21 Ιαν 2012

Μητροπολίτης Σεραφείμ πρός ΚΚΕ: «Σῶστε τήν πατρίδα, ἀποκηρύξτε τόν ἀθεϊσμό»

Εν Πειραιε τ 13 ανουαρίου 2012
Δημοσιεύεται κατωτέρω πρός τήν ξοχωτάτη κ. λέκα Παπαρήγα, Γ.Γ. το Κομουνιστικο Κόμματος λλάδος πιστολή το Σεβ. Μητροπολίτου Πειραις κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ καί νημερώνομε τι ναλόγου περιεχομένου πιστολαί στάλησαν πρός τούς ρχηγούς τν Κοινοβουλευτικν σχηματισμν κ.κ. λέξιον Τσίπραν καί Φώτιον Κουβέλην.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
᾿Αριθμ. Πρωτ. 58 ᾿Εν Πειραιε τ 12 ανουαρίου 2012
Πρός τήν ξοχωτάτη Κυρία λέκα Παπαρήγα
Γεν. Γραμματέα Κομμουνιστικο Κόμματος λλάδος
᾿Εξοχωτάτη κ. Παπαρήγα,
ς Ποιμενάρχης το πινείου τς Πρωτευούσης τς Χώρας μν καί πνευματικός διάκονος τς ν Πειραιε κκλησίας το Θεο, μετ’ ασθημάτων...

συνοχς καρδίας καί πολλς θλίψεως διά τήν χλησι τς μετέρας πολυευθύνου ξοχότητος ν καιρος δυσχειμέροις κατά τούς ποίους γωνίζεσθε γιά τήν διάσωσι τς φιλτάτης Πατρίδος κ τν ρπακτικν διαθέσεων τν δανειστν καί πιστωτν Ατς πού πραγματούμεναι ναποδράστως θά δηγήσουν ες τήν πώλεια τς θνικς κυριαρχίας καί νεξαρτησίας, καθηκόντως προάγομαι πως παρακαλέσω μς νά μποδίσητε τήν στοχευμένην πίθεσιν το καταρρέοντος κόμματος τς τέως συμπολιτεύσεως, τό ποο διά τν ξοχωτάτων πουργν του κ.κ. Εαγγέλου Βενιζέλου καί Μιλτιάδου Παπαϊωάννου πιχειρε τήν ψήφισι πό τς Βουλς τν λλήνων νομοσχεδίων σαφς ντικειμένων ες τήν Συνταγματική νομιμότητα καί τά δημοκρατικά ασθήματα. Σημειωτέον τι διά τάς συγκεκριμένας νομοθετικάς ρυθμίσεις οδεμία πολιτική ξουσιοδότησι κέκτηνται καί ς κ το ποτελέσματος δύναται νά κριθ στοχοποιονται διά τς πρωτοβουλίας τν κινήσεών των α Συνταγματικς κατοχυρωμέναι ρχαί τς νθρωπίνης ντολογίας, τς λευθερίας τς συνειδήσεως καί κφράσεως, τς δημοσίας τάξεως καί τν χρηστν θν.
Τά πρός ψήφισι νομοσχέδια ....
