25 Δεκ 2011

"Τὰ Χριστούγεννα δὲν εἶναι μέρα διασκεδάσεων, ἀλλὰ ἡμέρα ἑορτῆς μέσα στὶς ἐκκλησίες"!

Γράφει ὁ Λαρίσης καὶ Τυρνάβου Ἰγνάτιος
Η Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεί νά ἑορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Μᾶς προσκαλεί τή νύχτα τῶν Χριστουγέννων νά ἐκκλησιασθοῦμε καί νά μεταλάβουμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Φωτισμένος καί ζεστός ὁ Ναός τῆς Ἐνορίας μας θά χτυπήσῃ χαρμόσυνα τίς καμπάνες πολύ πρίν ξημερώσῃ καί μᾶς καλεί νά ἔλθουμε νά ἑορτάσουμε τή μεγάλη, τήν πρώτη καί καλύτερη γιορτή τῆς πίστεώς μας. Ἐπειδή ὅμως, ἀδελφοί μου, μέ διακατέχει μία ἀγωνία, ἄν πράγματι θά ἀνταποκριθοῦν ὅλοι σ' αὐτό τό μοναδικό καί ὕψιστο καθῆκον, σᾶς ἀπευθύνω θερμή ἔκκλησι καί σᾶς παρακαλῶ νά ἑορτάσουμε, ὅπως τῆς ἁρμόζει, τήν θεία αὐτή ἑορτή. Νά τήν ἑορτάσουμε, ὅπως ἁρμόζει, πρό πάντων σ' ἐμᾶς πού εἴμαστε βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
Ἐπισημαίνω τούς κινδύνους, ἐπειδή πολλά ἔχουν ἀλλάξει καί οἱ ἄνθρωποί μας κάθε μέρα ἀλλάζουν τό ἦθος τους καί ἀλλάζουν καί τόν τρόπο ἑορτασμοῦ ὡς καί αὐτῶν τῶν μεγάλων ἑορτῶν. Δέν εἶναι, ἀδελφοί μου, τά Χριστούγεννα μόνο ἡμέρα ἀργίας καί ἀναπαύσεως· δέν εἶναι ἡμέρα καλοφαγίας καί στολισμῶν, καί πρό πάντων διασκεδάσεων, ἀλλά ἡμέρα πού γιορτάζεται μέσα στό Ναό, στή Θεία Λειτουργία. Δέν εἶναι σωστό, τό βράδυ τῶν Χριστουγέννων, βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί νά συγκεντρώνωνται σέ κέντρα ἤ σέ σπίτια καί νά διασκεδάζουν ἕως τό πρωί, τήν ὥρα πού θἄπρεπε νά πηγαίνουν στήν Ἐκκλησία γιά νά λειτουργηθοῦν καί νά μεταλάβουν. Οἱ ξένες συνήθειες δέν πρέπει νά μᾶς ἐπηρεάζουν σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε νά ἀφήνουμε τίς δικές μας παραδόσεις, καί πρό πάντων τή δική μας λειτουργική ζωή καί νά ρίχνουμε τό βάρος σέ συνήθειες πού μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό...

 τόν δικό μας αὐθεντικό χριστιανικό τρόπο ζωῆς, διότι τότε χωρίς νά τό συνειδητοποιοῦμε, γιορτάζουμε τά Χριστούγεννα σάν εἰδωλολάτρες. Παρουσιαζόμαστε ἀσυγκίνητοι καί ξένοι πρός τό μεγάλο γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἀδελφοί μου, σᾶς παρακαλῶ ἐν ἀγάπῃ πολλῇ τά Χριστούγεννα αὐτά ἄς τά γιορτάσουμε σάν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἄς διακόψουμε λίγο τόν ὕπνο αὐτή τήν ἡμέρα κι ἄς προφθάσουμε σάν τούς ποιμένες νά προσκυνήσουμε τόν Κύριό μας. Κι ἄν ἀκόμα ὁ καιρός δέν εἶναι πολύ καλός, κι ἄν κάνῃ κρύο ἤ χιονίζει, ἄς μήν λείψουμε ἀπ' τήν Ἐκκλησία. Ὁ Κύριος μᾶς ἔκανε τήν ὕψιστη τιμή καί ἦλθε στή γῆ γιά νά μᾶς σώσῃ. Ἄς εἴμεθα στήν ὑποδοχή του. Τόν ἔχουμε τόση ἀνάγκη! Καί πρό πάντων, ἀδελφοί μου, μή στερῆτε οἱ γονεῖς στά παιδιά σας αὐτή τή χαρά κι αὐτή τήν ἐμπειρία. Μέ συγκίνησι θά θυμοῦνται πάντα ὅτι νύχτα τά ἐπήγαιναν οἱ γονεῖς τους στήν Ἐκκλησία τά Χριστούγεννα.

Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί μου, ἐλᾶτε νά ἑορτάσουμε ἐφέτος τά Χριστούγεννα στό Ναό, γιά νά αἰσθανθοῦμε στίς καρδιές μας τή χαρά τῆς μεγάλης αὐτῆς ἡμέρας, γιά νά χαροποιήσουμε καί τούς μεγαλυτέρους, τούς παπποῦδες καί τίς γιαγιάδες, πού δέν ἔχουν μεγαλύτερη χαρά ἀπ' τό νά βλέπουν τά παιδιά τους καί τά ἐγγονάκια τους στό Ναό τίς μέρες αὐτές. Νά βλέπουν τά παιδιά τους νά βαδίζουν στά ἴχνη τους, νά μήν ἀπορρίπτουν τήν τακτική τους, ἀλλά μαζί τους νά γιορτάζουν Χριστούγεννα. Ἐμεῖς πρό πάντων, ἀδελφοί μου, ἐδῶ στή Λάρισά μας, στόν Τύρναβό μας καί στά χωριά μας, ἄς μήν χαλάσουμε τίς καλές συνήθειες τῶν πατέρων μας. Ἄς μετάσχουμε στό πνευματικό τραπέζι, στό Ἅγιο Ποτήριο, πρωί-πρωί, νύχτα τά Χριστούγεννα στήν Ἐκκλησία, κι ἄς καθήσουμε μετά στό Χριστουγιεννιάτικο τραπέζι μέ συγκεντρωμένη ὅλη τήν οἰκογένεια, τηρῶντας τά ἔθιμά μας, νά εὐφρανθοῦμε καί νά ἀνταλλάξουμε εὐχές».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.