14 Μαΐ 2015

Περί Ὁμοιοπαθητικῆς....

Κωνσταντῖνος Καρακατσάνης
τ. καθηγητής τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,
Στό φύλλο 2061 (13-3-2015) τῆς ἐγκρίτου ἐφημερίδος σας δημοσιεύσατε ἐπιστολή τοῦ ἰατροῦ κ. Ἐλευθερίου Ταπάκη (ΕΤ, στή συνέχεια) μέ θέμα «Τί εἶναι ἡ Ὁμοιοπαθητική;».
Kατ᾽ ἀρχήν ἐπιτρέψατέ μου νά διατυπώσω τήν ἄποψη ὅτι, προκειμένου νά δημοσιευθῆ ἡ ἐπιστολή αὐτή, θά ἔπρεπε νά συστήσετε στόν νεαρό ἐπιστολογράφο σας νά εἶναι προσεκτικός στίς ἐκφράσεις του καί νά μή συκοφαντῆ πολιόν, σεβάσμιον, λογιώτατον καί ἀνά τό Πανελλήνιον γνωστόν κληρικόν καί τόν ὑπογράφοντα, ὁ ὁποῖος πιθανότατα ὑπῆρξε καί Καθηγητής του στήν Ἰατρική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. Δέν ἐπιτρέπεται νά γράφη ὁ ἐπιστολογράφος σας ὅτι «…ἀποκαλύπτεται ὅτι οἱ (ἡμέτερες, ἐννοεῖ) θέσεις ἐναντίον τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς εἶναι ψευδέστατες…», ὅταν, ὅπως ἀποδεικνύεται στήν συνέχεια, αὐτό συνιστᾶ σοβαρή συκοφαντία, τίς δυνητικές συνέπειες τῆς ὁποίας δέν ὑπελόγισε ὁ κ. ΕΤ!
Κατά τόν κ. ΕΤ ἡ «ψευδέστατη» θέση μου ἀφορᾶ στό ἡμέτερο (ὅπως ἐκεῖνος τό παραθέτει) γραφόμενο: «Ὁ ἱδρυτής τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς Samuel Hahnemann …δέν ἐπίστευε στήν ὕπαρξη Θεοῦ». Στό ἡμέτερο ὅμως κείμενο -τό ὁποῖο ἐπικαλεῖται ὁ κ. ΕΤ- γράφεται:...
«Ὁ Hahnemann μᾶς πληροφορεῖ στό “ΟΡΓΑΝΟΝ” ὅτι τήν ὁμοιοπαθητική μέθοδο τοῦ τήν ἀπεκάλυψε ὁ (ἀπρόσωπος) “Δημιουργός” στόν ὁποῖον πίστευε» καί, ὀλίγον κατωτέρω, «…ὁ Hahnemann, δέν ἐπίστευε στήν ὕπαρξη Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἐπαινοῦσε τόν Κομφούκιο, δέν ἀπεδέχετο τά θαύματα καί ἀποκαλοῦσε τόν Κύριο ὀνειροπόλο, οὐτοπιστή». Σέ ἄλλο ἡμέτερο κείμενο, ἀποσταλέν ὑπό τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν στήν Ἑλληνική Ἑταιρεία Ὁμοιοπαθητικῆς Ἰατρικῆς (ΕΕΟΙ), γράφεται ἀκριβῶς: «Ὁ Hahnemann δέν ἐπίστευε στήν ὕπαρξη Θεοῦ (ἦταν δεϊστής- ἐπίστευε στήν ὕπαρξη κάποιας ὑπέρτερης ἀνώτερης δημιουργικῆς δυνάμεως»). Ἐπειδή δέν εὑρίσκεται στήν ζωή ὁ Hahnemann, ἀναγκαῖο εἶναι νά καταφύγη κάποιος στούς βιογράφους του, προκειμένου νά πληροφορηθῆ περί τῶν φιλοσοφικῶν καί θρησκευτικῶν πεποιθήσεών του. Οἱ σχετικές πληροφορίες ἀπό τό κύριο ἔργο τοῦ Hahnemann “ΟΡΓΑΝΟΝ” καί τήν παρελθοῦσα ἀναδίφηση τοῦ διαδικτύου γιά τό προαναφερθέν θέμα ἔχουν ὡς ἑξῆς:

α) Ὁ Hahnemann ἦταν φλογερός ὑποστηρικτής (καί μαθητής) τοῦ Swedenborg (1688-1772), ὁ ὁποῖος ἦταν πνευματιστής δεχόμενος ἀποκαλύψεις καί διδάσκαλος τοῦ τρόπου ἐπικοινωνίας μέ τά πνεύματα1.