πού κατετέθησαν ε
ς τήν Βουλή τν λλήνων ρμοδιότητος το ατοπροσδιοριζομένου ς «προοδευτικο» ξοχωτάτου κ. πουργο Δικαιοσύνης, Διαφανείας καί νθρωπίνων δικαιωμάτων Μιλτ. Παπαϊωάννου «Καταπολέμηση κδηλώσεων ρατσισμο καί ξενοφοβίας» καί «Κώδικας ναρκωτικν» εσάγουν ες τήν λληνική ννομο τάξι ρχάς πού κονιορτοποιον τήν Συνταγματική νομιμότητα καί πομειώνουν πλήρως τήν διοπροσωπεία το θνους. Παρέλκει βεβαίως ες τήν μετέραν μφρονα κρίσι νά ναφέρω τι δθεν προοδευτισμός το κ. πουργο προεβλέφθη σον φορ ες τήν θεσμοθέτησι «καί τέρου σεξουαλικο προσανατολισμο» κτός το πό τς νθρωπίνης ντολογίας καί το αωνίου Δημιουργο το νθρωπίνου προσώπου τεθεσπεισμένου, πού προβλέπεται ς ννοια ες τά ρθρα 2 καί 3 το πρός ψήφισι νομοσχεδίου γιά τήν «καταπολέμηση κδηλώσεων ρατσισμο καί ξενοφοβίας», ς καί διά τήν π’ ατο πόπειρα εσαγωγς τς μέσου λύσεως το ερο θεσμο το γάμου, τόσον πό το φρενοβλαβος γεμόνος τς Ρώμης Νέρωνος στις συνψε «γάμο» μέ δύο λληνας πελευθέρους τόν εσωμο καί νδρώδη Πυθαγόρα καί τόν λεπτόσωμο καί γυναικώδη Σπόρο, τόν ποον κατέστησε κτομία καί μετωνόμασε ες Σαββίνα, πως ξιστορε ες τήν περιώνυμο Ρωμαϊκή του στορία λλην στορικός Κάσσιος Δίων, (163 μ.Χ.) τς ποίας τήν λήθεια πιμαρτυρον ο σύγχρονοι στορικοί το γεγονότος Τάκιτος καί Σουητώνιος, σον καί πό τόν ψευδοπροφήτη το σλάμ ραβα μπορο Μωάμεθ, ποος τόν 7ον α. ες τό Κοράνιόν του νιδρύει τήν διάλυσι πό το νδρός το γάμου δι’ πλς τρισσς σχετικς δηλώσεως.
Μέ τήν α
τιολογική κθεσι το σχεδίου Νόμου «Καταπολέμηση κδη- λώσεων ρατσισμο καί ξενοφοβίας» πού ς δεολογήματα ντίκεινται ες τόν ψυχισμό καί τήν καρδία τν λλήνων, ν παραγρ. 4 ντισυν-ταγματικά καί νεπέρειστα ρίζεται τι δθεν λληνική κοινωνία μεταβάλλεται ες «πολυπολιτισμική» κοινωνία, αθαίρετος ννοια πού θεσμοθετουμένη μως κμηδενίζει τήν Συνταγματική ννοια το θνους πέρ το ποίου φίσταται καί λειτουργε τό Σύνταγμα. Μέ ναν προκλητικόν «παλαιοημερολογητισμόν» πιχειρεται νά εσαχθ παρωχημένη ννοια τς πολυπολιτισμικότητος ες τήν λληνική ννομο τάξι, τήν στιγμή κατά τήν ποία τά φαρμοσθέντα μοντέλα πολυπολιτισμικότητος ες λλες χρες καταρρέουν νεπανορθώτως, ς ο γέται των διακηρρύσουν καί πενέρχονται ο ννοιες τς θνικότητος καί τς διοπροσωπείας κάστου λαο.
Κατά προκλητική καταστρατήγησι το
Συντάγματος, ννοια τς θρησκείας πού προβλέπεται ες τά ρθρα 2 καί 3 το πό ψήφισι σχεδίου νόμου ποδεσμεύεται πό τίς προβλέψεις το ρθρου 13 το σχύοντος Συντάγματος διότι λληνική ννομος τάξις δέν περιβάλλει μέ συνταγματικήν ναγνώρισι καί προστασία οανδήτινα θρησκευτική παραδοχήν λλά μόνον κείνην ποία ποτελε γνωστή θρησκεία μή χουσα κρύφια δόγματα καί τς ποίας λατρεία δέν ντίκειται ες τήν δημόσια τάξη καί τά χρηστά θη. πομένως μέ τό πό ψήφισι νομοσχέδιο προστατεύονται ο σέκτες, ο παραθρησκεες, σατανισμός, πού διαφημίζεται διά το διαδικτύου μέ πικλήσεις δαιμόνων καί