24 Μαΐ 2016

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης ἔσωσε μελλοθάνατο

Μαρ­τυ­ρί­α π. Ἰ­ω­άν­νου Νιρ­γι­αν­ά­κη: «Στό Νο­σο­κο­μεῖ­ο πού ἐρ­γα­ζό­μουν, στό Ν.Ι.Ε.Ε. (Νο­σηλευ­­τι­κό Ἵδρυμα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος), εἰ­σή­χθη πρός θε­ρα­πεί­α ἕ­νας φοι­τη­τής 19 ἐ­τῶν μέ ὑ­ψη­λό πυ­ρε­τό (39, 40, 40,5). Ὁ φοι­τη­τής αὐ­τός ὀνομα­ζό­ταν Στυ­λι­α­νός Στερ­γι­α­νός τοῦ Χρή­στου καί τῆς Εὐ­αγ­γε­λί­ας, κάτοι­κος Πα­τη­σί­ων (ὁ­δός Πα­τησίων 339Ε, τη­λέ­φω­νο: 2102017620). Οἱ γο­νεῖς του ἦσαν πνευ­μα­τι­κά μου παι­δι­ά, εὐ­λα­βέ­στα­τοι ἄνθρωποι καί εἶ­χαν καί ἕ­να ἄλ­λο ἀ­γό­ρι.
»Ὁ Στέ­λι­ος λοι­πόν, εἶ­χε ἕ­να ὑ­ψη­λό­τα­το πυ­ρε­τό ἐ­πί πο­λύ με­γά­λο χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα, χω­ρίς νά ὑ­πο­χω­ρῆ οὔ­τε μί­α γραμ­μή κά­τω ἀ­πό τό 39,5. Ἀ­δι­ά­γνω­στος ὅ­πως ἦ­ταν, στό τέ­λος ὁ κα­θη­γη­τής κ. Μιλτι­ά­δης Σαμαρ­τζής μέ τούς βο­η­θούς του κα­τέ­λη­ξαν στό συμ­πέ­ρα­σμα ὅ­τι ἡ ἀ­σθέ­νει­α τοῦ Στέ­λι­ου πιθανόν νά ἦ­ταν μί­α μορ­φή ”ἀ­κο­κυ­τα­ρε­ναι­μί­ας”. Χρησιμοποί­η­σαν ὅ­λα τά φάρ­μα­κα, ἀ­κό­μη καί με­γά­λες δόσεις κορ­τι­ζό­νης, χω­ρίς κα­νέ­να ἀ­πο­τέ­λε­σμα.
»Οἱ γι­α­τροί μᾶς ἐ­νη­μέ­ρω­σαν ὅ­τι καί τό πι­ό ἁ­πλό μι­κρό­βι­ο πού μπο­ρεῖ νά κολλή­ση θά ἐ­πι­φέ­ρη τόν θά­να­το. Σέ λί­γες ἡ­μέ­ρες –ὕ­στε­ρα ἀ­πό ἰ­α­τρι­κά συμ­βού­λι­α πού εἶ­χαν γί­νει– οἱ γι­α­τροί μᾶς δι­α­βε­βαί­ω­σαν ὅ­τι ἡ Ἰα­τρι­κή δέν μπο­ρεῖ πλέ­ον νά προ­σφέ­ρη τί­πο­τε ἀ­πο­λύ­τως. Πε­ρι­μέ­να­με πλέ­ον μαζί μέ ὅ­λο τό ἰ­α­τρι­κό καί νο­ση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό καί οἱ τρα­γι­κοί γο­νεῖς του τήν ὥ­ρα πού θά κα­τα­λή­ξη. Ἐ­κεί­νη τήν στιγ­μή σκέ­φθη­κα τόν γέροντα Ἰ­ά­κω­βο.
»Κά­λε­σα τόν πα­τέ­ρα του καί τοῦ εἶ­πα ἐ­πιγραμ­μα­τι­κά: ”Κύριε Χρῆ­στο, ὁ Στέ­λι­ος εἶ­ναι ἕ­νας...
ἄγ­γε­λος καί ὁ Χρι­στός τόν θέ­λει κον­τά Του. Ὁ μό­νος πού θά μπο­ροῦ­σε νά μᾶς βο­η­θή­ση αὐ­τήν τήν ἔ­σχα­τη στιγ­μή εἶ­ναι ὁ πα­τήρ Ἰ­ά­κω­βος, ἀλ­λά δυ­στυ­χῶς αὐ­τήν τήν ὥ­ρα δέν μπο­ρεῖς νά φύ­γης, δι­ό­τι πε­ρι­μένο­με τήν τρα­γι­κή κα­τά­λη­ξη­”.

