30 Ιαν 2015

Συναγερμός: Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος πιθανότατα θαμμένος στὴν δεύτερη ἀλληλουχία θαλάμων τοῦ τάφου τῆς Ἀμφίπολης!

ξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ ἴδιο ἐνδεχόμενο τῆς ὕπαρξης καὶ δεύτερης εἰσόδου βορειοδυτικά το μνημείου εἶχε καταλήξει παλαιότερα καὶ τό Πανεπιστήμιο Πατρών συμφωνα μὲ μελέτη τὴν ὁποία διεξήγαγε τό 1998. Γιά ὅσους ἔχουν ἐπισκεφτεῖ τὸν Τύμβο, εἶναι τὸ σημεῖο πίσω ἀκριβῶς ἀπὸ τὸ πύλη τοῦ ἐργοταξίου, ἐκεῖ ποὺ εἶναι καὶ τὸ φυλάκιο εἰσόδου (βλέπε παραπάνω εἰκόνα).
Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ὁ καθηγητὴς κ. Λάζαρος Πολυμενάκος δήλωσε σὲ σχετικὸ ρεπορτὰζ στὸ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, στὶς 5 Ὀκτωβρίου 2014, τὰ παρακάτω πολὺ ἀποκαλυπτικὰ λόγια:
«Στὴ δημοσίευση τοῦ 2004 εἶχαν ἤδη ἐπισημανθεῖ οἱ σημαντικότερες γεωφυσικὲς «ἀνωμαλίες» καὶ ἡ σχέση τους κυρίως μὲ πιθανὲς ἀνθρωπογενεῖς δομὲς στὸ ἐσωτερικό τοῦ λόφου. Ὡστόσο, ἡ συσσωρευμένη ἐμπειρία στὴν ἐφαρμογὴ τῆς σεισμικῆς τομογραφίας (ἀλλὰ καὶ ἡ σύγχρονη τεχνολογία) παρέχει τὴ δυνατότητα νὰ δῶ τὴν εἰκόνα «μὲ ἄλλο μάτι». Καὶ πέρα ἀπὸ πιθανοὺς τάφους, νὰ ἀντιληφθῶ στοιχεῖα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴ δομὴ καὶ τὴν εὐστάθεια τοῦ λόφου, στοιχεῖα κρίσιμα γιὰ τὴν πολὺ δύσκολη ἀνασκαφικὴ προσέγγιση τοῦ ἐσωτερικοῦ του. Συνθέτοντας ἐκ νέου τὰ παλαιὰ στοιχεῖα, καὶ τὶς ἤδη ὑπάρχουσες ἐνδείξεις, διαμορφώνω μία νέα ὁλοκληρωμένη ἑρμηνεία. Σὲ πιὸ ἁπλοποιημένη μορφή, διαμορφώνεται ἡ παρακείμενη...
τρισδιάστατη ἐκτιμώμενη εἰκόνα τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ λόφου (παρακάτω εἰκόνα), ἀποτέλεσμα ἐπίπονων προσπαθειῶν καὶ κριτικῆς συνθετικῆς σκέψης.

Ἡ εἰκόνα εἶναι πολὺ-πολὺ ἐνδιαφέρουσα. Ἀποκαλύπτει τὴ διαμόρφωση τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους ἀπὸ τοὺς κατασκευαστὲς τοῦ μνημείου, ὥστε νὰ μπορεῖ αὐτὸ νὰ δεχθεῖ τὶς κατασκευὲς ποὺ ἔχουν σχεδιάσει νὰ τοποθετήσουν ἐκεῖ καὶ νὰ τὶς «προστατεύει». Διαμορφώνουν (ὄχι πολὺ βαθιὰ) ὀρύγματα τὰ ὁποῖα σὲ κάποια σημεῖα τους θὰ φιλοξενήσουν ταφικὲς ἢ ἄλλες κατασκευὲς καὶ μετὰ θὰ ἀποτελέσουν «δρόμους» προσπέλασης ἀπὸ καὶ πρὸς αὐτές. Οἱ δρόμοι αὐτοὶ ἐπιλέγονται νὰ προσπελάζουν τὸ ἐσωτερικὸ ὁ ἕνας ἀπὸ τὸ νότο, ὁ ἄλλος ἀπὸ τὰ βορειοδυτικά. Ὁ λόγος γιὰ τοὺς προσανατολισμοὺς αὐτοὺς θὰ πρέπει νὰ εἶναι σημαντικὸς τόσο ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ συμβολισμοῦ, ὅσο καὶ τῆς λειτουργικότητας καὶ τῆς κατασκευαστικῆς ἀρτιότητας.

