8 Οκτ 2017

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: Οἱ Εὐρωπαῖοι διώχνουν τὸν Χριστὸ μὲ κάθε τρόπο

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς φυλακῆς - Μηνύματα στὸ λαὸ»  (Εκδ. «Ὀρθόδοξη Κυψέλη»)
     Ὁ Χριστὸς μὲ τὴ διδασκαλία του συνέβαλε στὴν πρόοδο τῆς Εὐρώπης; Ἡ Εὐρώπη εὐχαρίστησε τὸν Χριστό;
     Ἀδελφοί μου, αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν θέμα μελέτης καὶ διδαχῆς. Τί πρόσφερε ὁ Χριστὸς στὴν Εὐρώπη; Τὰ πάντα. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀνέμεναν πολλὰ ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ Αὐτὸς τοὺς ἔδωσε περισσότερα ἀπὸ ὅσα ἐκεῖνοι περίμεναν. Τοὺς πρόσφερε τὰ πάντα.
     Ὁ Χριστὸς ἀπάλλαξε τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὸν σκοταδισμὸ τῆς ἀθεΐας καὶ τὴν μωρία τῆς εἰδωλολατρίας. Αὐτὴ φράση εἶναι σημαντικὴ γιὰ ὅποιον μπορεῖ νὰ καταλάβει τί εἶναι εἰδωλολατρία καὶ τί εἶναι ἀθεΐα. Γιὰ ὅποιον δὲν μπορεῖ νὰ τὴν κατανοήσει, θὰ τὴν ἐξηγήσω περισσότερο.
     Ὁ καιρὸς τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς εἰδωλολατρίας στὴν Εὐρώπη ἦταν μιὰ περίοδος σκοταδισμοῦ. Μιὰ κατάσταση παρόμοια μ` αὐτὴ ποὺ ὑπάρχει στὶς μαῦρες φυλές, ποὺ ζοῦν στὴν Ἀφρική.
     Ἀθεΐα καὶ εἰδωλολατρία σήμαινε: Θεολογία δίχως τὸν ἀληθινὸ Θεό, γάμοι χωρὶς ἠθικὴ καὶ κοινωνία δίχως....
εὐσπλαχνία γιὰ τὸν συνάνθρωπο.
     Μὲ μιὰ λέξη ἀθεΐα καὶ εἰδωλολατρία σήμαινε ζωὴ χωρὶς οὐσία καὶ θάνατο χωρὶς ἐλπίδα.
     Παράλληλα ὑπῆρχε συνεχὴς φόβος γιὰ θεοὺς τρομακτικούς, τῶν ὁποίων τὸ θυμὸ προσπαθοῦσαν νὰ κατευνάζουν μὲ αἱματηρὲς θυσίες εἴτε ζώων εἴτε ἀνθρώπων. Σκοτάδι καὶ μωρία ἐπικρατοῦσε στὶς φτωχὲς χωριάτικες καλύβες, ἀλλὰ καὶ στὸν περίβολο τῶν παλατιῶν. Ὁ σατανᾶς κυριαρχοῦσε στὴν Εὐρώπη μέχρι ὁ Χριστὸς νὰ ἐμφανιστεῖ. Ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι ἦταν ἄρρωστοι στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα, ὅπως οἱ λεπροί. Ὅταν λοιπὸν ὁ Χριστὸς ἐμφανίστηκε σ` αὐτὸ τὸ εὐρωπαϊκὸ νοσοκομεῖο καὶ τρελοκομεῖο, μίλησε στὴν Εὐρώπη μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ μίλησε σὲ ἐκείνη τὴν ἄρρωστη γιὰ δεκαοχτὼ χρόνια γυναίκα, ἀπὸ δαιμονικὸ πνεῦμα. Ἦταν κυρτωμένη καὶ δὲν μποροῦσε νὰ ἰσιώσει τὸ σῶμα της. Ὅταν τὴν εἶδε ὁ Ἰησοῦς, τῆς φώναξε καὶ τῆς εἶπε: Εὐρώπη, ἀπαλλάσσεσαι ἀπὸ τὴν ἀρρώστιά σου. Ἔτσι, μὲ μιᾶς ἡ Εὐρώπη, ὅπως ἡ γυναίκα, ὀρθώθηκε, συνῆλθε, διαφωτίστηκε, ἐξαγνίστηκε, ἐκπολιτίστηκε. Ἡ Εὐρώπη, σὰν τὸν φυλακισμένο ποὺ ξαφνικὰ ἀνοίγει ἕνα παράθυρο στὸ κελί του, φωτίστηκε. Ὁ Χριστὸς ἔδωσε τὴν ἐξουσία στοὺς βαπτισμένους λαούς της νὰ βαπτίζουν καὶ ἄλλους σ` ὅλη τὴ γῆ. Τοὺς ἔδωσε τὴν ἐξουσία, ἀφοῦ ἦταν ἁγιασμένοι ἀπὸ Αὐτόν, νὰ ἁγιάζουν ἄλλους καὶ ἀφοῦ φωτίστηκαν νὰ φωτίζουν τοὺς ὑπόλοιπους ἀδελφούς τους. Νὰ λοιπόν, αὐτὸ τὸ θαῦμα τῶν θαυμάτων ἔκανε ὁ Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς στὴν Εὐρώπη.