»Ὁ μα­κα­ρι­στός κ. Χρῆ­στος, πι­ά­σθη­κε ἀ­πό τά λό­για μου –δέν εἶ­χε ἄλ­λω­στε ἄλ­λη ἐ­πι­λο­γή– πῆ­ρε τό αὐ­το­κί­νη­το, τό ἔ­κα­νε ἀ­ε­ρο­πλά­νο, πῆ­γε στόν Ὅ­σιο Δαυ­ΐδ, βρῆ­κε τόν ἅ­γιο Γέ­ρον­τα, ἔ­πε­σε στά πό­δια του καί κλαί­γον­τας γο­ε­ρῶς τοῦ εἶ­πε τό πρόβλη­­μα τοῦ παι­διοῦ του.
»Ὁ Γέ­ρον­τας φά­νη­κε ὅ­τι τό ἤ­ξε­ρε. ”Κύριε Χρῆ­στο –μέ συγ­χω­ρεῖ­τε– θά κά­νω προ­σευ­χή –μέ συγχωρεῖ­τε– πε­ρι­μέ­νε­τε λί­γο σᾶς πα­ρα­κα­λῶ­”.

»Σέ λί­γο ἔ­γι­νε τό ὑ­περ­θαῦ­μα. ”Κύριε Χρῆ­στο­” τοῦ λέ­γει, ”μόλις αὐ­τήν τήν στιγ­μή ἔ­πε­σε ὁ πυ­ρετός. Τό παι­δί θά γί­νη κα­λά. Ὁ ἅ­γι­ος Δαυ­ΐδ τό εἶ­πε στόν Χρι­στό καί τοῦ ἔ­κα­νε τό χα­τή­ρι­”.
»Ὁ κ. Χρῆ­στος τά ἔ­χα­σε κυ­ρι­ο­λε­κτι­κά, παίρ­νει τη­λέ­φω­νο στό Νο­σο­κο­μεῖ­ο, τό ση­κώ­νει ἡ Προ­ϊ­σταμένη κ. Δω­ρο­θέ­α Πλα­γι­αν­νά­κου. ”Κύριε  Χρῆ­στο­” τοῦ λέ­γει, ”ὅλο τό Νο­σο­κο­μεῖ­ο πα­νη­γυ­ρί­ζει καί σέ ψά­χνο­με. Πρίν πέν­τε λε­πτά ἔ­πε­σε ἀ­πό­το­μα ὁ πυ­ρε­τός τοῦ Στέ­λι­ου, χω­ρίς νά ἐ­ξη­γῆται τό γε­γο­νό­ς”.

»Ὅ­λοι κλαί­γα­με ἀ­πό χα­ρά καί μό­νον ὅ­ταν ἦλ­θε ὁ κ. Χρῆ­στος, μᾶς πε­ρι­έ­γρα­ψε πῶς καί ἀ­πό ποι­όν συνετε­λέ­σθη τό θαῦ­μα.
»Ὁ Στέ­λι­ος εἶ­ναι παν­τρε­μέ­νος μέ δύ­ο παι­δά­κι­α, πα­ρα­μέ­νει γνή­σι­ον τέ­κνον τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μέ ὅ­λα τά πνευ­μα­τι­κά χα­ρί­σμα­τα πού τοῦ ἔ­δω­σε ὁ Χρι­στός.
»Τό γε­γο­νός αὐ­τό τό ἔ­ζη­σα ἐ­πί εἰ­κο­σι­τε­τρα­ώρου βά­σε­ως, δι­ό­τι μοῦ ἦ­ταν καί εἶ­ναι λί­αν ἀ­γα­πη­τός, οἱ δέ γο­νεῖς του ἦ­ταν ἀ­πό τά ἐ­κλε­κτό­τε­ρα πνευ­μα­τι­κά τέ­κνα μου».

ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ: Ο ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ: enromiosini.gr
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει ἀποδέκτης μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὴν ΄΄ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ΄΄, στὸ τηλέφωνο:  2310552207  
ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση:  contact@enromiosini.gr

2 σχόλια:

 1. Κάνετε πολύ καλά που παρουσιάζετε Οσίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
  Με αυτό τον τρόπο, παρουσιάζεται ένας άλλος δρόμος αληθέστατος και εγκυρότατος, αλλά ριζικά διαφορετικός από την «πνευματική» δυσωδία του δαιμονικού σημερινού Οικουμενισμού.

  Επειδή οι Όσιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας έκαναν πολύ προσεκτικό και έντονο αγώνα, για την καταπολέμηση των παθών τους και την απόκτηση των αρετών, πρέπει να φωτίζεται και αυτός ο σημαντικότατος τομέας της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής ζωής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, παρουσιάζεται αρκετά χρόνια μετά την κοίμησή του, σε τέσσερα νέα παιδιά και τους μιλά για το μυστήριο της εξομολόγησης.

  https://www.youtube.com/watch?v=9ZzgZoAVCjw

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.