13 Νοε 2017

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Γιὰ κάθε ἕναν βιβλιοφάγο, γιὰ κάθε ἐραστὴ τοῦ βιβλίου, ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητο γεγονὸς πὼς ἡ ζωή του θὰ χωριστεῖ, σὲ πρὸ καὶ μετὰ Χρυσοστόμου ἐποχή, ἐὰν ἀξιωθεῖ τῆς μέγιστης δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ, νὰ γνωρίσει τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, τὸν τρισμακάριστον καὶ παμμακάριστον, αὐτὸν ποὺ οἱ Πατέρες τὸν ὀνόμασαν:
«Ὁ μέγας τς οἰκουμένης διδάσκαλος», « τς Ἐκκλησίας διδάσκαλος», «Ὁ νέος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», « τς Ἐκκλησίας φωστὴρ καὶ ποιμήν, « τς θείας εὐσπλαχνίας μιμητὴς καὶ ἐγγυητής», «Ὁ ἀληθής του Θεοῦ ἄνθρωπος καὶ γνήσιος κῆρυξ τῆς μετανοίας». «Τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ καὶ στόμα τοῦ Παύλου»• καὶ κατὰ τὸν συλλογισμὸ καὶ τὸ κοινὸ ἀπόφθεγμα, ποὺ λέγει: «Ἐὰν τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ στόμα τοῦ Παύλου, τὸ στόμα τοῦ Χρυσοστόμου εἶναι Χριστοῦ καὶ Παύλου». Καὶ κατὰ τὸν ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος «εἶναι ὁ διδάσκαλος τῶν διδασκάλων».
Γράφτηκε ἐπίσης, πὼς ἐὰν ἐξαφανίζονταν μὲ κάποιο τρόπο ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ μόνο οἱ λόγοι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου θὰ ἔφθαναν γιὰ νὰ....
γνωρίσουν οἱ ἄνθρωποι τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴ Ζωή!

Διαβάζουν οἱ ἄνθρωποι χιλιάδες βιβλία, κάποια χρήσιμα, τὰ περισσότερα παντελῶς ἄχρηστα! Τὴν πνευματικὴ καὶ ψυχικὴ ὠφέλεια ποὺ λαμβάνει ὁ ἄνθρωπος διαβάζοντας τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, δὲν μπορεῖ στὸ σύνολό της νὰ τὴ λάβει ἀπὸ κάπου ἀλλοῦ, παρὰ μόνο διαβάζοντας τὴν Ἁγία Γραφή.

Ἃς μὴ λοιπὸν ἀδικοῦμε τοὺς ἑαυτοὺς μας χάνοντας πολύτιμο χρόνο διαβάζοντας βιβλία μὲ ὡραῖο περιτύλιγμα δίχως ὅμως οὐσία, ἀλλὰ ἃς ἀναζητήσουμε τὸν ἀσύγκριτο πλοῦτο τῶν λόγων του μέγα ἀδάμαντα στίλβοντα τῆς ἀνθρωπότητας, τοῦ καυχήματος τῶν Ὀρθοδόξων, ποὺ μὲ τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴ διαχρονικότητα τῶν λόγων του μᾶς ὁδηγεῖ μὲ ἀσφάλεια στὸν προορισμό μας.

Σήμερα ποὺ τιμοῦμε καὶ ἑορτάζουμε τὴν Ἱερὴ Μνήμη τοῦ Μεγάλου Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ εὐχηθοῦμε Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα στοὺς ἑορτάζοντες καὶ νὰ ἔχουμε τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου γιὰ νὰ προσπαθήσουμε νὰ ἐντρυφήσουμε καὶ νὰ κάνουμε πράξη τοὺς σπουδαίους Λόγους ποὺ μᾶς ἄφησε παρακαταθήκη καὶ τοὺς ὁποῖος ὁ ἴδιος τους πραγμάτωσε στὴ ἐπίγεια ζωὴ του μέχρι κεραίας.

