22 Νοε 2013

Ἡ ἐκκλησιόμαχη συγκυβέρνηση καταργεῖ τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ τὴν σχολικὴ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Πραγματικόν «πραξικόπημα» ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας 
Τήν θέλουν ὡς μαθητικήν ἀργίαν ἄνευ ἐκκλησιασμοῦ καί διαφωτιστικῶν ὁμιλιῶν διά τήν προσφοράν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τά ἑλληνικά γράμματα, τόν ἑλληνορθόδοξον πολιτισμόν καί τήν ἑδραίωσιν τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἔντονος διαμαρτυρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί…ἀθρησκείας.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ὀφείλει νά ἐπιμείνη εἰς τάς ἀντιδράσεις της, διότι ἐάν καταργηθῆ ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τότε τό ἑπόμενον βῆμα θά εἶναι ἡ κατάργησις τῶν πασχαλίων ἀργιῶν καί ἡ καθιέρωσις τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν «ἡμερῶν τῆς ἀνοίξεως» ὡς συμβαίνει εἰς τήν Γαλλίαν, ἡ ὁποία εἶναι λαϊκόν κράτος. Ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τήν Διεθνῆ Ἔκθεσιν Θεσσαλονίκης διεκήρυσσε τόν τερματισμόν τῶν παρεμβάσεων εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερον ἄλλα πράττει...
ἡ Κυβέρνησίς του. Τά ἐγκλήματα εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας ὑπό τῶν Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ καί ΝΔ. Ὅλα εἰς τό ὄνομα τῆς πολυφυλετικότητος, τοῦ πολυπολιτισμοῦ καί τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τοῦ Κράτους.
Νέον κτύπημα εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τοῦ Κράτους εἰς τὸ ὄνομα τῆς πολυ-πολιτισμικῆς Παιδείας καὶ πολυ-φυλετικῆς Ἑλλάδος. Τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας, τὸ ὁποῖον κατέστησε προαιρετικὸν τὸ σημερινὸν μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀκόμη καὶ διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους μαθητὰς (μὲ συνεχεῖς ἀπαλλαγὰς ἀπὸ τὸ μάθημα, πρὸς χάριν τῆς θρησκειολογίας), καταργεῖ τὴν σχολικὴν ἑορτὴν τῶν τριῶν Μεγάλων καὶ Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων καὶ τὴν καθιερώνει ὡς μαθητικὴν ἀργίαν, ἄνευ ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν καὶ τῶν μαθητριῶν καὶ ἄνευ διαφωτιστικῶν ὁμιλιῶν διὰ τὴν προσφορὰν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα, τὴν Ἑλληνορθόδοξον Παιδείαν καὶ τὴν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας ἀντέδρασεν ἀποστέλλουσα πρὸς τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ὑπόμνημα διαμαρτυρίας. Ὀφείλει νὰ ἐπιμένη εἰς τὰς ἀντι- δράσεις καὶ μάλιστα θορυβωδῶς. Διότι τὸ ἑπόμενον βῆμα θὰ εἶναι ἡ καθιέρωσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀνοίξεως ὡς συμβαίνει εἰς τὴν Γαλλίαν. Μία τοιαύτη καθιέρωσις σημαίνει ὅτι θὰ καταργηθοῦν αἱ σχολικαὶ ἀργίαι διὰ τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα. Ἐπειδὴ τὸ Πάσχα εἶναι κινητὴ «Πανήγυρις τῶν Πανηγύρεων» ἠμπορεῖ αἱ ἡμέραι τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἀνοίξεως νὰ συμπέσουν εἰς ἄλλας ἡμέρας ἀπὸ τὰς Πασχαλίους. Τί θὰ συμβῆ τότε; Θὰ λειτουργοῦν τὰ σχολεῖα τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα;
Ἐντροπή