β) Ὁ Hahnemann ὑπῆρξε μέλος τῆς Στοᾶς τῶν Ἐλευθερο-Μασώνων. Στό ἐξώφυλλο τοῦ βασικοῦ συγγράμματός του “ΟΡΓΑΝΟΝ” ἀνέγραψε τό Μασωνικό σύνθημα “Aude Sapere” (“Τόλμησε νά γίνης σοφός”) 2 .

γ) Ὁ Hahnemann παρεδέχετο τήν ὕπαρξη τοῦ «Ζωϊκοῦ Μαγνητισμοῦ» (Μεσμερισμοῦ). Ὁ ἴδιος, ἀναφερόμενος στόν «Ζωϊκό Μαγνητισμό», γράφει: «Αὐτὴ ἡ θεραπευτικὴ δύναμη, ποὺ ἀγνοήθηκε καὶ συκοφαντήθηκε ἐπὶ ἕναν ὁλόκληρο αἰώνα, συχνὰ κατὰ τρόπο ἀνόητο, εἶναι ἕνα θαυμαστό, ἀνεκτίμητο δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο… Διά μέσου αὐτοῦ… μὲ ἐπαφὴ ἢ ἀκόμα καὶ χωρὶς αὐτήν, ἡ ζωτικὴ δύναμη τοῦ ὑγιοῦς… προικισμένου μεσμεριστῆ εἰσρέει δυναμικὰ σὲ ἕναν ἄλλο ἄνθρωπο»3 .

δ) Ὁ Hahnemann στό βασικό σύγγραμμά του “ΟΡΓΑΝΟΝ” ἀναφέρεται στή «μαγική» ἰαματική δύναμη (ἡμέτερη ἡ ὑπογράμμιση) τῶν φαρμάκων πού παρασκευάστηκαν (δυναμοποιήθηκαν), σύμφωνα μέ τήν ὁμοιοπαθητική θεωρία»4. Ὁ ἴδιος στό ἴδιο σύγγραμμα ἀναφέρεται ἐπανειλημμένως στήν «ἐσωτερική πνευματοειδῆ δύναμη» τῶν ὁμοιοπαθητικῶν φαρμάκων5 καί στόν «ἐκπνευματισμό τῆς ὕλης»6 .

ε) Ὁ Hahnemann σέ ἐπιστολή (15-4-1827) του σέ κάποιο πιστό φίλο του, Stapf, ἀναφερόμενος στόν Θεό τόν χαρακτηρίζει ὡς «Ἀνώτατο Ὄν ἤ Ἀνώτατη Ὕπαρξη»7 , ἐνῶ γράφοντας στόν ἴδιο σέ ἄλλη περίσταση (1826) θαυμάζει τόν Κομφούκιο καί τήν θεϊκή του σοφία πού εἶναι ἀπηλλα- γμένη ἀπό θαύματα καί προκαταλήψεις!8. Ὁ ἴδιος (Hahnemann) ἀναφερόμενος στόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν τόν ἀποκαλεῖ «ἀρχισυναισθηματία» (“archenthusiast”), ὁ ὁποῖος δέν ὁδηγεῖ τήν διαφώτιση στήν εὐθεῖα ὁδό τῆς σοφίας!9 .

Ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀνωτέρω πληροφοριῶν, οἱ ὁποῖες ἀντλήθηκαν ἀφ’ ἑνός ἀπό τό προσωπικό ἔργο τοῦ Hahnemann (“OΡΓΑΝΟΝ”) καί ἀφ’ ἑτέρου ἀπό τούς βιογράφους του, ἔχει, νομίζομε, ὁ ἀναγνώστης τή δυνατότητα νά κρίνη ἐάν ὁ θεός τοῦ Hahnemann ἔχη ὁποιαδήποτε σχέση μέ τόν Τριαδικόν Θεόν τῆς θεολογίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας· περαιτέρω, δύναται ὁ ἀναγνώστης νά κρίνη, ἐάν ὁ ἐπιστολογράφος σας ἔχη ὁποιοδήποτε ἐλαφρυντικό γιά τό βαρύ ἀτόπημά του, ἐκτός ἀπό τό νεαρόν τῆς ἡλικίας του!