Φύλαξε μας Ἅγιε Ἰωάννη ἀπὸ τὸν πόλεμο τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων δυνάμεων, ὁδήγησέ μας στὸν δρόμο τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἀξίωσε μας τῆς οὐρανίου βασιλείας διὰ τῶν πρεσβειῶν σου, μὲ τὴ Χάρι τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν Ὁποῖον ὑπάρχει ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίω Πνεύματι εἰς τοὺς αἰώνας. Ἀμήν.

Γιὰ ὅσους δὲν εἶχαν μέχρι σήμερα τὴν εὐλογία νὰ γνωρίσουν τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο, θὰ παραθέσουμε λίγα «Πνευματικὰ Μαργαριτάρια» ἀπὸ τὸ ἔνσαρκο στόμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ φωστήρα τῆς ἀνθρωπότητας, μὲ τὴν εὐχὴ νὰ γίνουν ἡ ἀπαρχὴ γιὰ μιὰ νέα χρυσὴ σελίδα στὴ ζωή τους:

Α. Οἱ μεγάλες εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ.

«Τί νὰ ἀνταπωδώδω εἰς τὸν Κύριον διὰ ὅλα ἐκεῖνα ποῦ μου χάρισεν;» (Ψάλ. 115,12). Νὰ σκέπτεσαι ὅλα τα εὐργετήματα τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔγιναν πρὸς ἐσένα εἰς ὅλη τὴν ζωή σου, καὶ ὁπωσδήποτε θὰ εὕρης πολλὰ νὰ σοῦ ἔγιναν, ὄχι μόνο εἰς ὅλη τὴ ζωή σου, ἀλλὰ καὶ ἐντὸς μιᾶς ἡμέρας! Καὶ ἂν ἤθελε ὁ Θεὸς νὰ θέσει ἐμπρὸς μας ὅλες τὶς εὐεργεσίες μὲ τὶς ὁποῖες μᾶς εὐεργετεῖ καθημερινὰ καὶ τὶς ὁποῖες ἀγνοοῦμε καὶ δὲν γνωρίζουμε, δὲν θὰ μπορούσαμε οὔτε νὰ τὶς μετρήσουμε.

Β. Μὴν ὑπερηφανεύεσαι γιὰ τὸν πλοῦτο σου, γιατί γυμνὸς ἦρθες καὶ γυμνὸς θὰ φύγεις.

Ὑπερηφανεύεσαι, ἄνθρωπε, ἐπειδὴ εἶσαι πλούσιος; Γιὰ ποιὸ λόγο; Ἀφοῦ αὐτὸ συμβαίνει καὶ στοὺς ληστὲς καὶ στοὺς κλέφτες καὶ στοὺς θηλυπρεπεῖς καὶ στοὺς πόρνους καὶ σὲ ὅλους τους κακούς. Γιατί λοιπὸν ὑπερηφανεύεσαι; Ἂν πάλι βέβαια τὸν χρησιμοποιεῖς σωστὰ τὸν πλοῦτο, δὲν πρέπει πάλι νὰ ὑπερηφανεύεσαι γιὰ νὰ μὴν καταστρέψεις τὴν ἐντολή. Ἂν ὅμως δὲν χρησιμοποιεῖς τὸν πλοῦτο σωστά, γι’ αὐτὸ κυρίως νὰ ντρέπεσαι ἐπειδὴ ἔγινες δοῦλος τῶν χρημάτων καὶ τῶν κτημάτων καὶ ἐξουσιάζεσαι ἀπὸ αὐτά. Τί πάλι ἂν κάποιος φροντίζει μάταια γιὰ πολλά. Πρέπει γι’ αὐτὸ νὰ ὑπερηφανεύεται; Πές μου γιατί; Ἐπειδὴ ἔχεις πολλοὺς κυρίους; Ἐπειδὴ ἔχεις ἄπειρες μέριμνες; Ἐπειδὴ σὲ κολακεύουν οἱ πολλοί; Αὐτὸ ὅμως ἄνθρωπε εἶναι δουλεία σὲ αὐτά. Ἡ ἀλαζονεία πουθενὰ δὲν εἶναι καλὸ πράγμα, ἀλλὰ παντοῦ ἄχρηστο καὶ βλαβερό. Ἀλλά, ἂν πρέπει κανεὶς νὰ ὑπερηφανεύεται πρέπει νὰ ὑπερηφανεύεται γιὰ τὴ φτώχειά του καὶ ὄχι γιὰ τὸν πλοῦτο. Γιὰ ποιὸν λόγο; Γιατί, ὅποιος μπορεῖ νὰ ζεῖ μὲ λίγα εἶναι πολὺ ἀνώτερος καὶ καλύτερος ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ δὲν μπορεῖ! Ἑπομένως πολὺ περισσότερο ἔπρεπε αὐτοὶ ποὺ ζοῦν μὲ φτώχεια νὰ ὑπερηφανεύονται, ἂν βέβαια ἔπρεπε νὰ κάνουν αὐτό!

