9 Μαΐ 2017

Δελτίο τύπου τῆς ἐκδήλωσης μὲ θέμα: «Ἑλληνορθόδοξη παιδεία ἢ ἄθεα γράμματα;»

Σήμερα, Κυριακὴ 7 Μαΐου 2017 πλῆθος λαοῦ τῆς Θεσσαλονίκης, καὶ ὄχι μόνον, ἀνταποκρίθηκε στὸ κάλεσμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων καὶ τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, σὲ μιὰ ἐκδήλωση ἐνημερώσεως καὶ διαμαρτυρίας γιὰ τὴν κατάσταση στὸ χῶρο τῆς Παιδείας, μὲ θέμα: «Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία ἢ ἄθεα γράμματα;». Οἱ προβληματισμοὶ ὅλων ἑνώθηκαν σὲ κοινὴ προσπάθεια ἐξεύρεσης ἀπαντήσεως, καὶ οἱ ὁμιλητὲς ποὺ ἀκούστηκαν μὲ προσοχὴ καὶ ἐνδιαφέρον, συνέβαλαν ἀποφασιστικὰ στὸ νὰ ἀκτινογραφήσουμε τὶς ἰδιομορφίες καὶ δυσχέρειες τοῦ θέματος αὐτοῦ καὶ νὰ καταλήξουμε σὲ σημαντικὰ συμπεράσματα.
Ἡ παρουσία τοῦ κόσμου ἦταν συγκινητικὴ καὶ μποροῦμε νὰ ἰσχυριστοῦμε, ὅτι ἡ συγκέντρωση αὐτὴ ἦταν μιὰ ἐπάξια συνέχεια τῆς ἀντίστοιχης περυσινῆς ἐκδήλωσης «Μένουμε Ἕλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι». Κάθε ἡλικίας ἄτομα προσῆλθαν, μὲ ἔκδηλη τὴν ἀγωνία γιὰ τὴν πορεία ποὺ προσπαθοῦν μερικοὶ ἐντελῶς ἀνιστόρητα καὶ ἀθεμελίωτα νὰ οἰκοδομήσουν, ἀποδομώντας ἀρχὲς καὶ ἀξίες μέσα στὸ θεσμὸ τῆς Παιδείας.
Ἡ ἔναρξη τῆς Ἡμερίδος ἔγινε μὲ....
τὴν προσλαλιὰ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, μὲ τοῦ ὁποίου τὴν εὐλογία καὶ ἀμέριστη συμπαράσταση διοργανώθηκε ἡ ὅλη προσπάθεια. Ὁ Παναγιώτατος κήρυξε τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν καὶ ἀπηύθυνε λόγους πατρικῆς ἀγάπης καὶ εὐλογίας, μὲ προβληματισμὸ καὶ ἀνησυχία γιὰ τὴ πορεία τῶν πραγμάτων στὸ χῶρο τῆς Παιδείας. Ταυτόχρονα ὑπέδειξε τρόπους καὶ λύσεις γιὰ μιὰ δημιουργικὴ παραμονὴ στὰ ὅσα μάθαμε καὶ διδαχθήκαμε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς Πατέρες, γιὰ τὴν ἀξία τῆς ἀγωγῆς καὶ τὸν τρόπο ποὺ τὴν ὑπηρετοῦμε στὸ χῶρο τῶν σχολείων.
Στὴ συνέχεια, ἀκολούθησε ἡ χορωδία τοῦ Δημοτικοῦ των Ἐκπαιδευτηρίων «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος». Τὰ μικρὰ παιδιὰ συγκίνησαν μὲ τὴν παρουσία καὶ τὸν ἐνθουσιασμό τους καὶ ἔδωσαν χαρμόσυνο τόνο στὴν ἀτμόσφαιρα.