Ὅσον ἀφορᾶ στήν πρόταση τοῦ νεαροῦ ἐπιστολογράφου σας γιά ἔναρξη διαλόγου διά τῆς ἐφημερίδος σας γιά τό θέμα τῆς «Ὁμοιοπαθητικῆς», αὐτός νομίζομε ὅτι περιττεύει· ὁ λόγος εἶναι ὅτι τέτοιοι διάλογοι ἔχουν πραγματοποιηθῆ καί ἔχουν ἀναδείξει τήν ἀσυμβατότητα τῆς «Ὁμοιοπαθητικῆς» τόσον μέ τήν τεκμηριωμένη ἐπιστημονική καί ἰατρική μεθοδολογία ὅσον, κυρίως, καί μέ τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία. Τό τελευταῖο προκύπτει καί ὡς συμπέρασμα σέ ἐπανειλημμένες Διορθόδοξες Διασκέψεις, ἡ τελευταία ἐκ τῶν ὁποίων πραγματοποιήθηκε στόν Βόλο τόν Νοέμβριο τοῦ 2013. Ὁ ὑπογράφων, περατώνων ὁριστικῶς τόν διάλογο, σᾶς εὐχαριστεῖ πολύ γιά τήν φιλοξενία αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς του.
Κωνσταντῖνος Καρακατσάνης
τ. καθηγητής τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ

Σημειώσεις:
David L. Brown. New age Medicine. Homeopathy. Διαθέσιμο στή διεύθυνση:http://www.logosresourcepages.org/New Age/na-med.htm.
H. J. Bopp. Homeopathy. Down, North Ireland. Word of Life Publications, 1984, p. 3, ἐν: David L. Brown. New age Medicine. Homeopathy. Διαθέσιμο στή διεύθυνση: http://www. logosresourcepages.org/New Age/named.htm, ἀναφ. 2.
Σαμουήλ Χάνεμαν. Ὁμοιοπαθητική Ἰατρική. Μετάφραση Γιώρ- γου Παπαφιλίππου, Πύρινος Κόσμος, 2010, σελ. 321.
Σαμουήλ Χάνεμαν, ἔ.ἀ., σελ. 297.
Σαμουήλ Χάνεμαν, ἔ.ἀ., σελ. 99, 109, 296-297.
Σαμουήλ Χάνεμαν, ἔ.ἀ., σελ. 298, 300.
Thomas Lindsley Bradford, Presented by Dr Robert Siror, Chapter 81. Διάθεσιμο στή διεύθυνση: http:www.homeoint.org/books4/bradford/chapter81.htm
Τhomas Lindsley Bradford, ἔ.ἀ.,Chapter 29. Διάθεσιμο στή διεύθυνση: http:www.homeoint.org/books4/bradford/chapter29.htm
Samuel Pfeifer. Healing at any price? Milton Keynes, England, Word Limited, 1988, p.68, ἐν: David L. Brown. New age Medicine. Homeopathy. Διαθέσιμο στή διεύθυνση: http://www.logosresourcepages.org/N ew Age/na-med.htm, ἀναφ. 8
Ορθόδοξος Τύπος, 03/04/2015


8 σχόλια:

 1. Ὅσον ἀφορᾶ στήν πρόταση τοῦ νεαροῦ ἐπιστολογράφου σας γιά ἔναρξη διαλόγου διά τῆς ἐφημερίδος σας γιά τό θέμα τῆς «Ὁμοιοπαθητικῆς», αὐτός νομίζομε ὅτι περιττεύει· ὁ λόγος εἶναι ὅτι τέτοιοι διάλογοι ἔχουν πραγματοποιηθῆ καί ἔχουν ἀναδείξει τήν ἀσυμβατότητα τῆς «Ὁμοιοπαθητικῆς» τόσον μέ τήν τεκμηριωμένη ἐπιστημονική καί ἰατρική μεθοδολογία ὅσον, κυρίως, καί μέ τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία.

