2 Μαρ 2019

Ἡ ἑλληνική καταγωγή τῶν Ρωμαίων καί τό Ψέμα τοῦ Καρλομάγνου!

1) Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες Ρωμαῖοι.
Αὐτὴ καθ' αὐτὴ ἡ ὕπαρξη τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων Ρωμαίων ἀγνοεῖται ἐντελῶς ἀπὸ τοὺς ἱστορικοὺς ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ ὑποστηρίζουν τὸ Ψέμα τοῦ Καρλομάγνου τὸ 794 στὸ ὁποῖο ὀφείλεται τὸ ἱστορικὸ δόγμα ὅτι ἡ ρωμαϊκὴ γλώσσα ἦταν καὶ εἶναι τὰ Λατινικά. Παρόλο ποὺ οἱ πηγὲς μαρτυροῦν ὅτι ἡ πρώτη γλώσσα τῶν Ρωμαίων ἦταν τὰ Ἑλληνικά. Αὐτὴ ἡ πλαστογράφηση τῆς ἱστορίας ἀπὸ τὸν Καρλομάγνο τὸ 794 ἔγινε στὰ πλαίσια τῆς ἀνάγκης νὰ ἀποκοποῦν οἱ δυτικοὶ ὑπόδουλοι στοὺς Φράγκο-λατίνους Ρωμαῖοι ἀπὸ τοὺς ἐλεύθερους Ρωμαίους της Ἀνατολῆς. Ὁ Φράγκος αὐτοκράτορας Λουδοβίκος II (855-875) ὑποστηρίζει καθαρὰ τὸ Ψέμα τοῦ Καρλομάγνου τὸ 794 μὲ τὰ ἀκόλουθα λόγια. Τὸ 871 ἔγραφε στὸν αὐτοκράτορα τῶν Ρωμαίων Βασίλειο τὸν 1ο (867-885) τὰ ἑξῆς: "…μᾶς ἔχει δοθεῖ ἡ διακυβέρνηση τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας λόγω τῆς ὀρθοδοξίας μας. Οἱ Γραικοὶ ἔπαψαν νὰ εἶναι αὐτοκράτορες τῶν Ρωμαίων λόγω τῆς κακοδοξίας τους. Ὄχι μόνο ἐγκατέλειψαν τὴν πόλη (Ρώμη) καὶ πρωτεύουσα τῆς Αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ παράτησαν καὶ τὴ Ρωμαϊκὴ ἐθνικότητα ἀκόμη καὶ τὴν Λατινικὴ γλώσσα. Μετανάστευσαν σὲ ἄλλη πρωτεύουσα καὶ ἀπέκτησαν ἐντελῶς διαφορετικὴ ἐθνικότητα καὶ γλώσσα."
Ἂς συγκρίνουμε αὐτὴ τὴ φράγκικη ἀνοησία μὲ τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα καὶ...
τὴν πορεία μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία ἡ Ρώμη ἔγινε Αὐτοκρατορία ὁλόκληρού του Ἑλληνόφωνου κόσμου. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες Ρωμαῖοι ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἕνωσης τῶν ἑλληνόφωνων φυλῶν τῆς Ἰταλίας. Αὐτὲς οἱ ἑλληνόφωνες φυλὲς ἦταν οἱ ἑξῆς: Οἱ Ἀβοριγίτες ποὺ ἦρθαν στὴν περιοχὴ τῆς Ρώμης ἀπὸ τὴν Ἀχαία τῆς Ἑλλάδας, ἀρκετὲς γενιὲς πρὶν τὸν Τρωικὸ πόλεμο. Αὐτοὶ οἱ Ἀβοριγίτες ἀφομοίωσαν στὴ φυλὴ τοὺς ὅ,τι εἶχε ἀπομείνει ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες Πελασγοὺς τῆς Ἰταλίας ποὺ εἶχαν ἀποδεκατιστεῖ ἀπὸ μία μυστηριώδη ἀσθένεια. Ο Porcius Cato εἶναι ὁ μοναδικὸς ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἱστορία τῶν Πελασγῶν τῆς Ἰταλίας καὶ στὴν ἕνωσή τους μὲ τοὺς Ἀβοριγίτες στὸ De Origines, καὶ ἐπαναλαμβάνεται κατὰ λέξη ἀπὸ τὸν Διονύσιο. Οἱ Ἀβοριγίτες καὶ οἱ Πελασγοὶ ἑνώθηκαν μὲ μερικοὺς ἀποίκους ἀπὸ τὴν Τροία καὶ ἔτσι προῆλθαν οἱ ἀρχαῖοι ἑλληνόφωνοι