15 Μαΐ 2013

Μητροπολίτης Καλαβρύτων πρὸς Ἀρχιεπίσκοπο: «Ἐγερθῆτε ἐκ τοῦ ἀναπαυτικοῦ καναπὲ τῆς ἀρχιερωσύνης μας! Ἐξέλθετε εἰς τὰς ὁδούς! Καλέσατέ μας εἰς Γενικὴν ἐπιστράτευσιν!»

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,
Ὡς εἶναι τοῖς πάσιν γνωστὸν σήμερον τὰ πάντα ἀνατρέπονται εἰς τὴν σύγχρονον Ἑλλάδα! Τὸ ἐρώτημα, τὸ ὁποῖον προβάλλει ἐνώπιόν μας εἶναι: Πότε επι τέλους ἡ ἐκκλησιαστικὴ Διοίκησις θὰ ἐγκαταλείψη τὴν τακτικήν τς «μυστικῆς Διπλωματίας;» Πότε θὰ ἐξέλθη μὲ θάρρος, τόλμην καὶ ἀποφασιστικότητα εἰς τὸ πεδίον τῆς μάχης; Πότε θὰ μᾶς συγκαλέση νὰ δώσωμεν τὴν μάχην ὑπὲρ τῆς πίστεως, ὥστε -καὶ ἐὰν ἀκόμη χάσωμεν τὴν μάχην- νὰ ἔχωμεν ἤρεμον τὴν συνείδησίν μας, ὅτι τουλάχιστον ἠγωνίσθημεν;
Τὸ νέον ζήτημα, ὅπερ τίθεται σήμερον πρὸς νομοθετικὴν ρύθμισιν, εἶναι ἡ ὁλοκληρωτικὴ κατάργησις τῆς ἀργίας κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Κυριακῆς! Εἰς τὴν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερος Τύπος» τῆς 18ης Ἀπριλίου ε.ε. ἀναγιγνώσκομεν τὴν πληροφορίαν, ὅτι καταρτίζεται νομοσχέδιον καὶ ὄτι «ἐπιμένει γιὰ 52 Κυριακὲς ἡ Κυβέρνηση» !!!!!
Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,
 Σᾶς ἱκετεύω εὐλαβῶς: Σαλπίσατε! Κηρύξατε γενικὴν ἐπιστράτευσιν! Καλέσατέ μας εἰς γενικὴν κινητοποίησιν!
Ἡ Ἑλλάδα μας, Χώρα Ἁγίων καὶ Ἡρώων,  μὲ ἀργὰ μεν, πλὴν ὅμως σταθερά, βήματα καταπνίγεται καὶ ἀπορροφᾶται ἀπὸ...
τὸν Ἰσλαμισμόν! Ἡ ἐδαφική της ἀκεραιότης κινδυνεύει! Ἡ Γερμανικὴ «μπότα» τῆς κατοχικῆς περιόδου 1941-1944 ἐπανῆλθεν σήμερον μὲ τὸ πρόσωπον τῆς λεγομένης «Τρόϊκας»! Νέα περίοδος λιμοῦ ἔχει ἐνσκήψει εἰς τὴν Χώραν μας.  Α ἔνοπλοι Δυνάμεις ἔχουν ἀποδυναμωθῆ!  Οἱ «κληρωτοὶ» στρατιῶτες, ὅσοι δηλ. ὑπηρετοῦν τὴν καθιερωμένην στρατιωτικὴν τῶν θητείαν, τώρα πλέον ΔΕΝ σιτίζονται εἰς τὰ στρατόπεδα καὶ ΔΕΝ κοιμοῦνται εἰς τοὺς στρατώνας, ὡς μέχρι χθὲς ἐγένετο, ἐλλείψει πόρων! Τὰ ὀχήματα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἀκινητοποιοῦνται ἐλλείψει καυσίμων! Τὸ πολιτικὸν Σύστημα κυριολεκτικῶς ἔχει σαπίσει!  Τὸ Κράτος εὑρίσκεται ὑπὸ διάλυσιν! 
