21 Μαρ 2015

Σφοδρὴ πολεμικὴ στὸ open.gov γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ «κάρτα τοῦ πολίτη». Ρεκὸρ ἀρνητικῶν σχολίων στὴ δημόσια διαβούλευση!

Ἡ πιλοτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς «κάρτας πολίτη» ἀποτελεῖ τὴν πιό… ἀντιδημοφιλή ρύθμιση στὸ πρῶτο σχέδιο νόμου Κατρούγκαλου! Δὲν εἶναι μόνο ὅτι ἡ πρόβλεψη γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτοποίηση τοῦ πολίτη συγκεντρώνει, κατὰ τὴ δημόσια διαβούλευση, τὰ περισσότερα σχόλια σὲ σχέση μὲ τὰ ὑπόλοιπα 35 ἄρθρα τοῦ σχεδίου νόμου, τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ κυρίως τὴν ἐπαναπρόσληψη τῶν ἀπολυμένων στὸ Δημόσιο, τὴν ἀποκατάσταση τῶν «διαθέσιμων» ἀλλὰ καὶ ἀλλαγὲς στὴ δημόσια διοίκηση. 
Στὴ συντριπτική τους πλειονότητα, ὅσοι ἐπέλεξαν νὰ σχολιάσουν τὴ ρύθμιση γιὰ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη τοποθετοῦνται ἀρνητικά, ἐκφράζοντας τὴν πλήρη ἀντίθεση μὲ αὐτήν. Ξεκινοῦν ἀπὸ τὸ αἴτημα ἀπόσυρσης καὶ φτάνουν ὡς τὴ διατύπωση ὅτι ἂν «περάσει» καὶ ἐφαρμοστεῖ, ἐκεῖνοι δὲν θὰ παραλάβουν τὴν κάρτα. 
Οἱ παρεμβάσεις στὴ δημόσια διαβούλευση προέρχονται κυρίως ἀπὸ πολίτες ποὺ προτάσσουν τὸν κίνδυνο εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα νὰ καταστοῦν ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης, μιλοῦν γιὰ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα καὶ....
οἱ περισσότεροι ἀναδεικνύουν τὸ ζήτημα τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανική τους πίστη. 
Τὸ βράδυ τῆς Παρασκευῆς, μόλις δύο 24ωρα ἀφότου δόθηκε σὲ διαβούλευση τὸ σχέδιο νόμου, τὰ σχόλια γιὰ τὸ ἄρθρο ποὺ ἀφορᾶ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη εἶχαν ξεπεράσει τὰ 440, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲ ἀρνητικὴ χροιά. 
Ἤδη ἀπὸ τὸ 2011 ὑπάρχει ἰσχύουσα ρύθμιση ἡ ὁποία ὁρίζει ὅτι κάθε φορᾶ ποὺ ἐγγράφεται ἕνας χρήστης σὲ μία ἠλεκτρονικὴ ὑπηρεσία προσδιορίζονται τὰ ἀναγνωριστικὰ καὶ τὰ διαπιστευτήρια ποὺ θὰ ἀπαιτηθοῦν γιὰ τὴν παροχὴ αὐτῆς τῆς συγκεκριμένης ὑπηρεσίας. 
Αὐτὴ ἡ προσέγγιση ἔχει ἀποτέλεσμα κάθε διαδικτυακὸς τόπος ποὺ παρέχει ὑπηρεσίες ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης νὰ θέτει διαφορετικὲς ἀπαιτήσεις, οἱ ὁποῖες δὲν βοηθοῦν στὴν ἀνάπτυξη κοινῶν ὑποδομῶν, ὅπως τῆς «κάρτας τοῦ πολίτη». 
Ἔτσι, μὲ τὸ ἄρθρο 16 προστίθεται διάταξη μὲ τὴν ὁποία θεσμοθετεῖται ἡ δυνατότητα ἐπαναχρησιμοποίησης διαπιστευτηρίων ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀπὸ ἄλλους φορεῖς σὲ διαφορετικὲς ὑπηρεσίες ἠλεκτρονικὲς διακυβέρνησης. 
Συγκεκριμένα παρέχεται ἡ ἀναγκαία τεχνικὴ διαλειτουργικότητα τῆς ὑπηρεσίας ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης ποὺ προβλέπεται στὸν ν. 3979/2011 μὲ συστήματα φορέων τοῦ δημοσίου ἢ καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα, διαμέσου ἀμοιβαίως ἀναγνωρισμένων μέσων ἠλεκτρονικῆς ταυτοποίησης, ποὺ σχετίζονται μὲ βασικὰ μητρώα, ὅπως ἰδίως: α) τὸ μητρῶο ταυτοτήτων, β) τὸ μητρῶο κοινωνικῆς ἀσφάλισης, γ) τὸ φορολογικὸ μητρῶο καὶ δ) τὸ δημοτολόγιο. 
Ἔτσι, σύμφωνα μὲ τὴν αἰτιολογικὴ ἔκθεση τοῦ σχεδίου νόμου «Ἐκδημοκρατισμὸς τῆς διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας καὶ Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση - Ἀποκατάσταση Ἀδικιῶν καὶ ἄλλες διατάξεις», παρέχεται κοινὴ βάση γιὰ «ἀσφαλεῖς ἠλεκτρονικὲς ἀλληλεπιδράσεις μεταξὺ πολιτῶν, ἐπιχειρήσεων καὶ δημοσίων ἀρχῶν...». 
Ἐπίσης, μὲ τὶς ρυθμίσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 16 τίθεται σὲ πιλοτικὴ ἐφαρμογὴ ἡ «κάρτα πολίτη» ποὺ θὰ περιλαμβάνει βασικοὺς ἀριθμοὺς μητρώων ὡς ἀναγνωριστικοὺς γιὰ τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς ταυτότητας τοῦ κατόχου της. 
Μὲ τὴν πιλοτικὴ ἐφαρμογὴ ἡ «κάρτα πολίτη» ἀποτελεῖ πλέον τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα τῶν δικαιούχων ἐπιδότησης σίτισης καὶ θὰ περιλαμβάνει βασικὰ μητρῶα, δηλαδὴ βασικὰ στοιχεῖα, π.χ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ὡς ἀναγνωριστικὰ γιὰ τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς ταυτότητας τοῦ κατόχου της. 
Γενικά, τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν καὶ Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης ἐπισημαίνει ὅτι ἡ «κάρτα τοῦ πολίτη» μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει σημαντικὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς γραφειοκρατίας στὶς καθημερινὲς συναλλαγὲς μὲ τὴ διοίκηση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.