Ἀποτελεῖ πάντως μεγάλην ἐντροπὴν διὰ τὴν παράταξιν τῆς Ν.Δ. ἡ κατάργησις τῆς σχολικῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἡ καθιέρωσίς της ὡς κοσμικῆς σχολικῆς ἀργίας. Ἀποτελεῖ ἐντροπήν, διότι ὁ Πρωθυπουργὸς ἄλλα λέγει καὶ ἄλλα κάμνει. Ἀπὸ τὴν Διεθνῆ Ἔκθεσιν Θεσσαλονίκης ἐδήλωσεν ὅτι τὸ Κράτος τερματίζει τὰς παρεμβάσεις εἰς ζητήματα Θρησκευτικῆς Ὀρθοδόξου διαπαιδαγωγήσεως καὶ Ἐκκλησίας. Ἔκτοτε, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ἡ κυβέρνησις ἐπιβάλλει τὴν θρησκειολογίαν εἰς τὰ σχολεῖα μὲ τὴν σύμφωνον γνώμην ἀνθρώπων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν εἰς τὸ Παιδαγωγικὸν Ἰνστιτοῦτον καὶ εἰς τὸ ὑπ. Παιδείας. Τώρα εἰς τὸ ὄνομα τῆς πολυφυλετικῆς καὶ πολυπολιτισμικῆς Ἑλλάδος καταργεῖ τὴν σχολικὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τὸν Ἐκκλησιασμὸν τῶν μαθητῶν, προφανῶς διὰ νὰ μὴ «ταράσση» τὸ νὲον προφὶλ τῆς συγχρόνου Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖον δὲν ἐπιθυμεῖ «σχέσεις» μὲ τὴν παλαιοτέραν Ἑλλάδα τῶν παραδόσεων, τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παιδείας καὶ τοὺς Πατέρας τῆς «κρατούσης» κατὰ τὰ ἄλλα Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ἑλλάδα.

Ἀνεμένομεν ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ τὸ «σάρωμα» τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ διαπιστώνομεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία βάλλεται ἀπὸ τὴν Κεντροδεξιάν. Διὰ τὴν ἱστορίαν: Τὸ ΠΑΣΟΚ καθιέρωσε τὸν πολιτικὸν γάμον, κατήργησε τὴν ἀναγραφὴν τοῦ Θρησκεύματος εἰς τὰς ταυτότητας, προώθησε καὶ ἐπέβαλε τὴν πολιτικὴν κηδείαν, τὴν καῦσιν τῶν νεκρῶν κ.λπ. Ἡ ΝΔ ἀπεδέχθη ὅλα τὰ «τερατουργήματα» τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἐξοβέλισε τὴν ἐξομολόγησιν ἀπὸ τὰ σχολεῖα (ὑπουργὸς κ. Μαριέττα Γιαννάκου), καθιέρωσε τὴν ὀνοματοδοσίαν τῶν τέκνων εἰς τὸ Ληξιαρχεῖον ἐντὸς ὀκτὼ ἡμερῶν (ἄνευ Βαπτίσεως), ἔκαμνε νόμον διὰ τὴν ἀποτέφρωσιν τῶν νεκρῶν, ἐξέδωσεν ἐγκύκλιον διὰ τὸν περιορισμὸν τοῦ ἤχου τῆς καμπάνας (ὑπουργὸς Γεώργιος Σουφλιᾶς, ὕστερα ἀπὸ διαμαρτυρίας τῆς οἰκογενείας τοῦ κ. Παπανδρέου), ἀλλάζει τὸν χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ σήμερον καταργεῖ τὴν σχολικὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τὸν Ἐκκλησιασμὸν τῶν μαθητῶν. Ταυτοχρόνως ΠΑΣΟΚ καὶ ΝΔ, εἰς τὸ ὄνομα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἀπαγορεύουν τὰς χειροτονίας νέων κληρικῶν, διαθέτουν ἑκατομμύρια εὐρὼ διὰ τὴν συντήρησιν τζαμιῶν ἢ τὴν κατασκευὴν τεμένους, ἐνῶ ἀποστέλλουν τελεσίγραφα εἰς τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν ὅτι ἀδυνατοῦν νὰ πληρώνουν τοὺς μισθοὺς τῶν κληρικῶν καὶ νὰ χρηματοδοτοῦν τὰς Ἐκκλησιαστικὰς σχολάς. Ἀποστέλλουν τὰ τελεσίγραφα ὅταν ἡ Ἐκκλησία παρέδωσε τὸ 70% καὶ πλέον τῆς περιουσίας της εἰς τὸ Κράτος μὲ ἀντάλλαγμα τὴν μισθοδοσίαν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τὴν χρηματοδότησιν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν. Οἱ πολιτικοὶ τῆς σημερινῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀγνώμονες πρὸς τὴν προσφορὰν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ γένος, τὴν Πατρίδα καὶ τὸ Ἔθνος καὶ ἀποδεικνύουν μὲ τὴν στάσιν των ὅτι δὲν ἔχουν οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὴν πίστιν, τὴν παράδοσιν καὶ τὴν ἑλληνοχριστιανικὴν Παιδείαν. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ ἀντιδράση δυναμικῶς. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ Χριστιανομάχοι καὶ Ἐκκλησιομάχοι πολιτικοὶ καταρρέουν. Ἐὰν ἀντιδράση σύσσωμος ἡ Ἱεραρχία, οἱ πολιτικοὶ θὰ προβοῦν εἰς ἄτακτον ὑποχώρησιν, ὅπως προέβη ὁ ἀείμνηστος Ἀνδρέας Παπανδρέου, ὅταν ὁ ὑπ. Παιδείας Ἀντώνιος Τρίτσης προεσπάθησε νὰ ἁρπάξη, διὰ λογαριασμὸν τοῦ Κράτους, τὴν Ἐκκλησιαστικὴν καὶ Μοναστηριακὴν περιουσίαν.

