19 Απρ 2012

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς π.Σεραφείμ γιά τόν ΣΚΑΪ καί τήν ἐπιστολή τῶν καθηγητῶν τοῦ ΑΠΘ στήν Ἱερά Σύνοδο.

᾿Εν Πειραιε τ 19 πριλίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Μέ ασθήματα περιγράπτου πικρίας καί φαντάστου δύνης ναγκάζομαι μέσα στήν παγχαρμόσυνον πασχάλιον περίοδον, τήν λαμπροφόρον καί φωτοειδ, νά ψώσω ς σχατος διάκονος το σώματος τς κκλησίας διά μίαν εσέτι φοράν φωνήν ντόνου διαμαρτυρίας, ς δικαιομαι κ τς θεσμικς μου εθύνης, διά τά ,σα σεβ, ψευδέστατα, πλαστογραφημένα, βλάσφημα καί κατασκευασμένα κατά το Παναγίου Θεανδρικο Προσώπου το Δομήτορος τς κκλησίας καί νσαρκωθέντος Λόγου το Πατρός, Κυρίου καί Σωτρος μν ησο Χριστο, προέβαλε καί αθις, κατά τήν προλαβοσα Μ. βδομάδα το 2012 πό Μ. Τρίτης (10/4) ως καί Μ. Παρασκευς (13/4) τηλεοπτικός δίαυλος ΣΚΑΪ, διοκτησίας το μίλου λαφούζου, διευκρινίζων τά κόλουθα:..
1. σφαλς θεόσδοτος λευθερία το νθρωπίνου προσώπου καί συνταγματικς κατοχυρωμένη ν λλάδι, κέκτηται τήν δυνατότητα ρνήσεως τς ληθείας το αωνίου Θεο καί μάλιστα...
δύναται νά μφισβητήσ μέ πάντοτε βέβαια επρεπ ντιρρητικόν τρόπον, τήν Θεία ποκάλυψιν καί νά διαδόσ τάς σχετικάς πόψεις ναλαμβάνουσα βεβαίως λευθέρως καί τάς σχετικάς πνευματικάς συνεπείας. κραταιός λόγος το Σωτρος Κυρίου «στις θέλει πίσω μου λθεν παρνησάσθω αυτόν, ράτω τόν σταυρόν ατο καί κολουθήτω μοι» (Ματθ. ιστ΄ 24) κατοχυρώνει τά νωτέρω.
2. ντονος διαμαρτυρία καί νστασίς μου κατά το τηλεοπτικο σταθμο ΣΚΑΪ πού δρα του ερίσκεται ντός τς κανονικς μου δικαιοδοσίας ες Ν. Φάληρον Πειραις, συνίσταται ες τό γεγονός τι συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός ξεζήτησε τήν συνεργασίαν μετά τς γιωτάτης κκλησίας τς λλάδος καί συνέπραξεν μετ’ Ατς δι’ ναν ντως ερόν σκοπόν, τήν νακούφισιν τν νδεν καί μπεριστάτων δελφν πού πλήσσονται πό τήν νσκήψασα οκονομικήν κρίσιν. Παρά δέ τό γεγονός τι καί κατά τήν περυσινήν περίοδον τς Μ. βδομάδος το 2011, εχε μόνος ατός ξ λων τν τηλεοπτικν διαύλων τς Χώρας προβάλλει τά δια κατεσκευασμένα πιστημονοφαν ντοκυμαντέρς παραγωγς το γνωστο σιωνιστικο Μουσείου Ροκφέλερ το Τέλ-βίβ, γιωτάτη μν κκλησία διά το Μακαριωτάτου Προκαθημένου Ατς ρχιεπισκόπου θηνν καί πάσης λλάδος κ.κ. ερωνύμου το Β΄, το νουνεχος, σοφο καί γεραρο κκλησιαστικο νδρός, πεδέχθη διαβεβαιώσεις τν θυνόντων το τηλεοπτικο διαύλου, ς καί λαχιστότητά μου, τι δέν θά παναληφθ ες βάρος τς γιωτάτης κκλησίας καί το Παναγίου Προσώπου το Δομήτορος Ατς ήθης καί χυδαία πίθεσις. Διά τόν λόγον δέ ατόν, γιωτάτη μν κκλησία δεικνύουσα πάντοτε τήν μακρόθυμον καί πιεικ Ατς διάθεσιν νισταμένη κατά μεθοδειν καί χι κατά προσώπων, χώρησεν ες συνεντεύξεις πού προεβλήθησαν πό το τηλεοπτικο διαύλου ΣΚΑΪ καί μάλιστα λαχιστότης μου νεφανίσθη τήν Μ. Τρίτην 2012 ες τήν πρωϊνήν ζώνην το τηλεοπτικο Σταθμο κατά τήν διαδικασίαν διανομς 5.000 δεμάτων κ τς . Μητροπόλεως πρός μπεριστάτους δελφούς τς ερυτέρας περιοχς το Πειραις καί μίλησεν εφήμως διά τήν νθρωπιστικήν προσπάθειαν το ν λόγ διαύλου.
