24 Φεβ 2013

"Οἱ Ἕλληνες δὲν θὰ γίνουμε ποτὲ ὑπερόπτες Εὐρωπαῖοι. Καὶ νὰ ἀφήσουμε τὴν ἐμπειρία τῶν δύο χιλιάδων χρόνων τῆς Ὀρθοδοξίας, δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει ἐκείνη"


Τοῦ Μ.Ε Λαγκουβάρδου 
Ἄκουσα ἕναν Γερμανὸ πολιτικὸ νὰ ἀπευθύνεται στοὺς Ἕλληνες μὲ αὐτὰ τὰ λόγια: "Νὰ σκεφτεῖ καλὰ ὁ ἑλληνικὸς λαός, αὐτὸ ποὺ ἔκανε. Τὰ 80% τῶν Ἑλλήνων ἦταν ἐναντίον τῶν βομβαρδισμῶν τῆς Γιουγκοσλαβίας, ἦταν ὑπὲρ τῶν ὀρθοδόξων Σέρβων". Ὁ Γερμανὸς αὐτὸς πολιτικὸς δὲν μπορεῖ νὰ δεχθεῖ ὅτι οἱ Ἕλληνες μπορεῖ νὰ ἔχουν ἀντίθετη γνώμη μὲ τοὺς Γερμανοὺς καὶ ὅτι κατὰ βάθος εἶναι ἑνωμένοι. Γιὰ νὰ τὸ καταλάβει πρέπει νὰ ὑπερβεῖ τὴ βουλησιαρχία ποὺ διέπει τοὺς Γερμανοὺς καὶ νὰ δεχθεῖ τὴν ἀποτυχία τους νὰ κρατοῦν τοὺς λαοὺς αἰωνίως διηρημένους.
Ἡ ὑπεροψία τοῦ Εὐρωπαίου ἐκφράζεται μὲ τὸ διαίρει καὶ βασίλευε ποὺ ἐφαρμόζει στοὺς ἄλλους λαούς. Τώρα ποὺ τὸ σπουδαιότερο γιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες εἶναι ἡ ἑνότητα, ἀξίζει νὰ μελετήσουμε λιγάκι τὸ χαρακτήρα τοῦ Εὐρωπαίου, γιὰ νὰ δοῦμε τί μᾶς κοστίζει ὡς λαὸ ἡ ὑπεροψία τοῦ Εὐρωπαίου. Καὶ νὰ ἀρχίσουμε ἀπὸ τὴν γενεσιουργὸ αἰτία αὐτοῦ του φαινομένου. Ὑπεροψίαν καὶ μέθην, διέκρινε τὸν....
Δαρεῖο, γράφει ὁ Καβάφης, γιὰ νὰ περιγράψει τὸ χαρακτήρα του. Καὶ ποῦ στήριζε τὴν ὑπεροψία του; Στὴ δύναμη. 
Ἡ διαφορετικὴ ἄποψη ποὺ ἔχει κάθε λαὸς γιὰ τὴ δύναμη χαρακτηρίζει τὸν πολιτισμό του. Ἡ ἀρχέγονη ἄποψη τοῦ δικαίου τοῦ ἰσχυροτέρου, δηλαδὴ τῆς δύναμης χωρὶς ἠθικὰ ὅρια βρίσκεται στὸν ἀντίποδα τοῦ πολιτισμένου ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἐπιζητεῖ τὴ δύναμη στὴ σοφία καὶ στὴν ἀγάπη. Ὁ ἀρχέγονος ἄνθρωπος ζητεῖ τὴ δύναμη γιὰ τὴν ἐπιβίωση, ὁ δὲ πνευματικὸς ἄνθρωπος ζητεῖ τὴ δύναμη γιὰ νὰ ἀνεβεῖ πιὸ πάνω πνευματικά. Ὁ ἀρχέγονος στηρίζεται στὸν ἄνθρωπο, ὁ πνευματικὸς ἐλπίζει στὸ Θεό.

