12 Σεπ 2014

Δεσμὰ δουλείας εἰς Ἐπισκόπους καὶ κληρικούς

Τοῦ πρωτοπρ. πατρός Διονυσίου Τάτση
ΑΔΙΑΚΟΠΟΙ εἶναι οἱ ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μας γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἐλευθερίας του καί τή διαφύλαξή της. Οἱ σελίδες τῆς ἱστορίας σ᾿ αὐτούς ἀναφέρονται καί οἱ πρωταγωνιστές ἐπαινοῦνται ὡς ἐθνικοί ἥρωες. Ἀγῶνες γιά τήν πνευματική ἐλευθερία γίνονται καί στό ἱερό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἀπό μερικούς δυνατούς καί ἐνάρετους κληρικούς, οἱ ὁποῖοι βλέπουν τά κακῶς κείμενα στήν Ἐκκλησία καί τά ζιζάνια νά πνίγουν τόν καλό σπόρο στόν ἀγρό της καί προσπαθοῦν νά ἀλλάξουν τά πράγματα, χωρίς νά συμβιβάζονται μέ τους ἰσχυρούς ἐκκλησιαστικούς ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι ἀδιαφοροῦν προκλητικά.
Στήν ἐποχή μας δέν ἔχουμε πολλούς ζηλωτές κληρικούς, γιατί ἐπικρατεῖ πνεῦμα δουλείας καί ἐκφοβισμοῦ. Οἱ ἁπλοί κληρικοί πολλὲς φορὲς καταδυναστεύονται ἀπό τούς ἐπισκόπους καί οἱ ἐπίσκοποι ἀπειλοῦνται ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί τόν Πατριάρχη. Ὑπάρχουν πολλά παραδείγματα πού ἐπιβεβαιώνουν τόν ἰσχυρισμό μας αὐτό. Εἶναι σέ ὅλους γνωστό ὅτι ἕνας ζηλωτής κληρικός, ὅταν δέν ἀκολουθεῖ τή γραμμή τοῦ ἐπισκόπου του, δηλαδή δέν συμβιβάζεται μέ τήν ἁμαρτωλή πραγματικότητα πού ὑπάρχει στήν κοινωνία, ἀλλά καί στό χῶρο τῆς μητρόπολής του, γίνεται στόχος ἀπό τόν ἐπίσκοπο μέ σκοπό νά τόν περιορίσει ἤ καί νά τόν ἀπομακρύνει ἀπό τήν περιοχή. Γι᾿ αὐτό ὁ πολύπειρος καί πολύπαθος...
ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἔγραφε πρό ἑξήντα ἐτῶν τά ἑξῆς ἀποκαλυπτικά, τά ὁποῖα σέ μεγάλο βαθμό ἰσχύουν καί σήμερα: «Πολλά γεγονότα, πού εἶδα καί ἔζησα, μέ ἔπεισαν, ὅτι γιά ἕνα κληρικό πού θέλει νά διδάξει μέσα στήν Ἐκκλησία τό εὐαγγέλιο ἁγνά καί νά γίνει διαλαλητής τῆς ἀληθείας πρός κάθε κατεύθυνση, πρός τά ἄνω καί πρός τά κάτω τῆς κοινωνικῆς πυραμίδας, δέν ὑπάρχει κάποια μόνιμη θέση. Ἡ ἐλεύθερη ἔκφραση τῆς γνώμης, ἡ παρρησία, ἡ φιλαλήθεια, ὁ δημόσιος ἔλεγχος τοῦ ἄμβωνος θεωρεῖται ὕβρη, θανάσιμη παρεκτροπή, πού τιμωρεῖται αὐστηρά».
Σύμφωνα μέ τήν ἀπαράδεκτη νοοτροπία πού κυριαρχεῖ, ὁ κληρικός πρέπει νά εἶναι δοῦλος τοῦ ἐπισκόπου, νά συμφωνεῖ πάντα μαζί του, νά μή βλέπει τά κακῶς κείμενα καί νά μή ἐπιδιώκει τήν ἐξυγίανση καί βελτίωσή τους. Παράλληλα νά εἶναι ἀκούραστος ἐγκωμιαστής του, νά μιλάει γιά τό πρόσωπό του, νά τόν λιβανίζει καί νά ἀναφέρεται στό πλούσιο καί πολυσχιδές ἔργο πού ἐπιτελεῖ, τό ὁποῖο ὅμως, ἄν ἀξιολογηθεῖ ἀντικειμενικά, εἶναι μηδενικό. Ὁ π. Αὐγουστῖνος μιλοῦσε γιά δεσμά δουλείας πού «χαλκεύουν γιά τούς κληρικούς ἀντισυνταγματικοί νόμοι, ἐπάνω στούς ὁποίους στηρίζονται ἡ μοχθηρία καί ὁ φθόνος εὐτελῶν προϊσταμένων καί βρίσκουν μύριους τρόπους νά ἐξοντώσουν ἐργάτες τοῦ εὐαγγελίου, πού τό μόνο ἔγκλημά τους εἶναι ἡ παρρησία.