25 Σεπ 2014

Ἔρχεται ὁ «πόλεμος τῶν πόλεων»

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὸ 2003 ὁ Γερμανὸς Udo Ulfkotte, καθηγητὴς πολιτικῶν ἐπιστημῶν ποὺ εἰδικεύεται στὴν counterespionage στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Lueneburg,  ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους ἐμπειρογνώμονας γιὰ τὴν ἰσλαμικὴ τρομοκρατία εἶχε γράψει ἕνα χαρακτηριστικὸ βιβλίο μὲ τὸν τίτλο, «Der Krieg im Unseren Staedten», δηλαδή, «Ὁ πόλεμος στὶς Πόλεις μας». Στὸ βιβλίο αὐτὸ περιγράφεται μὲ πολὺ χαρακτηριστικὸ τρόπο ὁ ὁλοένα καὶ αὐξανόμενος κίνδυνος ἀπὸ τὴν ἰσλαμικὴ «λαίλαπα» ποὺ ἀπειλεῖ νὰ κατακυριεύσει τὶς εὐρωπαϊκὲς πόλεις μὲ φοβερὲς συνέπειες ἀκόμα καὶ μὲ ἐσωτερικὸ πόλεμο. Συγκεκριμένα ἀνέφερε μὲ προφητικὸ τρόπο ὅτι μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια ἡ συνεχὴς εἰσβολὴ μουσουλμάνων στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες θὰ προκαλέσει ἔντονα ἐσωτερικὰ προβλήματα ποὺ θὰ ὁδηγήσουν ἀκόμα καὶ σὲ πολεμικὲς συγκρούσεις μέσα στὶς ἴδιες τὶς εὐρωπαϊκὲς πόλεις. Γιὰ τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀπειλήθηκε ἐπανειλημμένα ἡ ἴδια του ἡ ζωή, γεγονὸς ποὺ....
γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἀπέδειξε μὲ πιὸ τρόπο ἀντιλαμβάνονται τὴν δημοκρατία καὶ τὴν ἐλευθερία τῶν ἀπόψεων  οἱ μουσουλμάνοι ποὺ ἤδη βρίσκονται καὶ ζοῦν στὴν Εὐρώπη.
Σήμερα βλέπουμε πὼς αὐτὰ ποὺ ἔγραψε ἀπὸ τὸ 2003 ἐπαληθεύονται σταδιακὰ ἐνῶ συνεχίζεται καὶ ἔχει ἐνταθεῖ ἡ εἰσβολὴ ἑκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν χώρα μᾶς τὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἀποτελεῖ τὸν πρῶτο σταθμὸ τῆς εἰσόδου ὅλου το αὐτοῦ ἰσλαμικοῦ ὄγκου. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῆς κατάστασης ποὺ δημιουργήθηκε ἤδη στὴν Γαλλία, ποὺ μᾶς στέλνει «μήνυμα» γιὰ ἀνάλογη περίπτωση καὶ στὴν ἑλληνικὴ πρωτεύουσα στὴν Ἀθήνα, εἶναι αὐτὸ ποὺ συνέβη πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες στὴν γαλλικὴ πόλη, Besancon. Στὴν πόλη αὐτὴ ἕνεκα τῆς συνεχιζόμενης ἐγκατάστασης μουσουλμάνων τὸ δημοτικὸ συμβούλιο ἀποφάσισε νὰ δώσει ἄδεια ἀνέγερσης μεγάλου μουσουλμανικοῦ  τεμένους. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ὅμως ἐξόργισε ὅπως φαίνεται τοὺς γηγενεῖς κατοίκους ποὺ βλέποντας πὼς δὲν μπόρεσαν νὰ ἀποτρέψουν τὴν ἀνέγερση τοῦ τζαμιοῦ στὴ πόλη τοὺς ἔκαναν τὸ ἕξης : Ἔσφαξαν ἕνα γουρούνι ποὺ θεωρεῖται μιαρὸ ζῶο γιὰ τὸ Ἰσλὰμ καὶ πέταξαν τὴν κεφαλὴ του ἀκριβῶς στὴν εἴσοδο τοῦ τζαμιοῦ, (τί μᾶς θυμίζει αὐτὸ ;). Ὅπως ἦταν ἑπόμενο προκλήθηκε σάλος καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τὸν μουσουλμάνων τῆς Γαλλίας, Abdallah Zekri, ἔσπευσε νὰ καταδικάσει αὐτὴ τὴν ἐνέργεια ποὺ μόλυνε τὸ τέμενος. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ἐξέπληξε στὶς δηλώσεις του ἦταν ὅτι παρομοίασε τὴν ἐνέργεια αὐτὴ μέ… τὸν πόλεμο ποὺ διεξάγεται σήμερα στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ. Μάλιστα!
Τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι πὼς ἡ εἰσβολὴ αὐτὴ τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων ἔχει τεθεῖ ὑπὸ τὴ προστασία  διεθνῶν ἰσλαμικῶν ὀργανώσεων ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἴσως ἡ σημαντικότερη στὴν Εὐρώπη εἶναι  ἡ Milli Gorus. Η Milli Gorus εἶναι ἡ μεγαλύτερη τουρκοισλαμικὴ ὀργάνωση σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες μέλη  καὶ μεγάλα παραρτήματα στὴ Γερμανία, Γαλλία, Ὀλλανδία καὶ Αὐστρία. Παράλληλα μικρότερα παραρτήματα ὑπάρχουν καὶ δροῦν στὴν Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ἀγγλία, Ἰταλία, Βέλγιο καὶ Ἐλβετία, (Ἑλλάδα ;). Χαρακτηριστική των προθέσεων τῆς ὀργάνωσης εἶναι ἡ σημαία της ποὺ δείχνει μιὰ ἰσλαμικὴ-πράσινη Εὐρώπη σὲ λευκὸ φόντο, μὲ τὴν ἰσλαμικὴ ἡμισέληνο στὰ ἀριστερὰ νὰ πλαισιώνουν τὸ δρόμο ἀπὸ τὴν Πορτογαλία μέχρι τα… Οὐράλια. Δηλαδὴ ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη αὐτὴ τὴν φορὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἰσλαμικὴ ἡμισέληνο. Οἱ δραστηριότητές της μὲ τὴν ἀνοχὴ συχνά των γερμανικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶν ἀρχῶν, ἐπεκτάθηκε σταδιακὰ σὲ ὅλους τους τομεῖς. Σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη ἡ Milli Gorus διοργανώνει μεγάλες θρησκευτικὲς καὶ ἐθνικιστικὲς ἐκδηλώσεις σὲ μεγάλα κλειστὰ στάδια  ὅπως τὸ «Open Day Τζαμὶ» ὅπου δεσπόζουνε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ Κοράνι ἐνῶ παράλληλα ἡ Εὐρώπη χαρακτηρίζεται ἀπὸ τοὺς ὀπαδούς της σὰν ἡ «Βάρβαρη Εὐρώπη». 
Στὰ τέλη τῆς πρώτης δεκαετία τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου αἰώνα, ἡ ὀργάνωση διέθετε ἤδη ἕνα εὐρὺ καὶ πανίσχυρο δίκτυο θρησκευτικῆς προπαγάνδας,  μὲ ἑκατοντάδες τζαμιὰ καὶ χώρους προσευχῆς σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη τὰ ὁποῖα κάθε χρόνο αὐξάνονται, δραστήριους  ἀθλητικοὺς συλλόγους τῆς νεολαίας,  φοιτητικὲς ἑνώσεις  καὶ ἕνα μεγάλο τμῆμα τῶν γυναικών. Ὁ πρώην Γενικὸς Γραμματέας τοῦ γερμανικοῦ τμήματος, Ozguz Ucuncu, ἔχει κατὰ καιροὺς προτρέψει τοὺς μουσουλμάνους ποὺ ἔρχονται στὴν Εὐρώπη νὰ ἀρνηθοῦν κατηγορηματικὰ νὰ δεχτοῦν κάθε προοπτικὴ ἀφομοίωσης. Τὸ πρῶτο βῆμα εἶναι ἡ ἀπόρριψη τῆς ἐνσωμάτωσης, τὸ δεύτερο ἡ περιφρόνηση τῶν νόμων τῆς χώρας ποὺ τοὺς φιλοξενεῖ καὶ τὸ τρίτο ἡ ἀπαίτηση τῆς ἐπιβολῆς τῶν δικῶν τῆς προτύπων.  