20 Φεβ 2014

Οὐκρανια ὅπως Γιουγκοσλαβία καὶ ὁ ρόλος τῆς Ἑλλάδας

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες τὸ γνωστὸ ἀγγλόφωνο ρωσικὸ κανάλι, RussianTV, εἶχε παρουσιάσει ἕνα ἐνδιαφέρoν ρεπορτὰζ ἀπὸ τὴν Κροατία. Στὸ ρεπορτὰζ μιλοῦσαν κυρίως ἡλικιωμένοι Κροάτες ποὺ εἶχαν ζήσει τὴν ἐποχὴ τῆς ἑνωμένης  Γιουγκοσλαβίας καὶ συνέκριναν ἐκείνη τὴν ἐποχὴ μὲ τὴν σημερινή. Οἱ περισσότεροι ὁμολόγησαν ὅτι ἔχουν σοβαρὰ ψυχολογικὰ προβλήματα γιατί συνέβαλαν, ὑποκινούμενοι κυρίως ἀπὸ τὴν γερμανικὴ προπαγάνδα, στὴν διάλυση μιᾶς ἰσχυρῆς διεθνῶς χώρας ποὺ εἶχε δική της οἰκονομικὴ πολιτική, ἐνῶ σήμερα ζοῦν σὲ μιὰ χώρα ἐξαρτημένη, μὲ μιὰ βαριὰ οἰκονομικὴ κρίση, μὲ τὴν ἀνεργία νὰ χτυπᾶ «κόκκινο» καὶ μὲ τοῦ νέους νὰ ἐγκαταλείπουν μαζικὰ τὴν χώρα, (τί σᾶς θυμίζουν ὅλα αὐτὰ;). Νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ ἑνωμένη Γιουγκοσλάβα ἦταν ἡ τέταρτη στρατιωτικὴ δύναμη παγκοσμίως. 
Αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν σήμερα στὴν Οὐκρανία, δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἐπανάληψη σὲ νέα ἐκδοχὴ τοῦ ἴδιου σεναρίου τῆς Γιουγκοσλαβίας. Μιὰ χώρα βαθειὰ διαιρεμένη μεταξὺ καθολικῶν οὐνιτῶν καὶ ρωσόφωνων ὀρθοδόξων, μὲ μεγάλη στρατηγικὴ σημασία, ὁδηγεῖτε σὲ ἐμφύλιο σπαραγμὸ μὲ μιὰ ξενοκίνητη ἐξέγερση ὑποκινούμενη, κυρίως καὶ πάλι ἀπὸ τὴν Γερμανία, ποὺ θέλει νὰ ἐπεκτείνει τὴν οἰκονομικὴ καὶ....
ὄχι μόνο κατοχὴ τῆς ἀνατολικά. Τὸ ἴδιο εἶχε γίνει καὶ στὴν ἑνωμένη Γιουγκοσλαβία, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι αὐτὴ τὴν φορὰ τὸ παιχνίδι εἶναι πολὺ πιὸ «χοντρό», ἡ Ρωσία δὲν εἶναι ἡ διαλυμένη Ρωσία τῆς δεκαετίας τοῦ ἐνενήντα καὶ ὁ Πούτιν δὲν μπορεῖ μὲ τίποτα νὰ ἀφήσει νὰ περάσει ἔτσι αὐτὸ τὸ νέο γερμανικὸ «πείραμα», γιατί ἁπλὰ αὐτὸ θὰ σημάνει τὸ τέλος τῆς παντοδυναμίας του.
