10 Μαΐ 2017

Οἱ ἡγεμονίσκοι

Τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Γέροντος Γρηγορίου
Διώξαμε τὸν βασιλιᾶ καὶ πολεμήσαμε τὴν βασιλεία, ὅτι καταλύει τὴν δημοκρατία, εἶναι πολυδάπανη, εἶναι θεσμὸς ἀταίριαστος γιὰ τὴν ἐποχή μας. Γέμισε, ὅμως, ὅλος ὁ τόπος ἡγεμονίσκους. Ὁ κάθε ὑπουργὸς ἡγεμονίσκος, ὁ κάθε βουλευτὴς ἡγεμονίσκος, ὁ κάθε νεόπλουτος ἡγεμονίσκος, ὁ κάθε βιομήχανος καὶ βιοτέχνης ἡγεμονίσκος, ὁ κάθε ἐπίσκοπος στὴν Ἐκκλησία ἡγεμονίσκος, οἱ ἡγούμενοι τῶν Μονῶν ἡγεμονίσκοι, ἡ κάθε ἡγουμένη σοῦπερ ἡγεμονίσκος. Ὅλοι αὐτοὶ ἔχουν μεγάλες καὶ πλούσιες αὐλὲς καὶ δορυφόρους ἀναρίθμητους. Ποιά πόρτα νὰ χτυπήσης; Πίσω ἀπὸ ποιά θύρα νὰ σταθῆς; Σὲ ποιόν νὰ πῆς τὸν πόνο σου καὶ τὸ παράπονό σου; Ὅποιον καὶ νὰ συναντήσης θὰ σοῦ κάνη τὴν ἐρώτηση: «− Γιατί, γύφτο, τρέμεις; − Ἀπ᾽ τὴν χαρά μου, ἀγᾶ. − Γιατί χτυπᾶς τὰ δόντια σου; − Παίζω ταμπουρᾶ.» Ἡ ἀσπλαγχνία καὶ ἡ ἀσυμπάθεια βασιλεύουν. Ἔχουν τόσο ὑψηλοὺς θρόνους, ποὺ οὔτε ὁ γυμνοσάλιαγκας δὲν μπορεῖ νὰ ἀνέβη ἐπάνω. Μεγάλη ὑψομετρικὴ διαφορὰ μεταξὺ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ ἡγεμονίσκου. Κανεὶς ἀπ᾽ αὐτοὺς δὲν μπορεῖ νὰ ἀκούση τὸν κλαυθμυρισμὸ τῶν πεφορτισμένων καὶ ἀπηλπισμένων. Εὐκολώτερα συναντᾶς λιοντάρι μέσα στὸν κόσμο, παρὰ ἡγεμονίσκο. Ποτὲ δὲν κοιτάζουνε τὸν πένητα στὰ μάτια. Παγοκολόνες οἱ καρδιές τους. Κι ὅταν δορυφοροῦνται ἀπὸ πλῆθος αὐλοκολάκων, ποῦ νὰ προσεγγίσης, ποῦ νὰ αἰσθανθῆς ζεστασιά;
Αὐτὲς τὶς μέρες ἔστειλα ἕναν ἀπελπισμένο σὲ ἡγούμενο μεγάλης Μονῆς τοῦ Ὄρους. Ἕνα λόγο παραμυθίας δὲν τοῦ ἔρριξε στ᾽ αὐτιά του, ἂν καὶ θέλει νὰ....
τιμᾶ τὴν Παναγία τὴν Παραμυθιά. Διαδικαστικὰ ἐζήτησε καὶ προπομποὺς στὴν δυστυχία του. Ἐπέστρεψε πλήρης ἀπογοήτευσης. Ἔμαθα πὼς προσφέρει, δίνει, καὶ ἔστειλά τον. Καὶ τὸν ἐσκόρπισε ἔμπροσθέν του σὰν νὰ ἦταν ἐχθρός του. Ἔσκυψα στὴν κεφαλή του καὶ τοῦ εἶπα:

− Παιδί μου, ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς δὲν θὰ σὲ βοηθήση.

