26 Μαΐ 2016

Ρῆγμα ἢ Σχίσμα στὴν Κρήτη;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας 
- Παππούλη, παραιτήθηκε καὶ ὁ Μητροπολίτης κ.κ Σεραφεὶμ τοῦ Πειραιᾶ ἀπὸ τὴν συμμετοχή του στὴν ἐκπροσώπηση τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν συγκληθησομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο ποὺ πρόκειται νὰ γίνει στὴν Κρήτη τὸν Ἰούνιο.
Εὐτυχῶς πρόλαβα τὸν Γέροντα μετὰ τὸ Ἀπόδειπνο γιατί ὕστερα δύσκολα σηκώνει τὸ κινητὸ τηλέφωνο, τὸ μόνο ποὺ ἔχει σὰν ἐπικοινωνία πάνω στὸν Αἰγαιοπελαγίτικο βράχο.
- Ἀναμενόμενο παιδάκι μου, μέχρι τότε πιθανῶς νὰ παραιτηθοῦν καὶ ἄλλοι καὶ πολλοὶ πού θὰ πᾶνε, θὰ πᾶνε μὲ βαριὰ καρδία; Γιὰ νὰ δοῦμε ποιοὶ θὰ καθίσουν στὸν πνευματικὸ πάγκο τοῦ ἀγώνα καὶ τί θὰ ποῦνε...
- Mπορεῖς νὰ μοῦ διαβάσεις σὲ παρακαλῶ τοὺς λόγους παραίτησης τοῦ Μητροπολίτη Σεραφείμ;
- Γέροντα θὰ σᾶς πῶ ἐν τάχει κάποια ἀποσπάσματα γιατί ὁ τελευταῖος λογαριασμὸς ἦρθε λογικὰ φουσκωμένος καθότι εἴμαστε σὲ....
διαφορετικὰ προγράμματα κινητῆς τηλεφωνίας. 

¨Ἐάν πράγματι έπεδιώκετο ἡ Πανορθόδοξος αὐτή Σύνοδος νά εἶναι Ἁγία καί Μεγάλη καί νά ἀποτελεῖ Ἱερά συνέχεια τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων στόν 21ο αἰώνα καί ἐπέκεινα, διακηρύσσουσα ὅτι «ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καί ἡμῖν», ὤφειλε στοιχοῦσα στό πνεῦμα καί τό γράμμα τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων νά ἀποφασίσῃ τά ἀκόλουθα:

α) Νά ἀναγνωρίσει τίς θεωρούμενες ἀπὸ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους δύο Συνόδους τοῦ ἐνάτου καὶ δεκάτου τετάρτου αἰῶνος ὡς Οἰκουμενικές…

β) Νά ἐκλέξει, νά χειροτονήσει καί νά ἐνθρονίσει στό πάλαι ποτέ περίπυστο Πατριαρχεῖο τῆς Ρώμης καί τῆς Δύσεως νέο Ὀρθόδοξο Πάπα Ρώμης, καί Ὀρθόδοξη Ἱεραρχία μή ἀναγνωρίζουσα τόν σημερινό καταληψία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Δύσεως…

γ) Νά ἀνιδρύσει Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες στήν Εὐρώπη, Ἀμερική, Καναδᾶ καί Αὐστραλία, λύουσα ὁριστικῶς τό θέμα τῆς Διασπορᾶς...

δ) Νά ἀκολουθήσει τήν Πατερική ὁδό μαχίμου ἐπανευαγγελισμοῦ τῆς Οἰκουμένης, ὡς προείπομεν, μέ τήν δημιουργία δορυφορικῆς πλατφόρμας γιά τήν Ὀρθόδοξη μαρτυρία σέ 100 γλῶσσες…

ε) Νά λύση τό ἡμερολογιακό καί ἑορτολογικό μεῖζον θέμα, πού διασπᾶ ἀναποδράστως τή λειτουργική ἑνότητα τῆς ὈρθοδόξουΚαθολικῆς Ἐκκλησίας καί πού κατά τρόπον ἀντικανονικόν θεσμοθέτηθηκε στήν Ἐκκλησία αὐτή ἡ ἀπαράδεκτη λειτουργική διάσπασις, μέ τό γνωστό Συνέδριον τοῦ 1923,ἐπί Μακαριστοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως κυροῦ Μελετίου Μεταξάκη…..