Ἔτσι σήμερα ὁ ἱεροκήρυκας, ἄν θέλει νά ζήσει μέ γαλήνη καί ἡσυχία, πρέπει νά γίνει κόλακας, ἀνεβαίνοντας στόν ἱερό ἄμβωνα καί πλέκοντας παρά τή συνείδησή του ἐγκώμια σέ ἀρχιερεῖς, πού ἡ εὐθύνη τους γιά τήν ἠθική καί ἐκκλησιαστική σήψη στίς ἐπαρχίες τους εἶναι τεράστια. Καί οἱ ἔνοχοι ραίνονται ἀπό τόν ἄμβωνα μέρητορικά ἄνθη καί αὐτοί πού δέν εἶναι ἄξιοι νά στέκονται οὔτε στούς νάρθηκες τῶν ἱερῶν ναῶν ἀποκαλοῦνται φωτεινοί ἀστέρες καί ἐφάμιλλοι τῶν ἁγίων πατέρων! Ἡ κολακεία διαφθείρει τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ».
Δεσμά δουλείας παρατηροῦμε καί στούς ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι δέν μποροῦν νά διαφωνήσουν μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί τόν Πατριάρχη. Κραυγαλέο παράδειγμα εἶναι ἡ στάση τους ἀπέναντι στόν οἰκουμενισμό, στόν ὁποῖο ὡς γνωστό πρωτοστατεῖ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί δουλικά ἀποδέχονται σχεδόν ὅλοι οἱ μεγαλόσχημοι κληρικοί. Ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι ὁ οἰκουμενισμός εἶναι παναίρεση καί ἀπομακρύνει ἀπό τή σωτηρία, γιατί νοθεύει τήν πίστη καί δέν δέχεται ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία, καί μόνο αὐτή, ἀποτελεῖ τή Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, μένουν σιωπηλοί καί περιορίζονται στούς κατ᾿ ἰδίαν ψιθύρους, γιά νά μή ἐνοχλήσουν τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί γιά νά ἀποφύγουν τυχόν ἀντιδράσεις τους, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νά τούς στοιχίσουν.
Κάτω ἀπό παρόμοια δεσμά ζεῖ καί τό Ἅγιον Ὄρος. Οἱ μοναχοί δέν συμφωνοῦν μέ τόν οἰκουμενισμό, δέν ἀντιδροῦν ὅμως στό βαθμό πού θά ἔπρεπε, γιατί γνωρίζουν ὅτι ἡ ὀργή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου θά ξεσπάσει ἀμέσως. Αὐτό ἰσχύει ὅταν ἀντιδράσουν ἐλάχιστοι. Ἐάν ὅμως ἡ ἀντίδραση εἶναι γενικευμένη, εἶναι βέβαιο ὅτι τά πράγματα θά πάρουν ἄλλη τροπή καί θά μειώσουν τόν οἰκουμενιστικό οἶστρο τοῦ Παναγιωτάτου. Ἀλλά ποῦ παρρησία; Στήν ἐποχή μας ὅλα ζυγίζονται καί ὅλα «οἰκονομοῦνται», γιά νά μή χαθεῖ τίποτα ἀπό ὅσα ἀπολαμβάνουν οἱ μοναχοί στό Περιβόλι τῆς Παναγίας … Τώρα εἶναι πολύ δύσκολο νά μιλήσει κανείς γιά ἀθωνικούς πνευματικούς φάρους καί νά παρομοιάσει τό Ἅγιον Ὄρος μέ ἀκρόπολη τῆς Ὀρθοδοξίας.
Μακάρι σύντομα τά δεσμά τῆς δουλείας νά σπάσουν καί οἱ κληρικοί ὅλων τῶν βαθμίδων, μαζί μέ τούς μοναχούς, νά ἀποκτήσουν τήν ἐν Χριστῷ παρρησία.
Ὀρθόδοξος Τύπος, 12/9/2014 καί dtatsis

