26 Νοε 2015

Γιατί δίδονται στὶς Στοὲς οἱ φοβεροὶ ὅρκοι; Ποιὰ εἶναι τὰ “βαρύτιμα” μυστικὰ πού θέλουν νὰ “κρύψουν” οἱ μασόνοι;

Α΄ ΦΡΙΚΤΟΙ ΟΡΚΟΙ - ΕΡΕΒΩΔΗ ΜΥΣΤΙΚΑ 
Ἐκπλήσσεται σφόδρα καὶ τρομάζει ἀληθινὰ ὁ ἐρευνητής, ὅταν, μελετώντας προσεκτικὰ τὰ κατὰ καιροὺς διαλαμβανόμενα εἰς τὰ αὐθεντικὰ τεκτονικὰ ἔντυπα, διαβάζει ἐκεῖ τούς ἀνήκουστης σκληρότητος μασονικοὺς ὅρκους. Καὶ εὐθὺς ἀμέσως, ὡς ἕνας κανονικὸς καὶ λογικὸς ἄνθρωπος διερωτᾶται:
Γιατί καλοῦνται ἀπὸ τὶς τεκτονικὲς ἀρχὲς καὶ τοὺς κανονισμοὺς τους οἱ μυούμενοι στὶς Στοὲς σοβαροὶ συνάνθρωποί μας νὰ δώσουν ἐπισημότατα αὐτοὺς τοὺς τόσο σκληροὺς μασονικοὺς ὅρκους;  Μήπως γιὰ νὰ κρύψουν “ἀπαραβιάστως” κάποιες μυστικὲς διδασκαλίες καὶ ἐπιδιώξεις τους, τὶς ὁποῖες ἀπὸ μακροῦ χρόνου[1] ἔχουν καταστρώσει; 
Ἀλλὰ ποιὲς εἶναι αὐτὲς οἱ διδασκαλίες καὶ ἐπιδιώξεις τους, καὶ ποῖοι, ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοία αὐτῶν  καλοῦνται νὰ τὶς ὑπηρετήσουν; Μήπως εἶναι ἐρεβώδεις καὶ σκοτεινὲς οἱ μασονικὲς αὐτὲς διδασκαλίες καὶ ἐπιδιώξεις;
…Καὶ ποῖοι καλοῦνται νὰ ὑπηρετήσουν αὐτὰ ποὺ στὸ ἀδιαφανὲς τεκτονικὸ παρασκήνιο ἀπὸ χρόνων πολλῶν καὶ συνεχῶς ἀναφέρονται; Εἶναι, ἄραγε, “βασιλείς” ἢ “στρατιώται”; Εἶναι κατὰ καιροὺς κάποιοι Πρωθυπουργοὶ ἢ κλητῆρες; Καθηγητὲς Πανεπιστημίου ἢ ἁπλοὶ καὶ...
ἁπλοϊκοὶ ἄνθρωποι εἶναι;
Μήπως καλοῦνται ἐκεῖ – Θεέ μου φύλαγε! – ἀκόμη καὶ κληρικοί; Μήπως κατὰ καιροὺς προσελκύονται στὶς Στοὲς τῶν μασόνων ἀκόμη καὶ Πατριάρχες;
Ἐτοῦτα, βεβαίως, δὲν θέλουμε νὰ τὰ πιστέψουμε!

Οἱ φοβεροὶ τεκτονικοὶ ὅρκοι …
Ἂς δοῦμε ὅμως πρῶτα δύο (ἀπὸ τοὺς ὑπερτριάκοντα ποὺ ὑπάρχουν) φοβεροὺς μασονικοὺς ὅρκους, τοὺς διδόμενους κατὰ τὶς ἐπάλληλες, εἰσαγωγικὲς καὶ προαγωγικὲς μυήσεις μασόνων εἰς τὶς Στοὲς τους (τὰ κείμενα μὲ κόκκινο χρῶμα εἶναι ἀκριβῆ ἀποσπάσματα μασονικῶν ἐκδόσεων):