  Φοβερό επιχείρημα! Έγινε στο παρελθόν διάλογος οπότε περιττεύει να γίνει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που εννοεί είναι ότι αφού έχει γίνει εκτενής διάλογος στο παρελθόν, για να ξανανοίξει θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα σοβαρό επιχείρημα, έξω από τα ήδη καταρριφθέντα. Κάτι τέτοιο εδώ δεν υπήρξε και μάλιστα είχαμε και κατηγορία εναντίον του κ. Καθηγητού, η οποία καταρρίφθηκε. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πως δεν είναι και η καλύτερη αφορμή να ανοίξει τέτοιος διάλογος(πολλοί άνθρωποι μάλιστα, επιλέγουν να μην απαντούν καν σε ανυπόστατες κατηγορίες!), αφού κι αν ακόμη θεωρήσουμε την κατηγορία εναντίον του ως αφορμή, και πάλι δε στάθηκε!

   Διαγραφή
 2. https://www.youtube.com/watch?v=ct4TtwD87s8
  Ορθόδοξος κληρικός υπέρ της Ομοιοπαθητικής!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΄Τι έχει να πει γι αυτά ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης;

   Διαγραφή
 3. ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

  β. Επίσης, έχομε υπ' όψιν μας μερικές μαρτυρίες, κατά τις οποίες, ερωτώμενος ο πατήρ Παΐσιος σχετικώς, απέτρεπε στα­θερά την προσφυγήν στην βοήθεια της ομοιοπαθητικής με τις εξής φράσεις:

  -Να μην πάτε! Είναι μπερδεμένο πράγμα! Να μην της έχε­τε εμπιστοσύνη!


  γ. Στην ακόλουθη, όμως, περίπτωσι μίλησε σαφέστερα: Δύο γνωστοί του μοναχοί, υστέρα από συζήτησί τους με έτερο μοναχό ασθενή, που είχε καταφύγει για θεραπεία στην ομοιοπαθητική, πήγαν προβληματισμένοι στον πατέρα Παΐσιο και τον ρώτησαν αν είναι δυνατόν τα ομοιοπαθητικά φάρμα­κα να προσφέρουν κάποια βοήθεια, αν είναι απλή απάτη ή μήπως κάτι ακόμη το χειρότερον... Ο Γέροντας τους βοήθη­σε να καταλάβουν ότι συμβαίνει και αυτό το τελευταίο -δη­λαδή, ύπαρξις δαιμονικής ενεργείας- τονίζοντας μάλιστα στο τέλος χαρακτηριστικά:

  -Εδώ αυτοί χρησιμοποιούν τα φάρμακά τους, όπως εμείς χρησιμοποιούμε τον Αγιασμό!!!  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Εφημερίδα «Γεγονότα» Πατρών, 17/10/96

  “Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών στην συνεδρίαση της 15-10-96 ασχολήθηκε με δημοσιεύματα εφημερίδων σχετικά με εκδήλωση του Ινστιτούτου Ερευνών Ομοιοπαθητικής που θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες στην Πάτρα.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί υποχρέωσή του να ενημερώσει τους πολίτες και τα μέλη του ότι δεν υφίσταται αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα «Ομοιοπαθητικής» στην Ελλάδα. Η Ομοιοπαθητική, η «Ιατρική του Μεσαίωνα», έρχεται να επικαλύψει τις επιστημονικές γνώσεις διαφόρων ειδικοτήτων που κτήθηκαν με άπειρη συστηματική μελέτη και ερευνητική δουλειά και που οδήγησαν στα εκπληκτικά επιτεύγματα της σύγχρονης Ιατρικής.

  Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών εφιστά την προσοχή των πολιτών σε κάθε τέτοιου είδους «παραϊατρικές ειδικότητες» που με αντιεπιστημονικές μεθόδους προσπαθούν να προσχωρήσουν με κάθε μέσο στον επιστημονικό χώρο της ιατρικής επιστήμης, δίδοντας «ψευδείς» λύσεις στα προβλήματά τους”.


  THE GARDIAN
  Ομοιοπαθητικοί «θέτουν σε κίνδυνο ζωές» προτείνοντας φάρμακα ελονοσίας
  The Guardian, 14 Ιουλίου 2006  Γιατροί και επιστήμονες προειδοποιούν τους εκδρομείς να μην χρησιμοποιούν ομοιοπαθητικά φάρμακα για ελονοσία και άλλες σοβαρές τροπικές ασθένειες, αλλιώς η ζωή τους θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο.
  Η προειδοποίηση ακολούθησε έρευνα του BBC η οποία βρήκε 10 ομοιοπαθητικές κλινικές και φαρμακεία που φέρονται ότι ενήργησαν αντίθετα με τις οδηγίες του κράτους συστήνοντας αναπόδεικτες θεραπείες για την ελονοσία και άλλες τροπικές ασθένειες, όπως ο τυφοειδής πυρετός, ο δάγκειος και ο κίτρινος πυρετός.