Γ. Περὶ συζυγίας

γ1. ‘Ό ἀληθινὸς πλοῦτος

Αὕτη εἶναι ἢ πραγματικὴ οἰκογενειακὴ ζωή, αὖτος εἶναι πραγματικὸς σύζυγος, αὖτος ποῦ δὲν ἔξεταζει μὲ λεπτομέρεια τὰ λόγια τῆς γυναίκας του, ἄλλα ὑποχωρώντας πολὺ ἓξ αἰτίας τῆς ἄδυναμιάς τς γυναικείας φύσεως, ἕνα μόνο προσπαθεῖ νὰ ἔπιτυχει, νὰ διώξει ἄπό το σπίτι του τὴν ταραχὴ καὶ νὰ σφίγγει τὸν δεσμὸ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ὁμόνοιας. Διότι αὖτος εἶναι ὃ πραγματικὸς πλοῦτος, αὕτη εἶναι ἢ μεγαλύτερη περιουσία, ὅταν ὃ ἄνδρας δὲν βρίσκεται σὲ διχόνοια μὲ τὴ γυναίκα του ἄλλα εἶναι πρόσκολλημενοι ὃ ἕνας στὸν ἄλλο, σὰν ἕνα σῶμα ἄκριβως. Διότι λέγει: «Θὰ γίνονται οἱ δύο ἕνα σῶμα» (Γεν. 2, 24). Αὖτοι οἱ ἄνθρωποι εἴτε φτωχοὶ εἶναι, εἴτε ἄσημοι, εἶναι οἱ πιὸ εὔτυχισμενοι ἄπο ὅλους διότι περνοῦν τὴ ζωή τους μὲ γαλήνη συνέχεια!

γ2. Λιμάνι εἶναι ἢ γυναίκα

Σκέψου ὅτι ἓξ αἰτίας της ἔγινες πατέρας καὶ ἔχεις παιδιὰ καὶ ἄπο αὖτο νὰ γίνεσαι πιὸ ἤρεμος μαζί της. Δὲν βλέπεις τοὺς γεωργοὺς πῶς περιποιοῦνται τὴ γῆ ποῦ ἔσπειραν κάτι μὲ ὅποιονδηποτε τρόπο, κι ἂν ἄκομη ἔχει ἄπειρα ἔλαττωματα, ὅπως ἔαν εἶναι ἄγονη, ἔαν ἔχει ζιζάνια, ἂν ἔπηρεαζεται ἄπο πλημμύρες λόγω τῆς θέσεώς της: Αὖτο νὰ κάνεις καὶ σὺ• διότι ἔτσι πρῶτος καὶ σὺ θὰ ἄπολαυσείς τους καρποὺς καὶ τὴ γαλήνη. Διότι ἢ γυναίκα εἶναι λιμάνι καὶ πάρα πολὺ μεγάλο φάρμακο γιὰ τὴ δημιουργία χαρούμενης διαθέσεως. Ἄν, λοιπόν, ἄπαλλαξείς το λιμάνι ἄπό τα κύματα καὶ τοὺς ἄνεμους, ὅταν θὰ ἔπιστρεψεις ἄπο τὴν ἄγορα, θὰ ἄπολαυσεις πολὺ ἄνεση καὶ γαλήνη ἂν ὅμως τὸ γεμίσεις μὲ θορύβους καὶ ταραχές, κάνεις δυσκολοτερο τὸ ναυάγιο γιὰ τὸν ἑαυτό σου.