νθρωποθυσίες, Σαϊεντολογία, ποία πανέρχεται μέ θρησκευτικό προσωπεο κατόπιν τς πό τς λληνικς ννόμου τάξεως καταργήσεως ατς πό τήν σωματειακήν της κφανσι (λληνική πολιτεία κατά ΚΕΦΕ) καί κάθε εδος γκουρουϊσμο καί ψυχοναρκωτικν. Εσάγεται σαύτως κατά παράβασι τς χριστιανικς νθρωπολογίας καί τς νθρώπινης ντολογίας ννοια το «τέρου σεξουαλικο προσανατολισμο» καί ναγνωρίζεται παράνοια καί τό γκλημα περί τό γενετήσιο νστικτο ς θεσμός τς ννόμου τάξεως. Εναι σφαλς συμπαθέστατα τά θύματα ατς τς τραγικότητος ς πρόσωπα καί χουν πωσδήποτε νάγκη τς γάπης καί τς στοργς λλά εναι ποτρόπαιο βδέλυγμα πρακτική τς ζως των καί τυγχάνει διανόητο νά ναγνωρισθ ς θεσμός δικαίου. ναδιφών τήν πό το ξοχωτάτου κ. πουργο ργασίας προσφάτως δημοσιευθεσα πουργική πόφαση ριθμ. Φ. 11321οικ.26012/1718 (ΦΕΚ τ. Β΄ 2611/8.11.2011) ασθάνομαι τρομακτική πογοήτευσι διά τό πολιτικό προσωπικό τς χώρας μν, πού φθάνει ες τοιαύτη κπτωσι νά περιβάλ μέ νομοθετικό κρος ες τήν φημερίδα τς Κυβερνήσεως κακουργηματικές κδηλώσεις περί τό γενετήσιο νστικτο, φευρέσεις δαιμόνων φρικώδεις καί εδεχθες πού στόσο «ναγνωρίζονται» πό τούς δθεν «προδευτικούς» ς δθεν «σεξουαλικός προσανατολισμός» το νθρωπίνου προσώπου. Φαίνεται τι τό τρομακτικό παράδειγμα τς λλανδίας τς ποίας ννομος τάξις νεγνώρισε «κόμμα παιδοφίλων» μεταδίδεται ς λοιμική νόσος καί παρ’ μν.
Ε
ς τό πό ψήφισι νομοσχέδιο καί ες τό ρθρο 4 καθιερώνεται παγκόσμια φασιστική πρωτοτυπία ες τήν λληνική ννομο τάξη περί συλλογικς εθύνης τν νομικν προσώπων γιά «δικοπραγίες νός φυσικο προσώπου πού νεργε ετε τομικά ετε ς μέλος ργάνου καί κατέχει διευθυντική θέση» καί παραδέκτως ναγορεύεται κπρόσωπος τς κτελεστικς ξουσίας (πουργός Δικαιοσύνης), ες φυσικό δικαστή.
προφανής στόχος το νομοσχεδίου εναι φίμωση τς πληροφορήσεως, κατοντάδων στολογίων, φημερίδων καί περιοδικν, φο κόμα καί ναφορά ες τήν γκληματικότητα μάδων λαθρομεταναστν ες τό πιβαλόμενο πό τό σλάμ «τζιχάντ» καί ες τόν φονταμενταλισμό του, θά ποτελ πρξι ποινικά κολάσιμη.
Μέ τήν νέα λογική το
νομοσχεδίου θά πρεπε νά δηγηθον πάραυτα ες τίς φυλακές ο χιλιάδες τν ρθοδόξων βραίων, άν διήρχοντο πό τήν λληνική πικράτεια, πού καταθέτουν διάσειστα στορικά ντοκουμέντα καί μαρτυρίες γιά πράξεις καί παραλείψεις τν σιωνιστν γετν ες τίς ν μερικ στοσελίδες τους http://www.israelversus judaism.org καί http://www.jewsnotzionists.org. index.htm καί πού φορον ες τό εδεχθέστατο γκλημα γενοκτονίας το βραϊκο λαο πού διέπραξε παρανοϊκός δικτάτωρ δόλφος Χίτλερ καί τό ναζιστικό χυδαο καθεστώς του. Θά πρεπε νά δηγηθ ες τίς φυλακές καί Ραββίνος τς Σλοβακίας Michael Ber Weissmandl ztl, Κοσμήτωρ το δρύματος Nitra Yeshiva διά τό βιβλίο του «Min Hametzar» (πό τά βάθη) πού ξεδόθη ες τήν Ν. όρκη ες τά βραϊκά καί ναφέρεται ες τά χρόνια 1942-1945 καί ες τίς παραλείψεις τν σιωνιστν γετν διά τήν σωτηρία τν βραίων τς Σλοβακίας.