Λατίνοι τῆς Alba Longa. Ἕνα τμῆμα αὐτῶν τῶν ἑλληνόφωνων Λατίνων τῆς Alba Longa, ὁδηγούμενο ἀπὸ τὰ ἀδέλφια Ρωμύλο καὶ Ρῶμο ἵδρυσαν τὴ Ρώμη στοὺς Λόφους τοῦ Παλατίνου καὶ τοῦ Καπιτωλίου. Συνεργάστηκαν ἐπίσης μὲ μερικοὺς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες Σαβίνες τῆς Ἰταλίας ποὺ εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στὸν γειτονικὸ Λόφο Quirinal. Οἱ Σαβίνες εἶχαν μεταναστεύσει στὴν Ἰταλία ἀπὸ τὴ Λακωνία τῆς νότιας Ἑλλάδας. Οἱ Ρωμαῖοι συνέχισαν τὴ διαδικασία καθυποταγῆς καὶ ἀφομοίωσης τῶν ὑπόλοιπων Ἑλλήνων Λατίνων καὶ Σαβίνων στὸ πολιτικό τους σύστημα.
Μερικοὶ Κέλτες ἀπὸ τὸν Δούναβη εἰσέβαλαν στὴ Βόρεια Ἰταλία καὶ πίεζαν τοὺς Ἐτρούσκους ποὺ στράφηκαν πρὸς τὴ Ρώμη γιὰ βοήθεια. Ἀλλὰ οἱ Κέλτες νίκησαν τὸν ρωμαϊκὸ στρατὸ ποὺ προσπάθησε νὰ τοὺς σταματήσει, προχώρησαν ἐναντίον τῆς Ρώμης καὶ συντριψαν τὸν ρωμαϊκὸ στρατὸ εἰσβάλλοντας στὴ Ρώμη τὸ 390 π.Χ. Κατέλαβαν ὁλόκληρη τὴ Ρώμη ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀπόκρημνο λόφο τοῦ Καπιτωλίου. Ἐκεῖ οἱ Ρωμαῖοι εἶχαν συγκεντρώσει τὴ νεολαία τους καὶ ὅλους τους θησαυροὺς καὶ τὰ ἔγγραφά τους. Οἱ γεροντότεροι παρέμειναν στὰ σπίτια τους. Οἱ Κέλτες ἀφοῦ πῆραν ἱκανοποιητικὴ ποσότητα λύτρων ἀποσύρθηκαν. Γιὰ νὰ ἐξασφαλιστοῦν οἱ Ρωμαῖοι κατέκτησαν τὴ Βόρεια Ἰταλία. Ἐπίσης οἱ Ρωμαῖοι ἐνσωμάτωσαν στὴν ἐπικράτειά τους , τοὺς Ἕλληνες Ἰταλοὺς τῆς Μεγάλης Ἑλλάδας, τὴ Σικελία, Σαρδηνία καὶ Κορσική. Αὐτὴ ἦταν ἡ ἔκταση τῆς ρωμαϊκῆς ἐπικράτειας τὸ 218 π.Χ.
Οἱ Καρχηδονιακοὶ πόλεμοι ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ Ἀμίλκα καὶ ἰδιαίτερά του Ἀννίβα, ἔγιναν ἡ μεγαλύτερη ἀπειλὴ γιὰ τὴ Ρώμη μετὰ τὴν Κελτικὴ κατοχή. Ὁ Ἀννίβας εἰσέβαλε στὴν Ἰταλία μὲ τοὺς περίφημους ἐλέφαντές του καὶ μὲ σύμμαχο τὴ Μακεδονία. Ἡ Μακεδονία κυρίευσε τοὺς ἕλληνες συμμάχους τῆς Ρώμης. Ἡ Ρώμη ἔφτασε μέχρι τὴν Ἱσπανία στὴν προσπάθειά της νὰ ἐκριζώσει τὰ φρούρια τῶν Καρχηδονίων καὶ τελικὰ πυρπόλησαν τὴν ἴδια τὴν Καρχηδόνα. Οἱ Ρωμαῖοι πέρασαν στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἐλευθερώσουν τοὺς Ἕλληνες συμμάχους τους ἀπὸ τὴ Μακεδονία καὶ τελικὰ κατέλαβαν τὴ Μακεδονικὴ Αὐτοκρατορία καὶ τὴν ἐνσωμάτωσαν στὴν Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία. Ἐπίσης ἡ Ρώμη ἔσπευσε σὲ βοήθεια τῶν συμμάχων τῆς Γαλατῶν καὶ Καππαδοκῶν καὶ τοὺς ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὸν Βασιλιὰ τοῦ Πόντου Μιθριδάτη τὸν 6ο (121/120-63 π.Χ.) μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐνσωμάτωση τῆς Ἀρμενίας, Ἀσσυρίας καὶ Μεσοποταμίας στὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία ἡ ὁποία ἐκτεινόταν πλέον σχεδὸν μέχρι τὴν Κασπία Θάλασσα . Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ Μεσόγειος Θάλασσα ἔγινε λίμνη στὸ κέντρο τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.
Θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ ὅτι οἱ Ἕλληνες Ρωμαῖοι της Ἰταλίας ἦταν αὐτοὶ ποὺ τελικὰ ἕνωσαν τὶς ἑλληνόφωνες φυλὲς σὲ ἕνα ἔθνος ποὺ χρησιμοποιοῦσε ἐπίσης καὶ τὴ Λατινικὴ γλώσσα.
2) Οἱ πρῶτοι Ρωμαῖοι Ἱστορικοὶ ἔγραψαν στὰ Ἑλληνικὰ καὶ ὄχι στὰ Λατινικά. Γιατί;
Οἱ πρῶτοι τέσσερις Ρωμαῖοι χρονογράφοι ποὺ ἔγραψαν στὰ Ἑλληνικὰ ἦταν οἱ Quintus Fabius Pictor, Lucius Cincius Alimentus, Gaius Acilius and Aulus Postumius Albinus.
Τὸ πρῶτο κείμενο στὰ ἀρχαϊκὰ Λατινικὰ ἦταν ὁ κώδικας τῶν Δώδεκα Δέλτων ποὺ δημοσιεύθηκε τὸ 450 π.Χ. ἀποκλειστικὰ γιὰ τοὺς Πληβείους. Τὰ γένη τῶν Ἑλλήνων συνέχιζαν νὰ διατηροῦν τοὺς δικούς τους κρυφοὺς νόμους ποὺ ἀποστήθιζαν ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία. Αὐτὸ συνέβη ἐπειδὴ ἡ παράδοση τῶν ρωμαϊκῶν Λαϊκῶν νόμων στὰ Λατινικὰ ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς συνεργασίας μεταξύ της συνέλευσης τῶν εὐγενῶν καὶ τῶν ἀντιπροσώπων τῶν πληβείων. Μὲ τὸν καιρὸ τόσο πολλοὶ πληβεῖοι ἔμαθαν Ἑλληνικὰ ποὺ ἔγιναν τμῆμα τῆς διοίκησης τῶν ἑλληνόφωνων ἐπαρχιῶν.
3) Οἱ πρῶτοι Ρωμαῖοι Ἱστορικοὶ ποὺ ἔγραψαν στὰ Λατινικά.
Σύμφωνα μὲ τὸν Κικέρωνα ἕνας ἀπὸ τοὺς πρώτους Ρωμαίους ποὺ ἔγραψαν πεζὰ κείμενα στὰ Λατινικὰ ἦταν ὁ Sabine Claudius, Appius Caecus ὁ ὁποῖος ἦταν Ὕπατος τὸ 307 καὶ τὸ 296 π.Χ. Αὐτὸς ἐκφώνησε λόγο στὰ Λατινικὰ στὴ Σύγκλητο ἐναντίον τῆς σύναψης εἰρήνης μὲ τὸν Βασιλιὰ τῆς Ἠπείρου Πύρρο.
Ὁ πρῶτος Ρωμαῖος ἱστορικὸς ποὺ ἔγραψε στὰ Λατινικὰ ἦταν ὁ Porcius Cato (234-140 π.Χ.) καὶ ὁ Lucius Cassius Hemina (γύρω στὸ 146 π.Χ.).
Λοιπὸν ποιὰ γλώσσα μιλοῦσαν καὶ ἔγραφαν οἱ Ρωμαῖοι ἂν ὄχι Ἑλληνικά;
Ὅλα τὰ προηγούμενα συμφωνοῦν μεταξύ τους στὴ γενικὴ σκιαγράφηση τῶν ἀρχῶν τῶν Ρωμαίων. Ἡ αἰτία γι' αὐτὸ εἶναι ὅτι βασίζονταν στὶς ἐπίσημες ρωμαϊκὲς "Ἱερὲς Δέλτους" τὶς ὁποῖες οἱ ἱστορικοὶ ἁπλῶς ἐπαναλάμβαναν. Μὲ ἄλλα λόγια ἦταν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι χρονογράφοι. Ὡστόσο τίποτε δὲν ἔχει σωθεῖ ἀπὸ αὐτὲς τὶς Δέλτους/χρονικὰ ἐκτὸς τῶν ἐπαναλήψεων στοὺς Ρωμαίους ἱστορικούς. Ἀλλὰ λίγα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἔργα ἔχουν διασωθεῖ, ἐκτὸς καὶ ἂν παραμένουν κρυμμένα γιὰ νὰ διευκολύνουν τὸ Ψέμα τοῦ Καρλομάγνου.
© Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης

5 σχόλια:

 1. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ… ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΟΥΣΕ «ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»;

  Μετά το… «διπλωματικό αριστούργημα» (όπως χαρακτήρισε την προδοσία των Πρεσπών), ο προδοταράς Τσίπρας ανακοίνωσε από το 4ο Φόρουμ των Δελφών ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα γίνει ο πρώτος «Έλληνας» πρωθυπουργός που θα επισκεφθεί τα Σκόπια.

  Σίγουρα, η επίσκεψη στα Σκόπια θα είναι γι’ αυτόν τον προδότη μια αξέχαστη εμπειρία, καθώς θα μπορεί να εμφανίζεται παντού χωρίς στρατιές αστυνομικών και σιδερόφρακτες διμοιρίες πραιτωριανών (όπως αναγκάζεται να κάνει στην Ελλάδα…) και θα αποθεώνεται κιόλας από τα πλήθη των Σκοπιανών – και μάλιστα αυθορμήτως.

  Προφανώς, την επίσκεψη στα Σκόπια εννοούσαν οι συριζαίοι που διέρρευσαν στα ΜΜΕ περί επικείμενης «περιοδείας στην Μακεδονία» του αρχιπροδότη, γιατί στην Μακεδονία μας δε θα μπορεί να σταθεί πουθενά, γιατί είναι ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ – ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΠΑΙΑΤ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΙΚΙΑ ΜΑΣ ΚΙ ΕΚΑΝΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ COMEBACK ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

  Αυτό έλλειπε να λείπει ο πρεσβευτής – Ύπατος Αρμοστής Πάιατ, από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου συνωστίζεται σχεδόν στο σύνολό της η κατεστημένη σαπίλα – με την εξαίρεση του αμερικανόδουλου Κουτσούμπα, που δεν είναι πρέπον να… εκτεθεί στο κοπάδι που τον ακολουθεί.

  Στην δε ομιλία του, ο… πολυπράγμων Πάιατ εξήρε κατ’ αρχάς την προδοσία των Πρεσπών, την οποία ο ίδιος ενορχήστρωσε: «Η Ελλάδα έχει επιστρέψει. Με τη συμφωνία των Πρεσπών επέστρεψε ως πυλώνας σταθερότητας και καταλύτης για το ευρωπαϊκό μέλλον των χωρών των δυτικών Βαλκανίων. Με τη στρατηγική αυτή μπορεί να αποκατασταθεί ο κοσμοπολίτικος ρόλος της Θεσσαλονίκης στα Βαλκάνια και τον κόσμο».