     Στὸ δεύτερο ἐρώτημα, μὲ ποιὸ τρόπο ἡ Εὐρώπη εὐχαρίστησε τὸ Χριστό, ἡ ἀπάντηση εἶναι, πὼς δὲν τὸν εὐχαρίστησε μὲ φῶς ἀλλὰ μὲ σκοτάδι. Τὸν εὐχαρίστησε μὲ θλίψη ἀντὶ χαρά. Τὸν εὐχαρίστησε ὅπως οἱ Γαδαρηνοί, τοὺς ὁποίους ὁ Χριστὸς ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὴν δαιμονικὴ Λεγεώνα καὶ ἐκεῖνοι τὸν παρακάλεσαν νὰ φύγει ἀπὸ κοντά τους. Καὶ Ἐκεῖνος ἔφυγε χωρὶς νὰ πεῖ μιὰ λέξη. Κατάρα ἔμεινε σ` αὐτὴν τὴν περιοχή. Ἡ περιοχὴ τῶν Γαδαρηνῶν, ποὺ κάποτε ἦταν εὔφορη καὶ πλούσια, σήμερα εἶναι μιὰ γκρίζα καταραμένη ἔρημος. Οἱ Γαδαρηνοὶ παρακάλεσαν τὸν Χριστὸ νὰ φύγει ἀπὸ κοντά τους, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν τὸν παρακαλοῦν νὰ φύγει, ἀλλὰ τὸν διώχνουν μὲ κάθε τρόπο.
     Τὸν διώχνουν ἀπὸ τὰ σχολεῖα, τὶς ἐφημερίδες, τὰ περιοδικά, ἀπὸ τὴν πολιτική, τὰ φίλμ, τὴν ἐπιστήμη καὶ ἀπὸ τὴν ἐπηρμένη  κουλτούρα τους. Τὸν διώχνουν μὲ τὶς σκέψεις, μὲ τὰ λόγια τους καὶ μὲ τὰ ἔργα τους, ἕνας ἕνας καὶ ὅλοι μαζί.
     Ἂν ἡ περιοχὴ τῶν Γαδαρηνῶν, ποῦ ἀπὸ ἀνοησία οἱ κάτοικοί της παρακάλεσαν τὸν Χριστὸ νὰ φύγει, εἶχε τέτοια κατάληξη΄  τί θὰ συμβεῖ στὴν Εὐρώπη, ἡ ὁποία δὲν τὸν παρακαλεῖ, ἀλλὰ τὸν διώχνει ἀπὸ κακία; Τί θὰ συμβεῖ στὴν Εὐρώπη;
     Τί θὰ συμβεῖ στὴν Εὐρώπη, ποὺ ἐγκατέλειψε τὸν Χριστὸ καὶ ἐπέστρεψε στὸν παλαιό, σκοτεινὸ καὶ μωρὸ παγανισμό;
     Ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα, τί θὰ συμβεῖ στὴν Εὐρώπη, ποὺ ἀρνεῖται τὸν Χριστό, ὑπάρχει ἔμμεσα στὸ Εὐαγγέλιο. Θὰ συμβεῖ τὸ ἴδιο ποὺ συνέβη στὴν Καπερναούμ, ποὺ ἦταν πόλη μὲ μεγάλο πολιτισμό, πλούσια, ὀργανωμένη, χαρούμενη, περήφανη γιὰ τὴν ἀκμή της. Ὁ Χριστὸς σφράγισε τὴν πορεία της  μὲ τὰ παρακάτω λόγια: Καὶ ἐσὺ Καπερναοὺμ ποὺ ὑψώθηκες ὡς τὰ οὐράνια, θὰ κατεβεῖς στὰ τρίσβαθα τοῦ Ἅδη. Πλὴν σὲ βεβαιώνω πὼς ὁ Θεὸς τὴν ἡμέρα τῆς κρίσεως θὰ δείξει μεγαλύτερη ἐπιείκεια γιὰ τὰ Σόδομα παρὰ γιὰ σένα (Ματθ. 11,23).
     Ἀδελφοί μου, ἂν στὴν Ἰνδία καὶ τὴν Κίνα συνέβαιναν τόσα πολλὰ καὶ μεγάλα θαύματα ὅπως συνέβησαν στὴν Εὐρώπη ἐδῶ καὶ δυὸ χιλιάδες χρόνια, ἀπὸ παλιὰ θὰ μετανοιωναν οἱ κάτοικοί της καὶ θὰ γινόντουσαν χριστιανοί.
     Στεναχωριέμαι γιὰ τὴν Εὐρώπη, γιατί θὰ καταστραφεῖ ὅπως ἡ Καπερναούμ. Οἱ περήφανοι πύργοι της θὰ γκρεμιστοῦν, θὰ καταστραφοῦν καὶ οἱ λεωφόροι της θὰ μετατραποῦν σὲ  τόπους ποὺ θὰ φυτρώνουν θάμνοι μὲ ἀγκάθια, ὅπου θὰ κάνουν τὴ φωλιὰ τοὺς τὰ φίδια. Στὸν τόπο ποὺ τώρα ἀκούγονται φωνὲς ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ, θὰ ἀκούγονται κραυγὲς ἀπὸ κουκουβάγιες καὶ οὐρλιαχτὰ ἀπὸ τσακάλια.
     Τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Εὐρώπη νόμισε γιὰ τὸν ἑαυτό της πὼς ἐκπολιτίστηκε, τότε ἦταν καὶ ποὺ ἀγρίεψε. Τὴ στιγμὴ ποὺ νόμισε πὼς τὰ ἤξερε ὅλα, τότε ἦταν ποὺ παραφρόνησε. Τὴν στιγμὴ ποὺ νόμισε πὼς ἀπέκτησε μεγάλη δύναμη, τότε ἦταν καὶ ποὺ ἔχασε ὅλη της τὴ δύναμη.
     Ὁρίστε, ἀδελφοί μου, τὸ ἀντικείμενο μελέτης καὶ διδαχῆς.
     Δοξάστε τὸν Χριστό, τὸν Θεό, γιὰ νὰ σᾶς δοξάσει καὶ αὐτὸς στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀμήν.