Διερωτῶμαι μέ ποία λογική συμμετέχει ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία σ’ ἕνα Σῶμα πού ἀπαρτίζεται ἀπό τούς Μονοφυσίτας Ἀντιχαλκηδονίους καί τήν πανσπερμίαν τῶν προτεσταντικῶν Παραφυάδων; Δέν εἶναι ἡ πίστις ὅλων αὐτῶν κατεγνωσμένηὡς αἵρεσις ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδους;…

Συνεπῶς πῶς σέ ἕνα αἰώνιο Πανορθόδοξο κείμενο παρεισφρύουν σχέσεις μέ κατεγνωσμένους ἀπό τήν Ἐκκλησία αἱρετικούς;  …
Τό κείμενο αὐτό δυστυχῶς ἀκυρώνει τά αἵματα, τίς θυσίες καί τά ἀνήκουστα μαρτύρια καί τά πολυώδυνα βάσανα τῶν Ἁγίων καί Ἡρώων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως πού κατακρεουργήθησαν καί ἐκάησαν ζῶντες ἀπό τούς Λατίνους καί Λατινόφρονες (Ἰωάννη Βέκκο, Μιχαήλ Παλαιολόγο) καί ἐγκληματικῶς ἀμνηστεύει τήν στρέβλωσι τοῦ Εὐαγγελικοῦ κηρύγματος ἀπό τούς ἐκπεσόντας «χριστιανούς» τοῦ Παπισμοῦ….

Ἐνδεικτικό τοῦ «κρυπτοκρατικοῦ» πνεύματος τοῦ κειμένου εἶναι ἡ ἀπόκρυψις στήν παρ. 8 τῆς ἀληθοῦς εὐχῆς τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποίος δέν ηὐχήθη ἁπλῶς «ἵνα πάντες ἕν ὧσιν» (Ἰωάννου 17,21) ἀλλά συνέχισε «καθώς σύ πάτερ ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν σύ, ἵνα καί αὐτοί ἐν ἡμῖν ἕν ὧσιν» πού σημαίνει ὅτι ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ἁγιότης καί ἡ Δικαιοσύνη εἶναι προϋποθέσεις τῆς ἑνότητος...

Ὡς ὁ ἁμαρτωλότερος λοιπόν πάντων, συντάσσομαι μέ τόν Θεό πού διετήρησε ἀδιάφθορο, ἀδιαλώβητο καί εὐωδιάζον τό σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Του μέσα στό βόθρο καί ὄχι μέ ἐκείνους πού τό ἔρριψαν μέσα.
Ἑπομένως δέν θά συμμετάσχω στό «ἀνόσιο παίγνιο» τῆς λεγομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.¨
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ  

Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη τῆς γραμμῆς οὔτε φωνή, οὔτε ἀκρόαση.
Μᾶλλον ὁ Γέροντας εἶχε ἀφεθεῖ στὴν καρδιακὴ προσευχὴ 
- Ἔλα Γέροντα μὲ ἀκοῦτε;
- Ναὶ παιδάκι μου σὲ ἀκούω
- Ἄγνωστο, ἀνεξερεύνητο, ἀχαρτογράφητο τό ἐκκλησιαστικὸ καὶ πολιτικὸ μέλλον τῆς πατρίδας. Καὶ βλέπεις ὅλα πᾶνε μαζὶ στὸ ἴδιο πακέτο διαπαιδαγώγησής μας ἀπὸ τὴν ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ τοῦ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ.

-ΓΈΡΟΝΤΑ τελικὰ φαίνεται Ρῆγμα ἢ Σχίσμα στὴν Κρήτη, τὸν ρώτησα;
-ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ, καμία καταστροφολογία…
- Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ἔχει συνέχεια καὶ τὸ σκάφος της θὰ διαπλεύσει σὲ αὐτὲς τὶς κρίσιμες  μέρες τὰ πνευματικὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς οἰκουμένης δίνοντας ὅπως πάντα τὴν μόνη καὶ αὐθεντικὴ ΑΛΗΘΕΙΑ. Ἄφησε τί ἐμπεριέχουν οἱ ἀνθρώπινοι λογισμοί, "ἐστὶ δίκης οφθαλμος, ὃς τα πάνθ' ὁρᾶ". 

