26 Οκτ 2016

Τρία βήματα γιὰ νὰ διασωθεῖ τὸ χριστιανικὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ἡ συνάντηση Ἀρχιεπισκόπου – Πρωθυπουργοῦ στὸ Μέγαρο Μαξίμου στέφθηκε μὲ πλήρη ἐπιτυχία. Ἐπιτυχία γιὰ τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας ποὺ δὲν ἔκαναν βῆμα πίσω στὸ ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Ἡ ἐντολὴ ἐφαρμογῆς τῶν νέων προγραμμάτων σπουδῶν συνεχίζει νὰ ἰσχύει. Ἀπὸ τὰ παλαιὰ βιβλία χρησιμοποιοῦνται μόνο ὅσα ἀποσπάσματα συνάδουν μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ νέου προγράμματος σπουδῶν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν πέτυχε τὸν σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο πέρασε τὴν πόρτα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου. Αὐτὸς ὁ σκοπὸς ἦταν ἡ ἀναστολὴ ἐφαρμογῆς τῶν νέων προγραμμάτων σπουδῶν. Ἀκόμη χειρότερα ἐγκατέλειψε τὴν ἰσορροπημένη πρόταση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἰεροθέου γιὰ τὸ μάθημα, λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ ἐν λόγω Μητροπολίτης δικαίως ἀρνήθηκε τὴ συμμετοχή του στὴ νέα ἐπιτροπὴ ποὺ συγκρότησε...
ἡ Ἱεραρχία γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ διαλόγου μὲ τὴν Πολιτεία. Ὁ διάλογος αὐτός, ὅποτε κι ἂν ξεκινήσει, εἶναι χωρὶς οὐσιαστικὸ περιεχόμενο καὶ πάντως δὲν πρόκειται νὰ γίνει ἀπὸ μηδενικὴ βάση.

Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας προχωρᾶ στὴν τελευταία φάση τοῦ σχεδίου ἀλλαγῆς τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μὲ τὴ συγγραφὴ νέων σχολικῶν βιβλίων ποὺ θὰ εἶναι ἕτοιμα γιὰ τὴ νέα σχολικὴ χρονιά. Τὰ βιβλία γιὰ τὸ Λύκειο εἶναι ἤδη ἕτοιμα ἐνῶ γιὰ τὸ Γυμνάσιο θὰ ἑτοιμαστοῦν ἁπλὰ ἐγχειρίδια ὑπὸ τύπον τετραδίου ἐργασιῶν τοῦ μαθητῆ ποὺ θὰ περιέχουν μέρος τοῦ βοηθητικοῦ ὑλικοῦ ποὺ ἤδη ἔχει ἀναρτηθεῖ στὸ διαδίκτυο. Δὲν θὰ ὑπάρχουν βιβλία μὲ μορφὴ δοκιμίου, συνεχοῦς λόγου, ὅπως αὐτὰ ποὺ ξέραμε μέχρι σήμερα. 

Σὲ κάθε περίπτωση τὰ νέα ἐγχειρίδια, μὲ ὅποια μορφὴ κι ἂν λάβουν, θὰ συνάδουν πλήρως μὲ τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν. Ἡ συστηματικὴ διδασκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τῆς Καινῆς Διαθήκης, τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, τῆς ὀρθόδοξης λατρείας καὶ δογματικῆς, τῶν ξένων θρησκευμάτων αὐτοτελῶς καὶ τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἠθικῆς ἐγκαταλείπονται. Ἀντὶ αὐτῶν υἱοθετεῖται ἕνα μάθημα Θρησκευτικῶν μὲ κύριο γνώρισμα τὴν ἐνασχόληση μὲ κάποιες θεματικὲς ἑνότητες ποὺ εἶναι γεμάτες ἀπὸ διαθρησκειακὰ παρΆλληλα καὶ συγκρητιστικὴ προσέγγιση φαινομένων τῆς θρησκείας.

