30 Ιαν 2015

Πολιτεία, Ἐκκλησία, λαὸς – ὅλοι φταῖμε… ἂς ἐπανορθώσουμε

Ἡ  διαφθορά εἰς τόν πολιτικόν χῶρον, ἐκτός ἐξαιρέσεων, ἔχει φθάσει εἰς τό ἀποκορύφωμα.
Ἀποδομοῦν τήν ἑλληνορθόδοξον παιδείαν, τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν, τήν ἑλληνικήν ἱστορίαν, τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν, κλπ. Ἀφανίζουν τόν Ἑλληνισμόν, καταλύουν τό Σύνταγμα, διώκουν τήν Ἐκκλησίαν. Ὅσοι ἐξ αὐτῶν ἀνέχονται τίς ἀδικίες καί ὅλα ὅσα ἀνεπίτρεπτα καθημερινῶς διαπράττονται, εἶναι ἀνάξιοι νά ἡγοῦνται. Προδίδουν τήν ἀποστολήν των καί εἶναι στυγνοί ἐκμεταλλευτές τῶν ὑπηκόων των.
Διατί ὅμως διερωτώμεθα πῶς αὐτοί ἀνερυθριάστως προδίδουν τήν πατρίδα καί ὑποδέχονται καί δέν κλείουν τάς θύρας εἰς τούς ἐχθρούς; Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δέν τούς ἐκλέγομε; Ὁπότε, ἄς ἐρωτήσωμε ὁ καθένας τόν ἑαυτόν μας τί πταίει, ποῦ πταίομεν, καί, ἐπειδή εἴμεθα πλέον πεπειραμένοι ἀπό ψέμματα καί προδοσίες, ἀλλά καί ἐπειδή «ἔχουν γνῶσιν πλέον οἱ φύλακες», ἄς ἐνεργήσωμε μέ κατά Θεόν σύνεσιν, προσευχήν, περισυλλογήν, ἀναγνώρισιν τῶν λαθῶν μας καί τῶν συνεπειῶν των καί ἄς ἐπανορθώσωμε, διότι «τό δίς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρός σοφοῦ». Ἄς ἀγωνισθοῦμε δι᾽ ὅλα τά δικαιώματά μας πού ἐχάσαμε, διότι, ὅπως λέγει καί ἡ λαϊκή μοῦσα «δέν κάνομε μνημόσυνο στά δικαιώματά μας».
Εἰς δέ τόν ἐκκλησιαστικόν χῶρον, οἱ Οἰκουμενισταί ἀνταλλάσσουν...
ἰουδαϊκούς ἀσπασμούς καί ἐναγκαλισμούς, μεθοδεύοντας μέ Παπικούς συνασπισμούς τούς στραγγαλισμούς τοῦ Δόγματος καί ραίνοντας τούς ἐχθρούς τῆς Πίστεως μέ ἄνθη, ροδοπέταλα καί ᾄσματα. Δυστυχῶς, προσβλέπουν ραγιαδικῶς καί οὐχί ἀγωνιστικῶς, ὡς οἱ προπάτορές μας, ὄχι εἰς τήν ἄνωθεν βοήθειαν τῆς Χάριτος, ἀλλά εἰς τήν κάτωθεν προερχομένην βοήθειαν (ὑποδούλωσιν) ἀπό δόλια προδοτικά δοσίλογα ἀνθελληνικά καί ἀντίχριστα πρόσωπα καί κέντρα.
Μεγάλην ὅμως εὐθύνην φέρουν καί οἱ πιστοί, ὅταν διά τῆς σιωπῆς-ἀνοχῆς-«ὑπακοῆς» των ἀναπαύονται, δέχονται, ἀμνηστεύουν καί ἀνέχονται νόθες καταστάσεις εἰς τόν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅλα εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀπαραδέκτου ἀμετανοησίας μας. Καί ἐπειδή ἡ μάχαιρα ἐπικρέμαται, διά νά ἐπανορθώσωμε, ἄς μιμηθοῦμε τούς Νινευίτας.

1 σχόλιο:

  1. Η εκκλησία μπορεί να βρεί , γιατί οι πολιτικοί το κρύβουν, ποιοι έχουν εβραϊκή καταγωγή;
    Τα χαρτιά της Βάπτισης είναι τέτοια. Πότε για παράδειγμα βαπτίσθηκε ο ΓΑΠ, είναι εβραϊκής καταγωγής ο Τσίπρας, τον διεκδικούν και οι Τούρκοι από χτες. Ο Αβραμόπουλος είναι Αβραμόπουλος ή Αβραάμ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.