25 Ιαν 2012

Ενωμένη Ρωμηοσύνη: «Ὁ λόγος τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν στὴ σύγχρονη πνευµατικὴ κρίση»

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ
«ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ»
Θεσσ/νίκη: Μοναστηρίου 225
Μενεµένη, 54628, τηλ: 2310552207,
2310552719, 2310552713, 6985085012
τηλεοµοιότυπο: 2310552209
ιστοσελίδα: www.enromiosini.gr
ηλ. ταχ.: contact@enromiosini.gr
Θεσσαλονίκη 20/01/2012
Αρ. Πρωτ. 3
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μέσα στὰ πλαίσια τῶν στόχων του, ὅπως εἶναι ἡ βαθύτερη γνώση, ἡ βίωση, ἡ προάσπιση καὶ ἡ προβολὴ τῶν πνευµατικῶν ἀξιῶν ποὺ συνθέτουν τὴν ταυτότητά µας καὶ χαρακτηρίζουν τὴν ἰδιοπροσωπία µας ὡς Ὀρθόδοξων Ἑλλήνων, τὸ Σωµατεῖο «Ἑνωµένη Ρωµηοσύνη» πραγµατοποιεῖ στὸ ἐργατικὸ κέντρο τῆς Κορίνθου (τὴν Κυριακὴ 29 Ἰανουαρίου 2012, στὶς 12 τὸ µεσηµέρι), ἀνοιχτὴ ἐκδήλωση-ὁµιλία µὲ θέµα:
«Ὁ λόγος τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν στὴ σύγχρονη πνευµατικὴ κρίση»
Τὸ θέµα αὐτὸ θὰ διαπραγµατευτοῦν δύο διακεκριµένοι ὁµιλητές: ἡ ὁµότιµη καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν Μαντουβάλου Μαρία καὶ ὁ πολιτικὸς ἐπιστήµονας καὶ συνεργάτης τῆς Ἑνωµένης Ρωµηοσύνης Χολέβας Κωνσταντῖνος.
Καὶ οἱ δύο ὁµιλητὲς τονίζουν µὲ...

 τὸν ἐπίκαιρο ὅσο καὶ µαχητικὸ λόγο τους: τὴ µακραίωνη, πολυκύµαντη καὶ ἐξόχως διδακτικὴ ἱστορία µας, τὸν θεσµὸ τῆς οἰκογένειας, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ κύτταρο τοῦ κοινωνικοῦ σώµατος καὶ τὴν «κατ’ οἶκον Ἐκκλησίαν», τὴν ἀπαράµιλλη ἑλληνικὴ γλώσσα, τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή µας.
Ἡ ‘Ἑνωµένη Ρωµηοσύνη’ εἶναι µία κοινὴ προσπάθεια µελέτης καὶ προβολῆς τῶν πνευµατικῶν µας ἀξιῶν µὲ νόµιµο καὶ δηµοκρατικὸ τρόπο χρησιµοποιώντας κάθε σύγχρονο µέσο ἐπικοινωνίας.
Ἡ ‘Ἑνωµένη Ρωµηοσύνη’ δὲν εἶναι ἕνα νέο ἰδεολογικὸ ρεῦµα οὔτε ἕνα διαφορετικὸ κοινωνικὸ σύστηµα ἢ µία ὀργάνωση κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική.
Οἱ ἐκδηλώσεις ποὺ ὀργανώνονται µὲ τὴ φροντίδα καὶ τὸν ζῆλο τῶν ἁπανταχοῦ τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας µελῶν καὶ συνεργατῶν τῆς Ἑνωµένης Ρωµηοσύνης θέλουν νὰ προσφέρουν ἐλπίδα, ἰδανικὰ καὶ ὅραµα στοὺς Νεοέλληνες, µέσα ἀπὸ τὴν παιδεία, τὴ σωστὴ ἐνηµέρωση καὶ τὴν προβολὴ ὑγιῶν προτύπων.
Για το Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος
Τ.Σ.Υ
Παπαδόπουλος Θεόφιλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.