Στοιχο
ντες ο προτείνοντες ξοχώτατοι κ. πουργοί Ε. Βενιζέλος, νδρ. Λοβέρδος, Χρ. Παπουτσς, Δημ. Ρέππας καί Μιλτ. Παπαϊωάννου ες τήν φρικώδη ντίληψι το τ. Πρωθυπουργο κ. Γεωργίου Παπανδρέου διά τήν ποποινικοποίησι τν ναρκωτικν οσιν, ποος ες νύποπτο χρόνο εχε δηλώσει: «μιά γλάστρα σέ κάθε μπαλκόνι», μέ τό πρόσχημα τς κωδικοποιήσεως τν διατάξεων διά τίς ναρκωτικές οσίες καί το ξορθολογισμο τν ποινν νομιμοποιον τήν χρσι, κατοχή καί προμήθεια ναρκωτικν οσιν καί εσάγουν διά πρώτη φορά ες τήν λληνική ννομο τάξη λλά καί ες τήν σκέψι καί ντίληψι τς λληνικς νεολαίας τήν λέθρια καί γκληματική ποψι τι θάνατος κ τν ναρκωτικν οσιν δύναται νά κατηγοριοποιηθ.
Ε
ς τό ρθρο 29 το πό ψήφισι Νομοσχεδίου «Καλλιέργεια κάνναβης δημόσια χρήση ναρκωτικν οσιν, πλαστογραφία ατρικς συνταγς» ναφέρεται: «1. ποιος γιά δική του ποκλειστική χρήση καλλιεργε φυτά κάνναβης σέ ριθμό κταση πού δικαιολογονται μόνο γιά τήν τομική του χρήση, τιμωρεται μέ κράτηση μέχρι τριν μηνν μέ πρόστομο μέχρι πεντακοσίων ερώ. 2. ποιος κάνει χρήση ναρκωτικν δημοσίως τιμαρεται μέ κράτηση μέχρι ξι μηνν μέ πρόστιμο μέχρι χιλίων ερώ. δράστης τς πράξης το προηγουμένου δαφίου μπορε νά κριθε τιμώρητος, άν τό δικαστήριο, κτιμώντας τίς περιστάσεις τέλεσης τς πράξης καί τς προσωπικότητας το δράστη, κρίνει τι ξιόποινη πράξη ταν ντελς συμπτωματική καί δέν εναι δυνατόν νά παναληφθ. 3. Δέν τελε δικη πράξη ποιος, γιά δική του ποκλειστικά χρήση, μέ ποιονδήποτε τρόπο προμηθεύεται κατέχει ναρκωτικά, σέ ποσότητες πού δικαιολογονται μόνο γιά τομική του χρήση.»
γκληματική ατή διάταξις ντιβαίνει πλήρως ες τή λογική καί ποτελε γελοιοποίησι τς ληθείας, διότι δέν εναι φικτόν νά κριθ δεόντως καί νά κτιμηθ προσωπική χρσις ναρκωτικν οσιν. Ποος καί μέ ποα κριτήρια θά ρίσ ποία εναι νάγκη προσωπικς χρήσεως πιοειδν πί παραδείγματι, διά τόν να τόν λλον χρήστη ξηρτημένον; νας χρήστης πού κκινε μέ 50 mg ρωΐνης ες τήν κατηφορική πορεία θανάτου πού βαδίζει μπορε νά χρειάζεται 2 3 παραπάνω γραμμάρια τήν μέρα. Ες τήν πραγματικότητα νοίγεται λεωφόρος ερύχωρος διά μικρούς καί μεγάλους μπόρους ναρκωτικν οσιν, διά νά δρον λεύθερα καί χιλιάδες νέοι νά σπρώχνωνται ες τήν ξάρτησι.