Οἱ κατασκευὲς στὸ ἐσωτερικὸ ὁλοκληρώνονται καὶ στὴ συνέχεια καλύπτονται ἀπὸ ἕνα ἐπίχωμα μὲ διαστάσεις καὶ ὄγκο ἀνάλογο τῆς ἔκτασης ποὺ καταλαμβάνουν οἱ κατασκευὲς στὴ βάση τοῦ λόφου. Ἀλλὰ φυσικὰ καὶ γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα μνημεῖο ποὺ θὰ συμβολίζει τὴ σημασία τοῦ περιεχομένου του. Καί, βεβαίως, τὸ ὅλο συγκρότημα νὰ εἶναι «εὐσταθὲς» καὶ ἀνθεκτικὸ σὲ ἐσωτερικὲς καὶ ἐξωτερικὲς δυνάμεις καὶ ἐπιβαρυντικοὺς παράγοντες στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου».

Μὲ λίγα λόγια ὁ κ. Πολυμενάκος ἐντοπίζει δύο δρόμους προσπέλασης πρὸς τὸ θαμμένο κάτω ἀπὸ τόνους ἄμμου, ταφικὸ μνημεῖο. Ὁ ἕνας εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀνασκάπτεται καὶ ὁ δεύτερος εἶναι στὰ βορειοδυτικὰ στὸ σημεῖο ποὺ προσδιορίσαμε.

Πόσο πιθανὸ εἶναι νὰ ὑπάρχει ἡ δεύτερη πύλη εἰσόδου;
Καταφεύγοντας στὶς ἀεροφωτογραφίες ἀπὸ τὸ βίντεο ποὺ ἔχει δημοσιεύσει τὸ ENA CHANNEL ἕνας καλὸς παρατηρητὴς θὰ διαπιστώσει ὅτι ἐνῶ περιμετρικά τοῦ λόφου καὶ κατὰ μῆκος τοῦ μαρμάρινου περιβόλου, ἔχει σκαφτεῖ ὁ λόφος καὶ ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ πλευρὰ κάτι ἀνάλογο δὲν συμβαίνει στὴν βορειοδυτικὴ πλευρὰ τοῦ Τύμβου, ὅπου ἐκεῖ σταματάει ἀπότομα. Εἶναι πολὺ πιθανὸ ἤδη νὰ ἔχει ἐντοπιστεῖ ἡ ἄκρη κάποια λίθινης κατασκευῆς, ὅπως ἐξάλλου συνέβη καὶ στὴν νότια πλευρά, ἐκεῖ ποὺ ἐντοπίστηκε ἡ πύλη μὲ τὴν σφίγγα.
 Στὶς ἀεροφωτογραφίες φαίνεται πολὺ καθαρὰ ὅτι ἔχει σταματήσει στὸ σκάψιμο περιμετρικά το Τύμβου καὶ τὸ τμῆμα τῆς βορειοδυτικῆς πλευρᾶς ἔχει μείνει ἀνέπαφο, ἀναμένοντας τὴν συνέχεια τῆς ἀνασκαφῆς ἀπὸ ἐκεῖ τὴν πλευρά. Δὲν θὰ μᾶς ξαφνιάσει καθόλου ἂν ἐπιβεβαιωθεῖ αὐτὴ ἡ ἐκτίμηση καὶ ἐντοπιστεῖ μία πύλη, ἡ ὁποία ἴσως καὶ νὰ μὴν ἔχει κανένα διάκοσμο ἢ κάποιο ἄλλο διακριτικὸ – σκόπιμα γιὰ νὰ μὴν τραβάει τὴν προσοχὴ – καὶ νὰ εἶναι τελικὰ ἡ κύρια εἴσοδος ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὴν λύση τοῦ μυστηρίου καὶ στὶς ἀπαντήσεις ποὺ ὅλοι διψᾶμε νὰ μάθουμε.