3. πομένως μετ’ λίγας ρας πό τό σπέρας τς Μ. Τρίτης 2012 βάναυσος καί σκληρά πίθεσις κατά τς γιωτάτης μν πίστεως, προσβάλλει καταφώρως καί τούς διακόνους τς κκλησίας μφανίζων ατούς ς δθεν προβάλοντας καί διακονούντας δεοληψίας καί ψεύδη.
4. Εναι διϊστορικς ποδεδειγμένο τό σβεστον μσος καί τρομακτική μπάθεια πού διαπτώτως τρέφουν πό γενεάς ες γενεάν ο ραββίνοι το ουδαϊσμο ο ποίοι μιμούμενοι κατά πάντα τούς προπάτορας ατν ννα, Καϊάφα καί τά μέλη το Συνεδρίου νασταυρώνουν διά τν ψευδολογιν, τν πλαστογραφημένων, χαλκευμένων καί κιβδήλων στοιχείων ες κάθε μετρητή στιγμή το χρόνου τό Πανάγιον Θεανδρικόν Πρόσωπον το νσαρκωθέντος Υο το Θεο, νστερνιζόμενοι πλήρως τήν Καμπαλά καί τό Ταλμούδ μέ τό ξόχως φρικιαστικό σατανιστικό τους περιεχόμενο καί μή νανήπτοντες καί μή διερωτώμενοι διά ποον γκλημα κολάσθη λαός των διά δισχιλιετος ξορίας κ τς «γς τς παγγελίας» καί διατί παυσεν βασιλεία καί ρχιερωσύνη ες τόν λαόν το σραήλ; Πλήρης πόδειξις καί διά τούς τυχόν φελες ποτελον τά προβληθέντα πό τόν τηλεοπτικόν δίαυλον κατασκευάσματα το Σιωνιστικο καί το βραϊκο λόμπυ.
5. φέρπει διάδοσις καί φήμη ες τούς δημοσιογραφικούς χώρους κόμη καί ντός το τηλεοπτικο διαύλου τι γκυρος καί ξιολογώτατος δημοσιογράφος κ. . Παπαχελς, γνωστός καί ς προσκεκλημένος τς διαβοήτου Λέσχης Μπίλντεμπεργκ, διευθυντής το τηλεοπτικο διαύλου ΣΚΑΪ καί Πρόεδρος το μίλου κ. . λαφοζος, χρηματοδοτήθησαν πό τόν Σιωνιστικό καί διεθνές βραϊκό λόμπυ διά νά προβάλουν τά ναίσχυντα καί νιστόρητα καί φαιδρά ψεύδη του, μέ τόσα χρήματα πού καλύπτουν τήν λειτουργία το τηλεοπτικο διαύλου δι’ λον τόν χρόνον. σφαλς φήμη ατή δέν ποδεικνύεται καί τό ν εναι ληθής χι τόγνωρίζουν μόνον ο διοι καί κείνοι πού τυχόν πλήρωσαν καί σφαλς προσωπικς δηλώνω τι δέν τήν υοθετ. Παραμένει μως ς ζητούμενο, τό ποο φείλουν νά διευκρινήσουν δημοσί ο κ. λαφοζος καί Παπαχελς διά ποίους λόγους μόνοι ατοί ξ λων τν τηλεοπτικν διαύλων ες τήν διαιτέρως εαίσθητον περίοδο τς Μ. βδομάδος καί παρά τήν συνεργασίαν των μετά τς γιωτάτης κκλησίας τς λλάδος καί τίς προβαλόμενες εχές των διά καλό Πάσχα, προέβαλαν τά τραγικά καί πονείδιστα κατασκευάσματα πού πομειώνουν τό Πανάγιον Πρόσωπον το πέρ μν Σταυρωθέντος καί ναστάντος Κυρίου. Τό καμαν πό σχετική δεολογική σύγκλιση; χουν τήν ποχρέωση κατόπιν τν νωτέρω νά παντήσουν δημοσί διά νά γνωρίζ πλέον καί γιωτάτη μν κκλησία άν διέπονται ο συγκεκριμένοι πό ντιχριστιανική ντίληψη.