Τὸ ὑπόμνημα διαμαρτυρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Παραθέτομεν κατωτέρω τὸ ὑπόμνημα διαμαρτυρίας τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸν ὑπουργὸν Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, διὰ τὴν κατάργησιν τῆς σχολικῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τὴν κατάργησιν τοῦ Ἐκκλησιασμοῦ κατὰ τὴν ἑορτὴν καὶ τὴν καθιέρωσιν τῆς ἑορτῆς ὡς κοσμικῆς ἀργίας ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ, Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν Συνεδρία Αὐτῆς τῆς 11ης μηνὸς Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἔλαβε τὴν ἀπόφαση νὰ ἀπευθυνθεῖ πρὸς τὸ πρόσωπό σας σχετικὰ μὲ τὴν Ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Συγκεκριμένα, ἐπιθυμεῖ νὰ ἐκφράσει τὴν ἔντονη πικρία της, διότι, σύμφωνα μὲ ὑπουργικὸ ἔγγραφο, τὸ ὁποῖο ἀπεστάλη τὴν 27η Ἰανουαρίου π.ἔ. πρὸς τοὺς Διευθυντὲς Γυμνασίων καὶ Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. καὶ ΕΠΑ.Σ., ἡ ὡς ἄνω σχολικὴ ἑορτὴ χαρακτηρίζεται πλέον “ἀργία”, μὲ ἁπλὴ δυνατότητα “συμμετοχῆς σὲ ἐκκλησιασμὸ” ἢ “σὲ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις”.
Καθίσταται σαφὲς δι᾽ αὐτοῦ τοῦ ἐγγράφου ὅτι ἐπέρχεται πλήρης ἀλλοίωση τοῦ νοήματος τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς προστατῶν τῆς παιδείας μας.
Κατὰ πρῶτον, διαχωρίζεται ὁ ἑορτασμὸς μεταξὺ πρωτοβαθμίου καὶ δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως, καὶ κατὰ δεύτερον, γιὰ τὴ τελευταία κατηγορία προσδιορίζεται πλέον ὡς ἀργία καὶ ὄχι ὡς σχολικὴ ἑορτή, συ- νοδευόμενη ἀπὸ ἐκκλησιασμό· θεωρεῖται δηλαδὴ μία ἀκόμη κοσμικὴ ἀργία χωρὶς ἐκκλησιαστικὸ χαρακτήρα, χωρὶς καμμία ἀναφορὰ στοὺς Τρεῖς σπουδαίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, κατ᾽ ἐξοχὴν προστάτες τῆς παιδείας καὶ ὑπερμάχους τῶν ἑλληνικῶν (δηλαδὴ τῶν κοσμικῶν, ἐξωχριστιανικῶν, στὴν ἐποχὴ τους) γραμμάτων.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐνέχει τὸν κίνδυνο νὰ φτάσουμε στὸ σημεῖο, ἐντὸς ὀλίγων ἐτῶν, τὰ παιδιά μας νὰ ἔχουν ἀργία τὴν 30ὴ Ἰανουαρίου χωρὶς νὰ γνωρίζουν τὸν λόγο. Ἐὰν εἶναι νὰ λάβει τέτοιον χαρακτήρα ἡ ἑορτή, φρονοῦμε ὅτι εἶναι προτιμότερο νὰ καταργηθεῖ καὶ ἀπὸ ἀργία. Τὸ ζήτημα δὲν ἀφορᾶ στὸ γεγονὸς ὅτι ἐλάχιστοι μαθητὲς καὶ μαθήτριες πλέον ἐκκλησιάζονται κατὰ τὴν συγκεκριμένη ἡμέρα, ἀλλὰ κυρίως στὸ ὅτι χάνεται βαθμηδὸν τόσο ἡ ἐκκλησιαστικὴ ὅσο καὶ ἡ κοσμικὴ σημασία τῆς ἑορτῆς αὐτῆς. Ὅπως ἀσφαλῶς γνωρίζετε, στὰ πρόσωπα τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἡ Ἐκκλησία μας –καὶ ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη– ἀναγνωρίζει τοὺς ἐπιφανέστερους ἐκπροσώπους μίας