Ε
ς τό ρθρο 23 «διαίτερα διακεκριμμένες περιπτώσεις» που ναφέ-ρονται ο περιπτώσεις διακινήσεως πού τιμωρονται μέ τήν σχάτη τν ποινν (σόβια) μέ πρόσκαιρη κάθειρξη προβλέπεται τι ο ποινές πιβάλλονται «ταν ( δράστης) κατ’ πάγγελμα χρηματοδοτε τήν τέλεση κάποιας πράξης διακίνησης κατ’ πάγγελμα διακινε ναρκωτικές οσίες καί τό προσδοκώμενο φελος το δράστη στίς νωτέρω περιπτώσεις περβαίνει τό ποσόν τν 50.000 Ερώ». ν ατή παράγραφος το νομοσχεδίου δέν ποτελε τήν ναυαρχίδα τς οσιαστικς ποποινικοποιήσεως τς διακινήσεως τν ναρκωτικν οσιν, συλλήβδην χομε ποστε πιδημία κρετινισμο, διότι πως προκύπτει πό τά στοιχεα το Ερωπαϊκο κέντρου παρακολουθήσεως ναρκωτικν καί τοξοκομανίας τέσσερα κιλά νδικς καννάβεως δύο κιλά ρωΐνης κοστίζουν περίπου 40.000 Ερώ. πομένως διά νά μπίπτ κανείς ες τάς διατάξεις το θλίου ατο νομοθετήματος θά πρέπει νά διακιν τόνους ναρκωτικν!
λα τά νωτέρω πού πιτυχς πεσημάνθησαν ες τό μέτερον δημοσιογραφικόν ργανον «Ριζοσπάστης» ς προεπον νομοθετονται μέ τό πρόσχημα το «ξορθολογισμο τν ποινν διά τήν διακίνηση στε νά μήν ντιμετωπίζονται μέ τόν διο τρόπο ο μικροδιακινητές καί ο μεγαλέμποροι καί νά μήν μπαίνουν ο χρστες φυλακή». ντως ο χρστες χουν νάγκη πό θεραπευτικά προγράμματα καί χι φυλακές καί θά πρέπει μέ λους τούς τρόπους νά δηγονται ες τήν πιλογή τς πεξαρτήσεως. μως γιά νά γίν κάτι τέτοιο θά πρέπει νά πάρχουν τόσα «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα σα χει νάγκη χώρα μέ παρκές ξειδικευμένο πιστημονικό προσωπικό. Σήμερα μως ποχρηματοδοτονται τά σχετικά προγράμματα καί τά κέντρα προλήψεως τινάζονται ες τόν έρα μέ ποτέλεσμα νά εναι δύνατος προσφορά το πολυσημάντου ργου τους.
᾿Εξοχωτάτη κ. Παπαρήγα,
Μέ
διαίτερο σεβασμό καί κτίμηση ες τό μέτερο πρόσωπο χρεωστ π’ εκαιρί τς πικοινωνίας μεθ’ μν νά ντικρούσω καθηκόντως τόν διακηρυσσόμενον πό το μετέρου κομματικο σχηματισμο θεϊσμόν καί νά παρακαλέσω νά πανεκτιμήσητε τά πιστημονικά, φιλοσοφικά καί στορικά δεδομένα πού κρατον μς δεσμτες ες τό «μουράγιο» τς τραγικς γκοσμιοκρατίας.