Η Bundesverfassungsschutz ἔχει ἐπανειλημμένα προειδοποιήσει  τὶς γερμανικὲς ἀρχὲς γιὰ τὶς δραστηριότητες τῆς Milli Gorus περιγράφοντας τὴν  ὀργάνωση  στὶς ἐτήσιες ἐκθέσεις της σὰν μιὰ  ξένη ἐξτρεμιστικὴ ὀργάνωση. Σύμφωνα μὲ τὶς ἐκθέσεις καὶ ἀναφορὲς  ποὺ ἔχουν ἔρθει στὰ χέρια τῆς Bundesverfassungsschutz, ἡ ὀργάνωση λειτουργεῖ συχνὰ μὲ κεκαλυμμένο τρόπο κρύβοντας ἐπιμελῶς τὶς πραγματικές της προθέσεις.  Ἀναφέρετε ἐπίσης ὅτι ἂν καὶ τὰ μέλη τῆς Milli Gorus σὲ δημόσιες δηλώσεις, προσποιοῦνται  ὅτι τηροῦν τὶς θεμελιώδεις ἀρχὲς τῶν δυτικῶν δημοκρατιῶν, στὴν πραγματικότητα ἡ ἵδρυση ἑνὸς ἰσλαμικοῦ κράτους καὶ ἑνὸς ἰσλαμικοῦ κοινωνικοῦ συστήματος εἶναι  τῶν μεταξύ των βασικῶν της στόχων. Ἡ ἐπίσημη πολιτικὴ της θέση εἶναι, ὅπως ἰσχυρίζεται, ὅτι ὑπερασπίζεται τὰ δικαιώματα τῶν μουσουλμάνων μεταναστῶν δίνοντας τοὺς μιὰ φωνὴ στὴ δημοκρατικὴ πολιτικὴ ἀρένα καὶ παράλληλα  διατηρώντας τὴν ἰσλαμική τους ταυτότητα. Ἡ κρυφὴ ἀτζέντα της ὅμως εἶναι τελείως διαφορετική.  Ἐνῶ δηλώνουν δημοσίως τὸ ἐνδιαφέρον τους γιὰ μιὰ δημοκρατικὴ συζήτηση καὶ ὅτι ἔχουν μιὰ προθυμία νὰ δοῦν οἱ μουσουλμάνοι «μετανάστες», (λαθρο), νὰ ἐνσωματώνονται στὶς εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες, οἱ  ἴδιοι οἱ ἡγέτες τοὺς  ἔχουν ἐκφράσει ἐπανειλημμένα τὴν μεγάλη τους περιφρόνηση γιὰ τὴν δημοκρατία καὶ δυτικὲς εὐρωπαϊκὲς ἀξίες. 
Ὅλα αὐτὰ δυστυχῶς στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα ποὺ ζεῖ τὴν μιζέρια τῆς μνημονιακῆς κατοχῆς εἶναι θὰ ἔλεγε κάνεις «ψιλὰ γράμματα». Δυστυχῶς ὅμως ἡ συνεχιζόμενη εἰσβολὴ ἑκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων ποὺ ἔχει πάρει τὴν μορφὴ τσουνάμι, θὰ μᾶς προσγειώσει πολὺ ἀνώμαλα στὴν πραγματικότητα στὸ ἐγγὺς μέλλον ἂν δὲν συνειδητοποιήσουμε τὸν ἄμεσο κίνδυνο ποὺ διατρέχουμε .Οἱ ἐπιπόλαιες, (γιὰ νὰ μὴν τὶς χαρακτηρίσουμε μὲ χειρότερα λόγια), ἀπόψεις περὶ ἀνέγερσης μουσουλμανικῶν τζαμιῶν καὶ προώθηση τῆς ἰσλαμικῆς παιδείας μὲ τὶς δεδομένες σύγχρονες συγκύριες καὶ τὴν ἐπέλαση τῶν ἀδίστακτων ἐγκληματιῶν Τζιχαντιστῶν, γιὰ μιὰ χώρα ὅπως ἡ Ἑλλάδα, εἶναι ἕνας δυναμίτης στὰ θεμέλια τς ἴδιας τς ὕπαρξής μας σὰν ἔθνος καὶ σὰν λαός.  

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.