πλειάδας ἐμπνευσμένων πρώϊμων Πατέρων καὶ διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀναδείχθηκαν φωτεινὰ ὁρόσημα τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τῶν Γραμμάτων, μὲ παγκόσμια ἀκτινοβολία. Κορυφαῖα πνευματικὰ ἀναστήματα, ποὺ μᾶς κληροδότησαν ἕνα κολοσσιαῖο συγγραφικὸ καὶ ὁμιλητικὸ ἔργο, πραγματικὰ ἀδαπάνητο θησαυρὸ γλώσσας, παιδείας καὶ ἐπιστήμης, τὸ ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νὰ μελετᾶται, νὰ ἐκδίδεται, νὰ ὑπομνηματίζεται καὶ νὰ ἐμπνέει σὲ οἰκουμενικὴ κλίμακα.
Οἱ τρεῖς αὐτοὶ ἰσότιμοι καὶ ὑπερφυεῖς Ἱεράρχες, ἀξιοποίησαν δημιουργικὰ τοὺς πνευματικοὺς θησαυροὺς τῆς ἀρχαιότητας, συνδυάζοντας ἁρμονικὰ τὴν ἀνθρώπινη γνώση μὲ τὴν χριστιανικὴ πίστη καὶ εἶχαν τὸ θεῖο χάρισμα νὰ ἀποτελέσουν, μὲ τὴν ἀνοιχτὴ καὶ διαυγῆ σκέψη τους, τοὺς θεμελιωτὲς τῆς θαυμαστῆς συζεύξεως τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς σοφίας μὲ τὴν χριστιανικὴ ἀλήθεια.
Ὑπῆρξαν ἔνθερμοι φορεῖς ἑλληνικῆς παιδείας, τὴν ἀξία τῆς ὁποίας ὑποστήριξαν καὶ καλλιέργησαν σὲ ὕψιστο βαθμό. Ἐνδεικτικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἐξεγέρθηκαν μὲ πνευματικὸ ζῆλο κατὰ τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ, ὅταν αὐτὸς ἀπαγόρευσε στοὺς Χριστιανοὺς νὰ διδάσκουν τὰ ἑλληνικὰ γράμματα. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε συμφοιτητὴς μὲ τὸν ἀδελφικό του φίλο, Μεγάλο Βασίλειο, στὴν φιλοσοφικὴ σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν, ἐξαίρει τὴ σημασία τῆς παιδείας, λέγοντας χαρακτηριστικὰ ὅτι «εἶναι τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ ἀγαθά, ποὺ διαθέτουμε».
Καὶ ὄχι μόνο ἡ χριστιανική μας παιδεία, ποὺ εἶναι ἡ εὐγενέστερη καὶ ἐπιδιώκει τὴν σωτηρία [...], ἀλλὰ καὶ ἡ ἐξωχριστιανική, τὴν ὁποία πολλοὶ Χριστιανοί, κρίνοντας ἐσφαλμένα, ἀποστρέφονται ὡς ἐπίβουλη καὶ ἐπικίνδυνη» (Εἰς τὸν Μέγαν Βασίλειον, Ἐπίσκοπον Καισαρείας Καππαδοκίας, ἐπιτάφιος= Λόγος μγ´, 12· PG 36, 508Β). Δύσκολα ἀνιχνεύεται στὴν παγκόσμια γραμματεία ἐνθερμότερη διακήρυξη ὑπὲρ τῆς ἀξίας τῆς παιδείας. Μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι τυγχάνει τῆς κατανοήσεώς σας ἡ βαρύτητα τοῦ ὡς ἄνω ἐκτεθέντος ζητήματος, καὶ εὐελπιστοῦντες ὅτι στὸν σχεδιασμὸ καὶ στὶς ἀποφάσεις σας θὰ συνυπολογίσετε τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς ἀποκατάσταση τῆς σπουδαιότητος τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ σᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ σᾶς ἐνισχύει στὸ δύσκολο ἔργο σας.
† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ,
Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ».
 Ὀρθόδοξος  Τύπος, 15/11/2013