  Έπειτα, αναφέρθηκε στην πλήρη αποικιοποίηση – αμερικανοποίηση της χώρας, επί των ημερών των… αποφοίτων της «μεγάλης της ΚΝΕ σχολής»: «Η Ελλάδα επίσης επέστρεψε με τη συμφωνία για τον αγωγό East Med. Επίσης η ολοκλήρωση του TAP φέτος, η αναβάθμιση της Ρεβυθούσας και ο σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη… όλα αυτά θα βοηθήσουν όχι μόνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά και την απεξάρτηση απ’ το ρωσικό αέριο συνολικά στην περιοχή… Η Ελλάδα αποτελεί κλειδί στην περιφερειακή ασφάλεια και η συνεργασία με τις ΗΠΑ είναι πολύ στενή. Και οι ΗΠΑ όμως επέστρεψαν! Είδατε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ. Επίσης με το στρατηγικό διάλογο μεταξύ των κ.κ. Πομπέο και Κατρούγκαλου. Οι δύο κυβερνήσεις κάνουν μεγαλύτερες προσπάθειες».

  Κομμούνια χολέρες, μια ζωή τσιράκια! Άλλοτε του «πατερούλη» Στάλιν και τώρα της αμερικάνικης πλανηταρχίας!

  ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ F-35 ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ PATRIOT ΑΠΟ ΤΟΥΣ… ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ

  Λίγες μόνο ημέρες μετά την παραλαβή και δεύτερης παρτίδας F-35 από την Τουρκιά, άρχισαν διαπραγματεύσεις σχετικά με την προσφορά της Ουάσιγκτον περί πώλησης του αμυντικού πυραυλικού συστήματος Πάτριοτ στην Άγκυρα, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
  «Λάβαμε μια θετική απάντηση από τους Αμερικανούς στην τελευταία επιστολή που στείλαμε σχετικά με το θέμα των Πάτριοτ και ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις», ήταν η δήλωση του Τσαβούσογλου σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο από την επαρχία Εσκισεχίρ.

  Μα καλά, αφού οι Αμερικάνοι είναι… φίλοι μας και επιδιώκουν να… συντρίψουν τον Ερντογάν Πασά, για πολλούς και διαφόρους λόγους (όπως επιχειρούν να μας πείσουν τα εγχώρια διαδικτυακά παπαγαλάκια του προδότη Καμμένου…), πως γίνεται να διαπραγματεύονται να του πουλήσουν και πυραύλους; Ε, ξεφωνημένα παπαγαλάκια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συγχαρητηρια για το αρθρο σας. Αν και σε καποια σημεια υπαρχουν καποιες ανακρίβειες εν τουτοις παραμενει ουσιωδες και επικαιρο. Φανταζομαι ότι το σχολιο μου ισως να μη διαβαστει από κανεναν οποτε δραττωμαι της ευκαιριας να μαρτυρησω τα εξης.

  Η τελευταια κυβερνηση που εχει τον ελεγχο του απολιτιστου πια εθνους μας ηρθε να ολοκληρωσει το εργο των προηγουμενων. Τιποτα παραπανω, τιποτα λιγοτερο. Οι προηγουμενες ειχαν αποστολή τον οικονομικο αφανισμο μας, αυτή τον Εθνικο μας.
  Ιστορικα εχουμε βρεθει κι άλλες φορες στο χειλος του γκρεμου, αυτή τη φορα όμως ο Ελληνας καλειται να πολεμησει έναν αορατο εχθρο που διοικεί και ελεγχει σχεδόν το συνολο των καίριων σημειων αναφορας και αποφασεων.

  Ο λαος υποφερει και αναζητει σωτηρια όμως η ιστορια μας εχει διδαξει καλα πια, ότι οποιος δεν προστατευει την ιστορια και την ταυτοτητα του είναι ηδη νεκρος μα δεν το ξερει…

  Δυστυχως τα χειροτερα είναι μπροστα μας να ερθουν. Ευχομαι στους ελαχιστους που θα διαβασουν το σχολιο μου, αφου πρωτα με υβρισουν, καλη δυναμη και καλο κουραγιο.

  Ειμαστε ολοι συνυπεύθυνοι και μονο ένα μεγαλυτερο "κακο" θα μας βγαλει από αυτό το αδιεξοδο. Συσσωμη η πολιτικη σκηνη θα επρεπε να δικαστει για εγκληματα προδοσίας κατά του Εθνους μας μα ποιος να βρεθει να να καταλογισει κατηγοριες όταν και το τελευταιο οχυρο που ονομαζοταν Δικαστικο Σωμα υπηρετει αυτους τους ελεεινους. Οσογια τον Ε.Σ αλοιμονο στα παλικαρια μας που διοικούνται από δοσιλογα τομαρια. Κριμα και παλι κριμα….

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.