«Ὅρκος
Ἐπὶ παρουσία τοῦ τελείου τούτου Συνεδρίου καὶ διὰ τοῦ λόγου τῆς τιμῆς μου ὑπισχνοῦμαι ὅτι δὲν θὰ ἀποκαλύψω ποτὲ τὰ μυστήρια τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Ροδοσταύρου [μασόνου τοῦ 18ου βαθμοῦ] εἰς οὐδένα ἀδελφὸν κατωτέρου βαθμοῦ οὐδ’ εἰς βέβηλον τινὰ [εἰς πρόσωπον ποὺ ΔΕΝ εἶναι μασόνος], ἐπὶ ποινὴ ν’ ἀπωλέσω διὰ παντὸς τὸν λόγον καὶ νὰ εὐρίσκωμαι αἰωνίως εἰς τὰ σκότη. κρουνοὶ αἵματος νὰ ρέωσιν ἀκαταπαύστως ἐκ τοῦ σώματός μου καὶ νὰ ὑποφέρω τὰς πλέον σκληρᾶς θλίψεις τῆς ψυχῆς. αἳ πλέον αἰχμηραὶ ἄκανθαι νὰ μοὶ χρησιμεύσωσιν ὡς στρωμνὴ. χολὴ δὲ καὶ ὄξος νὰ εἶναι τὸ ποτόν μου καὶ ἀτιμωτική το θανάτου καταδίκη νὰ τελειώση τὴν τύχη μου, ἐὰν παραβῶ τοὺς Νόμους, τοὺς ὁποίους θέλουσι μοὶ ἐπιβάλλει. Ὑπισχνοῦμαι, ἐπίσης, νὰ μὴν φανερώσω ποτὲ τὸν τόπον εἰς τὸν ὁποῖον ἐγενόμην δεκτός, οὐδὲ τὰ μέλη ἄτινα ἤσαν παρόντα. Πρὸς τούτοις ὑπισχνοῦμαι πλήρη πίστιν καὶ ἀφοσίωσιν εἰς τὸ «Ὕπατον Ἑλληνικὸν Συμβούλιον τοῦ 33 [βαθμοῦ]». Εἴη μοι βοηθὸς ὁ Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος [ὁ μασονικὸς θεός]…» (Πηγή: Μασονικὸ περιοδικὸ «Πυθαγόρας», ἔτος Δ΄, Μάρτιος 1885, ἄρ. 3, σέλ. 82-83).

Ἄλλος – νεώτερος – μασονικὸς ὅρκος.
Ὁ φοβερός, ἐπίσης, ὅρκος ποὺ ἀκολουθεῖ δίδεται κατὰ τὴν εἰσδοχὴ μυουμένου σὲ μασονικὲς Στοὲς ποὺ λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς λεγομένης «Ἐθνικῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος». Ὁ μακρότατος αὐτὸς μασονικὸς ὅρκος, ἔχει, συντετμημένος, ὡς ἀκολούθως:

«… Ἐπίσημα καὶ μὲ εἰλικρίνεια ὑπόσχομαι καὶ ὑποχρεώνομαι ὅτι πάντα θὰ περιφρουρῶ, θὰ καλύπτω καὶ ποτὲ δὲν θὰ ἀποκαλύπτω ὁποιοδήποτε μέρος ἢ μέρη, σημεῖο ἢ σημεῖα τῶν μυστικῶν ἢ τῶν μυστηρίων τῶν Ἐλευθέρων καὶ Ἀποδεδεγμένων Τεκτόνων, καὶ τῶν ἀνηκόντων σ’ αὐτοὺς τὰ ὁποία μο ἔχουν ἤδη γίνει γνωστὰ ἢ πρόκειται νὰ μοῦ ἀνακοινωθοῦν τώρα ἢ ὁποτεδήποτε στὸ μέλλον, παρὰ μόνο σὲ γνήσιο καὶ νόμιμο Ἀδελφὸ ἢ Ἀδελφοὺς καὶ οὔτε σὲ αὐτὸν ἢ αὐτούς, παρὰ μόνο ἀφοῦ, μὲ κανονικὴ δοκιμασία, αὐστηρὴ ἐξέταση ἢ ἀσφαλῆ πληροφόρηση ἑνὸς πολὺ γνωστοῦ Ἀδελφοῦ διαπιστώσω ὅτι αὐτὸς ἢ αὐτοὶ εἶναι ἄξιοι αὐτῆς τῆς ἐμπιστοσύνης, ἢ ἐντὸς συνεδρίας τέλειας καὶ κανονικῆς Στοᾶς Ἀρχαίων Ἐλευθεροτεκτόνων [μασόνων]…