Ἡ Ἐκκλησία μοιάζει νὰ μὴν ἀντιλαμβάνεται τὴν ταχύτητα μὲ τὴν ὁποία δρομολογεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τὶς ἐξελίξεις γύρω ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ὅταν οἱ τρεῖς Μητροπολίτες καὶ κάποιοι ἐμπειρογνώμονες ποὺ ἐκεῖνοι θὰ ἐπιλέξουν θὰ συζητοῦν μὲ στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἤδη τὸ Ὑπουργεῖο θὰ στέλνει πρὸς ἐκτύπωση τὰ νέα βιβλία. Ὁ διάλογος ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ὑπουργείου μὲ τὴν παραδοχὴ ὅτι αὐτὸς ἀναφέρεται ἁπλῶς σὲ βελτιωτικὲς κινήσεις ποὺ μποροῦν νὰ γίνουν ἐπὶ τοῦ νέου προγράμματος σπουδῶν γιὰ νὰ ληφθοῦν δῆθεν ὑπόψη κατὰ τὴ συγγραφὴ τῶν νέων βιβλίων.

Ἂν ὑπάρχει πραγματικὸ ἐνδιαφέρον τῆς Διοικοῦσας Ἐκκλησίας γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μοναδικὸ αἴτημά της πρέπει νὰ εἶναι ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἀπόσυρση τῶν νέων προγραμμάτων σπουδῶν, ἡ ἐπάνοδος στὸ μέχρι σήμερα διδασκόμενο μάθημα μὲ τὴ χρήση τῶν τωρινῶν βιβλίων καὶ ἡ συζήτηση σταδιακά τῆς δυνατότητας προσθήκης κάποιων χωριστῶν ἑνοτήτων θρησκειολογικοῦ περιεχομένου στὸ τέλος τῶν σημερινῶν βιβλίων σύμφωνα μὲ τὴν πρόταση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου. Γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς παραπάνω θέσης πρέπει νὰ ζητηθοῦν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας:

α) Ὑπουργικὴ ἀπόφαση ἀναστολῆς ἐφαρμογῆς τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ ποὺ θὰ ἀποσταλεῖ ἄμεσα στὸ ΦΕΚ καὶ ἀκολούθως στὰ σχολεῖα.
β) Ἐντολὴ ἐκτύπωσης καὶ γιὰ τὴν ἑπόμενη σχολικὴ  χρονιὰ τῶν τωρινῶν διδακτικῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν γιὰ τὸ Δημοτικό, τὸ Γυμνάσιο καὶ τὸ Λύκειο.
γ) Ἔναρξη διαλόγου γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν διδακτικῶν ἑνοτήτων θρησκειολογικοῦ περιεχομένου ποὺ θὰ προστεθοῦν στὰ σχολικὰ βιβλία Θρησκευτικῶν πιθανότατα τὴν μεθεπόμενη σχολικὴ χρονιά.

Ἐὰν ἡ Ἱεραρχία πιστεύει ὅτι εἶναι ἀδύνατον στὴν κυβέρνηση νὰ κάνει τὰ τρία παραπάνω βήματα στὸ ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν τότε ἂς μὴν ἐλπίζει σὲ κανένα οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὸν διάλογο ποὺ θὰ διεξαχθεῖ μεταξύ τῆς ἐπιτροπῆς ποὺ συνέστησε καὶ τῶν στελεχῶν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Ἐνδιάμεση λύση δὲν ὑπάρχει. Ἢ θὰ ὑπάρξει ὑποχώρηση τῆς κυβέρνησης στὸ θέμα ἢ θὰ ὁδηγηθοῦμε στὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀλλαγῆς τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μὲ τὴ συγγραφὴ τῶν νέων βιβλίων Θρησκευτικῶν ποὺ εἶναι ἤδη στὰ σκαριά. 
Ὀρθόδοξος Τύπος, 28.10.2016

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.