13 Μαρ 2012

Οἱ μουσουλμάνοι Πόντιοι πού μιλοῦν "ρωμαίϊκα"

ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΑΩΤΗ
Τν πιό στενή... ζωνταν συγγενή τς ρχαίας λληνικς Γλώσσας πιστεύουν τι νακάλυψαν γλωσσολόγοι ντοπίζοντας πομονωμένη Κοινότητα μουσουλμάνων στν Μαύρη Θάλασσα, ο ποοι μιλον λληνικ διάλεκτο μ ντυπωσιακς μοιότητες μ τ ρχαα. Γιά «γλωσ­σο­λο­γι­κ χρυ­σω­ρυ­χε­ο» κά­νει λό­γο κα­θη­γή­τρια Γλωσ­σο­λο­γί­ας το Πα­νε­πι­στη­μί­ου το Κέμ­πρι­τζ, ­ω­άν­να Σι­τα­ρί­δου, ­ποί­α πρν ­π λί­γους μ­νες ν­τό­πι­σε σ χω­ρι τς πε­ρι­ο­χς τς Τρα­πε­ζούν­τας πε­ρί­που 5.000 κα­τοί­κους πο μι­λον «ρω­μαί­ϊκα».  «Οσιαστικ μιλον διάλεκτο μ λεξιλόγιο κα συντακτικ πι κοντ στν ρχαία παρ στ νέα λληνικ» δηλώνει κ. Σιταρίδου, μέλος το Συλλόγου γι τς πειλούμενες Γλσσες κα Πολιτισμος το Κέμπριτζ (CELC), στν βρετανικ φημερίδα «ντιπέντεντ».  ­πως σχο­λιά­ζει κα τ βρε­τα­νι­κ δη­μο­σί­ευ­μα, πρό­κει­ται γι συ­ναρ­πα­στι­κ ­να­κά­λυ­ψη «στν πε­ρι­ο­χ ­που ­ά­σων κα ο ρ­γο­να­τες ­να­ζη­το­σαν τ Χρυ­σό­μαλ­λο Δέ­ρας» κα­θώς, πέ­ρα ­π τν γλωσ­σο­λο­γι­κ ­δι­αι­τε­ρό­τη­τα, Κοι­νό­τη­τα α­τ ε­ναι κα πο­λι­τι­σμι­κ μο­να­δι­κή. Πρό­κει­ται γι μου­σουλ­μά­νους πο μι­λον λ­λη­νι­κά, χω­ρς ­μως ν γρά­φουν, κα παί­ζουν τν πον­τια­κ λύ­ρα. Ση­μά­δι τς πο­λι­τι­στι­κς κα γε­ω­γρα­φι­κς τους ­πο­μό­νω­σης ε­ναι ­πί­σης τ γε­γο­νς ­τι, ­κτς ­λα­χί­στων ­ξαι­ρέ­σε­ων,τ μέ­λη τς Κοι­νό­τη­τας παν­τρεύ­ον­ται μό­νο...

 μ ν­τρες γυ­να­κες ­π τ χω­ριά τους.  
­ξι­ο­ση­μεί­ω­το ε­ναι, σύμ­φω­να μ τν κ. Σι­τα­ρί­δου, ­τι, πα­ρ τς χι­λι­ε­τί­ες λ­λα­γν στν κοι­νω­νι­κο­πο­λι­τι­κ ­στο­ρί­α τς ερύ­τε­ρης πε­ρι­ο­χς, σ α­τ τν ­πο­μο­νω­μέ­νη βό­ρει­ο-­να­το­λι­κ γω­νι τς Μι­κρς ­σί­ας ο ν­θρω­ποι ­ξα­κο­λου­θον ν μι­λον λ­λη­νι­κά. μο­να­δι­κό­τη­τα τς δι­α­λέ­κτου ­νοί­γει ­να συ­ναρ­πα­στι­κ πα­ρά­θυ­ρο στν ­ξέ­λι­ξη τς ρ­χαί­ας λ­λη­νι­κς Γλώσ­σας. «Φαν­τα­στε­τε ν μπο­ρού­σα­με ν μι­λή­σου­με μ ­το­μα, τν ­ποί­ων γραμ­μα­τι­κ ε­ναι πι κον­τ στν γλώσ­σα το πα­ρελ­θόν­τος. Α­τ ε­ναι ε­και­ρί­α πο μς δί­νουν τ "ρω­μαί­ϊκα"» ­ξη­γε κ. Σι­τα­ρί­δου. 
Στ βρε­τα­νι­κ δη­μο­σί­ευ­μα ­πο­γραμ­μί­ζε­ται ­τι πε­ραι­τέ­ρω ­ρευ­να ­παι­τε­ται γι ν ­πο­δει­χτε ­ν ο κά­τοι­κοι ε­ναι γνή­σιοι ­πο­γό­νοι τν ρ­χαί­ων λ­λή­νων πο δν δέ­χτη­καν λ­λες ­πιρ­ρο­ς στ πέ­ρα­σμα τν α­ώ­νων ν πρό­κει­ται γι ­πο­γό­νους το­πι­κν πλη­θυ­σμν πο ­πο­χρε­ώ­θη­καν ν μι­λον τν λ­λη­νι­κ γλώσ­σα ­π τος ρ­χαί­ους λ­λη­νες ­ποί­κους. 