8 σχόλια:

 1. ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΛΕΓΕ ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ..... ΠΡΙΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτές τις αλυσίδες τόσο δύσκολο είναι να τις σπάσουμε και να πούμε ''όχι'' στην αίρεση και τη διαστροφή;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς για τους απλούς ιερείς είναι δύσκολο, διότι οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν και προβλήματα επιβίωσης με τους μισθούς πείνας που έχουν.

   Από προσωπική μου επαφή και γνωριμία με απλούς παπάδες βλέπω δυστυχώς ότι οι περισσότεροι τρέμουν τον Επίσκοπο και κανείς δεν τολμά να αντιδράσει.

   Πώς να αντιδράσεις όταν παίρνεις - το πολύ - 800 ευρώ το μήνα, είσαι έγγαμος ιερέας με παιδιά και η πρεσβυτέρα σου δεν εργάζεται ;;

   Τυχαίνει να κατοικώ σε περιοχή της Ελλάδας όπου ο Επίσκοπος είναι από τους πλέον διαβόητους οικουμενιστές και σκανδαλίζει συνεχώς το ποίμνιο, αλλά όλοι κάνουν υπακοή και κανείς δεν τολμά να αντιδράσει, καθόσον ο εν λόγω Επίσκοπος είναι και εκδικητικός...

   Διαγραφή
  2. Ή για Καλαματιανό ή από το Βόλο σε κόβω...

   Διαγραφή
  3. Αμα οι παπαδες φοβουνται μη χασουν τα 800 ευρω κ ειναι τουμπεκα φαντασου τι θα γινει αμα ερθει το σφραγισμα κ ο διωγμος θα ναι αμεσος γιατι εκει θα παιρνονται κεφαλια....

   Διαγραφή
 3. H πλειοψηφία των χριστιανών ασπάζονται την αίρεση του καθολικισμού με ότι αυτή πρεσβεύει, ιερά εξέταση, σταυροφορίες, άλωση της Κωνσταντινουπόλεως το 1204, σκεφτήκατε ποτέ , μήπως χρειάζεται να κάνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κάποιο άνοιγμα προς τη Δύση, όχι όμως για να μας καπελώσει αλλά για να μάθουνε,ενημερωθούνε για την Ορθόδοξη πίστη, δόγμα και οι αδερφοί μας οι χριστιανοί που δεν είχανε την τύχη κάποιος να τους διδάξει την Ορθοδοξία και νομίζουνε ότι για τον Χριστιανισμό υπάρχει μόνο και πρεσβεύει το βατικανό και ο αιρεσιάρχης Πάπας;Αδερφοί, δυστυχώς αλλά έχουμε την τύχη να διδάξουμε το ευαγγέλιο στους αιρετικούς αδερφούς μας της δύσης τους καλοκαιρινούς μήνες που έρχονται στη χώρα μας για διακοπές, αλλά εμεις κοιτάμε μονάχα στο πως θα νοικιάσουμε το δωμάτιο του ξενοδοχείου μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης γνωρίζει σίγουρα περισσότερα από εμάς, εάν θέλετε η Ορθοδοξία να αποτελείται από Έλληνες και Ρώσους μονάχα, τότε μην γκρινιάζετε όταν επισκέφθεστε την Ίταλία ή Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία και για να βρεις Ορθόδοξο ναό θα πρέπει να διασχίσεις μία απόσταση περισσοτέρων των 100κμ.Πρέπει να κάνουμε ανοίγματα, να μας μάθει ο κόσμος που δεν μας γνωρίζει.tamystikatoubaltou.blogspot,gr.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συμφωνώ απόλυτα. Το γεγονός ότι κάποιος είναι ετερόδοξος, δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να του μιλάμε. Οι Φαρισαίοι κατέκριναν τον Χριστό που μιλούσε με τους Τελώνες... Με το παράδειγμά μας θα ελκύσουμε τους άλλους. Και ας μην ξεχνάμε και κάτι ακόμη: Όλοι επιθυμούμε να ανοίξει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ξέρουμε ποιος ήταν ο ρόλος της; Η επικοινωνία και η συζήτηση με ετερόδοξους και αλλόδοξους. Ας κάνουμε τον καθήκον μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ15 Σεπτεμβρίου 2014 - 11:53 μ.μ.

  Οι γοχ στο εξωτερικο συλειτουργουν με τους οικουμενιστες το ξερετε?
  Αποτειχιστηκαν ιερεις απο την συνοδο του καλλινικου ( πρωην κιουση ) γιαυτο το λογο.
  Επειδη ο ιερεας της συνοδου των γοχ ( κυκλοφορει χρονια η αποτειχιση του εντιμου ιερεα στο δυαδυκτιο )εκανε ελεγχο στους επισκοπους της συνοδου του, στο εξωτερικο διοτι συλειτουργουσαν με τους οικουμενιστες του νεου, αυτο φυσικα δεν αρεσε στους επισκοπους του, που του  ειπαν : " εσενα τι σε νοιαζει εμεις ξερουμε τι κανουμε και σταματα να ανακατεβεσε
  γιατι θα σε τιμωρησουμε.
  Και ετσι ο ιερεας αποτειχιστηκε απο την συνοδο.
  Φυσικα δεν τολμησαν να του κανουν συνοδικο δικαστηριο διοτι τον
  " καθαρισαν "υπηρεσιακως αφου δεν εβρισκαν κανονικους λογους.
  Ενω ο ιερεας αποτειχιστηκε για κανονικους λογους αξιως και δικαιως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.