  Οι επιστήμονες είπαν ότι η συμβουλή των ομοιοπαθητικών ήταν κατακριτέα και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ζωές. Ο καθηγητής Geoffrey Pasvol, ειδικός στην τροπική Ιατρική, από το Imperial College του Λονδίνου δήλωσε: «Οι ασκούντες το ιατρικό επάγγελμα θα πρέπει να διώκονται, να οδηγούνται στο δικαστήριο και να κρίνονται ένοχοι για πολύ λιγότερα. Αυτά που αποκάλυψε αυτή η έρευνα είναι φρικτά».

  Η ελονοσία αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τους ανθρώπους που ταξιδεύουν στους τροπικούς και μπορεί να σκοτώσει σε μέρες αφότου εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα. Σχεδόν 2000 άνθρωποι επέστρεψαν στη Βρετανία με ελονοσία πέρσι και 12 πέθαναν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, τα περισσότερα περιστατικά προέκυψαν από ανθρώπους που δεν έπαιρναν τα κατάλληλα προστατευτικά φάρμακα.

  Ο Dr Ron Behrens, διευθυντής της κλινικής ταξιδίων στο Νοσοκομείο Τροπικών Ασθενειών, δήλωσε: «Νοσηλεύσαμε ανθρώπους… που νόμιζαν ότι ήταν προστατευμένοι από ομοιοπαθητικά φάρμακα και προσβλήθηκαν από ελονοσία».

  Το 2005 η κρατική Υπηρεσία για την Προστασία της Υγείας εξέδωσε προειδοποίηση επειδή άνθρωποι αρρώσταιναν σοβαρά όταν χρησιμοποιούσαν ομοιοπαθητικά φάρμακα.

  ......................................................
  Μεταφορά από το ιστολόγιο
  http://www.alopsis.gr/index.php

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Όταν η θεραπευτική της Πατερικής θεολογίας (Νηπτικοί Πατέρες) αντικαθίσταται με επινοήματα του μυαλού ή με φιλοσοφικές πιρουέτες, τότε είναι πανεύκολο να διολισθήσει κανείς και, το χειρότερο, να πάρει και κόσμο στον λαιμό του...
  Η ιατρική τέχνη, μέχρι τα χρόνια του Ιπποκράτη, ασκείτο στα Ιερά, τα λεγόμενα Ασκληπιεία, από τους εκεί ιερείς. Ήταν, δηλαδή, άρρηκτα συνδεδεμένη με την θρησκεία. Από τον Ιπποκράτη και μετά, η ιατρική έγινε πλέον επιστήμη.
  Οι ομοιοπαθητικοί, με τις διαγνωστικές τους αρχές και την περί ''δυναμοποίησης'' θεωρία τους στην παρασκευή των ομοιοπαθητικών φαρμάκων , μας γυρίζουν ακόμα πιο πίσω και από τον Ιπποκράτη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1) Πολλές συμπτώματα, προκύπτουν ως αντιδράσεις από πχ ψυχικές διαταραχές. Συνεπώς το να βλέπεις τον ασθενή συνολικά, ολιστικά, δεν είναι κάτι τελείως "παράλογο", ούτε αντιεπιστημονικό.

   2) Αν κάποτε, στα αρχαία χρόνια, μιλούσε κάποιος για ηλεκτρισμό, ή έδειχνε τα αποτελέσματα του, μπορεί και να τον είχαν για "θεό" ή για "δαίμονα".. Οπότε πως αποκλείεται ότι η δυναμοποίηση πράγματι υφίσταται ως φυσικό φαινόμενο; Το οποίο μπορεί αν επηρεάζει το ανθρώπινο σώμα;

   Διαγραφή
 5. Για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τον αποκρυφιστικό χαρακτήρα της ομοιοπαθητικής και τα επιστημονικά της κενά, μπορούν να μελετήσουν σχετικό κείμενο του καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ κυρίου Γιάννη Κουντουρά στην ηλ. δ/νση http://www.alopsis.gr/alopsis/omiopa13.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.