Πηγές:www.researchhorizons.cam.ac.uk, The Independent
­χι κα τό­σο... νε­κρ γλσ­σα 

ΤΗΕ INDEPENDENT
Ε­ναι τ βα­σι­κ πεί­ραγ­μα πού ­πευ­θύ­νε­ται σ ­σους κά­νουν κλα­σσι­κς σπου­δς: «Ποι­ ε­ναι τ νό­η­μα;». «Πο θ μι­λή­σε­τε Λα­τι­νι­κ ρ­χα­α λ­λη­νι­κά;». Τ ­πι­χεί­ρη­μα ­τι ε­ναι «νε­κρς γλσ­σες», χά­νει τν ­σχύ του, κα­θς δι­α­πι­στώ­νε­ται ­τι μί­α μι­κρ Κοι­νό­τη­τα στν βό­ρεια Τουρ­κί­α μι­λ λ­λη­νι­κ δι­ά­λε­κτο, πο πε­ρι­έρ­γως ε­ναι πο­λ κον­τ στν γλώσ­σα το Πε­ρι­κλ, το Πλά­τω­να κα το Σω­κρά­τη.
Ο κά­τοι­κοι τς Κοι­νό­τη­τας στν Μαύ­ρη Θά­λασ­σα μι­λον ρω­μαί­ϊκα κα μά­λι­στα παί­ζουν κα τν λύ­ρα. ν φο­ρο­σαν χι­τ­νες κα σπού­δα­ζαν τος κλα­σσι­κούς, θ μπο­ρο­σαν ν ­νοί­ξουν ­να θε­μα­τι­κ πάρ­κο ρ­χαί­ας λ­λά­δος κα ν κά­νουν ε­τυ­χι­σμέ­νους τούς κα­θη­γη­τς κλα­σσι­κν σπου­δν σ ­λο τν κό­σμο. Κοι­νό­τη­τα βρί­σκε­ται στν πε­ρι­ο­χή, ­που ­πο­τί­θε­ται ­τι ­ά­σο­νας κα ο ρ­γο­να­τες ­να­ζη­το­σαν τ Χρυ­σό­μαλ­λο Δέ­ρας. Καί, ­πως ­ά­σων, ο γλωσ­σο­λό­γοι ­χουν ν δι­εκ­πε­ραι­ώ­σουν ση­μαν­τι­κ ρ­γο. Πρέ­πει ν με­λε­τή­σουν τν δι­ά­λε­κτο, τν ­ποί­α μι­λον πε­ρί­που 5.000 ν­θρω­ποι, προ­το ­ξα­φα­νι­στε. Τος ε­χό­μα­στε κα­λ τύ­χη. Θέ­λου­με ­μως ν τος προ­τεί­νου­με κά­τι: σο βρί­σκον­ται στν Κοι­νό­τη­τα, με­λε­τών­τας τ ρω­μαί­ϊκα, ν ­λέγ­ξουν μή­πως ο κά­τοι­κοι ­χουν στν κα­το­χ τους τί­πο­τε πο­λυ­τε­λες χρυ­σς προ­βι­ές;...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.