θεϊσμός καί γνωστικισμός ν δθεν καταλύουν τό θρησκευτικό κοσμοείδωλο περί δημιουργίας καί περί εφυος σχεδιασμο, οσιαστικς ψώνουν τό ωλο, βάσιμο καί νεπέρειστο πιστημονικς καί λογικς κοσμοείδωλο τς συναρτήτου τυχαιότητος, ς ατίας καί οσίας το κπληκτικς συνθέσεως καί ρμονίας το κόσμου μέ τήν ντιεπιστημονική ντιλογική καί ξ μπαθείας καί μίσους κατά το Δημιουργο προβολή τς δθεν φυσικς πιλογς καί τς δθεν κοινς καταγωγς τν ζωντανν εδν. Διά τν κατωτέρω ποδεικνύεται τι κόσμος εναι δημιούργημα τς περινοήτου σοφίας καί γάπης το κτός ατο πάρχοντος Τρισαγίου Θεο κατά τήν πέροχον κφρασιν το ερο ψαλμωδο: «ποίησιν δέ χειρν ατο ναγγέλει τό στερέωμα» (Ψαλμ. 18,1). Βεβαίως α πλέον σύγχρονοι φυσικαί θεωρίαι τς σχετικότητος το ᾿Αϊνστάιν, τς προσδιοριστίας το Χάϊζεμπεργκ καί τν κβάντα το Μάξ Πλάνκ, λλά καί ρκεταί νεώτεραι καταδεικνύουν τήν σαθρότητα τς ξελικτικς θεωρίας, πού ποδίδει τήν παρξη το κόσμου ες τήν τυχαιότητα καί ες τήν μηχανοκρατία τς φυσικς πιλογς. Α πιστημονικαί καί φιλολοσοφικαί ποδείξεις κατά το μεγάλου τούτου ψεύδους πού συντηρον γνωστοί διεθνιστικοί κύκλοι τν ποίων δυστυχς ναμεταδόται τυγχάνετε εναι:
1. Τό πεπερασμένον το
λικο σύμπαντος, Ο μαθηματικός τύπος το ᾿Αϊνστάϊν Ε=m c2 τοι τι νέργεια σοται πρός τό γινόμενον τς μάζης πί τό τετράγωνον τς ταχύτητος το φωτός, τήν άλήθειαν ταύτην κριβς βεβαιε διότι λη-μάζα καί νέργεια εναι ν καί τό ατόν νόμισμα. Η συμπαντική λη σχηματίζεται ν τ συνόλ της κ χημικν στοιχείων, τά βασικά συστατικά τν ποίων εναι μονάδαι σταθεραί, δηλαδή πεπερασμένα σωματίδια λεκτρισμο ρισμένης μάζης καί ς κ τούτου χει τέρμα-ρια ς βεβαιε καί σύγχρονος στροφυσική, τό σύμπαν εναι σφαιρικόν-κυρτόν κατά τήν θεωρία τς σχετικότητος μέ διάμετρον χουσαν μκος δέκα περίπου δισεκατομμυρίων τν φωτός. Επομένως τό λικόν σύμπαν ς πεπερασμένον εναι λικόν δημιούργημα «ξ οκ ντων», εναι ποτέλεσμα-ατιατόν καί ς τοιοτον δέν εναι ναρχον, δέν δύναται νά χει τήν ατίαν τς πάρξεώς του ν αυτ καί εναι παραλογισμός νά σχυρίζεταί τις, τι προλθεν κ το μηδενός εναι αταπάτη. Ο χρος καί χρόνος μπορον νά νοηθον μόνον, φ᾿ ς τό λικόν σύμπαν δημιουργήθη «ξ οκ ντων». Τό πεπερασμένον λικόν σύμπαν εναι δημιούργημα λλης οσίας καί πάρχει, διότι ντίκειται ες τήν λογικήν, τι κ το παισίως χαίνοντος μηδενός καί κ τς νυπαρξίας δημιουργήθη τό συλλήπτου κάλλους ρμονίας καί τάξεως λικόν σύμπαν καί τι πάρχει ες τό μηδέν, τό ποον κατά τήν λογικήν καί τήν πιστήμην σημαίνει ρνησιν πάρξεως. Τό λικόν σύμπαν ποτελε τήν μεγαλειωδεστέραν πόδειξιν πάρξεως το ληθος Θεο, διότι διακηρύσσει τοτο, τι πάρχει τέρα οσία πειρος, μή λη, κατάληπτος καί περινόητος, τις τό φερεν «ξ οκ ντων» ες τό εναι δημιουργικς, τι πειρος ατή «μή λη-οσία» εναι ναίτιος καί ναρχος λλως θά το καί ατή πεπερασμένη, τι πρός τήν πειρον ταύτην καί ῾῾μή λην-οσίαν᾿᾿ τό λικόν σύμπαν χει σχέσιν ατιατο πρός ατιον. Η πειρος ατή «μή λη-οσία», τήν ποίαν «πνεμα» πεκάλεσεν νανθρωπίσας Λόγος (᾿Ιωαν. δ, 24) εναι ντότης νσυνείδητος τήν ποίαν ποκαλομεν Θεόν πού νέχει τόν λόγον καί τήν ατίαν «το αυτο εναι ν αυτ», εναι ναίτιος καί πειρος.