Κατόπιν ξεκίνησαν οἱ εἰσηγήσεις. Πρῶτος ὁμιλητής, ὁ Γενικὸς Γραμματέας τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης μάχιμος ἐκπαιδευτικὸς σὲ Λύκειο τῆς Μυτιλήνης καὶ βαθὺς γνώστης τῶν προβλημάτων ποὺ ἔχουν ἀνακύψει τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Τόνισε ἐμφαντικά, ὅτι «τὰ νέα Προγράμματα γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀλλοιώνουν ριζικὰ τὸν Ὀρθόδοξο χριστιανικὸ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος. Μεταβάλλουν ἀκόμη, τοὺς θεολογικοὺς καὶ παιδαγωγικοὺς σκοποὺς τοῦ μαθήματος, σὲ στόχους πολιτικοὺς καὶ κοινωνικούς, μὲ τὴν ἐπιβολὴ μιᾶς νέας καὶ ἄγνωστης στὴν ὀρθόδοξη πίστη “ἐκκοσμικευμένης θεολογίας”».
Ὁ ὁμιλητής ἐπεσήμανε χαρακτηριστικά, ὅτι ἡ Παιδεία ποὺ ὀφείλει νὰ προσφέρει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας μέσα ἀπὸ τὸ -καλούμενο σήμερα- μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὴν πολυδοκιμαζομένη πατρίδα μας, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἑλληνορθόδοξη Παιδεία. «Σ΄ αὐτὴ τὴν Παιδεία, ἡ σύνδεση τοῦ σχολείου καὶ τοῦ μαθητῆ μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα καὶ ζωή, θεωρεῖται ἀπαραίτητο στοιχεῖο γιὰ τὴν πνευματικὴ ὑποδομὴ τῶν ἴδιων των μαθητῶν ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἴδια τὴν ὑπαρξιακὴ δομὴ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀνάγκη νὰ διατηρηθεῖ ὡς βασικὸ συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ταυτότητας καὶ τῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων».
Ὁ κ. Τσαγκάρης κατέληξε συμπερασματικά, λέγοντας, ὅτι παρὰ τὶς μεγάλες δυσχέρειες καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλλάδα, «πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία θὰ σώσουν καὶ πάλι τὸ γένος μας, ἀναδεικνύοντας ἥρωες τῆς πίστεως καὶ τοῦ ἔθνους. Διότι, ὅπως ἐπιγραμματικὰ ἀποφαίνεται ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, «μπορεῖ ὁ διάβολος νὰ καταστρέφει, ἀλλὰ ὁ καλὸς Θεὸς ἐργάζεται καὶ δὲν θὰ ἀφήση νὰ ἐξαφανισθῆ τὸ γένος μας…».
Ἑπόμενη εἰσηγήτρια, ἦταν ἡ καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κᾶ Μαρία Μαντουβάλου, ἡ ὁποία ξεκίνησε τὴ δική της παρέμβαση-ὁμιλία, λέγοντας πὼς «οἱ διοργανωτὲς τῆς Ἡμερίδας γιὰ τὴν Παιδεία ἐκτοξεύουν πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ καὶ κάθε ἁρμόδιό το ἀγωνιῶδες διλημματικὸ ἐρώτημα: “Ἑλληνορθόδοξη παιδεία ἢ ἄθεα γράμματα;“ καὶ ἀναζητοῦν ἀπεγνωσμένα καθαρὴ καὶ ἀμετάκλητη ἀπάντηση». Καὶ συνέχισε: «Τὸ ἐρώτημα δὲν εἶναι γέννημα θεωρητικοῦ στοχασμοῦ γιὰ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων ἀλλὰ ἀδήριτη ἀνάγκη νὰ διαφυλάξουμε ἀπὸ τὴν καταιγίδα ποὺ ξέσπασε τοὺς θησαυρούς μας, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλλάδα. Δυστυχῶς, ὅταν οἱ ἄλλοι βυσσοδομοῦσαν τὰ τελευταῖα τουλάχιστον τριάντα χρόνια καὶ γρυλίζανε ἀναμασώντας συνθήματα καὶ πυρπολώντας τὸ σπίτι μας, ἐμεῖς κωφεύαμε. Τώρα ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημα: Ἕλληνα Ὀρθόδοξε «στὸν αἰώνα σου, λέγε, τί βλέπεις; » καὶ ἡ ἀπάντηση, «Βλέπω τοὺς ἐμπόρους νὰ εἰσπράττουν σκύβοντας τὸ κέρδος τῶν δικῶν τοὺς πτωμάτων ».