Χτυπήσαμε καὶ πόρτα πλουσίου καὶ ἔλεος δὲν βρήκαμε. Ἀκόμα τὰ αὐτιά μου ὑποφέρουν ἀπὸ τὰ μάνταλα καὶ τὰ σίδερα τῆς κλεισμένης καρδιᾶς. Κατάλαβα πὼς αὐτοὶ οἱ ἡγεμονίσκοι εἶναι βαρήκοοι, εἶναι βαρυκάρδιοι. Σὰν ψωμὶ φρεσκοφουρνισμένο τρῶνε τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. Τοὺς κόπους τοῦ λαοῦ τοὺς βλέπουν σὰν τοὺς ἱστοὺς τῆς ἀράχνης. Ὅλα τὰ σπίτια ἀναστενάζουν. Ἀποκαλοῦν τὸν Θεὸ ἀδυσώπητο καὶ τοὺς πλουσίους ἀδέκαστους. Στὸ χωράφι τους δουλεύουν, καὶ ὅμως, ὅταν δύση ὁ ἥλιος, μὲ ἀδειανὰ χέρια γυρίζουν στὸ σπίτι τους. Ἡ γυναίκα ζητᾶ, τὰ παιδιὰ ζητᾶνε, καὶ κάνουν τὴν θέση τοῦ πατέρα πιὸ δυστυχισμένη. Δὲν ὑπάρχει πιὰ στὴν γῆ οἰκονόμος, δὲν ὑπάρχει φιλότιμος ἐργοδότης, δὲν ὑπάρχει συμπάθεια. Ἀπονιὰ βασιλεύει.
Μιὰ μάννα τὶς βαρειὲς νύχτες τοῦ χειμῶνα ἔτρωγε τὸν ζεστὸ τραχανᾶ καὶ βούρκωναν τὰ μάτια της καὶ μονολογοῦσε: «Ἄραγε αὐτὰ τὰ παιδιὰ ἔχουν ἀπόψε κάτι ζεστὸ νὰ φᾶνε; Ἔχουν στρωσίδια νὰ σκεπαστοῦν; Ἔχουν ζεστὰ φορέματα νὰ ἐνδυθοῦν;».
Τὸ παλάτι ἤτανε πιὸ προσιτὸ καὶ τὴν πόρτα του, μὲ τὸ πρῶτο χτύπημα, τὴν εὕρισκες ἀνοιχτή. Κανένας δὲν ἔφευγε βδελυκτὸς καὶ ἀπαραμύθητος. Ποιός θὰ κλίνη τὸ οὗς του σ᾽ αὐτὸν τὸν κόσμο; Ποιός θὰ τοὺς σώση ἀπὸ τὸ «ἡρωϊκὸ τέλος» τῆς ἀπελπισίας; Ποιός θὰ συγκρατήση τὴν ἐξαθλίωση τοῦ κόσμου; Μὲ ὕφος καὶ ὑψηλοκαρδία ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ φάσκουν ὅτι κάτι εἶναι, δὲν παραμυθεῖται ὁ λαός, δὲν παρακαλεῖται.
Χριστέ μου, διάλυσε τὶς ἡγεμονίες σ᾽ ὅποιον χῶρο καὶ νὰ βρίσκωνται. Ἐξολόθρευσε τοὺς δυνάστες. Ἀφαίρεσέ τους τὸ δικαίωμα νὰ ζητοῦν παραλογισμοὺς καὶ εὐπορισμοὺς ἀπὸ τὸν πτωχὸ λαό. Ἐσκλήρυνας τοῦ αἰτεῖσθαι.
Παναγία μου, ἄκουσε τὸν στεναγμὸ τῆς καρδιᾶς τῶν πενήτων, τῶν πονεμένων. Δὲν μποροῦνε νὰ ἀνακατεύουνε στὸ τσουκάλι τὸ ἴδιο φαγητὸ κάθε μέρα. Καὶ οἱ ἡγεμονίσκοι νὰ μὴ ξέρουν τί νὰ φᾶνε. (Ἕνας ταλαιπωρημένος ἡγούμενος στὸ Ἅγιον Ὄρος ἔλεγε: «Ἄλλος δὲν ἔχει νὰ φάη κι ἄλλος δὲν ξέρει τί νὰ πρωτοφάη».)
Ἐξαφάνισε, Κύριε, τὴν λύπηση, τὴν ἀνέχεια καὶ τὴν στέρηση. Παράλυσε τὰ μακριὰ χέρια, ποὺ νύχτα-μέρα ψάχνουν τὰ πανέρια. Τὰ ἀγαθά σου εἶναι πλούσια ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ λίγοι τὰ μοιράζονται. Ὁ πιὸ πολὺς κόσμος δυστυχισμένος εἶναι. Τὸ χαρούμενο πρόσωπο σπανίζει. Ὅλοι περπατοῦν καὶ παραμιλοῦν. Ἄκουσε, Κύριε, τὸ παραμιλητό τους καὶ ἐλέησον τοὺς δούλους σου.
Καὶ ὅσο περνάει ὁ καιρός, τὰ βογγητὰ καὶ οἱ ἀναστεναγμοὶ πληθαίνουν. Ἂς τελειώσουμε μὲ τὴν εὐχή: «Τὸ ἔλεός σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωης μου».

