5 Φεβ 2017

Θεματικὴ ἑβδομάδα: ἡ ἐπανάσταση τῆς Ἀντιγόνης

Γράφει  Κανάκη Εὐαγγελία, ἐκπαιδευτικὸς
Ἡ  ἐγκύκλιος  τοῦ  Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῆς θεματικῆς ἑβδομάδας χαρακτηρίζεται ὡς ἐξαιρετικὰ ἐπείγουσα. Ποῦ συνίσταται τὸ κατεπεῖγον τῆς ἐπιστολῆς; Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ θεματολογία μὲ ἄξονα τὴν διατροφή, τοὺς παντὸς εἴδους ἐθισμοὺς καθὼς καὶ τὸ βιολογικὸ κομμάτι τῶν ἀλλαγῶν στὴν ἐφηβεία, καλύπτεται ἤδη ἀπὸ τὰ διδασκόμενα μαθήματα (π.χ. Οἰκιακὴ Οἰκονομία, Βιολογία κτλ). Τὸ μόνο θέμα ποὺ δὲν ὑπάρχει ἀκόμα στὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια καὶ εἰσάγεται ὡς κάτι καινούριο, εἶναι αὐτὸ τῆς Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης. Συνεπῶς τὸ κατεπεῖγον τῆς ἐπιστολῆς ἀφορᾶ αὐτὴν τὴν θεματική, ἀφοῦ ὅλα τά ὑπόλοιπα ὑπάρχουν ἤδη στὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια ἢ  ὑφίστανται ὡς ἐπεκτάσεις ἀπὸ τὰ  ἀναλυτικὰ προγράμματα σπουδῶν. Φαίνεται ἡ ἀγωνιώδης προσπάθεια τοῦ Ὑπουργείου ποὺ ἐπείγεται νὰ ἐφαρμόσει τὴν ἐγκύκλιο σὰν νὰ πρόκειται νὰ ἀξιολογηθεῖ… Ἄλλωστε οἱ τελευταῖες μνημονιακὲς κυβερνήσεις μᾶς ἔχουν συνηθίσει στὶς διαδικασίες τοῦ κατεπείγοντος μὲ τὶς ὁποῖες περνοῦν ἀντιλαϊκοὺς νόμους ἐν μιὰ νυκτί, γιὰ νὰ κλείσουν ἀξιολογήσεις… 
Ὁ σχεδιασμὸς τῆς παρέμβασης αὐτῆς ἔχει ὅλα τα στοιχεῖα τῆς προπαγάνδας ἀφοῦ, ὅπως ἀναφέρεται στὴν ἐγκύκλιο, σκοπὸς εἶναι...
«ὄχι μόνο ἡ  ἀπόκτηση πληροφοριῶν ἢ γνώσεων ἀλλὰ καὶ ἡ ἀλλαγὴ ἀντιλήψεων καὶ συμπεριφορῶν»! Ποῦ ἐντοπίζεται ὁ προπαγανδιστικὸς καὶ συνάμα ὑποκριτικὸς χαρακτήρας τῆς ἐπιστολῆς;

Προβάλλει ὡς δεδομένη καὶ ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν  Ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ εἰδικὰ τὴν νεολαία, τὴν ὁμοφυλοφιλία, μὲ ὕπουλο τρόπο μέσα σὲ οὐδέτερη θεματολογία (π.χ. διατροφή). Τὴν πλασάρει στὰ παιδιὰ ὡς ἀνθρώπινο δικαίωμα, ἐξισώνοντάς την μὲ πανανθρώπινες ἀξίες. Δὲν ἀρκεῖται στὸ θέμα τοῦ bullying δηλ, ἀλλὰ περνᾶ ἰδεολογήματα σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ. Ἀκολουθεῖ τὴν γνωστὴ πορεία τῆς διείσδυσης: ἀνοχή, ἀποδοχή, προβολὴ ὡς δικαίωμα, γελοιοποίηση καὶ  φίμωση τῆς ἀντίθετης ἄποψης, προβολὴ ὡς ἐπικρατοῦσα ἄποψη… Ἔτσι ἡ κατὰ πλειοψηφία ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία κοσμοθεωρία καὶ ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐφήβου ἀποδομεῖται καὶ γελοιοποιεῖται ὕπουλα παρουσιαζόμενη ὡς «στερεότυπο».

