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ «“Σχολικὴ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ καὶ ἐνοριακὴ ἐκκλησιαστικὴ κατήχηση: Ἰχνηλασία στὰ ἐπιστημολογικά τους ὄρια”» τῆς 4ης Μαΐου 2017, κατὰ τὸν ὁποῖο στόχος τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαιδεύσεως εἶναι οἱ νέοι «νὰ κατανοήσουν τὴ σημασία ποὺ ἔχουν οἱ θρησκεῖες στὴ σύγχρονη κοινωνία καὶ πὼς μπορεῖ νὰ προσδιοριστοῦν οἱ σχέσεις μεταξὺ Ἐκκλησιῶν, θρησκευτικῶν κοινοτήτων καὶ Πολιτείας»… Νὰ συνέλθη ἐπιτέλους ἡ Ἱεραρχία καὶ νὰ ἀποφασίση διὰ ψήφου ἀναλαμβάνουσα τὰς εὐθύνας της!
ΟΤ

1 σχόλιο:

 1. ΟΣΟ ΠΕΡΝΑ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΘΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΥ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ.
  ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΩΣΟΠΟΥΣ ΤΗΣ.ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 'ΣΥΝΟΔΟ' ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.
  Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ.
  ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΓΩΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΥΤΟ ΠΝΕΥΜΑ.
  ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΟΣ ΑΝΕΥΘΗΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ.
  ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ ΣΑΝ ΑΠΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΩΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΦΗΣΑΝ ΣΑΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΘΕΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΛΑΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ.
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΣΕΕΩΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΥΚΥΡΩΣΑΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.ΘΕΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟ ΛΙΓΩΝ ΑΙΩΝΩ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΗΣΑΝ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ.
  ΤΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΙΖΩΝ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.
  ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΠΕΤΑΞΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΝΕΚΕ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΒΡΩΜΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ.
  ΚΑΙ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΟΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ.
  ΜΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΡΣΗ ΟΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ.
  ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΤΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ Η ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ.
  -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.