Ποιὰ εἶναι ἡ πρακτικὴ συνέπεια τῆς διαφορετικῆς ἀντίληψης γιὰ τὴ δύναμη, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων; Πόσο ἐπηρέασε τὴν ἑνότητά μας ἡ ἐπιβολὴ ἑνὸς ξένου τρόπου ζωῆς, ὁ ὁποῖος στηρίζεται στὴν ἀντίληψη τῆς "δύναμης γιὰ τὴ δύναμη" καὶ εἰδικότερα τῆς ἀντίληψης τῆς "δύναμης γιὰ τὴν ἐπιβίωση";

Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, δύο χιλιάδες χρόνια πρίν, μεταμόρφωσε τὸν κόσμο καὶ τὸν κάθε ἄνθρωπο. Δὲν εἶναι πιὰ πρότυπο γιὰ τὸν κόσμο καὶ γιὰ τὸν καθένα ἄνθρωπο, κάποια μυθολογία ἢ φιλοσοφία ἢ διδασκαλία ἢ κάποιοι ἠθικοὶ ἢ νομικοὶ κανόνες.

Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἕνα, νὰ ἑνωθεῖ, νὰ ἀγαπήσει μία μυθολογία ἢ φιλοσοφία ἢ διδασκαλία, ὅσο σπουδαία κι ἂν εἶναι. Ἡ πραγματικὴ ἑνότητα γίνεται μόνο μὲ τὴν ἀγάπη, ἡ ὁποία καλύπτει ὅλα τὰ σφάλματα. Μόνο στὴν ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ, γινόμαστε ἕνα μεταξύ μας, ὅπως ἕνα εἶναι καὶ τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Δεῖτε πώς ἔγινε μὲ τὶς "ἑνώσεις" τῶν Ἑλλήνων χωρὶς Χριστό, κατὰ τὰ δυτικὰ πρότυπα. Μπῆκε ὁ κομματισμὸς καὶ τὶς διέλυσε. Τὸ ἴδιο γίνεται μὲ τὴν οἰκογένεια. Ἡ ἑνότητα τῆς οἰκογένειας εἶναι καρπὸς τῆς ἀγάπης τῶν μελῶν της. Τὸ ἴδιο καὶ στὴν Ἐκκλησία. Ἔτσι θὰ γνωρίζουν ὅτι εἶστε μαθητές μου, εἶπε ὁ Κύριος Ἰησοῦς, μὲ τὸ νὰ ἔχετε ἀγάπη μεταξύ σας.

Αὐτὸς ποὺ ἀγαπάει εἶναι ταπεινός. Ἡ ὑπερηφάνεια στηρίζεται στὴν ἐπίγνωση τῆς δύναμης. Ἡ δύναμη σὲ βάζει πάνω ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Βάζοντας τὸν ἑαυτό μας πάνω ἀπὸ τοὺς ἄλλους, στὴν οἰκογένεια, στὴν κοινωνία, ἐμποδίζουμε τὴν αὐτοσυνειδησία τῆς ἑνότητας.
Εἶναι αὐτὸς ὁ προορισμός μας; Εἶναι ἡ ζωή μας ὡς ἐκ Θεοῦ ἀποστολή, τὸ νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἐπιβληθοῦμε μὲ τὴ δύναμη, ὅπως ἔκαναν οἱ ναζί; Μόνον ἄρρωστοι ἄνθρωποι νιώθουν μία ψευδὸ-πληρότητα, ὅταν ἐπιδιώκουν νὰ ἐξουσιάζουν τοὺς ἄλλους. Εἶναι ἡ ἀνάγκη τοῦ ζώου γιὰ τὸ αἴσθημα τῆς ἀσφάλειας. Τὴν ἐποχὴ αὐτὴ τῆς ἐπιβίωσης ζοῦμε τώρα. Μία ἐποχὴ ποὺ μοιάζει μὲ τὸν πρώϊμο κομμουνισμό, στὸν ὁποῖο ἡ ἀμοιβαία καχυποψία εἶχε ἀντικαταστήσει τὴν ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας, καὶ τῆς οἰκογένειας ἀκόμη.

Οἱ Ἕλληνες δὲν θὰ γίνουμε ποτὲ ὑπερόπτες Εὐρωπαῖοι. Καὶ νὰ ἀφήσουμε τὴν ἐμπειρία τῶν δύο χιλιάδων χρόνων τῆς Ὀρθοδοξίας , δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει ἐκείνη. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς εἶναι θεραπευτήριο. Ὅσο περισσότερό μας ἀρρωσταίνει ὁ ξενόφερτος τρόπος ζωῆς, ἐννοῶ τοῦ ὑπερόπτη Εὐρωπαίου, τόσο πιὸ κοντὰ θὰ πηγαίνουμε στὴν Ὀρθοδοξία, γιὰ νὰ θεραπευτοῦμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.