6 σχόλια: 1. ΑΣΧΕΤΟ με την ανάρτηση.

  ΞΥΠΝΗΣΤΕ! ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ!
  ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ!

  Δεν θα θεωρείται πλέον ποινικό αδίκημα η βλασφημία
  https://katanixis.blogspot.gr/2017/05/blog-post_81.html

  ΕΛΛΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΝΑ ΜΕ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΛΟΓΕΡΟ ΛΟΓΟ.
  ΕΠΙΣΦΡΑΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ.......
  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠΕΛΥΣΕ ΜΗΤΕΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΒΓΑΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ!!!!
  ΟΛΟΣ ΤΥΧΑΙΩΣ Ο ΦΤΩΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΝΑΟΣ ΧΤΙΖΕΙ...ΧΤΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Από την καρδιά μου σας λέω ότι σας έχω μεγάλη εκτίμηση,και σας αγαπώ πολύ, γιατί είστε απο τα λίγα σαϊτ που όπως καταλαβαίνω εγώ, προσπαθήτε να είστε όσο πιο Ορθόδοξοι γίνεται, δηλαδή να αρέσετε στο Θεό μας. Το αντίθετο με άλλα σάϊτ που με εμμονές και φανατισμό σπέρνουν κακία και ταραχή και οταν κάποιος δεν πάει με τα "νερα" τους γίνεται αυτομάτος και αντιπαλός τους. Αγωνιούν κάποιος να πη κάτι λάθος για να τον κατακρίνουν αλύπητα νομίζοντας ότι είναι οι εισαγγελείς Του Θεού, λες και ο Θεός δεν βλέπει και έχει ανάγκη απο ρουφιάνους.
  Επίσης πρέπει να έχετε παρατηρήσει ότι έχουμε πήξει από ανθρώπους που όλο εύχονται την μετάνοια των άλλων, ΜΟΝΟ των άλλων.
  Δεν τους απαγορεύει κανείς να έχουν την γνώμη τους, αλλά πριν την γράψουν δημόσια να θυμούνται οτι την διαβάζουν και τρυφερές ψυχές, που επηρεάζονται αρνητικά, και μπορεί να φύγουν από την Εκκλησία απογοητευμένοι μη μπορώντας να αντέξουν την έλλειψη αγάπης που βλέπουν απο εμάς τους "Χριστιανούς"και να την ψάξουν αλλού, και αντε μάζεψέ τα μετά. Καταλαβαίνουμε την ευθύνη που έχουμε για οσα γράφουμε;
  Πρέπει σώνει και ντε να έχουμε ταμπέλες, οικουμενιστές, αντί-οικουμενιστές; Έχουμε πήξει από "οικουμενιστές" και από "αντί-οικουμενιστές", δεν ξεκολλάμε λίγο και να σταματήσουμε τη σαχλαμάρα αυτή μη καταλήξουμε όλοι "οι σωστοί Χριστιανοί" στην κόλαση, από την κακία που μας δέρνει.
  Όλοι θέλουμε την Εκκλησία μας ανόθευτη, αλλά δεν πέρνουμε είδηση ότι με την σκληρή μας γλώσσα γίνεται η νόθευση, όσο δίκιο και να έχουμε.
  Περιφρονούμε τους Αγίους που μας λένε όλοι τους ότι χωρίς αγάπη την "κάτσαμε τη βάρκα"; Πολλοί έχουν δυστυχώς υποτιμήσει την αγάπη ως αδυναμία... παιδιαά, πάρτε το αλλιώς θα βρείτε.
  Ονομαζόμενοι οικουμενιστές να γνωρίζετε ότι δεν έχουμε ανάγκη από αντίχριστες φιλίες και από "μοντέρνα" Εκκλησία.
  Ονομαζόμενοι αντί-οικουμενιστές, δεν έχουμε ανάγκη από προστάτες τραμπούκους. Ευχαριστούμε αλλά έχουμε τους Πνευματικούς μας.
  Οχι δεν λέω να κοιτά μόνο την ψυχή του ο καθένας μας, και να μην ενδιαφέρεται για το τι γίνεται στην Εκκλησία μας, αλλοίμονο. Αλλά οι διαμαρτυρίες μας να μοιάζουν των Αγίων μας. Πάρτε όποιον Άγιο η Αγία θέλετε και αντιγράψτε τους...κανείς τους δεν είχε ίχνος κακίας έναντι κανενός οταν διαφωνούσαν αλλά φόβο Θεού. Η Αγία Παρασκευή παρακάλεσε το Θεό για εκείνον που την έβραζε στη πίσσα.
  Συγχωρέστε με, είπα πολλά.
  Χριστός Ανέστη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Tι δουλεια εχει το σχολιο σας με το αρθρο; Υπονοειτε οτι ο ηγουμενος Γρηγοριος μιλαει με σκληρη γλωσσα και θα επηρεασει αρνητικα ''τρυφερες ψυχες''; Δε μας τα λετε καλα κυριε Παπασπυροπουλε. Μαθετε καλυτερα τι σημαινει αγαπολογια [η διδυμη αδελφη του ψευδους].Και οσο για τον Οικουμενισμο, αν δεν το εχετε καταλαβει ειναι η πιο σατανικη αιρεση ολων των αιωνων, ξυπνατε!

