27 Σεπ 2017

Καταγγελία τῆς ΠΕΘ: Καθαρὴ ἐξαπάτηση πρὸς ὅλους οἱ «Φάκελοι Μαθητὴ» τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Ἀθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017
Ἀριθμ. Πρώτ.  95
Δελτίο τύπου
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, μὲ ἀφορμὴ τοὺς διανεμηθέντες «Φακέλους Μαθητὴ» γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων στοὺς μαθητὲς Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, μὲ τὴν ἔναρξη τῆς νέου σχολικοῦ ἔτους, ἐκφράζει τὴν πλήρη διαφωνία καὶ ἀντίθεση της για τὸν πολυθρησκειακὸ χαρακτήρα καὶ τὸ ἀκατάλληλο καὶ ἐπικίνδυνο γιὰ παιδιὰ περιεχόμενο τόσο τῶν νέων Προγραμμάτων ὅσο καὶ τῶν ὡς ἄνω Φακέλων. Ἐπιπλέον, ὅμως, διαπιστώνει καὶ καταγγέλλει ὅτι οἱ ἐν λόγω «Φάκελοι» κινοῦνται στὴ κατεύθυνση τῆς παραπλάνησης της Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας ἀλλὰ καὶ τῆς κοινωνίας εὐρύτερα, γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:
A) Ἐδῶ καὶ ἀρκετοὺς μῆνες τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἰσχυρίζονταν εἴτε στὶς ἀνακοινώσεις εἴτε στὶς συζητήσεις τους, μὲ ὅλους τους φορεῖς, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία ὅτι μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους θὰ διένειμαν στοὺς μαθητὲς γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν το «Φάκελο Μαθητή», ὅπως τὸν χαρακτήριζαν. Ὅμως, ὅπως διαπιστώνεται, καὶ στὸ ἐπίπεδο αὐτο υπάρχει....
καθαρὴ ἐξαπάτηση πρὸς ὅλους, ἀφοῦ στοὺς μαθητές, τελικά, χορηγεῖται ἔντυπο, μορφῆς βιβλίου, διδακτικὸ ἐγχειρίδιο, τὸ ὁποῖο τόσο οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ὅσο καὶ οἱ γονεῖς, ἀλλὰ προπάντων οἱ μαθητές, τὸ ἐκλαμβάνουν ὡς κανονικό, παραδοσιακοῦ χαρακτήρα, βιβλίο.
Β) Στὴν περίπτωση ποὺ λειτουργοῦσε ὡς «Φάκελος», θὰ ἔπρεπε νὰ ἐμπεριέχει ποικίλο καὶ διαφοροποιημένο ὑλικὸ (φυλλάδια, cd, dvd, ὑλικὸ χειρονακτικῶν ἐργασιῶν καὶ ἄλλα συναφῆ) καὶ ὄχι μόνο κείμενα μὲ ἔντυπες εἰκόνες, ὅπως ἰσχύει γιὰ τὰ διδακτικὰ ἐγχειρίδια γενικῶς. Οἱ ἐπιμέρους παραπομπὲς γιὰ πιθανὴ ἀναζήτηση ἀπὸ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς δὲν διαφοροποιεῖ τὰ δεδομένα, διότι σὲ ὅλα τα διδακτικὰ ἐγχειρίδια ἀκολουθεῖται αὐτὴ ἡ λογική της παραπομπῆς καὶ σὲ ἄλλες πηγές.
Γ) Ὁ «Φάκελος Μαθητὴ» προσπαθεῖ, ἂν καὶ ἀνεπιτυχῶς, νὰ δώσει μιὰ ἀκολουθία μαθησιακοῦ περιεχομένου, ὅπως συμβαίνει γενικῶς στὰ διδακτικὰ ἐγχειρίδια.
Συνεπῶς, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων καταγγέλλει ὄτι οι διανεμηθέντες στοὺς μαθητὲς «Φάκελοι Μαθητὴ» δὲν ἀποτελοῦν «Φάκελο ὑλικοῦ μαθητή», ἀλλὰ ἕνα κακέκτυπο διδακτικοῦ ἐγχειριδίου γιὰ κάθε σχολικὴ τάξη.
H δομή τοῦ βιβλιου αυτο δεν ἀντιστοιχεῖ στὶς πνευματικὲς ἀνάγκες, τὰ ἐνδιαφέροντα καὶ τὴν ὀρθόδοξη πίστη τῶν μαθητῶν. Ἑπομένως, δὲν ἀναπτύσσει, ἀλλὰ ἀλλοτριώνει τὴ χριστιανικὴ θρησκευτική τους συνείδηση, ἰσοπεδώνοντας καὶ ἀναμειγνύοντας τὴ χριστιανικὴ πίστη τους μὲ τὴν πίστη ὅλων τν θρησκειῶν.
Ἡ «προσφορὰ» αὐτῶν τῶν λεγόμενων «φακέλων» εἶναι ἀρνητική, διότι μὲ αὐτὸ τὸ πολυθρησκειακὸ συνονθύλευμα, τὸ μόνο ποὺ εἰσπράττουν οἱ μαθητὲς εἶναι ἡ σύγχυση, ὁ συγκρητισμός, ἡ παραπλάνηση καὶ ὁ θρησκευτικός τους ἀποπροσανατολισμός.
Ἀπὸ τὴν πλευρά τους, οἱ ἐκπαιδευτικοί, ἔχοντας στὴ διάθεσή τους ἕνα τέτοιο βιβλίο -μεῖγμα τῆς Ὀρθόδοξης διδασκαλίας μὲ τὶς διδασκαλίες ἄλλων θρησκειῶν- καλούνται να διδάξουν τὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, νὰ γίνουν δηλαδη καὶ ἐκείνοι οργανά τς δημιουργίας ἑνὸς οὐδετερόθρησκου σχολείου καὶ κράτους, ἐκτελώντας τὰ σχέδια τῶν ἰδεοληπτικῶν ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργείου.
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, μὲ συνέπεια στὶς ἀρχὲς τῆς ὀρθόδοξης παραδόσεως καταγγελλει τὴν ἀνωτέρω σκόπιμη παραπλάνηση, πρὸς ἐνημέρωση ὅλων τν ἐμπλεκομένων, ἐπιφυλασσόμενη γιὰ ὁποιαδήποτε περαιτέρω ἐνέργεια καὶ ζητᾶ ἐπειγόντως καὶ ἄμεσα τὴν ἀπόσυρση καὶ τῶν νέων Προγραμμάτων καὶ τῶν Φακέλων ποὺ τὰ διδάσκουν στὰ σχολεῖα, δηλητηριάζοντας τὴ θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν. 
Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.