Ἐπεσήμανε τὴν εὐθύνη ὅλων μας λέγοντας: «Γιὰ τὴν μέχρι σήμερα ἀδράνεια δὲν ὑπάρχει δικαιολογία. Ὁ εὐσεβὴς κυβερνήτης Καποδίστριας εἶχε διακηρύξει “Τὰ σχολεῖα δὲν εἶναι ἁπλῶς τόποι προσκτήσεως γνώσεων, ἀλλὰ κυρίως φροντιστήρια ἠθικῆς, χριστιανικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀγωγής”, καὶ γιὰ τοὺς δασκάλους τόνιζε ὅτι πρέπει νὰ εἶναι φιλοθρῆσκοι. Προηγήθηκε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ποὺ οἱ προφητεῖες του βγαίνουν σήμερα ἀληθινές.
Ὁλοκλήρωσε δὲ τὴν εἰσήγησή της μὲ τὴν πεποίθηση, πὼς «σήμερα διατρανώνουμε μαζὶ μὲ τὸν ποιητὴ τὴν Πίστη μας, ὅτι “Μνήμη τοῦ λαοῦ μου σὲ λένε Πίνδο καὶ σὲ λένε Ἄθω „. Καὶ θυμόμαστε τὸν ἄξιο ἱεράρχη, μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο ποὺ ὅ,τι βλέπουμε σήμερα μὲ ἀποτροπιασμὸ νὰ συμβαίνει στὴν παιδεία, τὸ εἶχε προεξαγγείλει, ὡς προφήτης, μιὰ εἰκοσαετία πρίν.
«Σήμερα, ὅμως, ποὺ “νὰ ἔγιναν ξάφνου τὰ λεμόνια πικρολέμονα „ ἐδῶ, ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη διασαλπίζεται τὸ σωτήριο «ὁ καθεὶς καὶ τὰ ὅπλα του » καὶ ἡ βεβαιότητα «ὅ,τι σώσεις μὲς στὴν ἀστραπὴ καθαρὸ στὸν αἰώνα θὰ διαρκέσει ».
Τέλος, ὁ Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλος στὴν ὁμιλία του ἐπεσήμανε: «Εἶναι σημαντικὸ νὰ δοῦμε τὴ σημερινὴ παιδεία μέσα ἀπὸ τὸ χθές. Νὰ δοῦμε ἂν καλλιεργήθηκε περισσότερο ἢ ὑποτιμήθηκε βαναυσότερα. Ἡ Παιδεία στὸν τόπο μᾶς ἔχει τελειώσει. Τὸ σημερινὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα δὲν ὑπηρετεῖ τὴν παιδεία, ὑπηρετεῖ τὴν παραγωγή, διαστρέφει τὴν προσωπικότητα τοῦ μαθητή καὶ τὸν ἀντιμετωπίζει, ὄχι ὡς προσωπικότητα, ἀλλὰ σὰν ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστή. Τὸ μοναδικὸ κριτήριο τῶν ἐκπαιδευτικῶν μεταρρυθμίσεων: ὁ τρόπος τῆς εἰσόδου στὶς Ἀνώτατες Σχολές». «Οἱ μαθητὲς ἀπορρίπτουν τὸ σχολεῖο: Γιατί δὲν τοὺς ἀγγίζει, δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὰ προβλήματά τους, δὲν καλλιεργεῖ τὴν προσωπικότητά τους, ἀλλὰ τοὺς ὁδηγεῖ στὸν ἀνταγωνισμὸ καὶ ὑπονομεύει τὴν ἐπικοινωνία καὶ τὴν μεταξύ τους φιλία». «Τὸ φαινόμενο τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ ποῦ προσπαθοῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε εἶναι μιὰ ἀκόμη ἔνδειξη τῆς παρακμῆς τῆς Παιδείας μας καὶ τῆς ἀποτυχίας τοῦ παιδευτικοῦ ρόλου τοῦ σημερινοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος. Ἐπιβεβαιώνει ὅτι τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸν μαθητή». «Ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: "Ποιήσατε δικαιοσύνης ὅπλον καὶ μὴ θανάτου τὴν παίδευσιν…" εἶναι ὁ πιὸ καίριος λόγος ποῦ ἀκούστηκε γιὰ τὴν Παιδεία. Εἶναι τὸ μέτρο ἀξιολόγησης τῆς Παιδείας». «Ἕνας ἄλλος συγκλονιστικὸς λόγος: “Πάσα τὲ ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται „ τῶν ἀρχαίων προγόνων μας, ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει τὰ ἀνωτέρω, ἀλλὰ καὶ νὰ ἑρμηνεύσει τὸ κατάντημα τῆς πατρίδας μᾶς σήμερα. Ἡ πατρίδα μᾶς σήμερα καταστράφηκε ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τὴ γνώση, τὴν ἐπιστήμη, ἀλλὰ ποὺ δὲν ἔχουν ΑΡΕΤΗ.