22 σχόλια:

 1. Υπουργός παιδείας: Αρβανιτόπουλος
  Υφυπουργός: Γκιουλέκας
  Κανονίστε πιστοί να τους ξαναψηφίσετε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ποιους θέλεις ανώνυμε να ψηφίσουμε, τους παγανιστές και ναζιστές?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. φιλαρακι μου εγω ακροαριστερος ειμαι προσωπικα αλλα θελω να σου κανω μια ερωτηση κ με συγχωρεις δηλαδη..
   Εισαι υπαλληλος στο κομμα της ν.δ η εχεις προβλημα στην οραση ;;

   Διαγραφή
  2. 8:39 συνέχισε να ψηφίζεις τους "πιστούς" χριστιανούς της ΝΔ!!! χαχα. Δεν θα έχει έργο ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αν συνεχίσει έτσι ο Αντωνάκης και οι υπουργάρες του. Όχι λοιπόν, ούτε παγανιστές ούτε τους ψευτοχριστιανούς ούτε τους άθεους αριστερούς. Κάτι άλλο ότι βρεις, εσύ αποφασίζεις αλλά όχι τέτοια ψευτοδιλλήματα!

   Διαγραφή
 3. Ανώνυμε 22 Νοεμβρίου 2013 - 8:39 μ.μ. ποιοί κατήργησαν την αργία της Κυριακής; Oι παγανιστές και οι ναζιστές; ΟΧΙ !Αυτοί που εσύ και οι όμοιοί σου ψήφισαν. Αυτοί και οι όμοιοί σου ψήφισαν για την Ευρωβουλή Γιαννακου και Τζαβέλλα. Να τις χαίρεστε !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. H Ιεραρχία διαμαρτυρήθηκε για την κατάργηση της αργίας της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ; ΟΧΙ ! Γνωρίζει το Χριστεπώνυμο πλήρωμα τα ονόματα των 52 βουλευτών που ψήφισαν το νόμο; OXI ! ; άλλωστε γιατί να τα γνωρίζει ; μήπως είναι του Τσίπρα ; δικοί τους είναι !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Λυπάμαι πολύ αλλά δεν θα πάρω τσίπρα και ναζιστές...Ν.Δ. αλλά όσοι είναι θρησκευόμενοι ,όχι είναι μασώνοι,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παρε ν.δ,παρε φορους,παρε μνημονια,παρε ξεπουλημα της Ελλαδος,παρε 2 000 000 ανεργια για τα παιδια σου,παρε βασικο μισθο-συνταξη 400 ευρω,παρε μα'ι'μου "χριστιανοσυνη",παρε κατασχεσεις σπιτιων (μακαρι κ το δικο σου-αφου θες-),παρε ακρατο καπιταλισμο,παρε κ ενα φασκελο απο μενα κ ονειρα γλυκα.
   Οταν ξυπνησεις πες εγω δεν ηξερα...ψηφισα τους θρησκευομενους που ηταν ομως κ με μερικους μασωνους μεσα...
   Αναρωτιεμαι στην εποχη του Κολοκοτρωνη τι καταληξη θα χες.