Ἐγείρει ὡς ἐπείγοντα ζητήματα, ποὺ δὲν ὑφίσταται ὡς τέτοια στὴν σχολικὴ κοινότητα, μεγαλοποιώντας καὶ παρουσιάζοντας ὡς συχνά, σπάνια στὴν σχολικὴ ζωὴ φαινόμενα. Οὐσιαστικὰ παραπλανεῖ προβάλλοντας ἐμμέσως ὡς ἀπαίτηση τῆς μαθητικῆς κοινότητας τὴν ἐπίλυση αὐτῶν τῶν ζητημάτων!  Ποιὸς ἄραγε τολμᾶ νὰ μιλήσει γιὰ τὸ bullying ποὺ δέχονται χιλιάδες παιδιὰ ποὺ πιστεύουν στὸν Χριστὸ καὶ θέλουν νὰ διατηρήσουν ἁγνότητα μέχρι τὸν γάμο; Σὲ πόσα ἀγόρια ἀμφισβητεῖται ὁ ἀνδρισμός τους ἀπὸ συνομηλίκους τους, ὅταν δὲν θέλουν νὰ ἔχουν «σεξουαλικὲς ἐμπειρίες» στὴν σχολική τους ζωή; 

Χρησιμοποιεῖ τὸν θεσμὸ τῆς ὑποχρεωτικῆς ἐκπαίδευσης ὡς μέσο διάχυσής της, ἀπὸ παγκόσμιους φορεῖς ὑπαγορευμένης, νέας ἰδεολογίας σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, χειραγωγώντας ἀδύναμους μαθητὲς τοῦ γυμνασίου, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν τὸ γνωστικὸ ὑπόβαθρο καὶ τὸ  ψυχικὸ σθένος νὰ ἀντιδράσουν (ὅπως πιθανὸν θὰ εἶχαν τὰ παιδιὰ τοῦ Λυκείου). Ἐπιχειρεῖται χειραγώγηση τοῦ μαθητῆ, ἀφοῦ ἡ ἐνημέρωση αὐτὴ θὰ λάβει χώρα κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὡρῶν διδασκαλίας. Θὰ ἦταν πιὸ ἔντιμο ἂν ἡ «ἐνημέρωση» γινόταν ἐκτὸς ὡρολογίου προγράμματος καὶ εἶχε προαιρετικὸ χαρακτήρα. Πρόκειται γιὰ μιὰ  καθαρὰ συστηματικὴ προσπάθεια διαμόρφωσης συνειδήσεων, μιὰ ψυχικὴ κακοποίηση τῶν ἀντιφρονούντων ἀνήλικων!

Ποντάρει στὴν ὑποταγὴ τῶν ἤδη φοβισμένων ὑπὸ τὸν πέλεκυ τῆς ἀξιολόγησης καθηγητῶν. Ὁ χαρακτήρας τῆς ἐπιστολῆς εἶναι ἐξοντωτικός, ἐπειδὴ χαρακτηρίζεται ἀδικαιολόγητα ὡς ἐξαιρετικὰ ἐπείγουσα, προβλέπει τὴν ὑποχρεωτικὴ συμμετοχὴ τῶν καθηγητῶν καὶ παραθέτει θεματολογία ἀμφιλεγόμενη ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη μερίδα τῶν καθηγητῶν. Τὸ ὅλο πλαίσιο παραπέμπει στὶς καλὲς πρακτικὲς ποὺ θὰ ληφθοῦν ὑπόψη στὴν ἀξιολόγηση περιλαμβάνοντας: τυποποίηση, δεῖκτες ἀποτίμησης, ὑποχρεωτικὴ συμμετοχή, ὁμάδα συντονισμοῦ, φόρμα συμπλήρωσης σχεδίου ὑλοποίησης, φόρμα ὑποβολῆς στὸ ΙΕΠ γιὰ ἀποτίμηση ὑλοποίησης δηλ. ἕνα προοίμιο τῆς ἀξιολόγησης. Ἡ ἀφωνία τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ χώρου, ἀποδεικνύει ὅτι λειτούργησαν ἐπιτυχημένα οἱ μηχανισμοὶ ὑποταγῆς ποὺ διαμόρφωσε τὸ Ὑπουργεῖο! 