…Ἀκόμη ὑπόσχομαι ἐπίσημα ὅτι ποτὲ αὐτὰ τὰ μυστικὰ δὲν θὰ τὰ γράψω, παραστήσω, χαράξω, σημειώσω, σμιλεύσω ἢ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο σχεδιάσω, οὔτε θὰ προκαλέσω ἢ θὰ ἀνεχθῶ νὰ διαπραχθεῖ αὐτὸ ἀπὸ ἄλλους, ἂν εἶναι ἐντὸς τῶν δυνάμεών μου νὰ τὸ ἀποτρέψω, πάνω σὲ ὁποιοδήποτε κινητὸ ἢ ἀκίνητο ἀντικείμενο κάτω ἀπὸ τὸν οὐράνιο θόλο, μὲ τὸ ὁποῖο ἢ πάνω στὸ ὁποῖο ὁποιοδήποτε γράμμα, χαρακτήρα ἢ σχέδιο, ἀκόμη καὶ τὸ ἐλάχιστο ἴχνος ἀπὸ χαρακτήρα, ψηφίο ἢ σχέδιο θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ ἀναγνωριστεῖ ἢ νὰ γίνει ἀντιληπτὸ σὲ μένα ἢ σὲ ὁποιονδήποτε στὸν κόσμο, ὥστε οἱ μυστικές μας τέχνες  καὶ τὰ κρυφὰ μυστήρια νὰ γίνουν γνωστὰ μὲ ἀπρεπῆ τρόπο ἀπὸ δική μου ἀναξιότητα.

Ὅλα αὐτὰ ὑποχρεώνομαι ἐπίσημα νὰ τηρῶ χωρὶς ἀντιλογία, ἐπιφύλαξη ἢ ὑπεκφυγή, μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι, ἂν παραβιάσω ὁποιοδήποτε ἀπὸ αὐτά, θὰ στιγματιστῶ ὡς ἄτομο συνειδητὰ ἐπίορκο, χωρὶς καμία ἠθικὴ ὑπόσταση καὶ παντελῶς ἀνάξιο γιὰ νὰ γίνει δεκτὸ σὲ αὐτὴ τὴ σεβασμία Στοὰ ἢ σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη κανονικὴ Στοὰ ἢ σὲ ὁμάδα ἀνθρώπων ποὺ θέτουν τὴν τιμιότητα καὶ ἀρετὴ πάνω ἀπὸ τὰ ἐπιφανειακὰ ὀφέλη τῶν ἀξιωμάτων καὶ τοῦ πλούτου.

Γι’ αὐτὸ βοήθησε μέ, Θεέ, καὶ στήριξε μὲ στὴν τήρηση τῆς Μεγάλης καὶ Ἐπίσημης Ὑπόσχεσής μου ὡς μαθητοῦ Ἐλευθεροτέκτονα (…)»

Ἐν συνέχεια ὁ «Σεβάσμιος Διδάσκαλος», δηλαδὴ ὁ πρόεδρος τῆς Στοᾶς, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν ὁρκιζόμενο μαθητὴ τέκτονα τοῦ ἐπισημαίνει:

«Ἀδελφέ…, μὲ τὴν ἤρεμη καὶ εἰλικρινῆ στάση σου αὐτὸ τὸ βράδυ, ξέφυγες ἀπὸ δύο μεγάλους συμβολικοὺς κινδύνους. Ὑπῆρχε ὅμως καὶ τρίτος κίνδυνος, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, θὰ σὲ παραφύλαγε μέχρι τὶς τελευταῖες στιγμὲς τῆς ζωῆς σου.
Οἱ κίνδυνοι ποὺ διέφυγες ἤσαν τοῦ Ἐγχειριδίου [μικρὸ ξίφος] καὶ τοῦ στραγγαλισμοῦ, ἐπειδὴ κατὰ τὴν εἴσοδό σου στὴ Στοά, τὸ Ἐγχειρίδιο αὐτὸ [τοῦ δείχνει τὸ Ἐγχειρίδιο] κατευθυνόταν πρὸς τὸ γυμνὸ ἀριστερὸ στῆθος σου, θέλοντας νὰ δείξει ὅτι, ἂν εἶχες ἀποπειραθεῖ νὰ προχωρήσεις βίαια, θὰ εἶχες γίνει ὑπαίτιος το θανάτου σου, ἀπὸ μαχαίρωμα ἐνῶ ὁ Ἀδελφὸς ποὺ τὸ κρατοῦσε θὰ ἔμενε ἀκίνητος ἐκτελώντας τὸ καθῆκον του …»

Καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Στοᾶς συνεχίζει νὰ λέει στὸν δόκιμο μασόνο τὰ ἑξῆς, ἐπίσης ἀνατριχιαστικά:
«…Ὑπῆρχε, ἐπίσης, αὐτὴ ἡ θηλιὰ [τοῦ τὴ δείχνει, ἀφοῦ πρῶτα τὴν βγάζουν ἀπὸ τὸ λαιμὸ του] περασμένη γύρω ἀπὸ τὸ λαιμό σου ποὺ θὰ ἔκανε ὁποιαδήποτε ἀπόπειρά σου νὰ φύγεις ἐξ’ ἴσου μοιραία, ἀλλὰ ὁ κίνδυνος ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος παραδοσιακὰ θὰ σὲ παραφύλαγε μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ τῆς ζωῆς σου, ἦταν ἡ φυσικὴ ποινὴ ἡ κάποτε συνδεδεμένη μὲ τὴν ὑποχρέωση τοῦ τέκτονα, δηλαδὴ νὰ ἀποκοπεῖ ὁ λαιμός σου, ἂν ποτὲ παράνομα ἀπεκάλυπτες τὰ μυστικὰ τοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ [τῆς Μασονίας]. Ὁλόκληρη ἡ ποινὴ θὰ ἦταν νὰ σοὺ ἀποκοπεῖ ὁ λάρυγγας, νὰ σοὺ ξεριζωθεῖ ἡ γλώσσα καὶ νὰ ταφεῖς στὴν ἄμμο τῆς θάλασσας σὲ ρηχὰ νερὰ ἢ σὲ ἀπόσταση διακοσίων μέτρων ἀπὸ τὴν ἀκτή, ὅπου τὰ κύματα ἀνεβοκατεβαίνουν τακτικά».

Ἐν συνέχεια, ὁ πρόεδρος τῆς μασονικῆς Στοᾶς στὴν ὁποία ἀκούστηκαν οἱ τρομεροὶ αὐτοὶ λόγοι, οἱ δύσκολα ἐπινοούμενοι ἀπὸ σώφρονες ἀνθρώπους, καθησυχάζοντας τὸν μαθητὴ μασόνο, τοῦ λέει:

«… Τὸ νὰ συμπεριλάβουμε τώρα μία τέτοια ποινὴ εἶναι περιττό, ἀφοῦ ἡ ὑπόσχεση τὴν ὁποία ἀνέλαβες ἀπόψε εἶναι δεσμευτικὴ γιὰ ὅλη σου τὴ ζωή.
Τώρα, ἀφοῦ ἀνέλαβες τὴ Μεγάλη καὶ Ἐπίσημη Ὑποχρέωση τοῦ Τέκτονα, μοῦ ἐπιτρέπεται νὰ σὲ πληροφορήσω ὅτι στὸν Ἐλευθεροτεκτονισμὸ ὑπάρχουν πολλοὶ βαθμοὶ καὶ ἰδιαίτερα μυστικὰ γιὰ καθένα ἀπ’ αὐτούς…» (Πηγή: Ἐθνικὴ Στοὰ τῆς Ἑλλάδος ΤΥΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΜΙΛΛΗΣ Emulation Ritual, Ἀθήνα Ἀπρίλιος 1997, σέλ. 21-29).