3 σχόλια:

 1. Κάποια μέρα θα φύγωμεν όλοι από τούτην την ζωή που δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά ένα πέρασμα στην άλλη, την αιώνια. Το πρόβλημα, αγαπητοί μου Χριστιανοί, είναι ότι ημείς την αγιασμένη ταύτην θρησκεία μας την έχωμεν βάλει σε δεύτερη μοίρα. Ο λόγος είναι γιατί την αντιμετωπίζωμεν σαν κάτι τυπικό και δεν το βλέπωμεν ως σωτηρία της ψυχής μας. Επιπλέον φοβούμεθα να υποστηρίξωμεν την θέση μας και αναμένωνεν πότε θα μας φάνε όλοι οι άπιστοι και άθεοι, με μοναδικόν σκοπό να εξαφανίσουν τον Χριστιανισμό. Όμως ο Θεός δεν θα μας αφήσειν έτσι. Όλοι μας θα πληρώσωμεν πάσας τας αμαρτίας ημών. Και αυτό θα συμβεί πάλι από αγάπη του Κυρίου μας, για να σωθούν αί ψυχαί ημών. Και παρ' όλα ταύτα εμείς συνεχίζωμεν δίχως φλόγα εις τας καρδίας ημών. Μακάρι ο Θεός να μας δώσει φώτιση και να καταλάβωμεν επιτέλους το πραγματικό νόημα της ζωής ταύτης διότι εβρισκώμεθα σε μαύρον σκοτάδι. Κύριε σε ικετεύω, ελέησον ημάς τους αναξίους και αμαρτωλούς σου δούλους ως μόνος οικτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, νυν και αεί και είς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
  ~Ο δούλος Του Θεού~

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μητροπολίτης Γόρτυνος: "Δεν περιμέναμε τέτοιο κατάντημα στην Ελλάδα μας".

  http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/17426-gortunos-den-perimename-tetoio-katantima-stin-ellada-mas

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. > Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου
  ΛΟΓΟΙ Γ' «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ»

  > https://dip88.blogspot.gr/2015/03/agpaisioulogoi.html#logoi3  > Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου
  ΛΟΓΟΙ Β' «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ»
  > https://dip88.blogspot.gr/2015/03/agpaisioulogoi.html#logoi2

  > a.Paisiou_1999_Logoi-2-polytoniko.pdf
  - https://app.box.com/s/y63uh3ytive8gfwv026i62efp13u6h39

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.