Ἐξ ἄλλου καὶ ἢ  Ἁγία ρθοδοξία μας βάλλεται πανταχόθεν! Ἡ Παιδεία ἀποχρωματίζεται! Παραβιάζοντες τὸ Σύνταγμα οἱ Διοικοῦντες, εἰς τὰ Σχολεῖα μας δὲν διδάσκουν καὶ δὲν ἐνσταλλάζουν πλέον τὰ ἰδεώδη το Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὰς ψυχᾶς τῶν παιδιῶν μας! Ὁ ἀσεβέστατος Δήμαρχος τῶν Ἀθηναίων διασαλπίζει, ὅτι Τζαμιὰ τῶν Μουσουλμάνων πρέπει νὰ ἀνεγερθοῦν καὶ εἰς τὰ εἴκοσι Διαμερίσματα τοῦ Δήμου του!  Ἡ Χώρα μας, λοιπόν,  ἐξ ἐπόψεως θρησκευτικῆς ἀποχρωματίζεται! Ἡ παγκοσμιοποίησις, μὲ διάφορα τεχνάσματα, ἐπεκτείνει τὴν κυριαρχίαν της! Ἡ Ὀρθοδοξία χάνεται! Ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογενείας ἀπώλεσε πλέον τὴν ἱερότητά του! Τὰ Διαζύγια πολλαπλασιάζονται! Ἡ Ἑλλάδα ἐπίσης χάνεται! Τὰ πάντα ἀλλοτριοῦνται!  Οἱ ποικιλώνυμοι αἱρετικοὶ δροῦν ἐλευθέρως!
Καὶ ἐνῶ ταῦτα πάντα συντελοῦνται ἠμείς «ὑπνώττομεν ὑπὸ τὸν Μανδραγόραν!»  Ἡ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΤΑΙ! Ἀντίστασις δὲν ὑπάρχει!  Τὰ πολυδιαφημισμένα συσσίτια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, εἰς τὰ ὁποία τόση ἔμφασις ἔχει δοθῆ, δὲν ἐπιλύουν τὸ πρόβλημα! Ἀπλώς  συσκοτίζουν τὴν ὅλην κατάστασιν καὶ παραπλανοῦν τὸν Λαόν! Εἶναι ὡσὰν τὰ μπαλόνια τῆς περιόδου τῶν Ἀπόκρεω, τὰ ὁποία ἀπορροφοῦν τὴν προσοχὴν τῶν μικρῶν παιδίων καὶ τὰ διασκεδάζουν! Ἀλλὰ δὲν παύουν νὰ εἶναι «φοῦσκες»!
Θὰ τὸ ἐπαναλάβωμεν: Εἰς καιροὺς χαλεποὺς ἠ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΤΑΙ! Ἀντίστασις δὲν ὑπάρχει! Ὅθεν σας ἰκετεύομεν: Ἀντισταθῆτε! Ἐγερθῆτε ἐκ τοῦ ἀναπαυτικοῦ καναπὲ τῆς ἀρχιερωσύνης μας! Ἐξέλθετε εἰς τὰς ὁδούς! Καλέσατέ μας εἰς Γενικὴν ἐπιστράτευσιν! Ξυπνήσατέ μας ἐκ τῆς ραστώνης, ἤτις ἔχει καταλάβει ἠμᾶς τοὺς ὀγδοήκοντα καὶ ἕναν (81) Ἀρχιερεῖς! Σαλπίσατε τὸ ἐγερτήριον σάλπισμα, διὰ νὰ λάβωμεν τὰ Λάβαρα τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τς Φυλῆς μας, διὰ νὰ ἀντισταθῶμεν εἰς τὴν λαίλαπα τοῦ κακοῦ, εἰς τὴν κυριαρχίαν τοῦ Διαβόλου!
Θέτοντες σήμερον ἐνώπιον Ὑμῶν, Ἀδελφοί, τὸ ζήτημα τῆς καταργήσεως τῆς καθιερωμένης ἀργίας τῆς Κυριακῆς, δηλ. τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου, παρακαλοῦμεν διὰ τὰ καθ’ Ὑμᾶς.
 Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός.
    Ὁ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
            +  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

3 σχόλια:

  1. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Ο θυμόσοφος λαός μας ήξερε όταν έβγαζε τις παροιμίες ...
    Οψόμεθα όμως, μήπως γίνει και κανένα θαύμα...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αν είναι να "εξέλθει εις τας οδούς" όπως το κάνει ο γράφων Ιεράρχης,
    καλύτερα να (συνεχίσει να) κάθεται στον καναπέ του.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.