Τὸ ἐνδιαφέρον ὅμως εἶναι πὼς ὅλα αὐτὰ ἐπηρεάζουν  τὴν δική μας χώρα. Σίγουρα αὐτοὶ ποὺ ὑπέγραψαν μὲ ἔξωθεν ἐντολὲς  τὸ μνημόνιο τῆς γερμανικῆς κατοχῆς τῆς χώρας μας καὶ ὁδήγησαν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στὴν ἐξαθλίωση καὶ στὴν ἐξόντωση, δὲν εἶχαν ὑπολογίσει ὅτι οἱ ἐξελίξεις  τῆς εὐρύτερης περιοχῆς μας θὰ ὁδηγοῦσαν σὲ τέτοιες συγκρουσιακὲς καταστάσεις, ὅπως καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ρωσία δὲν θὰ ἔμενε στὴν κατάσταση τῆς παθητικῆς ἀδυναμίας ἀντίδρασης ὅπως στὴν κρίση τῆς Γιουγκοσλαβίας, (σκεφτεῖτε τί θὰ γίνονταν ἂν ξεσποῦσε σήμερα ἡ γιουγκοσλαβικὴ κρίση). Ἀπὸ τὸν Μάιο τοῦ 2010 μέχρι σήμερα ἔχουν ἀλλάξει δραματικὰ ὅλα τα δεδομένα. Ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Κύπρος ἀνήκουν εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι σὲ μιὰ περιοχὴ μὲ ὕψιστη στρατηγικὴ σημασία καὶ γιὰ τὴν γερμανοκρατούμενη Εὐρώπη ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν στενή της σύμμαχο Ἀμερική. Τὴν ὑποδούλωση τῆς χώρας στὶς δυὸ αὐτὲς δυνάμεις τὴν ὑπηρετῆσαν πολὺ καλὰ μέχρι σήμερα ἕνα προδοτικὸ καὶ κελπτοκρατικὸ πολιτικὸ κατεστημένο. Σήμερα ὅμως τὰ δεδομένα ἔχουν ἀλλάξει ριζικὰ καὶ ἂν δὲν τὸ καταλαβαίνει ἀκόμα αὐτὸ τὸ ἴδιο το κατεστημένο, τότε θὰ ἔχουμε πολλὲς ἀπρόσμενες ἐκπλήξεις γιὰ ὅσους πίστεψαν στὴν ὁλοκληρωτικὴ δύναμη τῶν πατρώνων τους. Ἤδη ἡ μὴ ἐλεγχόμενη Ρωσία ἔδειξε τὰ «δόντια» στὴ κρίση τῆς Συρίας ὀδηγώντας γιὰ πρώτη φορὰ στὴν μετακομμουνιστικὴ παγκόσμια ἱστορία τὴν Ἀμερικὴ σὲ μιὰ ταπεινωτικὴ ἥττα, ποὺ ἀκόμα δὲν μπορεῖ νὰ τὴν «χωνέψει».  Στὸ Κυπριακὸ ἡ Ρωσία ἔδειξε πὼς δὲν μπορεῖ νὰ ἀνεχτεῖ τετελεσμένα γεγονότα ποὺ πλήττουν ἄμεσά τα στρατηγικά της συμφέροντα. Καὶ φυσικὰ πολὺ περισσότερο στὴν Οὐκρανία, οἱ Ρῶσοι δὲν θὰ καθίσουν μὲ σταυρωμένα χέρια νὰ δοῦν στὸ ὑπογάστριό τους νὰ ἀναπτύσσεται ἕνα καθαρὰ ἀντιρωσσικὸ καθεστὼς γιατί αὐτὸ θὰ σημάνει τὸ τέλος τῆς Ρωσίας καὶ στὴ συνέχεια τὴν διάσπασή της σὲ πολλὰ ἐλεγχόμενα ἀπὸ τὴ Δύση κομμάτια. Ἐδῶ νὰ μὴν ξεχνᾶμε καὶ τὸ μεγάλο «παιχνίδι» ποὺ παίζεται καὶ μὲ τοὺς μουσουλμάνους τῆς Ρωσικῆς ὁμοσπονδίας.
Τὸ ἐρώτημα μᾶς τί ρόλο παίζει ἡ Ἑλλάδα σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις καὶ κυρίως πὼς ἐξυπηρετοῦνται τὰ συμφέροντά της.  Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαντηθεῖ ἂν πρῶτα δὲν ξεκαθαρίσει τὸ πολιτικὸ τοπίο ἀπὸ  αὐτοὺς ποὺ κατέστρεψαν τὴν χώρα, ἀπὸ αὐτοὺς τὴν κατάκλεψαν καὶ ὁδήγησαν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στὴν ἀπελπισία καὶ τοὺς νέους στὴν ἐξορία. Ὑπάρχει ὅμως ἕνα πολὺ μεγάλο ἀτοῦ τοῦ ἑλληνισμοῦ, (Ἑλλάδα -Κύπρος) καὶ αὐτὸ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ παραβλέψει παρὰ μόνο σκόπιμά το προδοτικὸ πολιτικὸ κατεστημένο ποὺ ἔκανε