Εἰσάγει ἀσύμβατους μὲ τὸ ἐπίπεδο τς ἀντιληπτικῆς ἱκανότητας τῶν μαθητῶν νεολογισμούς, σὲ ἡλικίες μάλιστα ποὺ ἀκόμα τὰ παιδιὰ μαθαίνουν βασικὴ ὀρθογραφία καὶ βασικὲς μαθηματικὲς πράξεις (π.χ. ἔμφυλες ταυτότητες, κοινωνικὸ φύλο, ἔμφυλα στερεότυπα). Ὑποβάλλει τὴν ἰδέα ὅτι τὸ φύλο εἶναι κατασκεύασμα τῆς καταπιεστικῆς κοινωνίας ποὺ ζοῦμε, εἰσάγοντας παράλληλα τό παράλογο το προσανατολισμοῦ: ἄσχετα μὲ τὸ βιολογικὸ φύλο (χρωμόσωμα Χ) μπορεῖς νὰ διαμορφώσεις  τὸ κοινωνικό σου φύλο ἀκολουθώντας βέβαια, γιὰ νὰ τὸ δομήσεις, τὰ ἴδια στερεότυπα ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θέλεις νὰ γκρεμίσεις! Τὸ ἀγόρι ποὺ θὰ φοράει ρὸζ καὶ θὰ πουδράρεται καὶ θὰ ἐπιλέγει ὡς κοινωνικὸ φύλο τὸ θηλυκό, δὲν  ἀκολούθησε στερεότυπα γιὰ νὰ διαμορφώσει τὸ νέο κοινωνικό του φύλο; Τὸ βιολογικὸ στερεότυπο το DNA ἄραγε πῶς θὰ τὸ ἀποδημήσουν;

Δηλητηριάζουν τὴν δυναμική το ἔρωτα ποὺ ἀναπτύσσεται σὲ κάθε ἔφηβο - ἔφηβη,  ποὺ πολλὲς φορὲς εἶναι τὸ ψυχολογικὸ στήριγμα καὶ ἡ ἐλπίδα του σὲ μιὰ κοινωνία συντετριμμένη. Τὰ τραγούδια καὶ τὰ ποιήματα τοῦ ἔρωτα, τὸ μητρικὸ καὶ πατρικὸ ἔνστικτο δηλητηριάζονται μὲ φοβίες, ὑποψίες, ἐνοχές….. Μιλᾶ γιὰ τὴν αὐτοεικόνα καὶ αὐτοεκτίμηση τοῦ μαθητῆ, δηλ. γιὰ ἕνα κλείσιμο στὸ αὐτοεγῶ, μιὰ φοβία γιὰ τὸν ἄλλο, χωρὶς τὴν συντροφικότητα καὶ τὴν θυσιαστικότητα τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης. Ὁ μόνος στόχος εἶναι ἡ  ὑπέρμετρη σεξουαλικοποίηση τοῦ ἐφήβου, ποὺ θὰ βλέπει ὅλους καὶ ὅλα γύρω του, ὡς ἀντικείμενα ἡδονῆς καὶ προσωπικῆς ἱκανοποίησης καὶ προβολῆς του….

