31 Αυγ 2017

The Human Project: Ξεκινάει τὸ μεγαλύτερο κοινωνικὸ πείραμα ὅλων τῶν ἐποχῶν


Δέκα χιλιάδες ἄθρωποι στὴ Νέα Ὑόρκη, καλοῦνται νὰ μοιραστοῦν τὶς καθημερινές τούς στιγμὲς καὶ προσωπικὰ τοὺς δεδομένα γιὰ 20 χρόνια, συμμετέχοντας στὸ μεγαλύτερο πείραμα ὅλων τῶν ἐποχῶν, μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ τοῦ νορβηγικοῦ ἐπιστημονικοῦ - φιλανθρωπικοῦ ἱδρύματος Kavli. Ὁ «Μεγάλος Ἀδερφὸς» εἶναι πάλι ἐδῶ. Οἱ συμμετέχοντες στὸ πείραμα θὰ πρέπει νὰ ἐπιτρέψουν σὲ μία ὁμάδα ἐπιστημόνων νὰ "καλωδιώσουν" τὰ σπίτια τους καὶ τοὺς ἴδιους, ὥστε νὰ παρακολουθεῖται σὲ πραγματικὸ χρόνο ἡ καθημερινὴ ζωή τους. Εἰδικότερα, τὰ 10.000 ἄτομα ποὺ θὰ πάρουν μέρος, θὰ παρακολουθοῦνται 24 ὧρες τὸ 24ωρο καὶ θὰ καταγράφονται ὅλες τους οἱ κινήσεις ἐντὸς καὶ ἐκτὸς σπιτιοῦ. Ἀπὸ τὸ ποὺ βρίσκονται κάθε στιγμὴ στὸ χάρτη, μέχρι...
τί τρῶνε, τί μουσικὴ ἀκοῦνε καὶ τί προβλήματα ὑγείας παρουσιάζουν. Οἱ ἐρευνητὲς ἐπιδιώκουν νὰ βροῦν ἄτομα ἀπὸ ὅλες της γειτονιὲς τῆς Νέας Ὑόρκης μέσα στὸ ἑπόμενο ἔτος, ποὺ θὰ ξεκινήσει αὐτὴ ἡ νέα κοινωνικὴ μελέτη μὲ ὄνομα "The Human Project”. Στόχος τοῦ πειράματος θὰ εἶναι νὰ συλλέξει ἕναν τεράστιο ὄγκο προσωπικῶν δεδομένων, γιὰ τὴν ὑγεία, τὴ γήρανση, τὴν ἐκπαίδευση, τὴ συμπεροφὰ καὶ πολλὲς ἄλλες πτυχὲς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τὰ ὁποία στὴ συνέχεια οἱ ἐπιστήμονες (γιατροί, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι) θὰ ἔχουν στὴ διάθεσή τους πρὸς ἀξιοποίηση. 
Σημειώνεται, ὅτι ἔχουν ὑπάρξει καὶ ἄλλες ἰατρικὲς μελέτες μεγάλων δεδομένων, ἐνῶ τὸ Ἐθνικὸ Ἰνστιτοῦτο Ὑγείας σχεδιάζει νὰ ξεκινήσει προσλήψεις ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων αὐτὸ τὸ φθινόπωρο γιὰ μία ἔρευνα ποὺ θὰ προωθήσει ἐξατομικευμένη θεραπεία. Ὅμως, τὸ “Human Project", ποὺ ὁ προϋπολογισμὸς τού φτάνει τὰ 15 ἑκατομμύρια δολάρια τὸ χρόνο, ἀποτελεῖ τὴν πρώτη μελέτη ποὺ θὰ δώσει πρόσβαση σὲ ἕναν τόσο μεγάλο ἀριθμὸ προσωπικῶν δεδομένων. 