Στὶς παραπάνω δύο φωτογραφίες φαίνεται καθαρὰ ὅτι ἐνῶ ἔχει γίνει ἀποχωμάτωση τοῦ λόφου ἐσωτερικά το περιβόλου, τὸ βορειοδυτικὸ σημεῖο τὸ ἄφησαν ἀνέπαφο.

Γιατί το ΥΠΠΟΑ δὲν ἔδωσε στοιχεῖα ἀπὸ τὴν διασκόπηση αὐτῆς τῆς περιοχῆς;
Παρακάτω μποροῦμε νὰ δοῦμε τί ἔχει δοθεῖ στὴν δημοσιότητα μέχρι στιγμῆς ἀπὸ τὴν νέα ἠλεκτρικὴ διασκόπηση ποὺ ἔφερε εἰς πέρας τὸ Πανεπιστήμιο. 


Νέα ἀλληλουχία ἀνηφορικῶν θαλάμων στὸν Τύμβο Καστὰ
Σύμφωνα μὲ παλαιότερο ἄρθρο μας (Ἐδῶ καὶ ἕνα μήνα ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ τομογραφία τοῦ Τύμβου Καστὰ - Πληροφορίες ἀναφέρουν γιὰ δύο ἀκόμη εἰσόδους!), μία νέα ἀλληλουχία θαλάμων φαίνεται νὰ ἐντοπίστηκε στὴ δεύτερη εἴσοδο τοῦ ταφικοῦ μνημείου (βλέπε φωτογραφία παρακάτω). Οἱ πληροφορίες μιλοῦσαν γιὰ νέους θαλάμους ποὺ παρουσιάζουν κάποια ἰδιαιτερότητα σὲ σχέση μὲ τοὺς προηγούμενους, καθὼς εἶναι ἀνηφορικοὶ σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς θαλάμους ποὺ ἔχουν ἤδη ἀνασκαφεῖ κι ἔχουν κατηφορικὴ κλίση. 

ΣΟΚ: Στοὺς θαλάμους αὐτοὺς εἶναι πιθανότατα θαμμένος ὁ Μέγιστος τῶν Μεγίστων 
Οἱ ἴδιες πηγές, ποὺ μᾶς εἶχαν μεταφέρει πολὺ εὔστοχα στὶς 18 Δεκ. 2014 ὅτι ὁ σκελετὸς πού εἶχε βρεθεῖ στὴν Ἀμφίπολη ἀνήκει σὲ γυναίκα 54 ἐτῶν (βλέπε ἀνάρτηση: Σὲ γυναίκα 54 ἐτῶν ἀνήκει ὁ σκελετὸς τῆς Ἀμφίπολης - Εἶναι ἡ Ὀλυμπιάδα;), μόλις τώρα μᾶς πληροφόρησαν ὅτι στὴν ἀλληλουχία θαλάμων πίσω ἀπὸ τὸ φυλάκιο τῆς ἀστυνομίας (βλέπε παρακάτω φωτογραφία) εἶναι θαμμένος ὁ Μέγιστος τῶν Μεγίστων, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος! ΣΟΚ καὶ ΔΕΟΣ!! 
Ὅλα αὐτὰ βέβαια μένει νὰ τὰ ἐπιβεβαιώσει ἢ νὰ τὰ ἀποκλείσει ἡ ἀνασκαφή!! Μέχρι τότε ὑπομονή!

1 σχόλιο:

  1. Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΜΑΣ ΦΥΛΑΕΙ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΥΜΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΜΑΓΙΑ!
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.