   Διαγραφή
 6. Η Αντιχριστιανική φάλλαγγα είναι σε όλα τα κόματα...
  Ο Αρβανιτόπουλος καταργεί τον εκκλησιασμό, για τους 3 Ιεράρχες
  Ο ΣΥΡΙΖΑ προωθεί τον γάμο ομοφυλόφυλων...
  Ο Καμένος τη Νέα Εποχή
  Η ΝΔ το αντιρατιστικό εναντίον των Ελλήνων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Καμένος πολεμά την Νέα Εποχή θέλεις να πεις. Πολλές φορές έχει μιλήσει κατά της Νέας Εποχής και της Νέας Τάξης πραγμάτων.

   Διαγραφή
 7. 26 Ιανουαρίου 2012: έρχεται στα σχολεία η εγκύκλιος που κάνει τον εορτασμό ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ. Διαβάστε την:
  "ΑΙΣΧΟΣ: Κάνουν ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ τον εκκλησιασμό στα σχολεία για τη γιορτή των 3 Ιεραρχών "
  http://opaidagogos.blogspot.gr/2012/01/3_26.html

  όπως διαβάστε και (λίγες μέρες αργότερα):
  "Η εορτή των Τριών Ιεραρχών και η απαξίωσή της από την Ιστοσελιδα του Υπουργείου Παιδείας "
  http://opaidagogos.blogspot.gr/2012/01/blog-post_30.html

  Ερώτηση του βουλευτή Αντώνη Γρέγου στη Βουλή και η απάντηση του Υπουργείου:
  "Εκκλησιασμός την ημέρα των Τριών Ιεραρχών; Η ερώτηση στη Βουλή και η "απάντηση" (...) του υπουργείου. "
  http://antiparakmi.blogspot.com/2013/01/blog-post_3741.html#more


  Και η επιστολή διαμαρτυρίας στον υπουργό Παιδείας ενός δασκάλου:

  Εμπόδιο στην αποψίλωσή σας, το φύτεμά μας.
  Εμπόδιο στο γκρέμισμά σας, το κτίσιμό μας.
  Εμπόδιο στον παραλογισμό σας, η λογική μας.

  Οι αμυγδαλιές άνθισαν, έρχεται Άνοιξη…

  Υ.Γ.: Σας εσωκλείω ένα κλωνάρι αμυγδαλιάς από τα ακριτικά Άλικα. Βέβαια, όταν θα το παραλάβετε, θα έχει μαραθεί. Δεν πειράζει όμως· με αντιπαραβολικό τρόπο θα εννοήσετε πως τα αποτελέσματα των ενεργειών σας μαραίνονται σύντομα…
  http://antiparakmi.blogspot.com/2012/03/blog-post_06.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μη φοβάστε λεβέντες, η Χριστιανική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα μας σώσει
  Ο Σκουρλέτης θα κάνει αποβίβαση στην Πόλη και μόλις τον δουν οι Τουρκάλες θα λακήσουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ23 Νοεμβρίου 2013 - 1:44 μ.μ.

  Άδικα τσακώνεστε εδώ μέσα οι νεοδημοκράτες με τους ΣΥΡΙΖαίους...

  Όλοι ανήκετε στο "δημοκρατικό τόξο" ( = ανθελληνικό και αντιχριστιανικό τόξο ).

  Πολύ σύντομα έρχεται η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ, για να ολοκληρωθεί το έργο της διάλυσης της Πατρίδας.

  Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε.

  Ο Antony Samaras και ο mister Alexis έχουν ήδη πάρει εντολή από τα αφεντικά στις ΗΠΑ για συγκυβέρνηση, εφόσον δεν βγαίνουν τα κουκιά για αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.

  Αδίκως λοιπόν τσακώνεστε.

  Ευτυχώς υπάρχει ελπίδα για το Έθνος : η διωκόμενη και συκοφαντούμενη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

  Όσο για τον αμετανόητο και αδιόρθωτο νεοδημοκράτη 8:39 και 8:01 που θα ξαναψηφίσει τους "χριστιανούς" της ΝΔ και όχι τους "παγανιστές - ναζιστές", έχω να του πω το εξής :

  Καλόν ύπνο αδερφέ... Πήγαινε στην ΝΔ και ζήτα να σου δώσουν έναν κατάλογο με αυτούς που ΔΕΝ είναι μασώνοι, για να τους ψηφίσεις.

  Εγώ - και πολλοί καλοί Έλληνες - θα προτιμήσουμε τους "παγανιστές" που ΔΕΝ υπέγραψαν μνημόνια, ΔΕΝ έχτισαν τζαμιά στην Αθήνα, ΔΕΝ ενέκριναν γάμους κιναίδων και ΔΕΝ εξαθλίωσαν τους Έλληνες.

