9 Φεβ 2012

Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἐξορίζει τούς μαθητές τῆς Ἀθωνιαδας Ἀκαδημίας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ - ΑΝΑΛΓΗΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 Τοῦ Γιώργου Θεοχάρη
Τήν μετεγκατάσταση τῶν μαθητῶν τῆς Γ΄ Λυκείου τῆς Ἀθωνιάδας ἀκαδημίας πού λειτουργεῖ στό ΄Ἅγιο Ὅρος στό Ἐκκλησιαστικό λύκειο Νεάπολης ἀποφάσισε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, σύμφωνα μέ ἔγγραφο πού ἐστάλη στούς γονεῖς τους καί στήν διεύθυνση τοῦ σχολείου. Οἱ μαθητές μέσω ἀνοιχτῆς ἐπιστολῆς ἐκφράζουν τήν ἔντονη δυσαρέσκεια τούς λέγοντας ΄΄ Θά παραμείνουμε ἐδῶ μέχρι τό τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς! ΄΄

Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Εἴμαστε οἱ Ἀλέκωβ Θωμάς, Ἀλεξόπουλος Δημήτριος, Γαβρᾶς Ραφαήλ, Καλαφάτης Κωνσταντῖνος, Μαντζανᾶς Σωτήριος, π. Γυμνάσιος, ἁγιορείτης μοναχός, Πίντεα Ἰωάννης καί Τσέκενης Γεώργιος μαθητές τῆς Γ΄τάξης Λυκείου τῆς ἱστορικῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἁγίου Ὅρους. Καταγόμαστε ἀπό Ἑλλάδα, Ρουμανία καί Βουλγαρία καί εἴμαστε μία ἀγαπημένη τάξη, πράγμα τό ὁποῖο ἀποδεικνύουμε μέσα ἀπό τά βιώματά μας, τό παράδειγμα τῆς ἀγάπης τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ καί...

 τῆς ἀλληλεγγύης.
Ἀφήσαμε πίσω τους δικούς μας ἀνθρώπους, ἀκόμα καί τήν ἴδια μᾶς τήν πατρίδα, γιά νά ἔρθουμε σέ ἕνα ἀσφαλές λιμάνι, τό λιμάνι τοῦ Ἁγίου Ὅρους, καί νά συνεχίσουμε τήν πορεία τῶν Ἁγίων καί Σεβαστῶν Πατέρων, πού γιά ἐμᾶς εἶναι θησαυρός ἀνεκτίμητος μπροστά στό δύσκολο κλίμα πού ἐπικρατεῖ ὁλοφάνερα στή ἐποχή μας.
Ἡ μαθητική μας πορεία στή Σχολή ἔπαιξε καί συνεχίζει νά παίζει καθοριστικό ρόλο στή ζωή μας, γιατί ἡ Ἀθωνιάδα ἀποτέλεσε διαχρονικά στάση καί πορεία ζωῆς ὄχι μόνο γιά μαθητές ἀλλά καί γιά τήν κοινωνία ὁλόκληρη, διότι ἡ ἱστορική αὐτή Σχολή ἔχει «προσφέρει» στόν τόπο μᾶς σεβάσμιες, ἀξιότιμες καί ἅγιες προσωπικότητες ὅπως ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Νοταρᾶς, ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Κουλακιώτης, ὁ Ρήγας Φεραῖος, ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης καί πολλοί ἄλλοι.
Ἡ Σχολή, τήν ὁποία στηρίζουμε καί κυρίως μᾶς στηρίζει ἐδῶ καί πολλά χρόνια, μᾶς ἐξασφαλίζει πτυχίο καί ἐπαρκῆ γνώση βυζαντινῆς μουσικῆς ἀλλά καί βυζαντινῆς ἁγιογραφίας, τά ὁποία διδασκόμαστε ἀπό τήν Ἅ΄ τάξη τοῦ Γυμνασίου. Ἤδη σχεδόν ὅλοι μας προχωρᾶμε μέ ἐντατικούς ρυθμούς τά πτυχιακά μας ἔργα στήν ἁγιογραφία.
Ὅπως εἶναι γνωστό, τά τελευταία χρόνια ἡ Σχολή λειτουργεῖ, κυρίως, μέ ἀναπληρωτές καθηγητές. Φέτος, ἀπό τήν ἀρχή τῆς χρονιᾶς ἀντιμετωπίσαμε καί συνεχίζουμε νά ἀντιμετωπίζουμε ἰδιαίτερο πρόβλημα καθώς ἀπουσιάζουν ἀκόμη καί τώρα βασικές εἰδικότητες ἐκπαιδευτικῶν. Τό πρόβλημα ἀφορᾶ φυσικά ὅλες τίς τάξεις, ἀλλά κυρίως ἐμᾶς, ἐφόσον δέν διδαχτήκαμε ἀκόμα μαθήματα στά ὁποῖα θά κληθοῦμε νά ἐξεταστοῦμε σέ πανελλαδικό ἐπίπεδο π.χ. βιολογία.