γ3. Ἔχεις γυναίκα, ἔχεις παιδιά, ἔχεις οἰκογένεια, μπορεῖ ἄλλη ἡδονὴ νὰ ἐξισωθεῖ μὲ αὐτή; Γιατί πές μου, ὑπάρχει τίποτε γλυκύτερο ἀπὸ τὰ παιδιά; Ὑπάρχει τίποτε γλυκύτερο ἀπὸ τὴ γυναίκα , γιὰ ἐκεῖνον ποῦ θέλει νὰ ζεῖ μέσα στὴν ἀγάπη;!

γ4. Δὲν ὑπάρχει τίποτε, τίποτε πολυτιμότερο ἀπὸ τὸ ν’ ἀγαπιέται πολὺ ὁ ἄντρας ἀπὸ τὴ γυναίκα του καὶ ἡ γυναίκα ἀπὸ τὸν ἄντρα της.

γ5. Αὐτὸ εἶναι πραγματικὴ οἰκογενειακὴ ζωή, αὐτὸ εἶναι ὁ ἀληθινὸς πλοῦτος, αὐτὴ ἡ μεγαλύτερη περιουσία, ὅταν δηλαδή, ὁ ἄντρας δὲν συγκρούεται μὲ τὴ γυναίκα του, ἀλλὰ εἶναι ἑνωμένοι σὰν ἕνα σῶμα!

Δ. Περὶ τῶν ἡμερῶν μας

Ἐπειδὴ δὲν γνωρίζουμε πῶς νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸν πλοῦτο ὅταν τὸν ἔχουμε, μὲ τὴ στέρησή του…συνετιζόμεθα!

Ε. Περὶ τῶν Προφητειῶν

«Ἐπειδὴ λοιπὸν πολλὰ ἀπὸ τὰ ἐπερχόμενα δεινὰ δὲν τὰ βλέπουμε ἐμεῖς οἱ στὰ χαμηλὰ βαδίζοντες, οἰκονόμησε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, τοὺς Ἁγίους προφήτας, σὰν ἀπὸ ὑψηλὸ τόπο τῆς προφητείας στεκομένους, τὴν ἐπικείμενη νὰ ἔλθει σ΄ ἐμᾶς ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ μακριὰ προμηνύοντας, νὰ ἀποκρούσωμε τὴν θεήλατο πληγῆ. Ἔχοντας ἐπαναφέρει ἔγκαιρα διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἔχοντας ἀνορθώσει τὴν πεσμένη μᾶς ψυχή».

ΣΤ. (Κάθε δυσάρεστον συμβὰν νὰ τὸ ἐπισφραγίζωμεν μὲ τὴν φράσιν αὐτήν: «ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ». Αὐτὴ ἡ φράσις εἶναι θανατηφόρον πλῆγμα διὰ τὸν διαβολον• ἐξαλείφει τὴν ταραχὴν καὶ φέρνει γαλήνη εἰς τὴν ψυχήν. Εἶναι γνωστὸν ὅτι καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μὲ αὐτὴ τὴν φράσιν παρέδωκε εἰς τὴν ἐξορίαν τὴν ψυχὴν του εἰς τὸν Θεόν).

Υ.Γ. Ἐπειδὴ εἶναι ὠκεανὸς γνώσεων οἱ Λόγοι τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καὶ 'μείς μικροὶ βουτηχτὲς μὲ παιδικὴ μάσκα, μιὰ πολὺ καλὴ ἀρχὴ μποροῦμε νὰ κάνουμε ἀποκτῶντες τὰ δύο βιβλία τῶν Ἐκδόσεων « Ὀρθόδοξος Κυψέλη» ποὺ φέρουν τὸν τίτλο «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ», Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τὰ ὁποῖα τὰ προτείνουμε ἀνεπιφύλακτα γιὰ σίγουρη πνευματικὴ ὠφέλεια. Τὴν εὐχὴ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου νὰ ἔχουμε! 

Σὲ εὐχαριστῶ Θεέ μου ποὺ μᾶς χάρισες αὐτὸν τὸν ἀδάμαντα τῆς ἀνθρωπότητας νὰ φωτίζει τὶς ψυχές μας!

«ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.