Οἱ μασονικοὶ ὅρκοι ποὺ μόλις τώρα διάβασαν οἱ νοήμονες ἀναγνῶστες μας ἐδῶ, εἶναι πράγματι φοβεροί. Εἶναι δὲ μετάφραση ἀπὸ ἀγγλικὰ μασονικὰ τυπικά. Παρόμοιες μεταφράσεις ἐκ τῶν ἀγρίων ἀγγλικῶν τυπικῶν (στὴ γλώσσα μας) γνωρίζουμε νὰ ὑπάρχουν ἤδη ἀπὸ τὸ 1918 καὶ 1920 στὶς ἑλληνικὲς Στοὲς τῆς Αἰγύπτου.

Ἀναγκαία ἐπισήμανση ἀπὸ τὸν ἐρευνητή…
“Σφάζουν”, λοιπόν, πραγματικὰ οἱ μασόνοι τοὺς ἀδελφούς τους ποὺ φεύγουν ἀπὸ τὴ μασονία καὶ “ἀποκαλύπτουν” τὰ μυστικά;
Ἀπάντηση: Ὄχι, βέβαια! Δὲν σφάζουν οἱ μασόνοι τοὺς ἀδελφούς τους ποὺ δι’ ἐνεργειῶν ἢ παραλείψεν τους “προδίδουν” τὰ μυστικά. Ὄχι, δὲν γίνονται τέτοια, μήτε καὶ ἐνοχλοῦνται καν σήμερα οἱ “ἀποστάτες” αὐτοί.
Τί συμβαίνει λοιπόν; Γιατί ζητοῦνται οἱ σκληροὶ αὐτοὶ ὅρκοι (ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ἐλαφρότεροι) σήμερα;
Τὸ ζήτημα ἔχει ὡς ἀκολούθως: Τὸ πλῆθος τῶν τρομερῶν μασονικῶν ὅρκων θεσπίστηκαν ἀπὸ τὸν Τεκτονισμὸ κατὰ τοὺς προηγούμενους, τοὺς τελευταίους αἰῶνες. Τότε, ποὺ ΜΕΓΑΣ ἦταν ὁ πόλεμος τῆς Μασονίας ἐναντίον μερικῶν θρόνων τῆς Εὐρώπης, μαζὶ – καὶ κυρίως – ἐναντίον τῆς παπικῆς ἐξουσίας καὶ τὸ ἀντίθετο.
Γιατί αὐτὸς ὁ μέγας πόλεμος;

Διότι τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν καὶ ἀφελῶν τεκτόνων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀποδεχθὲν – καὶ προάγον  – τὸ ἑλκυστικὸ σύνθημα τοῦ Γαλλικοῦ Διαφωτισμοῦ «Ἐλευθερία-Ἰσότης-Ἀδελφότης», ἐμάχετο ἱεροκρυφίως, συνωμοτικῶς, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση – ὅπως πίστευαν – τῆς Εὐρώπης καὶ πέραν αὐτῆς ἀπὸ τὴν τυραννία καὶ διαφθορὰ μερικῶν βασιλικῶν θρόνων καὶ παπικῶν θώκων, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐδιώκοντο, μὴ γνωρίζοντες πιθανὸν τὰ “βαθέα” τῆς Μασονίας οἱ πολλοί, πλὴν τῆς ὑψηλῆς ἡγεσίας αὐτῶν. Οἱ ὅρκοι, λοιπόν, ἐκεῖνοι διατηροῦνται ἀκόμα καὶ δὴ γιὰ λόγους ἱστορικούς.