- Σχίσματα καὶ ρήγματα θὰ ὑποστοῦν ἰσχυρὰ κράτη καὶ οἰκονομίες. Αὐτὴ ἡ Σύνοδος ποὺ πρόκειται νὰ γίνει στὴν Κρήτη θὰ φέρει καὶ ἄλλη Σύνοδο, τότε ὅμως στὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ μὲ συμμετοχὴ πολλῶν ἄλλων πνευματοφόρων Πατέρων ποὺ θὰ εἶναι μπαρουτοκαπνισμένοι ἀπὸ τὶς στάχτες τοῦ πολυποίκιλου κακοῦ ποὺ ἔρχεται στὸν πλανήτη μας.
- Στὴν Κωνσταντινούπολη θὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ 8η καὶ τελευταία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος.

Ἡ συνομιλία διακόπηκε αἰφνίδια, φαίνεται γιατί κούρασα τὸν Γέροντα ποὺ ἤθελε νὰ προχωρήσει πρὸς τὸ μεσονυκτικό. Ἔβαλα στὴν μηχανὴ ἀναζήτησης τὸ τελευταῖο πού μοῦ εἶπε: 
¨Ἡ 8η καὶ τελευταία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος.¨
¨Μετά τὰ χρόνια τῶν ἀντιπαραθέσεων καὶ τῶν πολέμων θὰ γίνει ἡ 8η καὶ τελευταία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ὅπως ἔχει προφητεύσει ὁ Ἅγιος Νεῖλος. Δὲν πρόκειται νὰ γίνει πρὶν παύσουν οἱ ταραχὲς καὶ οἱ πόλεμοι, εἶχε πεῖ. Στὴν μέση τοῦ 8ου αἰῶνος ἀπὸ γεννήσεως Ἀδάμ. Σύμφωνα μὲ τοὺς πατέρες τὸ 7500 ἔτος, ἦταν τὸ 1992, ἀπὸ γεννήσεως Ἀδάμ. Ἄρα ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα μετράει ὁ χρόνος ἀντίστροφα σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Νεῖλο.

Ἀπαραίτητη προϋπόθεση θὰ εἶναι νὰ φύγει ἡ σημερινὴ πολιτικὴ ἡγεσία, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ παρθοῦν, χωρὶς κοσμικὲς πιέσεις, οἱ σωστὲς ἀποφάσεις ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Σύνοδο ἐν’ ὄψει τῶν τελικῶν γεγονότων.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Κροστάνδης εἶδε σὲ ὅραμα τὸ 1901 ἕνα χρυσὸ αὐτοκρατορικὸ στέμμα πάνω στὸ ὁποῖο ἦταν γραμμένο μὲ χρυσὰ γράμματα: «Γιὰ σύντομο χρονικό διαστημα». Αὐτὸ κατὰ μιὰ ἑρμηνεία δείχνει τὴν εὐσεβῆ πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία, ποὺ θὰ ὑπάρχει μετὰ τὰ γεγονότα καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς 8ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Μετὰ λοιπὸν τὸν γενικὸ πόλεμο, ὅπου «θὰ ξεχωρίσει ἡ Ἥρα ἀπ’τὸ σιτάρι» (Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς) θὰ γίνει καὶ ἡ 8η καὶ τελευταία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, βάσει τῶν ὅσων ἀναφέραμε.
Στοιχεῖα τοῦ ἄρθρου ἀπὸ Μοναχὸ Λεόντιο. simeiakairwn.wordpress.com

Μὲ πνευματικὴ εὐθύνη καὶ συνείδηση
Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

3 σχόλια:

 1. Θεωρώ οτι είναι λάθος να ακούγεται το "η 8η και τελευταία Οικουμενική Σύνοδος",διότι η 8η έγινεν επί Μεγάλου Φωτίου το 879-880 και η 9η έγινεν το 1351 επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά,ασχέτως αν δεν έχουν αναγνωρισθή και η επιτροπή δεν εδέχθη την Σερβικήν πρόταιν περί αναγνωρίσεώς των. Η τελευταία Οικουμενική κατά τα λεγόμενα του άρθρου θα είναι η 10η Οικουμενική Σύνοδος.Πρέπει να προσέχουμε τί γράφουμε και τί ανακοινώνουμε,διότι πολύ συζήτησις έγινεν και από τον Σ/τον Πειραιώς για την αναγνώρισιν των δύο αυτών Συνόδων και από άλλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ απολύτως! Τα λένε άλλοι λάθος από άγνοια ή εσκεμένα,ας μην τα λέμε κι εμείς και μπερδεύουμε τον κόσμο.

   Διαγραφή
 2. εγω αγαπητοι σχολιαστες θα προτιμησω να πιστεψω τον αγιο Νειλο και οχι εσας [που νομιζω οτι δεν εχετε αγιοκαταταχθει ακομα]

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.