11 Ιαν 2012

Οἱ Ἕλληνες μαθητὲς πρωταθλητὲς στὸ ἐξωσχολικὸ διάβασμα

Μπορεῖ νὰ μὴν ἰδιαίτερα ἐπιμελεῖς μεταξὺ τῶν μαθητῶν τῶν χωρῶν τοῦ ΟΟΣΑ, οἱ Ἕλληνες μαθητὲς ὅμως ἐμφανίζονται πρωταθλητὲς στὸ ἐξωσχολικὸ διάβασμα. Οἱ μαθητὲς 15 ἐτῶν στὴν Ἑλλάδα δηλώνουν ὅτι διαβάζουν γιὰ δική τους εὐχαρίστηση σὲ ποσοστὸ 82,5% καταλαμβάνοντας τὴν πρώτη θέση μεταξὺ τῶν χωρῶν τοῦ ΟΟΣΑ ἐνῶ στὴ δεύτερη θέση ἔρχονται οἱ Τοῦρκοι συμμαθητές τους. Προηγούμενη ἔρευνα τοῦ προγράμματος PISA τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καὶ Ἀνάπτυξης γιὰ τὴν ἀπόδοση τῶν μαθητῶν εἶχε φέρει τὴν Ἑλλάδα στὴν 31η θέση ἀπὸ τὶς 70. Σὲ σχέση μὲ τὸ 2000 οἱ Ἕλληνες ἐμφανίζουν αὔξηση κατὰ 4,5 μονάδες ἐνῶ ὁ μέσος ὅρος τῶν μαθητῶν στὶς χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ ποὺ διαβάζουν γιὰ προσωπική τους εὐχαρίστηση μειώθηκε σὲ 63,8% τὸ 2009 ἀπὸ 68,8% τὸ 2000. Τὰ κορίτσια ἐμφανίζονται νὰ ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὴ λογοτεχνία μὲ ποσοστὸ 86,4% ἔναντι 74,4% τῶν ἀγοριῶν. Ἡ διαφορὰ μεταξὺ...
τῶν δύο φύλων εἶναι ἀρκετὰ μεγαλύτερη σὲ ἄλλες χῶρες. Στὴν Αὐστρία τὰ ποσοστὰ μοιράζονται σὲ 60,9% γιὰ τὰ κορίτσια καὶ 38,5% γιὰ τὰ ἀγόρια.
Παρὰ αὐτὴ τὴν πρωτιὰ ὅμως, τὰ δοκίμια καὶ ἡ λογοτεχνία φαίνεται νὰ ἀποτελοῦν τὶς τελευταῖες ἐπιλογὲς τῶν μαθητῶν μεταξὺ τῶν ἐξωσχολικῶν βιβλίων. Τὸ 60,5% τῶν μαθητῶν ἀναφέρει ὅτι διαβάζει μὲ δική του πρωτοβουλία "ἀρκετὲς φορὲς τὸ μήνα" ἢ "ἀρκετὲς φορὲς τὴν ἑβδομάδα" περιοδικὰ καὶ ἀκολουθοῦν οἱ ἐφημερίδες σὲ ποσοστὸ 42,8%, τὰ κόμικς σὲ ποσοστὸ 24,7%, τὰ λογοτεχνικὰ βιβλία σὲ ποσοστὸ 21,5% καὶ τὰ δοκίμια σὲ ποσοστὸ 7,2% ἀπὸ 26,4% τὸ 2000. Τέλος, σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση οἱ μαθητὲς ποὺ εἶναι ἐξοικειωμένοι στὸ διαδίκτυο παρουσιάζουν μεγαλύτερες ἐπιδόσεις στὴν κατανόηση κειμένου. Ποσοστὸ τῶν μαθητῶν στὶς χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ ποὺ διαβάζουν γιὰ δική τους εὐχαρίστηση:


Ἑλλάδα 82,50%
Τουρκία 77,10%
Μεξικὸ 76,20%
Τσεχία 75,00%
Οὐγγαρία 74,50%
Καναδᾶς 68,90%
Νέα Ζηλανδία 68,70%
Πολωνία 67,80%
Φινλανδία 67,00%
Δανία 66,40%
Ἰταλία 66,10%
Ἰσραὴλ 65,50%
Πορτογαλία 64,80%
Αὐστραλία 63,30%
Σουηδία 62,70%
Ἰσλανδία 62,00%
Νότια Κορέα 61,50%
Ἐσθονία 61,40%
Γαλλία 61,20%
Ἱσπανία 60,40%
Βρετανία 60,40%
Χιλὴ 60,30%
Σλοβενία 60,20%
Νορβηγία 60,00%
Σλοβακία 59,10%
Γερμανία 58,70%
Ἰρλανδία 58,10%
ΗΠΑ 58,00%
Ἰαπωνία 55,80%
Βέλγιο 55,60%
Ἐλβετία 55,40%
Λουξεμβοῦργο 51,80%
Ὀλλανδία 51,40%
Αὐστρία 50,00%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.