Ὁ σκοπὸς μιᾶς ἀληθινῆς Παιδείας, μιᾶς Παιδείας ποὺ εἶναι ὅπλο δικαιοσύνης, εἶναι: ἡ ἀποκάλυψη τῆς φύσης τῶν ὄντων, ἡ φανέρωση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, ἡ ἀποκάλυψη τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς, ἡ πνευματικὴ καλλιέργεια τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδὴ ἡ καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν, ἡ πορεία πρὸς τὴν ὁλοκλήρωση πρὸς τὴ θέωση.
Ἡ Παιδεία, λοιπόν, εἶναι ὅπλο δικαιοσύνης ἢ μήπως ὅπλο θανάτου; Ὁδηγεῖ πρὸς τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ ζωή; Οἱ ἴδιες οἱ στατιστικές της Πολιτείας, τὰ λόγια τῶν ἴδιων των παιδιῶν, τὸ πλῆθος τῶν νέων ἀνθρώπων ποὺ καταφεύγουν στὶς ἐξαρτήσεις, φανερώνουν ὅτι ἡ σημερινὴ Παιδεία εἶναι «ὅπλο θανάτου». «Ὅπλο θανάτου» ἡ Παιδεία! Σκληρὸς ὁ λόγος… Δὲν εἶναι ὅμως ἄδικος … Εἶναι ἀληθινός!».
Καὶ ὁ Σεβασμιώτατος, κατέληξε λέγοντας: «Ὀνειρεύομαι ἕνα σχολεῖο ποὺ νὰ ἔχει κέντρο τὸ πρόσωπο τοῦ μαθητῆ καὶ ὄχι τὸ μυαλό του, νὰ τοῦ ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸ Θεό, τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο. Νὰ τοῦ φανερώνει τὸ μυστήριο τοῦ ἀνθρώπου. Νὰ τὸν βοηθᾶ νὰ προβληματίζεται. Νὰ προσπαθεῖ νὰ τὸν ἀκούσει. Νὰ ἔχει τὴν τόλμη καὶ τὸ ρεαλισμὸ νὰ τοῦ ἐξηγήσει αὐτὸ ποὺ οὔτε οἱ ἄθεοι δὲν μποροῦν νὰ ἀρνηθοῦν, ὅτι δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος χωρὶς Θεὸ εἶναι ἕνα σκουπίδι καὶ σὲ σκουπίδι καταλήγει. Ἀλλὰ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ γίνεται κατὰ χάριν θεός. Ὀνειρεύομαι μιὰ Παιδεία γιὰ τὴ ζωή, μιὰ παιδεία ποὺ νὰ προσφέρει ζωὴ καὶ ὄχι θάνατο!»
Ἡ Ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν ἔγκριση Ψηφίσματος, τὶς εὐχαριστίες πρὸς τοὺς συμμετέχοντες καὶ τοὺς συντελεστές της καὶ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο, ποὺ ἔψαλλαν ὅλοι οἱ παριστάμενοι.
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4 σχόλια:

 1. Και ολοι πηγαν για υπνο ευχαριστημενοι... ή μαλλον κοιμωντουσαν και πριν. Ειμαστε υποκριτες γι αυτο μας κυβερναν ολο και χειροτεροι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μεγαλειώδης εκδήλωση με πολλά μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Eξαιρετικη εκδηλωση, ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ, Ορθοδοξη ,πατριωτικη υπερ του Συντάγματος μας.. εναντιον της στρατιωτικής εισβολής των Παρανομων αλλοδαπώννΕύγε.Μπορει ο Άνθιμος να μην ηραν ευτυχής.Οι ακροατές όμως ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ''Ὄπου περίσευσεν ἡ ἁμαρτία,ὑπερπερίσευσεν ἡ Χάρις''
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.