10 Ιαν 2017

Ἡ διαδικασία τῆς Γενεύης εἶναι παράνομη – Παραβιάζει τὸ διεθνὲς δίκαιο καὶ ὁδηγεῖ στὸν θάνατο τὴν Κύπρο μας!

Τοῦ Σάββα Καλεντερίδη
Τὸ 1955 ξεκίνησε ὁ ἀντιαποικιακός, ἐθνικοαπελευθερωτικὸς ἀγώνας τῆς ΕΟΚΑ, ποὺ ἔφερε σὲ ἐξαιρετικὰ δύσκολη θέση τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο. Τότε, ὅσο διαρκοῦσε ὁ ἐπικὸς ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου ἐναντίον τῶν ἀποικιοκρατῶν, οἱ Τοῦρκοι τῆς Μεγαλονήσου ὄχι μόνο δὲν συμμετεῖχαν σ’ αὐτόν, ἀλλὰ ἦταν καὶ συνεργάτες τῶν Ἄγγλων.
Δὲν ἦταν μὲ τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς ἐλευθερίας, ἀλλὰ μὲ τοὺς σκλαβοκράτορες.
Τὸ 1959, τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀπελευθέρωση τῆς Κύπρου, ὁδήγησε τὰ πράγματα στὴν ὑπογραφὴ τῶν Συμφωνιῶν Ζυρίχης καὶ Λονδίνου, μὲ τὶς ὁποῖες ἱδρύθηκε ἕνα κυρίαρχο κράτος, μὲ τὴ Συνθήκη Ἐγγυήσεως νὰ ὑπογράφεται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Τουρκία καὶ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, μὲ στόχο νὰ διατηρηθεῖ ἡ ἀνεξαρτησία, καὶ ἡ...
ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

Οἱ ἐγγυήτριες δυνάμεις ἐγγυήθηκαν νὰ ἀπαγορεύσουν τὴν προώθηση «εἴτε τῆς ἕνωσης τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο κράτος, ἢ τὴ διχοτόμηση τῆς νήσου».
Παρότι ὑφίσταται ἡ σκιὰ τῆς Συνθήκης Ἐγγυήσεως, μὲ τὶς Συνθῆκες Ζυρίχης καὶ Λονδίνου, γεννήθηκε ἕνα νέο κυρίαρχο κράτος, γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ ὁποίου συμφώνησαν ἡ Ἑλλάδα, τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, ἡ Τουρκία, ἡ κοινότητα τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου καὶ ἡ κοινότητα τῶν Τούρκων τῆς Κύπρου.

Τὸ κράτος ὀνομάζεται Κυπριακὴ Δημοκρατία, ἔχει Σύνταγμα καὶ αὐτὰ τὰ 57 χρόνια ποὺ ὑπάρχει, παρὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974 καὶ τὴ συνεχιζόμενη κατοχὴ τοῦ 37% τοῦ ἐδάφους του ἀπὸ τὰ τουρκικὰ στρατεύματα, συνεχίζει νὰ εἶναι ἀδιάλειπτα ἕνας διεθνὴς κρατικὸς δρῶν, νὰ εἶναι ἐνεργὸ μέλος σὲ διεθνεῖς ὀργανισμούς, νὰ ὑπογράφει συμφωνίες μὲ κράτη καὶ διεθνεῖς ὀργανισμούς, χωρὶς νὰ ρωτᾶ κανέναν ἀπὸ τοὺς παράγοντες οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στὴν διαδικασία καὶ ὑπέγραψαν τὶς συνθῆκες ἱδρύσεώς του. Ἐπιπλέον, διαθέτει καταστατικὸ χάρτη, τὸ Σύνταγμα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τὸ ὁποῖο δὲν δίνει δυνατότητα σὲ κανέναν παράγοντα ἐκτὸς Κύπρου, νὰ προβεῖ σὲ τροποποίησή του καὶ στὴ διάλυση ἢ μετάλλαξη τοῦ ὑφισταμένου κράτους.

Ἀπὸ πουθενὰ δὲν προκύπτει ὅτι ἔχουν δικαίωμα ἡ Ἑλλάδα, ἡ Τουρκία, τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ οἱ δύο κοινότητες τοῦ νησιοῦ νὰ ὑπογράψουν τὸ θάνατο τοῦ κράτους τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.
Ἄρα, ἡ ὅλη διαδικασία ποὺ εἶναι σὲ ἐξέλιξη ἀπὸ χθὲς στὴ Γενεύη εἶναι παράνομη, εἶναι ἕνα ἔγκλημα ποὺ γίνεται εἰς βάρος ἑνὸς κυρίαρχου κράτους καὶ ἡ συμμετοχὴ στὴ διαδικασία αὐτὴ τοῦ ἴδιου τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, δὲν προσδίδει καμία νομιμότητα σὲ αὐτὴν τὴν ἐπαίσχυντη διαδικασία, ἀφοῦ οὔτε ὁ Πρόεδρος ἔχει δικαίωμα νὰ διαλύσει ἢ νὰ ὁδηγήσει σὲ μετεξέλιξη τὸ κράτος τῆς Κύπρου.
Τὸ ἔγκλημα δὲ γίνεται ἀπεχθέστερο, μὲ τὸν ἀποκλεισμὸ ἀπὸ τὶς οὕτως ἢ ἄλλως παράνομες διαδικασίες, τῆς ΕΕ, πλῆρες μέλος τῆς ὁποίας εἶναι ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία.

Δὲν ξέρω ποιὲς δυνάμεις ὁδήγησαν καὶ ὁδηγοῦν τοὺς πολιτικοὺς σὲ Κύπρο καὶ Ἑλλάδα σὲ αὐτὸν τὸν παραλογισμό, σὲ αὐτὸ τὸ ἐθνικὸ καὶ διεθνὲς ἔγκλημα.
Οἱ πολίτες τῆς Κύπρου, στοὺς ὁποίους ἀνήκει αὐτὸ τὸ κράτος, πρέπει νὰ ἀφυπνιστοῦν καὶ νὰ σταματήσουν τὸν ἔγκλημα ποὺ εἶναι σὲ ἐξέλιξη, ἕνα ἔγκλημα ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὴν κατάργηση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, μετὰ τὴν ὁποία θὰ ἀκολουθήσει καὶ ἡ καταστροφὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου.
Ὁ ἑλληνισμὸς τῆς Κύπρου ἔχει ἀστείρευτες δυνάμεις, οἱ ὁποῖες πηγάζουν ἀπὸ τὴν ὑπερτρισχιλιετῆ ἱστορία του πάνω στὸ νησί. Εἶναι ἀδιανόητο νὰ παραδοθεῖ βορὰ στοὺς νεοαποικιοκράτες τοῦ Λονδίνου καὶ τοὺς νεοοθωμανοὺς τῆς Ἄγκυρας.
Ἕλληνες γρηγορεῖτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.