2.
Ωσαύτως έναος διηνεκής κίνησις, λλοίωσις, μεταμόρφωσις τς συμπαντικς λης-μάζης πό τό κράτος τέγκτων φυσικν νόμων (ννόμων δυναμικν νομοτελειν) πρός πιτέλεσιν καί παραγμάτωσιν πάντοτε ρισμένων σκοπν μαρτυρε τι εναι δημιούργημα ν τ συνόλ της διότι τήν ατίαν τς κινήσεως, τροπν καί μεταμορφωσεών της χει κτός ατς, καθ᾿ σον ατή δέν χει συνείδησιν το αυτο της.
3. Ο
αώνιοι, ΐδιοι, ναλλοίωτοι φυσικοί νόμοι διά τν ποίων πραγματοποιεται τελολογικός σκοπός το κόσμου διότι διηνεκς, κινουμένη, τρεπομένη, λλοιουμένη λη, ξ λόγων σωματιδίων μάζης λεκτρικς ποτελουμένη, δέν εναι δυνατόν νά κπορεύει δυνάμεις ννόμους σταθεράς καί τρέπτους καί νά ποταγ συνάμα ες ατάς, διότι κ «πηγς-μάζης» στερουμένης νοήσεως, εδέναι καί συνοχς δέν εναι δυνατόν νά προέλθουν δυνάμεις διά τν ποίων κδηλοται πειρος σκοπιμότης, σοφία καί πρόνοια πιμαρτυρε τήν ς νω λήθειαν, τό γεφύρωτον χάσμα μεταξύ νοργάνου καί ργανικς λης ποδεικνύει τι συμπαντική λη διακρίνεται ες δύο βαθμίδας, τήν νόργανον (λεκτρόνια, τομα, σωματίδια, στοιχεα, έρια, γρά, ρυκτά) καί τήν νόργανον ζσαν μέ τίς μυριάδες τν γενν τν νοργάνων ντων. Η μέν πρώτη πακούει ς γκος, ες τόν παγκρατ νόμον τς βαρύτητος χαρακτηρίζεται διά τς μηχανικς κινήσεως δέ δευτέρα διακρίνεται πό ργανικς-ζωϊκς κινήσεως, θρέψεως, ργανικς φομοιώσεως καί καταλαγς τς λης, κινήσεως πάντοτε σκοπίμου, μέ ρισμένας καί ναλλοιώτους κανότητας προσαρμογς καί πιλογς καί μέ κανότητα ναπαραγωγς καί διαιωνίσεως δι᾿ ρισμένων συστημάτων, ργάνων καί τρόπων ναπαραγωγς. Τό γεφύρωτον χάσμα μεταξύ νοργάνου καί ργανικς λης πεκτείνεται καί μεταξύ τν διαφόρων νοργάνων ντων πικυρουμένου το ποφθέγματος ῾῾πν ν μόνον ξ μοίου ντος γεννται καί ναπαράγεται᾿᾿ καταρριπτομένων οτω τν ντιεπιστημονικν καί ντιλογικν θεωριν τόσον τς ατομάτου γενέσεως τν νοργάνων ντων σον καί τής ξελίξεως ατν.
4.
Η ργανική διάπλασις καί ζωή τν νοργάνων ντων μέ τήν περινόητον σοφίαν, ρμονίαν, νομοτέλειαν, πρόβλεψιν πού ες κάθε χέφρονα δημιουργε τό θάμβος, τήν κσταση καί τήν πέρβαση.