Δὲν ἀγγίζει κανένα πρόβλημα τῶν χαμηλῶν οἰκονομικὰ τάξεων, ὅπως θὰ περιμέναμε ἀπὸ πολλοὺς αὐτοαποκαλούμενους ἀριστεροὺς π.χ. ὑποσιτισμὸς ἐξαιτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσης (πῶς θὰ γίνει ἄραγε προαγωγὴ τῆς ὑγείας χωρὶς χρήματα;), ψυχολογικὰ τραύματα ἀπὸ τὴν ἀπώλεια ἐργασίας τῶν γονιῶν, φόβος γιὰ τὴν μελλοντικὴ ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάσταση. Ἄλλωστε πολλοὶ ἀριστεροὶ στὶς μέρες μας φαίνεται νὰ ἔχουν ξεχάσει τὶς ὁμοφοβικὲς (κατ’ αὐτοὺς) ἀπόψεις τῶν Λένιν, Ἔνγκελς καὶ Τσὲ Γκεβάρα, ποὺ θεωροῦσαν τὴν ὁμοφυλοφιλία δημιούργημα τῆς ἀστικῆς τάξης.

Ἀνοίγεται διάπλατα ἡ πόρτα τοῦ σχολείου σὲ ἀμφιλεγόμενες ΜΚΟ. Ἡ  ὁρολογία, θεματολογία καὶ ἡ στοχοθεσία τοῦ τρίτου ἄξονα ἔχει ἀντληθεῖ ἀπὸ τὴν Colour-Youth κοινότητα, ὅπως κάποιος εὔκολα μπορεῖ νὰ διαπιστώσει ἀπὸ μιὰ ἁπλὴ περιήγηση στὸ διαδίκτυο. 

Ἡ προσπάθεια ἀποερωτισμοῦ τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων, ἀποϊεροποίησης τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος ποὺ προβάλλεται ὡς ψυχρὴ μηχανὴ αὐτοϊκανοποίσης καὶ προβολῆς τοῦ αὐτοεγῶ, ἡ εἰσαγωγὴ τῆς ναρκοκουλτουρας καὶ θολοκουλτούρας τῆς νέας κοινωνικῆς δῆθεν ἐπανάστασης, ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὴν πρόθεση πολλῶν γιά τήν κατάργηση τς Αντιγόνης! Καλυμμένο πίσω ἀπὸ τὶς ψευδοεπιστημονικὲς προτάσεις τοῦ ΙΕΠ, τὸ νέο ἰδεολογικὸ κατεστημένο τῆς ἐκπαίδευσης, θέλει ὅπως φαίνεται, νὰ ἀποκρύψει ἀπὸ τὰ παιδιὰ αἰώνιες ἀξίες τοῦ ἔργου ὅπως: ἡ ἱερότητα τοῦ νεκροῦ σώματος, ἡ ἀντίσταση ἐνάντια στοὺς ἀνθρώπινους νόμους, ὅταν αὐτοὶ ἀντιβαίνουν στὸν αἰώνιο θεϊκὸ νόμο (ἡ Ἀντιγόνη προσπαθεῖ νὰ θάψει μὲ ὅλες τὶς τιμὲς τὸ νεκρὸ σῶμα τοῦ ἀδελφοῦ της Πολυνείκη, ἀγνοώντας τὴν ἀπαγόρευση τοῦ βασιλιὰ Κρέοντα) καὶ τὸν διαχρονικὸ ὕμνο στὸν κατὰ φύσην ἔρωτα:  
«Ἔρως ἀνίκατε μάχαν, Ἔρως, ὃς ἐν κτήμασι πίπτεις, ὃς ἐν μαλακαῖς παρειαῖς νεάνιδος ἐννυχεύεις,…...»