  'Αλλωστε είδαμε τις Σιωνιστικές οργανώσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ να ζητούν από τον Σαμαρά να καταδιώξει την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.....Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν άλλη μαρτυρία για το τι θα πρέπει να ψηφίσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΕΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΕ , ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ . ΕΣΥ ΜΠΕΡΔΕΥΕΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑ , ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΟΣ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ; ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΥΣ. ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΩΣΤΟΣ ΚΑΤΕΒΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΣΕ ΨΗΦΙΣΟΥΝ. ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ . ΤΩΡΑ ΕΧΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
  ANENTAΧΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (οχι ΤΟΥ τσιπρα και των συναφών.)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ23 Νοεμβρίου 2013 - 6:24 μ.μ.

   Μάλλον εσύ έχεις το σοβαρό πρόβλημα...."Ανένταχτος αριστερός".....Τι είναι αυτό, τρώγεται ;;

   Και πώς κρίνεις εσύ εάν εγώ είμαι Ορθόδοξος ;; Αφού εσύ ως αριστερός είσαι εξ'ορισμού άθεος....

   Δεν μπερδεύω καμιά "αγάπη" με κανένα "μίσος' αγαπητέ μου.

   Εγώ ΑΓΑΠΩ το ΈΘΝΟΣ, την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ , την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.

   Απλά, ορθά - κοφτά και ξεκάθαρα.

   Και αυτή τη στιγμή το ανθελληνικό και αντιχριστιανικό κατεστημένο χτυπάει την μόνη δύναμη που αντιστέκεται, την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

   Όλα τα άλλα που λες είναι αμπελοφιλοσοφίες.

   Διαγραφή
  2. Φιλαρακι αυτα τα αριστερος=αθεος ασε να τα κρινει κανενας Αλλος.Καρδιογνωστης ειναι μονον ο Θεος.
   Η εποχη που λεγατε δεξιος=χριστιανος κ αριστερος=αθεος δεν εχεις καταλαβει οτι εχει περασει ανεπιστρεπτει ;;
   Δεν ξερεις οτι την ημερα της Κρισεως οι πρωτοι εσονται εσχατοι κ οι εσχατοι πρωτοι ;; Κρινεις καποιου την πιστη απο την ψηφο του ;; Ημαρτον.
   Αγαπα τον Χριστο,το εθνος,την οικογενεια εξ ολης της διανοιας σου κ οπως υπαρχουν ανενταχτοι εθνικιστες ετσι υπαρχουν κ ανενταχτοι αριστεροι.

   Διαγραφή
 11. Τα λεγε ο πατροκοσμάς ο Αιτωλός :''θα βγούν πράγματα απο τα σχολεία που ο νούς σας δεν φαντάζεται".Γι΄αυτό μη μαλώνουμε μεταξύ μας αριστεροί και δεξιοί,οι εχθροί μας είναι όλοι αυτοί οι αντίχριστοι!!!Όλοι οι 300!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. το ξαναλέω ούτε με αθέους (τσίπρε ςκαι ΚΚΕ) ούτε με παγανιστές και δωδεκαθειστές (χα) αλλά με έντιμους θρησκευόμενους μέσα στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μειοψηφία είναι οι μασώνοι....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλον υπνο φιλε.

   Διαγραφή
  2. Είσαι σοβαρός άνθρωπε μου;;; Πόσα σου δίνουν για να γράφεις τέτοια σχόλια σε ορθόδοξα ιστολόγια;;;
   Δεν καταλαβαίνεις ότι μας κολάζεις σαββατιάτικα;;; Ποιοι είναι ακριβώς οι έντιμοι μέσα στην μασωνοκρατούμενη ΝΔ;;; Σε ξεγέλασαν και σένα σαν τα παππούδια που ψήφισαν ασυζητητί Σαμαρά για να σώσει τον τόπο;;; Πραγματικά με εξοργίζει αφάνταστα που υπάρχουν άτομα που ακόμα στηρίζουν το διεφθαρμένο και κλεπτοκρατικό σύστημα του σαμαροβενιζέλου... Άντε αύριο να πάω με ήρεμη διάθεση στην Εκκλησία...