“Είναι ἕνα πολὺ φιλόδοξο προτζεκτ. Μιλᾶμε οὐσιαστικὰ γιὰ τὴν πρώτη πραγματικὴ σύνθεση τεχνικῶν μεγάλων δεδομένων (big data) ἀπὸ πολλὲς ἐπιστῆμες καὶ τομεῖς μὲ στόχο τὴν ποσοτικοποίηση καὶ κατανόηση τῆς ἀνθρώπινης κατάστασης μὲ ἕναν αὐστηρὸ ἐπιστημονικὰ τρόπο”, σημείωσε ὁ Vasant Dhar, καθηγητὴς τοῦ Stern School of Business στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Νέας Ὑόρκης, στὸ περιοδικὸ Big Data. 
Στὰ πλαίσια τῆς ἔρευνας, οἱ ἐπιστήμονες θὰ ἐλέγχουν τὰ πάντα, κάνοντας ἀπὸ ἐξετάσεις αἵματος καὶ οὔρων μέχρι γενετικοὺς ἐλέγχους καὶ τέστ IQ. Σημειώνεται, ὅτι οἱ ἐρευνητὲς θὰ ἔχουν πλήρη πρόσβαση στὰ προσωπικὰ ἰατρικὰ ἀρχεῖα τῶν συμμετεχόντων, ὅπως καὶ στὰ ἐκπαιδευτικὰ καὶ στὰ οἰκονομικά τους στοιχεῖα. Ἀκόμη, τὰ κινητὰ τηλέφωνά τους θὰ καταγράφουν συνεχῶς τὸ ποῦ βρίσκονται, τί κάνουν καὶ τί συζητοῦν, μέσω εἰδικῶν συσκευῶν παρακολούθησης. Οἱ ἰατρικὲς ἐξετάσεις θὰ ἐπαναλαμβάνονται, γιὰ νὰ ἐλέγχουν τὴν ἐξέλιξη καὶ τὰ προβλήματα τοῦ κάθε ὀργανισμοῦ, βάσει τῆς ζωῆς ποὺ κάνει. 
Οἱ συμμετέχοντες θὰ λαμβάνουν 500 δολάρια ἀνὰ οἰκογένεια. Οἱ ἐρευνητὲς εὐελπιστοῦν ὅτι τὰ ἀποτελέσματα θὰ εἶναι πολύτιμα γιὰ τὴν ἐπιστήμη καὶ θὰ ὁδηγήσουν σὲ ἀναπάντεχα συμπεράσματα ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ καὶ γιὰ πολλὲς ἀσθένειες, ὅπως τὸ ἄσθμα καὶ τὸ Ἀλτσχάιμερ. 
Ὁ ὑπεύθυνός τοῦ "The Human Project" Paul Glimcher, νευροεπιστήμονας καὶ ψυχολόγος τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρκης ὑποστήριξε πὼς ἀντίθετα μὲ τὶς ἐταιρίες κινητῆς τηλεφωνίας καὶ τῶν κοινωνικῶν μέσων ἐνημέρωσης, θέλει οἱ συμμετέχοντες νὰ γνωρίζουν ἀκριβῶς σὲ τί ἐρευνητικὸ πείραμα πρόκειται νὰ συμμετάσχουν. 
"Ὁ τρόπος ποὺ χρησιμοποίησε ἡ Silicon Valley γιὰ νὰ ἐλέγχει τὸν κόσμο, ἦταν ἐγκληματικός”, δήλωσε ὁ Glimcher. Γιὰ παράδειγμα, ὑπάρχουν πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ δὲ γνώριζαν ὅτι παρακολουθοῦνταν συνεχῶς οἱ ἀναζητήσεις τους στὸ διαδίκτυο, οἱ προσωπικές τους συνομιλίες καὶ οἱ τοποθεσίες ποὺ βρίσκονταν. “Στόχος μᾶς εἶναι, οἱ 10.000 συμμετέχοντες νὰ εἶναι λεπτομερῶς ἐνημερωμένοι γιὰ τὰ πάντα”, πρόσθεσε. 
Ὅπως σημειώνει Glimcher, “οἱ συμμετέχοντες, θὰ πρέπει νὰ ἐκπαιδευτοῦν ὥστε νὰ χειριστοῦν τὸ “ρόλο” τους στὴ διάρκεια ὅλων αὐτῶν τῶν χρόνων. Θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ πειστοῦν ὅτι οἱ προσωπικές τους πληροφορίες θὰ παραμείνουν ἀσφαλείς”. 