Μερικὲς βλάσφημες διδασκαλίες τεκτόνων καὶ μέτρα προστασίας τῶν γιὰ νὰ μὴ διαρρεύσουν…
Διατηροῦνται ὅμως – καὶ ζητοῦνται, βεβαίως – ἕως σήμερα οἱ μασονικοὶ ὅρκοι, ὄχι μόνο γιὰ λόγους ἱστορικούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄλλους λόγους.
Ποιοὺς λόγους; Μὰ γιὰ νὰ κρύψουν τὰ ὑπόλοιπα, τὰ οὐσιώδη, τὰ τρέχοντα μυστικὰ τους[1] οἱ τέκτονες!

Ποιὰ μυστικά;
Τὰ τέσσερα καίρια σημασίας μυστικά τους, προπάντων τὸ ἕνα, δηλαδὴ τὶς περὶ Θεοῦ ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥΣ, τὶς ἀποκρουστικῶς βλάσφημες καὶ μὲ σκληρότητα διατυπωμένες.
Γιὰ νὰ ἀποφύγουν, λοιπόν, οἱ μασόνοι νὰ μὴ περιέλθουν μερικὲς ἐκ τῶν διδασκαλιῶν αὐτῶν ἐκτὸς τῶν τεκτονικῶν κύκλων, διατυπώνουν αὐστηρὲς προειδοποιήσεις στὰ μέλη τους, γενικότερα, νὰ προσέχουν τὰ διάφορα ἔντυπά τους σχολαστικῶς, νὰ μὴν περιέλθουν εἰς χείρας «βεβήλων», δηλαδὴ παντὸς προσώπου ποὺ δὲν εἶναι μασόνος τοῦ ἐπιπέδου τους.

Ἰδέστε πῶς διατυπώνουν τὶς σχετικὲς αὐστηρότατες ὁδηγίες καὶ ἐντολές τους:
«Προφυλάξωμεν τὰ κείμενά μας ἴνα μήποτε περιέλθωσι ταῦτα εἰς χείρας βεβήλων. Ταῦτα ἀσφαλῶς θὰ μολυνθοῦν…»! (Ἰω. Α. Βασιλὴ 33ου, Εἶδον τὸν Ἀκτινοβόλον Ἀστέρα, Ἀθήνα 1952, σέλ. 68).

Σὲ ἕνα ἄλλο μασονικὸ ἔντυπο διαβάζουμε τὴν ἑξῆς ὑπόσχεση-ὅρκο τέκτονος γιὰ τὸ πῶς νὰ προσέχει τὸ ἐξ 25 μόνο σελίδων βιβλιάριο ποὺ τοῦ ἔδωσαν στὴν Στοά του:

«…ἐφ’ ὅσον μοὶ ζητηθῆ, θέλω ἐπιστρέψει πάραυτα τὸ παρὸν τυπικόν (…) ἐν περιπτώσει δὲ θανάτου ἐντέλλομαι πρὸς τοὺς νομίμους ἐκπροσώπους μου [τοὺς κληρονόμους του] ὅπως παραδώσουν τοῦτο ἄνευ χρονοτριβῆς πρὸς τοὺς ἀνωτέρω ἀξιωματικούς [τούς μασόνους τῆς Στοᾶς του]…» (πηγή: Εἰς Δόξαν τοῦ Μεγάλου Ἀρχιτέκτονος τοῦ Σύμπαντος, ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΥΠΙΚΟΝ, βαθμὸς τοῦ Διακεκριμένου Διδασκάλου, ἐν Ἀθήναις, Ἰανουάριος 1978, σέλ. 3).

Στὸ ἑπόμενο φύλλο θὰ παρουσιάσουμε – γιὰ πρώτη φορά! – κάποια ἀπὸ τὰ μασονικὰ μυστικά, τὰ ὁποία τόσον ἐπιμελῶς θέλησαν νὰ “προφυλάξουν” οἱ τέκτονες διὰ φοβερῶν ὅρκων, ὅπως ἐδῶ εἴδαμε.

Μοναχὸς Ἀβέρκιος
Ἀναδημοσίευση ἀπὸ τὸν ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ φ. 2093/20.11.2015  σ. 1, 6.

1 σχόλιο:

  1. ΠΟΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥΣ ΠΟΥ ΖΗΜΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ;;
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.