Ὅσοι διαφωνοῦμε, πρέπει νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν συμμετοχή μας καὶ νὰ μὴν φοβηθοῦμε ἀνθρώπους καὶ μηχανισμούς, ποὺ σὲ λίγο καιρὸ θὰ ἔχουν ριχτεῖ στὸν πολιτικὸ κάλαθο τῶν ἀχρήστων… Γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικοί, ἃς ἀκολουθήσουμε τὸν αἰώνιο νόμο τοῦ Θεοῦ, μὴ ὑπακούοντας σὰν τὴν Ἀντιγόνη, στὶς ἐπιταγὲς ἀρχῶν καὶ ἐξουσιῶν…

5 σχόλια:

 1. Ευχαριστούμε για το υπέροχο κείμενο και την αφυπνιστική του λειτουργία! Δεν θα υποκύψουμε! Όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα έχουν την ίδια τύχη, αργά ή γρήγορα καταλύονται. Γιατί άραγε η σύγχρονη δικτατορία των αθέων και επικίνδυνων προπαγανδιστών να έχει καλύτερη μοίρα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εδώ αρμόζει ένα μεγάλο ΟΧΙ στη δικτατορία του προλεταριάτου, ΟΧΙ στην ολοκληρωτική κόκκινη καταβαράθρωση της Ελληνικής Παιδείας και των Ελληνοπαίδων.Γονείς,Εκπαιδευτικοί κι όλοι ενάντια εκείνων που αποδομούν την Ελλάδα μας. Όλοι μαζί ενωμένοι και ποτέ ηττημένοι.Νυν υπέρ πάντων ο αγών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτές οι πολιτικές είναι καπιταλιστικές. Δεν είναι αριστερές . Οπως και οι δικοί μας μητροπολίτες είναι στον κόσμο τους τόσο είναι και οι αριστεροι δεν αντιδρούν. Υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις: Δες έναν αριστερό καθηγητή τι λέει:
   https://www.youtube.com/watch?v=65sX8ZXmUM8

   Διαγραφή
 3. Πολύ εύστοχο το κείμενό σας κα Κανάκη. Ελπίζουμε ότι οι αντιδράσεις και οι προτάσεις σας θα πιάσουν τόπο και επιτέλους θα αποτελέσουν εφαλτήριο για πνευματικό ξεσηκωμό των Ρωμηών, οι οποίοι έχουν αλλοιωθεί τόσα χρόνια και έχουν γίνει όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης "γραικολατίνοι", και ότι "πρέπει να αφήσουμε την βρωμηοσύνη μας και να πιάσουμε την Ρωμηοσύνη μας"!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, την αμαρτία την έχουν κάνει μόδα.
  Όμως, κάθε μέγεθος πρόκλησης για την Ορθοδοξία είναι αντιμετωπίσιμο. Εάν δηλ εμείς χρησιμοποιήσουμε σωστά την Ορθόδοξη Πατερική αγωγή για να θεραπεύσουμε τα άρρωστα και μολυσμένα μέλη μας, μόνο τότε θα υπάρξει σωτηρία.
  Η Εκκλησία μας ας μη το ξεχνάμε είναι ένα θεραπευτήριο. Έχουμε τόσο μεγάλα όπλα και τα θέτουμε σε αχρησία. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να διορθωθεί η κοινωνία μας δεν είναι άλλος από αυτόν της αγιότητας. Και άγιος γίνεται κανείς μόνο εάν μιμηθεί την ζωή των πατέρων μας οι οποίοι από φιλότιμο προς τον Χριστό, καθάρισαν τον νου τους και επέτρεψαν στο Άγιο Πνεύμα να σκηνώσει στην καρδιά τους. Έγιναν φώτα και οδήγησαν σε λιμάνι σωτηρίας και άλλους αδελφούς. Διότι όποιος καθαρίζει το νου του και έχει φώτιση Θεού, αυτομάτως γίνεται πνευματικός πατέρας.
  Η κοινωνία μας προβάλει επιτακτική ανάγκη να βγάλει Αγίους, ειδάλλως εάν συνεχίσουμε να ακολουθούμε την μόδα, η οποία είναι ταυτόσημη με την αμαρτία, θα οδεύουμε ολοταχώς στον όλεθρο!
  Στώμεν καλώς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.