12 Αυγ 2017

"Δέν ἐξελέγησαν ἄρχοντες τοῦ λαοῦ γιά νά ὑποτιμοῦν καί νά παραθεωροῦν τήν Ὀρθόδοξη πίστη του, ἀλλά πρέπει μαζί μέ αὐτόν νά τήν σέβονται καί νά τήν τιμοῦν"

Ἀναστατωμένοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἱστορικῆς Ἐπαρχίας Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, πού ὑπηρετῶ, καί ὁ κλῆρος καί ὁ λαός της, γιά τά ὑποτιμητικά πρός τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας, τήν πίστη, τήν πατρίδα καί τήν οἰκογένεια, λόγια τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς κ. Ν. Βούτση. Τοιαῦτα λόγια, λεγόμενα ἀπό ἄρχοντα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, συνιστοῦν βλασφημία καί ἀγνωμοσύνη κατά τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἤδη ἔχουν ἐξεγερθεῖ πολλοί Ἱεράρχες γιά τήν ἀσέβεια αὐτή, κάθε δέ Ἱεράρχης ἄς μή θεωρηθεῖ ὡς ἕνα μεμονωμένο πρόσωπο, διότι καί ὁ τίτλος του, ὁ ὁποῖος τόν καθορίζει, δείχνει ὅτι σαρκώνει ἐν ἑαυτῷ καί ὅλο τό ποίμνιό του. Ἐκφράζουμε λοιπόν καί ἐμεῖς, ὡς ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ εὐλογημένο καί πιστό στίς παραδόσεις τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας καί τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδος μας, ἐκφράζουμε, λέγω, ὄχι ἁπλῶς τήν διαφωνία μας στά λόγια τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς, ἀλλά καί τήν ἀποστροφή μας σ᾽ αὐτά.
Ὁ κύριος Βούτσης παρουσιάζεται ὡς νά ἀγνοεῖ τήν μεγάλη ἀλήθεια, ἡ ὁποία διήκει ὅλες τίς σελίδες τῆς ἔνδοξης ἑλληνικῆς ἱστορίας μας, ὅτι ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι στενά δεμένη μέ τήν....
ψυχή τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τά ἀνδραγαθήματα τῶν Ἑλλήνων ἔχουν καί κίνητρο καί τέλος τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας. Οἱ ἄρχοντες τοῦ μαρτυρικοῦ αὐτοῦ τόπου δέν πρέπει νά τό λησμονοῦν αὐτό, πολύ δέ περισσότερο δέν πρέπει προκλητικά νά τό παραθεωροῦν, ὅπως ἔπραξε ὁ νῦν Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης. Δέν ἐξελέγησαν ἄρχοντες τοῦ λαοῦ γιά νά ὑποτιμοῦν καί νά παραθεωροῦν τήν Ὀρθόδοξη πίστη του, ἀλλά πρέπει μαζί μέ αὐτόν νά τήν σέβονται καί νά τήν τιμοῦν. Αὐτό πού περιμένουμε τώρα ἀπό τόν κ. Πρόεδρο τῆς Βουλῆς κ. Ν. Βούτση εἶναι νά ζητήσει συγγνώμη ἀπό τόν πιστό ἑλληνικό λαό καί ἡ πράξη του αὐτή ὄχι μόνο θά εὐφράνει τόν λαό πού ὑπηρετεῖ, ἀλλά καί θά δώσει στόν ἴδιο περιποιοῦσα τιμή καί ἀξία.

Ὡς Ἐκκλησία ἀποβλέπουμε στήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καί αὐτοῦ βεβαίως τοῦ κ. Βούτση τήν σωτηρία. Διότι ἀπό τό κείμενό του ἀπέδειξε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη πίστη δέν τοῦ ἔχει μιλήσει δυνατά μέσα του καί εὐχόμεθα, ἔστω καί ἀπό τό παρόν γεγονός, νά λάβει ἀφορμή νά ἐγκύψει μέ τόν ἰσχυρό του νοῦ, ἀλλά καί μέ ἀγαθή τήν καρδία του, εἰς βάθος στήν πίστη τῶν πατέρων μας καί τότε θά γνωρίσει ἕνα γλυκό Θεό, πού ἱκανοποιεῖ καί τόν νοῦ καί τήν καρδιά, τόν Θεό τῶν πατέρων ἡμῶν! Πάντως ἐκεῖ πού ὕπουλα τό πηγαίνουν πολλοί τό θέμα, μέ τά διάφορα διατάγματά τους καί τίς περίεργες ἐνέργειές τους, τό νά κάνουν τήν πατρίδα μας ἐντελῶς ἄθρησκη, δέν θά τό ἐπιτρέψει ὁ ᾽Ορθόδοξος λαός, πολύ δέ περισσότερο δέν θά τό ἐπιτρέψουμε ἐμεῖς οἱ Ἱεράρχες καί ὅλοι οἱ κληρικοί, γιατί δέν μᾶς ἀφήνει ἡ ἱστορία μας. Ἕξι χιλιάδες (6.000) κληρικοί, λέγει ὁ ἱστορικός Πουκεβίλ, ἔπεσαν στούς ἀγῶνες γιά τήν ἐλευθερία, γιά νά ὑπάρχει ἐλεύθερη ἑλληνική πατρίδα. Τοιοῦτοι λόγοι, πού θέλουν νά δημιουργήσουν μία ξένη πρός τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας ἑλληνική πατρίδα, μέ αἰσχρά μάλιστα ἤθη, ὅπως εἶναι τό θέμα τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἔκαναν, νομίζω, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κοζάνης νά πεῖ τήν τολμηρή πράγματι ἔκφραση ὅτι «ἕνας βόθρος εἶναι ἡ βουλή τῶν Ἑλλήνων». Ἀλλά πρίν ἀπό αὐτόν ἡ ἴδια ἡ Ἁγία Γραφή λέγει, «βόθρος βαθύς στόμα παρανόμου» (Παροιμίαι 22,14), μέ τήν ἔννοια τῆς δυσοσμίας καί τῆς θολώσεως τῆς καθαρᾶς ἀτμόσφαιρας τῶν ἰδανικῶν, τήν ὁποίαν προκαλοῦν οἱ βλάσφημοι πρό τήν πίστη λόγοι. Τό ἴδιο δέ νόημα θέλει νά ἐκφράσει καί ὁ ἄλλος ψαλμωδός πού λέγει «τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν» (Ψαλμ. 5,10), ὅτι δηλαδή ἀποπνέουν δυσοσμία τά βλάσφημα λόγια τῶν ἀσεβῶν, πού ἀντιστρατεύονται στίς μεγάλες ἀρετές, ὅπως αὐτές πού προσβάλλουν οἱ λόγοι τοῦ κ. Βούτση, τήν πίστη, τήν πατρίδα καί τήν οἰκογένεια.

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.