6 Φεβ 2017

Χιλιάδες μαθητὲς στὸ Ὀντάριο ἔμειναν σπίτι ὡς διαμαρτυρία γιὰ τὸ νέο πρόγραμμα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς

ΤΟΡΟΝΤΟ – Μία ἐκστρατεία ὑπὸ τὴν ἡγεσία γονέων γιὰ νὰ κρατήσει τὰ παιδιὰ στὸ σπίτι ἀπὸ τὴν τάξη σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιὰ τὸ νέο ἀναλυτικὸ πρόγραμμα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς τοῦ Ὀντάριο ἀπέκτησε ἀπὸ νωρὶς δημοτικότητα τὴ Δευτέρα, καθὼς τὸ σχολικὸ συμβούλιο τῆς ἐπαρχίας ἀνέφερε χιλιάδες ἀπουσιῶν.
Ὁ Ryan Bird, ἕνας ἐκπρόσωπος μὲ τὸ Σχολικὸ Συμβούλιο τοῦ Τορόντο, εἶπε ὅτι 34,762 μαθητὲς τοῦ δημοτικοῦ ἦταν ἀπόντες ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς ἐκστρατείας, ἡ ὁποία σὲ μεγάλο βαθμὸ ὀργανώθηκε μέσω τοῦ Facebook. Αὐτὸ εἶναι περισσότερο ἀπὸ τὸ διπλάσιο τῶν 14.191 ἀπουσιῶν ποὺ σημειώθηκαν τὴν περασμένη Δευτέρα.
Τουλάχιστον ἕνα ἀπὸ τὰ δημοτικὰ σχολεῖα τῆς πόλης εἶχαν ποσοστὸ ἀπουσιῶν περισσότερο ἀπὸ 90%, δήλωσε ὁ Bird. Τὸ σχολεῖο τοῦ Thorncliffe Park ἀνέφερε ὅτι 1220 φοιτητὲς ἀπὸ τοὺς 1350 δὲν ἦταν στὴν τάξη, προσθέτοντας ὅτι περίπου 100 γονεῖς εἶχαν συγκεντρωθεῖ γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν διαδήλωση ἔξω ἀπὸ τὸ κτίριο.
Πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀντιρρήσεις γιὰ τὸ νέο πρόγραμμα σπουδῶν ἦταν γιὰ θρησκευτικοὺς λόγους. Οἱ ἀντίπαλοι ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ νέο πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο θὰ διδάξει τοὺς μαθητὲς σχετικὰ μὲ ἔννοιες συμπεριλαμβανομένης τῆς ταυτότητας φύλου, τοῦ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ...
καὶ τὸν αὐνανισμό, δὲν εὐθυγραμμίζεται μὲ τὶς ἀρχές τους καὶ δὲν εἶναι κατάλληλο γιὰ παιδιὰ σχολικῆς ἡλικίας.

Ἡ Sihu Yahaira, ἡ ὁποία ἔχει ἀποσύρει τὰ τρία παιδιά της ἀπὸ τὸ σχολεῖο γιὰ τὴν ἑβδομάδα, εἶπε ὅτι τὰ θέματα ἰσότητας τῶν φύλων εἶναι ἰδιαίτερα ἀντίθετα μὲ τὴν χριστιανική της πίστη.
Ὁ John Cassels, τοῦ ὁποίου τὰ παιδιὰ παρακολουθοῦν τὸ δημοτικὸ σχολεῖο στὸ Georgina τοῦ Ὀντάριο, φοβᾶται ὅτι τὸ νέο πρόγραμμα σπουδῶν θὰ ἔχει καταστρεπτικὴ ἐπίδραση στὶς μελλοντικὲς γενιές.
“Θά προωθήσει τὴν πρώιμη σεξουαλικοποίηση τῶν παιδιῶν. Θὰ προωθήσει στάσεις καὶ συμπεριφορὲς ποὺ θεωροῦμε ἀπαράδεκτες,”. Ὁ Cassels εἶπε γιὰ τὸ νέο πρόγραμμα. “Ζούμε σὲ μία δημοκρατικὴ κοινωνία. Ἐμεῖς ἁπλὰ θέλουμε ἡ φωνή μας νὰ ἀκουστεῖ.”