Παρόλα αὐτά ἤμασταν σίγουροι πώς θά βρισκόταν, μετά καί τίς συνεχεῖς προσπάθειες τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας, μία λογική λύση ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πού θά ἔλυνε τό πρόβλημά μας. Ἐντούτοις, ἐνημερωθήκαμε ἀπό τούς γονεῖς μας, τούς ὁποίους πληροφόρησε ἡ Διεύθυνση τοῦ Σχολείου, ὅτι σύμφωνα μέ πρόταση πού στάλθηκε ἀπό τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο στή 1-2-2012 καλούμαστε νά ἐγκαταλείψουμε τή Σχολή καί νά μεταφερθοῦμε ὡς Γ΄ Λυκείου στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Νεάπολης!!!

Χάσαμε, πραγματικά, τή γῆ κάτω ἀπό τά πόδια μᾶς τόσο ἐμεῖς ὅσο καί οἱ γονεῖς μας! Κατάπληξη καί ἀγανάκτηση μᾶς κυρίευσαν καί ἀναρωτιόμαστε: Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἐγκαταλείψουμε τή Σχολή μας στό μέσο τῆς χρονιᾶς μετά ἀπό τόσα χρόνια παραμονῆς σ’ αὐτήν; Πῶς μποροῦμε νά ἀφήσουμε στή μέση τίς ἐργασίες μας πού ἔχουν σχέση μέ τή βυζαντινή μουσική καί ἁγιογραφία; Μά δέν ὑπάρχουν ἐπιτέλους 2-3 ἐκπαιδευτικοί νά σταλοῦν στήν Ἀθωνιάδα, ὅταν στά ὑπόλοιπα σχολεῖα ἔχουν προσληφθεῖ ἑκατοντάδες ἐκπαιδευτικοί ὅλων τῶν εἰδικοτήτων καί σέ πολλές περιπτώσεις πλεονάζουν; Θεωρεῖται γιά ὅλους ἐσᾶς τούς ἁρμόδιους εὐκολότερο νά μετακινηθεῖ μία ὁλόκληρη τάξη ἀπό τό νά ἔρθουν στή Σχολή 2-3 καθηγητές; Παραβλέπετε μέ τήν πρότασή σας ὅτι τό πρόβλημα ἀφορᾶ ὅλο τό σχολεῖο καί ὄχι μόνο τήν Γ΄ Λυκείου! Δηλαδή στίς ἄλλες τάξεις τί θά γίνει μέ τά μαθήματα ποῦ χάνονται; Θά μετακινηθοῦν μήπως σταδιακά καί τά ἄλλα παιδιά στό Λύκειο Νεάπολης;
Ἡ φοίτησή μας στήν Ἀθωνιάδα, ὑπό τήν σκέπη καί προστασία τῆς Παναγίας μας, ὑπῆρξε συνειδητή ἐπιλογή μας! Δέν ἔχουμε καμία θέση σέ κανένα ἄλλο σχολεῖο ἐκτός Ἁγίου Ὅρους, ὅπου καί ἐπιλέξαμε νά περάσουμε μία ἀπό τίς ὡραιότερες καί καθοριστικότερες περιόδους τῆς ζωῆς μας! Θά παραμείνουμε ἐδῶ μέχρι τό τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς!
Παρακαλοῦμε πολύ σκεφτεῖτε πραγματικά ὑπεύθυνα καί μή μᾶς στερεῖτε τό ἀναφαίρετο δικαίωμά μας νά ἀποφοιτήσουμε ἀπό τό σχολεῖο τῆς ἐπιλογῆς μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.