11 Ιουλ 2017

"Ὅσα κι ἂν ἀγωνίζεται, καὶ κοπιάζη, ἀν δὲν συμβάλλουν, εἰς τὸ να γιάνη ἡ ψυχή του ἀπὸ τὰς ἀσθενείας της, ὅλα εἶναι μάταια"


''Κάθε ἄνθρωπος, ἢ σοφός, ἢ ἄσοφος, ἢ γνωστικός, ἢ ἀνόητος, ἢ στοχαστικός, ἢ ἀστόχαστος, ἢ παιδευμένος, ἢ ἀπαίδευτος, ἢ πλούσιος, ἢ πτωχός, ὅσα καλὰ καὶ ἂν κάμνη εἰς τὴν παροῦσαν ζωήν, ὅσα καὶ ἂν ἀγωνίζεται, καὶ κοπιάζη, ἀνίσως δὲν συμβάλλουν, εἰς τὸ να γιάνη ἡ ψυχή του ἀπὸ τὰς ἀσθενείας της, ὅλα εἶναι μάταια, καὶ ἀνωφελῆ, καὶ κάμνουν τὴν ψυχὴν νὰ μείνη ἔξω ἀπὸ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Διατὶ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέχεται μόνον τὰς ψυχᾶς ἐκείνας ὅπου εἶναι ὑγιεῖς, καὶ δὲν ἔχουν καμμίαν ἀσθένειαν. Ἀμὴ κάθε ψυχὴ ὅπου ἔχει τὰς ἀσθενείας ὅπου εἴπαμεν ἀνωτέρω, καὶ τὰς ἀτόπους ὀρέξεις τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τῶν γηίνων, καὶ κοσμικῶν πραγμάτων, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πλούτου, καὶ τῆς ματαίας δόξης τοῦ....
κόσμου,οὔτε ἀπὸ λόγου της, οὔτε ἀπὸ ἄλλον ἄνθρωπον ἠμπορεῖ ποτὲ νὰ ἰατρευθῆ, καὶ νὰ γένη ὑγιής, ἀλλὰ ἀπὸ μόνον τὸν Κύριον ἠμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, διὰ τὸν ὁποῖον εἶναι γραμμένον,«ὅτι τὰς ἁμαρτίας ἠμῶν ἔλαβε, καὶ τὰς νόσους ἐβάστασε».'' 
Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, Λόγος ΙΒ'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.