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ, ὅτι τὸ κέντρο διαχείρισης δεδομένων, ὅπου θὰ στεγάζεται τὸ προτζεκτ, θὰ βρίσκεται μέσα στὴ νέα πανεπιστημιούπολη τοῦ New York University στὸ Μπρούκλιν καὶ θὰ πληροῦνται ὅλες οἱ προδιαγραφὲς ὑψίστης ἀσφαλείας, ὅπως ἀκριβῶς σὲ μία τράπεζα. Τὸ ὑλικὸ δὲν θὰ μπορεῖ νὰ δημοσιευθεῖ, νὰ μεταδοθεῖ ἢ νὰ ἀναδιανεμηθεῖ. Κανεὶς δὲ θὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ “κλέψει” πληροφορίες ἀπὸ ἐκεῖ, ἀφοῦ οἱ ἀναλυτὲς ὑπολογιστῶν δὲν εἶναι συνδεδεμένοι στὸ διαδίκτυο. 
Ὡστόσο, σὲ ἀντίθεση μὲ μία τράπεζα τὰ δεδομένα θὰ πρέπει νὰ εἶναι διαθέσιμα σὲ ἐρευνητὲς ἀπὸ διάφορους κλάδους καὶ συνεπῶς θὰ ὑπάρχει ἕνα σύστημα ζωνῶν ἀσφαλείας. Εἰδικότερα, στὴν "πράσινη ζώνη", θὰ παρακολουθεῖται ὅλη ἡ δραστηριότητα, ἀλλὰ ἡ πρόσβαση σὲ ἀσφαλεῖς πληροφορίες θὰ εἶναι περιορισμένη. Γιὰ νὰ ἐξετάσουν τὰ πραγματικὰ δεδομένα οἱ ἐπιστήμονες θὰ πρέπει νὰ εἰσέλθουν στὴν "κίτρινη ζώνη" χρησιμοποιώντας ἕνα ἀποτύπωμα καὶ μία εἰδικὴ ταυτότητα. Οἱ ἐξωτερικοὶ ἐρευνητὲς μποροῦν νὰ ζητήσουν ἕνα σὲτ δεδομένων, τὸ ὁποῖο δὲν θὰ περιλαμβάνει πληροφορίες ταυτοποίησης. 
Τὰ πιὸ σημαντικὰ δεδομένα ὅμως, θὰ βρίσκονται στὴν "κόκκινη ζώνη”. Γιὰ νὰ εἰσέλθει κάποιος σὲ αὐτὴ τὴ ζώνη θὰ πρέπει νὰ περάσει ἀπὸ μία “ἀνθρπώπινη παγίδα”, ὅπως ὀνομάζεται. Πρόκειται οὐσιαστικά, γιὰ ἕναν προθάλαμο ποὺ βρίσκεται ἀνάμεσα σὲ δύο θύρες, ποὺ ἐλέγχουν τὸ ἀποτύπωμα καὶ μία ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα καὶ μέσω σάρωσης ἀπὸ βίντεο ἀσφαλείας, θὰ ἀποδεικνύει τὴ μοναδικότητα τοῦ καθενός. Τέλος, θὰ πρέπει νὰ εἰσαχθεῖ ἕνας κωδικὸς ποὺ λίγοι μόνο θὰ γνωρίζουν. 
Μέχρι τὸ 2020, ὁ Glimcher καὶ ἡ ὁμάδα τού εὐελπιστοῦν νὰ ἔχουν ἀρκετὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ ἀρχίσουν νὰ ἔχουν τὰ πρῶτα ἐνδιαφέροντα ἀποτελέσματα. Καὶ καθὼς περνοῦν τὰ χρόνια, ἐλπίζουν νὰ δημιουργήσουν αὐτὸ ποὺ οὐσιαστικὰ θὰ ἀποτελέσει ἕναν ἄτλα τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.