   Διαγραφή
 13. Τα παραπάνω σχόλια δείχνουν το βαθύ μπέρδεμα που υπάρχει στις ψυχές των χριστιανών ως αποτέλεσμα της λάθος ποιμαντι κης τόσα χρόνια στο μέγάλο θέμα της σχέσεώς μας με τη πολιτική .Είναι θλιβερό να βλέπεις χριστιανούς να στηρίζουν τις ελπίδες τους στα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα όλα τους προιόντα της άθεης και αιρετικής Δύσης.Και όμως Η Εκκλησία μας γέννησε πολιτική , τη χιλιόχρονη πολιτική της ρωμιοσύνης μας που σήμερα εκφράζει η πολιτική παράταξη ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η πολιτική της ρωμιοσυνης μας είναι φιλοθεία και φιλανθρωπία και επομένως δεν εχει καμμία σχεση με όλες τις υπάρχουσες ιδεολογίες και τα κόμματα που τις εκφράζουν.Αλήθεια ελληνορθόδοξε μήπως ξέρεις να μας πληροφορήσεις αν η Χ.Α που μας προτείνης ως λύση ,πιστεύει στην ΑΓ. Γραφή . Παλαιά και Καινή Διαθήκη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Φίλοι και φίλες, μην παραπονιόμαστε για την κατάντια ΟΛΩΝ των εκφραστών του πολιτικού συστήματος που κατατυραννούν την πατρίδα μας και έχουν "μαύρα μεσάνυχτα" για τις αρχές και τις αξίες της Ρωμηοσύνης. Η "Κοινωνία, πολιτική παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια" αποτελείται από πιστούς ανθρώπους, που προκρίνουν το συμφέρον της πατρίδος και όχι το δικό τους. Τέτοιους ανθρώπους μας συνέστησε να ψηφίζουμε και ο μακαριστός μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης. Πολλοί όμως, κατά τα άλλα ορθόδοξοι χριστιανοί, ειρωνεύονται την παράταξη αυτή και χαρακτηρίζουν τους εκπροσώπους της "γραφικούς". Άλλοι -το χειρότερο- συκοφαντούν την παράταξη αυτή, πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων ό,τι υγιές και ρωμαίικο πρεσβεύει, επειδή διαφωνούν με κάποιες θέσεις της "Κοινωνία" ή με την τακτική που ακολουθεί η παράταξη.
  . Τελειώνοντας την τοποθέτησή μου αυτή, υπογραμμίζω τα αναμφισβήτητα θετικά στοιχεία της προσπάθειας που καταβάλλει η πολιτική παράταξη "Κοινωνία", με πολλές προσωπικές θυσίες και οικονομική αφαίμαξη των μελών της:
  1. Στόχος της είναι η επιστροφή της πολιτικής στην τροχιά της Ρωμηοσύνης.
  2. Είναι η μόνη πολιτική παράταξη που από την αρχή επεσήμανε ότι η κρίση που διερχόμαστε είναι πνευματική.
  3. Είναι ανοιχτή σε διάλογο με όλες τις υγιείς πολιτικές δυνάμεις, με μια βασική προϋπόθεση: να αποκηρύξουν οι ενδιαφερόμενοι για συνεργασία εγγράφως και επισήμως την μασωνία και κάθε μορφή αποκρυφισμού.
  4. Και για την οικονομία έχει καταθέσει σοβαρές και ρεαλιστικές θέσεις, οι οποίες αποσιωπούνται από το σύνολο των ελεγχόμενων μέσων ενημερώσεως.
  5. Τονίζει πως η παιδεία μας πρέπει να εμπνέεται από τις αξίες και τα ιδανικά της Ρωμηοσύνης.
  6. Για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητος λαμβάνει σοβαρή και νηφάλια θέση.
  Όσο εμείς αρνούμαστε να στείλουμε στην Βουλή ανθρώπους ανιδιοτελείς, πιστούς, διατεθειμένους να θυσιαστούν για την πατρίδα, όπως είναι οι εκπρόσωποι της "Κοινωνία, πολιτική παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια", να μην διαμαρτυρόμαστε για τα χάλια μας.
  Πατέρες και αδελφοί, με πόνο γράφω τα παραπάνω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.