   Διαγραφή
  2. Ίσως έχει και κάποιο δίκιο ο κ. Παπασπυρόπουλος

   Διαγραφή
 4. Διαβάστε το σχόλιο μου καλύτερα αν θέλετε, συμφωνώ απόλυτα με τον γέροντα. Το σχόλιο μου απευθύνεται σε μπλογκ που συκοφαντούν το Ρωμαίϊκό Οδοιπορικό και με την ανάρτηση τη συγκεκριμένη βγάζει ψεύτες τους μπλόγκερ αυτούς (το Ρωμαίϊκό Οδοιπορικό γνωρίζει τι λέω)
  Υπάρχουν φίλε μου χριστιανικά μπλογκ που εργάζονται σκληρά να αφήσουν στα χέρια των οικουμενιστών την Εκκλησία μας, με το να ενθαρρύνουν την αποτείχιση και τα σχίσματα.
  Φίλε μου εμένα προσωπικά ΔΕΝ το χωράει το μυαλό μου ότι ένας πιστός θα άφηνε το σπίτι του στα χέρια λιστών. Και αυτοί που τον ενθαρρύνουν να το κάνει αυτό δεν διαφέρουν από δαιμόνια.
  Οι οικουμενιστές φίλε μου εκτελούν εντολές σκοτεινές. Και ξέρετε γιατί; Γιατί είναι αντίχριστοι, κάποιοι άλλοι γιατί είναι άπιστοι καριερίστες, άλλοι για τα αργύρια,και ο Θεός γνωρίζει γιατί άλλο.
  Λοιπόν σε αυτούς θέλετε να αφήσετε την Εκκλησία;;;;
  Τι προσπαθήτε να κάνετε; διάλογο; με αυτούς; Να τους πείσετε ότι είναι αίρεση; Το γνωρίζουν! Και δεν τους νοιάζει! Είναι δυνατόν Χριστιανοί να περιφρονούν τους ΑΓΙΟΥΣ Πατέρες; Το χωράει το μυαλό σας;;;; Μόνο αντίχριστοι θα το έκαναν αυτό!!!! Για αυτό πάρτε το είδηση, δε μιλάτε με Χριστιανούς!
  Για αυτό φίλε μου καλέ, ασε τα μπλογκ που σε ενθαρρύνουν να αφήσεις στα χέρια των γυπών την Εκκλησία μας,γιατί δεν ξέρω κατά πόσο άθελά η ηθελημένα κάνουν το διαίρει και βασίλευε για τους οικουμενιστές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.