6. Γνωρίζω καλς, τι θά σπεύσουν κατευθυνόμενοι καί καλά μοιβόμενοι κάλαμοι νά μέ χαρακτηρίσουν γραφικό, φονταμενταλιστή, συνωμοσιολόγο, σκοταδιστή, κραο, παράλογο διότι τόσο πολύ πιστεύουν ες τήν λευθερία κφράσεως καί ες τήν δημοκρατία ν διαπνεόνται βαθύτατα πό φασιστικά δεώδη, θεωροντες ς λήθεια μόνον τι κείνοι πιστεύουν καί ποδέχονται, διά τήν επρεπ καί κ λόγων εθύνης διαμαρτυρίαν μου. άν μην φονταμενταλιστής ς μέ καθυβρίζουν δέν θά διεμαρτυρόμην μέ πιχειρήματα επρεπς, λλά εχα τήν «δυνατότητα» καί τήν «γνώση» νά ντιμετωπίσω «λλως» τήν πίθεση. λόγος μως το Κυρίου μου πί το Σταυρο: «Πάτερ φες ατος, ο γάρ οδασι τί ποιούσι» (Λουκ. ΚΓ 34) καί λόγος το λιθοβολιθέντος Πρωτομάρτυρος Στεφάνου «Κύριε μή στήσης ατος τήν μαρτίαν ταύτην» (Πραξ. Ζ 60) μέ συνέχουν καί μέ καθοδηγον.
7. κ πάντων τν νωτέρω νιδρύεται καί τερον συναφές μεζον θέμα διά τάς λλογιμωτάτας Καθηγητρίας καί λλογιμωτάτους Καθηγητάς τς Θεολογικς Σχολς το Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο ποίοι πογράψαντες ες τό γνωστό ψήφισμα πέραν τν λλων στρεβλώσεων τν λόγων μου καί τν πράξεών μου ς λ.χ. τι μιλν κατά τς παναιρέσεως το συγκρητισμο πού μογενοποιε τήν ποκαλυφθεσαν θεόθεν λήθεια μέ τό σατανικόν ψεδος, δθεν ντιτίθεμαι ες τούς διά πανορθοδόξων ποφάσεων διεξαγομένους θεολογικούς διαλόγους τούς ποίους καί ποστηρίζω ντός τν κανονικν πλαισίων κινουμένους, ς Σεπτή εραρχία τς γιωτάτης κκλησίας τς λλάδος χει σχετικς ποφασίσ (κτώβριος 2010) μέ κατηγορον τι ναιτίως καί δίχα ποιμαντικς συνέσεως ναφέρομαι ες τούς λειτουργούς καί κπροσώπους το Σιωνισμο. Τίθεται λοιπόν δι’ ατούς τό κρίσιμον ρώτημα συμφωνον μέ τάς νωτέρω κακουργίας τν κπροσώπων το Σιωνισμο καί ν χι ναμένομεν λοι τό ντίστοιχον ψήφισμα ς ποδεικτικόν τς θεολογικς των εαισθησίας. λλως δυστυχς συντάσσονται μετ’ ατν καί βεβαίως κρίσις «οκ στι κ το κόσμου τούτου». νδεχομένως μως τό θέμα δέν προσφέρεται διά τακτοποίησιν συγγενικο προσώπου πρώτου βαθμο ες μεγαλώνυμον χώραν τς Κεντρικς Ερώπης
θεν κατόπιν τν νωτέρω δηλώνω ες τόν εαγ Κλρον καί τν φιλόχριστον λαόν τς ερς Μητροπόλεως Πειραις, Φαλήρου, Δραπετσώνας καί γ. ωάννου Ρέντη τι παύω οανδήτινα συνεργασίαν μετά το Ραδιοτηλεπτικο Σταθμο ΣΚΑΪ καί το μίλου λαφούζου καί πατρικς προτρέπω νά τιμωρήσουν ατούς μή φιλοξενοντες τό τηλεοπτικόν καί ραδιοφωνικόν των σμα ες τάς οκίας ατν.
Μετ’ εχν
+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.