πάντα πὼς δὲν ξέρει τίποτα. Αὐτὸ εἶναι ὁ ἐνεργειακὸς πλοῦτος, (γνωστὸς ἤδη ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ πενήντα)  καὶ ἡ στρατηγικὴ θέση τῆς χώρας. Μέχρι σήμερα δὲν κάναμε τίποτα γιὰ νὰ ἐκμεταλλευτοῦμε αὐτὰ τὰ δυὸ τεράστια «προσόντα» τοῦ τόπου μας, γιὰ τὸν ὁποῖον ἐπίτηδες μᾶς εἴχαν  ἐπιβάλλει ἐπὶ δεκαετίες τὴν ἰδέα της… ψωροκώσταινας. Ἦρθε ἡ ὥρα αὐτὰ νὰ τὰ ἐκμεταλλευτοῦμε καὶ ἡ εὐκαιρία εἶναι ἀκριβῶς ἐπειδὴ τὸ παγκόσμιο γεωστρατηγικὸ παιχνίδι «χοντραίνει». Ἡ Ἀρκούδα ἄρχισε νὰ βρυχᾶται μὲ πολὺ ἄγριο τρόπο καὶ ἀπὸ πίσω εἶναι καὶ ὁ Δράκος, ἐξοργισμένος μὲ τὰ ἀμερικανικὰ παιχνίδια στὸν Εἰρηνικὸ Ὠκεανό. Ἂν παρακολουθεῖται αὐτὲς τὶς μέρες γερμανικὰ κανάλια, θὰ προσέξετε πὼς πολλοὶ Γερμανοὶ ἐπώνυμοι πολιτικοὶ καὶ οἰκονομικοὶ παράγοντες  βγαίνουν δημόσια καὶ καλοῦν τὴν «ἀξιότιμη» κ Μέρκελ, νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικὴ μὲ τοὺς Ρώσους γιατί, ὅπως ἐπισείουν τὸν κίνδυνο,  ἡ Γερμανία καὶ ὁ γερμανικὸς λαὸς θὰ πληρώσει πολὺ ἀκριβὰ μιὰ κάποια ἀλαζονεία τῆς γερμανικῆς ἐξουσίας, αὐτὴ τὴν φορὰ πολὺ χειρότερα ἀπὸ τὴν ἀλαζονεία τοῦ Χίτλερ.  
Καὶ ἐνῶ οἱ ἰσορροπίες εἶναι πολὺ εὐαίσθητες καὶ εὔθραυστες ἐπανερχόμαστε στὸ ἐρώτημά μας, ἐμεῖς τί κάνουμε ; Ἀλήθεια σκεφτήκατε τί θὰ γίνονταν ἂν πήγαινε ξαφνικὰ Ἕλληνας Πρωθυπουργός,  (μιλᾶμε γιὰ Ἕλληνα πρωθυπουργὸ καὶ ὄχι γιὰ ἑλληνόφωνο ἀνδρείκελο), στὴ Ρωσία γιὰ νὰ διαπραγματευτεὶ  τὴν στρατηγικὴ θέση τῆς χώρας μᾶς ὅπως ἄλλωστε ἔκανε ὁ συνάδελφός του ἀπὸ τὴν Τουρκία, ἀψηφώντας τὶς ὅποιες ἀμερικανικὲς σκληρὲς προειδοποιήσεις; Ἂν δείχναμε τὴν πολιτικὴ θέληση νὰ διαπραγματευτοῦμε ἀμυντικὲς συμφωνίες μὲ τοὺς Ρώσους, ὅπως κάνει ἀψηφώντας τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα ἡ Τουρκία ;  Ποιὸς μπορεῖ νὰ τὸ κάνει αὐτὸ;
Ἂν δὲν μπορεῖ κανείς, τουλάχιστον νὰ βγοῦν καὶ νὰ δηλώσουν ξεκάθαρα ὅτι δὲν κυβερνοῦν ἀνεξάρτητη Ἑλλάδα, ἀλλά… Ἑλλαδιστᾶν, (αὐτὸ τὸ καταλάβαμε, ἀλλὰ νὰ τὸ παραδεχτοῦν καὶ ἐπίσημα καὶ οἱ «σωτῆρες» μας καὶ νὰ δοῦμε τὶς συνέπειες αὐτῆς τῆς παραδοχῆς)  καὶ τὸ κυριότερο, νὰ σταματήσουν τὰ ἀξιοθρήνητα θέατρα τύπου ἁγίου Ὅρους. Οὔτε καὶ αὐτὸ δὲν σεβάστηκαν ! Τὸ μόνο ποὺ ἐπέτυχαν εἶναι καὶ μὲ την  συμβολὴ καὶ κάποιων γερόντων, νὰ ταυτίσουν αὐτὸ τὸ πιὸ πολύτιμο θησαυροφυλάκιο τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ εἶναι τὸ περιβόλι τῆς Παναγιᾶς μὲ τὴν καταστροφική τους πολιτική. Αὐτὸ τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας δὲν τοῦ ἀξίζει νὰ γίνεται τηλεοπτικὸ σήριαλ εἰκονικῆς προπαγάνδας ἀπὸ χριστιανομάχους πολιτικοὺς ποῦ δὲν διστάζουν νὰ ψηφίζουν, (νὰ ἦταν μόνο αὐτὸ;), ὑπὲρ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλόφιλων στὸ Εὐρωκοινοβούλιο, 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.