22 Φεβ 2014

Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου γιὰ τὶς ἐκτρώσεις καὶ τὸν Γέροντα Ἰωσὴφ

Ὁ Γέροντας Παΐσιος Ἁγιορείτης καὶ ὁ Γέροντας Ἰωσὴφ Βατοπαιδινός 
μαζί με τόν ἱεροδ. Ἀθανάσιο (νῦν Μητροπολίτη Λεμεσοῦ) 
καὶ τόν λαϊκὸ τότε (νῦν Μοναχὸ Νήφωνα, Οἰκονόμο 
τοῦ Μετοχίου τῆς Μονῆς στὸ Πόρτο Λάγος)
Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Ἰωσήφ μοναχὸς μὲ τὰ λόγια του ἀλλὰ κυρίως μὲ τὸ παράδειγμά του μᾶς δίδασκε νὰ ὑπομένωμε μὲ σιωπὴ καὶ ταπείνωση κάθε πειρασμὸ καὶ κάθε δυσφήμιση καὶ συκοφαντία ἐναντίον μας. Ὅταν ὅμως ἡ μομφὴ ἅπτεται τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας τότε νὰ ἀπαντοῦμε ὅτι αἱρετικοὶ οὔτε εἴμαστε οὔτε ποτὲ χάριτι Χριστοῦ θὰ γίνωμε.
Μὲ αὐτὸ τὸ λογισμὸ ἀναγκαζόμαστε νὰ ἀπαντήσωμε σὲ ὅσα κυκλοφόρησαν στὸ διαδίκτυο ἀλλὰ καὶ ὅσα δυστυχῶς σὲ ἔντυπο περιοδικὸ χριστιανικῆς ὀργάνωσης γιὰ κάποια δῆθεν διδασκαλία τοῦ ἤδη μακαριστοῦ Γέροντός μας Ἰωσὴφ μοναχοῦ γιὰ τὸ θέμα τῶν ἐκτρώσεων καὶ τοῦ «ἐξεικονισμένου» ἢ μὴ ἐμβρύου.
Κατ’ ἀρχὰς δὲν δώσαμε σημασία καὶ δὲν ἀπαντήσαμε μέχρι τώρα γιατί δὲν δεχόμαστε ὅτι αὐτὴ ἡ ἠχογράφηση εἶναι αὐθεντικὴ καὶ ὅτι αὐτὸς ποὺ μιλᾶ εἶναι ὁ μακαριστὸς Γέροντάς μας, γιατί γνωρίζουμε ὄτι πολλὰ μποροῦν μὲ τὴ σημερινὴ τεχνολογία νὰ γίνουν πλαστὰ καὶ κίβδηλα ἀλλὰ καὶ γιατί ἐμεῖς ποὺ ζήσαμε τὸ Γέροντά μας γιὰ 30 ὁλόκληρα χρόνια ποτὲ δὲν τὸν ἀκούσαμε νὰ διδάσκη ὅ,τι ἡ κυκλοφοροῦσα ἠχογράφηση λέει. Ἄρα ἀμφισβητοῦμε τὴν κασέττα καὶ ὅτι αὐτὸς ποὺ ὁμιλεῖ εἶναι ὁ Γέρων Ἰωσήφ.
Ὁ μακαριστὸς Γέροντάς μας, παρόλο ποὺ ἐδίδασκε τοὺς πνευματικούς τς μονῆς μας νὰ εἶναι συγκαταβατικοὶ πρὸς τοὺς ἐξομολογουμένους, ἀντίθετα στὸ θέμα τοῦ ἁμαρτήματος τῆς ἔκτρωσης, ρητὰ μᾶς ἔδιδε ἐντολὲς νὰ....
εἴμαστε ἀδιάλλακτοι καὶ νὰ βάζουμε αὐστηρὰ ἐπιτίμια ὥστε νὰ μετανοοῦν οἱ διαπράξαντες τὸ φοβερὸ αὐτὸ ἁμάρτημα καὶ νὰ γίνονται πιὸ συνετοὶ καὶ προσεκτικοὶ καὶ οἱ ἴδιοι ἀλλὰ καὶ οἱ ἀκούοντες.
Εἴμαστε μάρτυρες ὅτι κάποτε ποὺ ἄκουσε ὅτι μία γνωστή του κοπέλλα θὰ ἔκανε ἔκτρωση σὲ ἔμβρυο δύο μηνῶν βγῆκε ἀμέσως ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὅρος καὶ παρὰ τὴν ἡλικία του καὶ τὰ προβλήματα ὑγείας ποὺ εἶχε πῆγε στὴν Ἀθήνα εἰδικὰ γιὰ νὰ τὴν συναντήση καὶ νὰ τὴν ἀποτρέψη μὲ κάθε τρόπο ἀπὸ τὴ διάπραξη τῆς φοβερῆς αὐτῆς ἁμαρτίας.
Ἐξάλλου ὁ ἴδιος συντηροῦσε καὶ ἐνίσχυε ἐκ τοῦ ὑστερήματος τῆς ἀδελφότητάς μας καὶ ὅταν εἴμαστε ἀκόμη πάμπτωχοι στὴ Νέα Σκήτη, πολύτεκνες οἰκογένειες καὶ ἐδίδασκε τὴν εὐλογία τῆς ἁρμονίας τοῦ γάμου καὶ τῆς τεκνογονίας.
Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι κάποιοι θέλουν νὰ μειώσουν τὸ πρόσωπο τοῦ «ἐν χερσὶ Θεοῦ» ἤδη ὑπάρχοντος μακαριστοῦ πατρός μας ποὺ παρόλο ποὺ ἦτο ἀνθρωπίνως ἄμοιρος παντελοῦς σχεδὸν σχολικῆς παιδείας καὶ δὲν εἶχε διαβάση πολλὰ βιβλία λόγω τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς του κοντὰ στὸν Ὀσιώτατο Γέροντά του Ἰωσὴφ τὸν Ἡσυχαστὴ ἐν τούτοις μᾶς δίδασκε ἀπλανῶς τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ μυστήρια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς σύμφωνα πάντοτε μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.
Λυπούμαστε ἀκόμη γιατί μὲ τὴ συκοφαντία αὐτὴ ἐπιδιώκουν νὰ τὸν ἐμφανίσουν ὡς κακόδοξο καὶ πλάνο παρόλο ποὺ ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ἅγιος δὲν εἶναι ὁ ἀλάνθαστος οὔτε ὁ ἀναμάρτητος, ἀφοῦ τέτοιος εἶναι μόνο ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ἀλλὰ ἅγιος εἶναι ὁ γνησίως μετανοῶν καὶ μιμούμενος στὴ ζωὴ του τὸν Κύριο, ἀγωνιζόμενος στὴν τήρηση τῶν ἁγίων ἐντολῶν Του, ἐν τῇ Ἐκκλησία καὶ διὰ τῆς Ἐκκλησίας Του.
Ἀκόμη καὶ ἐὰν ἕνας ἅγιος ἐκφράσει λανθασμένη διδασκαλία δὲν καταδικάζεται ἐὰν πρῶτα δὲν ἐλεγχθῆ καὶ δὲν παραδεχθῆ τὸ λάθος του καὶ ἐν συνέχεια δὲν διορθώση τὴ διδασκαλία του. Τὸ νὰ θέλουν κάποιοι ἕνα ἤδη κεκοιμημένο ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ νὰ τὸν ἐμφανίσουν μὲ ἀμφισβητούμενα καὶ ἀναξιόπιστα μέσα ὡς κακοδιδάσκαλο καὶ πεπτωκότα τῆς ἀληθοῦς πίστης θεωροῦμε ὅτι τὸ ὀλιγώτερο ποὺ μποροῦμε νὰ ποῦμε εἶναι ὅτι θλιβόμαστε γιὰ τὴν ζημιὰ ποὺ προξενοῦν στὶς ψυχὲς τοὺς ἀλλὰ καὶ στὶς ψυχὲς τῶν ἀδελφῶν μας ποὺ πιστεύουν εὔκολα σὲ ὅ,τι ἀκούσουν καὶ σκανδαλίζονται.
Ἔμεις προσπαθώντας νὰ ἀκολουθοῦμε στὰ πλαίσια τῶν πτωχῶν μας δυνάμεων τὶς διδαχὲς τοῦ σεπτοῦ πατέρα μας, ἀγωνιζόμαστε νὰ διαφυλάττωμεν ἀπαραχάρακτη τὴν πίστη μας καὶ νὰ ἀποδεχόμαστε ὅσα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἐδίδαξε καὶ ἐδογμάτισε.
Ὁ μακαριστὸς Γέρων Ἰωσὴφ ἤδη εὑρίσκεται ἐνώπιον το μόνου δίκαιου καὶ ἀληθινο  κριτή.
Ὁ καλὸς Θεὸς ἂς συγωρήση ὅλους ὅσοι κρίνουμε καὶ εὔκολα κατακρίνουμε τὸν ἀδελφό μας γιατί αὐτὸ εἶναι ὀλέθριο γιὰ τὴν ψυχή μας καὶ τελικὰ ὄχι μόνο τοὺς ἑαυτοὺς μας ζημιώνουμε ἀλλὰ καὶ τραυματίζουμε τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας, δηλαδὴ τὴν Ἁγία Ἐκκλησία Του.
Μὲ πολλὴ ἀγάπη Χριστοῦ
Ἡ Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου

7 σχόλια:

 1. Θεωρώ αδιανόητο το να υπήρξε "συγκαταβατικός" ο μακαριστός Γέροντας Ιωσήφ σε ένα τόσο βαρύ έγκλημα όπως η έκτρωση.

  Προφανώς πρόκειται για κακοστημένη προσπάθεια κάποιων να περάσουν τις δικές τους θέσεις για το θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ιδού το σχετικό απόσπασμα από το περιοδικό "Σωτήρ" στο οποίο απάντησε η Μονή Βατοπαιδίου:
  Διαβάσαμε ὅμως τελευταία (ἀκούσαμε δὲ καὶ σχετικὸ ἠχητικὸ ἀπόσπασμα) καὶ διαπιστώσαμε μὲ ἀμέτρητη λύπη ὅτι στὴν πλανεμένη ἀντιχριστιανικὴ ἀντίληψη περὶ «ἐξεικονισμένου» βρέφους εἶχε, ὡς φαίνεται, παρασυρθεῖ καὶ τὴ δίδασκε καὶ ὁ πολὺ προβεβλημένος Γέροντας Ἰωσὴφ ὁ Βατοπαιδινός. Στὸ ἀπόσπασμα ἀκούγεται καθαρὰ νὰ λέει γιὰ τὸ ἔμβρυο ὅτι: «ἂλλο εἶναι τὸ ζῶν καὶ ἄλλο εἶναι τὸ ἔμψυχον… Ἔμψυχον γίνεται… μετὰ τὴν ἐξεικόνισίν του, ὅταν πάρει τὴν μορφήν… γίνεται στὸν τρίτον μήνα». Γι΄ αὐτὸ καὶ δὲν θεωροῦσε φόνο τὴν ἔκτρωση μέχρι τὸν τρίτο μήνα. Πράγμα φοβερό!
  Ἂν ὑπάρχουν πνευματικοὶ σήμερα ποὺ ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὴν ἀντίληψη αὐτὴ διδάσκουν ὅτι μέχρι τὸν τρίτο μήνα τῆς κυήσεως τὸ ἔμβρυο δὲν ἔχει ψυχὴ καὶ ἡ ἔκτρωσή του δὲν εἶναι φόνος, διαπράττουν ἔγκλημα φρικοδέστατο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 1ον:
  Στην ομιλία του ο ηγούμενος της Βατοπεδίου στην Θεσσαλονίκη, σε νέους, σε ξενοδοχείο, όταν τον ρώτισαν για τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς, και απάντησε (ότι γίνονται, κακώς γίνονται αλλά γίνονται, και ότι για λόγους οικονομίας και ενότητας της εκκλησίας τις ανεχόμαστε), στη συνέχεια όπως έμαθα, αντέδρασαν κάποιοι παραβρισκόμενοι.
  Το ηχητικό όμως από τις αντιδράσεις ΔΕΝ υπάρχει στο βίντεο που εμφάνισε η Βατοπεδίου!

  2ον:
  Τι είναι το πιο πιθανός; στα καλά καθούμενα να έφαγε κάποιος ειδικός 2 βδομάδες για να επεξεργάζεται το ηχητικό απόσπαμα ;
  η να το είπε πράγματι;

  Μην κρίνετε για να μην κριθείτε λέει .. αλλά υπάρχουν ερωτηματικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Χαιρόμαστε για τη διάψευση αν και έγινε με αρκετή χρονική καθυστέρηση...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Με μεγάλη μου λύπη έμαθα για την ανακοίνωση της Ι.Μ.Βατοπαιδίου σχετικά με την υποτιθέμενη ηχογράφηση στην οποία "συμμετέχει" ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός .Και λέω υποτιθέμενη για τους εξής λόγους:
  1. Ασχολούμαι με την επεξεργασία ήχου και εικόνας ερασιτεχνικά και ακόμα και εγώ μπορώ να φτιάξω ένα τέτοιο "ντοκουμέντο".
  2.Γενικά τα Ιστολόγια που το έβγαλαν πολεμάνε το ράσο και επομένως δεν υπάρχει αντικειμενική παρουσίαση του "γεγονότος"
  3.Αν ήταν αυτή η διδαχή του γέροντα θα υπήρχαν πολλές ηχογραφήσεις και πολλές μαρτυρίες,καθώς οι γεροντάδες τέτοιου βεληνεκούς διδάσκουν σε πολλούς αλλά και επανειλημμένα
  Το χειρότερο στην ιστορία βέβαια είναι πως ένα έγκυρο χριστιανικό περιοδικό όπως ο "Σωτήρ" παρασύρθηκε και χωρίς να ψάξει εξονυχιστικά το θέμα το παρουσίασε, δυσφημίζοντας έτσι την όχι και λίγο κακώς δυσφημισμένη Ι.Μ.Βατοπαιδίου. Πάντως ο Χριστός τους πρόλαβε επομένως ο γέροντας είναι καλυμμένος:" μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ."
  Δημήτριος Σίμος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δεν είναι πειστικές οι απαντήσεις σας. Το θέμα υπάρχει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.