5. Α
διότητες τν κατωτέρων το νθρώπου μψύχων ντων καί νθρωπίνη ψυχή. Τά νστικτα, ρμέμφυτα ες τά κατώτερα το νθρώπου μβια ντα, μή προϋπάρχοντα ες τήν νόργανον λην ς καί διά το νθρώπου μόνον μέσως κδηλουμένη νσυνείδητος νόησις καί ατεξουσία βούλησις ποδεικνύουν τήν κ το περινοήτου Νοός σύνθεσιν καί δημιουργίαν ατν. διαιτέρως νθρωπίνη ψυχή εναι νσυνείδητος πνευματική καί λευθέρα πόστασις κατ᾿ εκόνα το Θεο.
6.
Η ρμονία το λικο σύμπαντος καί σύλληπτος μαθηματική τάξις καί σκοπιμότης ες ατό δήγησαν τά ξοχώτερα πνεύματα τς οκουμένης διά μέσου τν αώνων νά καταθέσουν ς ελαβες προσκυνηταί τς θείας δυνάμεως καί σοφίας τό θάμβος τους καί τήν κπληξή τους διότι πως ες τά λάχιστα συστατικά τς συμπαντικς λης οτω καί ες τάς κινήσεις καί λληλεπιδράσεις τν φαντάστων λικν γκων τν ορανίων σωμάτων, τά ποα δι᾿ λιγγιωδν ταχυτήτων διατρέχουν τό λικόν σύμπαν κδηλοται σύλληπτος δύναμις, σοφία καί πρόνοια νός ξωκοσμίου καί περυλικο Θεο. Ο γκοι τν ορανίων σφαιρν, μάδων γαλαξιν ς καί συστροφν ατν, α ποστάσεις, α λξεις καί πώσεις των, α ταχύτηται καί κτινοβολίαι, α λληλεπιδράσεις ατν εναι προδήλως πολύτως προϋπολογισμένα μεθ᾿ περμαθηματικς κριβείας. Ως κ τούτου καίτοι λιγγιωδς περιφέρονται πέριξ ρισμένων κέντρων οδεμία διά μέσου τν αώνων παρουσιάζεται διαταραχή.
Κατόπιν τ
ν κτεθέντων «φελής» γνωστικισμός το μετέρου κομματικο σχηματισμο πού ποδίδει τό θαμα τς ζως ες τήν τυχαιότητα καί τήν συνειδησία καί νυπαρξία το μηδενός ποτελε τό πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα το τραγικά πεσμένου καί ποτυχημένου νθρώπου πού συμπνίγεται στήν χοϊκότητα καί δυνατε νά ναχθ πό τήν κτίση στόν κτίσαντα.
Κατά τα
τα παρακαλ πως πενεκτιμήσητε τήν μετέραν στάσιν καί τάς ν λόγ ρχάς το μετέρου κομματικο σχηματισμο διότι λλως ναποδράστως θά πηρετήσητε τόν σχεδιασμό το διεθνιστικο σατανιστικο χώρου καί θά παναλάβετε τήν δεδομένη στορική ποτυχία τς γαλλικς παναστάσεως καί το λεγομένου «παρκτο σοσιαλισμο» διότι θέτοντας ες τά πρός κατεδάφισι μέσα στήν νθρώπινη ψυχή τόν αώνιο Θεό, οσιαστικά κατεδαφίζεις καί καταδολιεύεις πλήρως τόν νθρωπο πειδή κατά τήν μεγαλειώδη ρήσι το Ντοστογιέφκι «χωρίς Θεό λα πιτρέπονται».
Μετά πλείστης τιμ
ς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+
Πειραι
ς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

2 σχόλια:

  1. "ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΗΤΕ"

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ελεγε δε προς τους μαθητάς του ο Κυριος· “είναι αδύνατον μέσα στον διεφθαρμένον και πονηρόν αυτόν κόσμον, να μην έλθουν τα σκάνδαλα και οι πειρασμοί. Αλλοίμονον όμως εις εκείνον, δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλον και σκοντάπτει ο αδύνατος στον δρόμον του. Είναι προτιμότερον δι' αυτόν να κρεμασθή μια μυλόπετρα και να έχη ριφθή εις την θάλασσαν, παρά να σκανδαλίση ένα από τους ταπεινούς αυτούς και απλοϊκούς που πιστεύουν εις εμέ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.