Ὑποστηρικτὲς τοῦ προγράμματος σπουδῶν, πάντως, ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἐπικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμὲς ἔχουν φέρει τὸ Ὀντάριο στὶς ἴδιες γραμμὲς μὲ τὶς ὑπόλοιπες ἐπαρχίες τοῦ Καναδᾶ, καθὼς καὶ μὲ διάφορες δικαιοδοσίες στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες.
Ὁ Alex McKay, ἐκτελεστικὸς διευθυντὴς τῆς Πληροφορίας Φύλου καὶ Συμβουλίου Ἐκπαίδευσης τοῦ Καναδᾶ, λέει ὅτι τὸ πρόγραμμα σπουδῶν εἶναι γιὰ ἀπόλυτα ἐνδεδειγμένη ἡλικία.
«Γιὰ τὴ σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση σὲ θέματα ὑγείας γιὰ νὰ εἶναι ἀποτελεσματική, οἱ νέοι πρέπει νὰ εἶναι ὁπλισμένοι μὲ αὐτὲς τὶς πληροφορίες, καθὼς πλησιάζουν τὶς ἡλικίες ὅπου ἕνα σημαντικὸ ποσοστὸ ἀπὸ αὐτοὺς θὰ ἀρχίσουν νὰ γίνονται σεξουαλικὰ ἐνεργοί», δήλωσε ὁ McKay. «Ἡ παροχὴ βασικῶν πληροφοριῶν … καθὼς τὰ παιδιὰ πλησιάζουν στὴν ἥβη εἶναι ἐξελικτικὰ κατάλληλη.”

Οἱ προσπάθειες τῆς ἀντιπολίτευσης ἔγιναν πιὸ ἔντονες τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες μὲ τὴν ἔλευση τῆς ὁμάδας τοῦ Facebook ποὺ ὀνομάζεται «Γονεῖς & Φοιτητὲς σὲ ἀπεργία: Μία ἑβδομάδα χωρὶς σχολεῖο». Τὸ γκροὺπ ἐνθάρρυνε τοὺς γονεῖς οἱ ὁποῖοι ἀντιτίθενται στὴν διδακτέα ὕλη νὰ κρατήσουν τὰ παιδιά τους στὸ σπίτι, σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας, ἀκόμα προσφέροντας ἕνα πρότυπο ἐπιστολῆς γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἀπουσία τῶν παιδιῶν τους.
Τὸ Σχολικὸ Συμβούλιο τοῦ Τορόντο ἀνέφερε ὅτι ὁποιεσδήποτε ἀπουσίες ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ διαμαρτυρία θὰ ἀντιμετωπίζονται ἀκριβῶς ὅπως ὁποιεσδήποτε ἄλλες καὶ οἱ μαθητὲς ἦταν ὑπεύθυνοι γιὰ νὰ ἀναπληρώσουν ὁποιαδήποτε χαμένη ἐργασία στὴν τάξη.

Σύμφωνα μὲ τὸ νέο πρόγραμμα σπουδῶν, οἱ μαθητὲς τρίτης τάξης θὰ μάθουν γιὰ τὶς σχέσεις τοῦ ἰδίου φύλου, τὰ παιδιὰ στὴν τέταρτη τάξη καὶ πάνω θὰ μάθουν περισσότερα σχετικὰ μὲ τοὺς κινδύνους τοῦ online ἐκφοβισμοῦ, ἐνῶ οἱ κίνδυνοι τοῦ sexting θὰ ἔρθουν στὴν ἕβδομη τάξη.
Τὰ μαθήματα γιὰ τὴν ἐφηβεία θὰ μεταφερθοῦν ἀπὸ τὴν πέμπτη στὴν τέταρτη τάξη, ἐνῶ ὁ αὐνανισμὸς καὶ ἡ ”ἔκφραση φύλου” ἀναφέρονται στὸ πρόγραμμα σπουδῶν τῆς ἕκτης τάξης. Τὸ πρωκτικὸ σὲξ εἶναι μέρος τοῦ προγράμματος τῆς ἕβδομης τάξης, στὸ πλαίσιο τοῦ νὰ ἐπιλέγουν νὰ ἀπέχουν ἀπ’ αὐτὸ ἢ νὰ καθυστερήσουν ὁρισμένες δραστηριότητες γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὶς σεξουαλικὰ μεταδιδόμενες λοιμώξεις.

Σημείωση: Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ πρώην Ὑπουργὸς Παιδείας τοῦ Καναδᾶ Benjamin Levin ὁ ὁποῖος καὶ ἀρχικὰ συνέταξε αὐτὸ τὸ πρόγραμμα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς, καταδικάστηκε μὲ τρεῖς κατηγορίες παιδικῆς πορνογραφίας.

1 σχόλιο:

  1. Ο Πειραιώς Σεραφείμ στο PRONEWS: «Ασύμβατη με την ανθρώπινη φύση η ομοφυλοφιλία»!

    http://www.pronews.gr/portal/20170205/religion/orthodoxia/84442/o-epikirygmenos-mitropolitis-peiraios-serafeim-milaei-sto-pronews

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.