13 Δεκ 2011

Ἡ ἔσχατη ὑποτίμηση τῆς γυναίκας


Στὸν δικό μας αἰώνα, τὸν αἰώνα τῆς ἀνομίας καὶ τῆς πλήρους ἀδιαφορίας γιὰ τὴ λογική, γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὴν πνευματικὴ ὑγεία, πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ ἁμαρτάνουν ἐπιβαρύνουν τὸν ἑαυτὸ τοὺς ὀνομάζοντας τὴν ἁμαρτία «καλοσύνη». Αὐτὸ ἔκαναν στὶς μέρες μας οἱ «φεμινιστὲς» καὶ οἱ «φιλελεύθεροι» (ἕνας παράξενος ὅρος γιὰ νὰ περιγραφοῦν οἱ ἄνθρωποι, ποὺ ἀνανεώνουν τὸ πρόγραμμα εὐγονικῆς τῶν Ναζὶ) μὲ τὸ νὰ ἐξυμνοῦν τὰ «εὐεργετήματα» τῶν ἐκτρώσεων, μετανομάζοντας συμβατικὰ αὐτό, ποὺ αὐταπόδεικτα εἶναι φρικτό, σὲ «συνταγματικὸ δικαίωμα» ἢ μία ἁπλὴ κλινικὴ «ἐπιλογή». Νομίζω ὅτι ἐνεργώντας ἔτσι κατόρθωσαν νὰ μεταμφιέσουν τὴν ἔσχατη ὑποτίμηση τῆς γυναίκας σὲ «φιλελευθερισμό».
Ἀπὸ τo 1973, τότε ποὺ ἡ ἔκτρωση ὕστερα ἀπὸ αἴτηση στὴν Ἀμερικὴ - γιὰ κάθε λόγο, γιὰ κάθε πρόσωπο, γιὰ βρέφη κάθε περιόδου κύησης - νομιμοποιήθηκε, κάθε ἀμερόληπτος παρατηρητὴς τῆς κοινωνίας μᾶς γνωρίζει ὅτι οἱ μόνοι ἄνθρωποι, ποὺ ἀληθινὰ «ἀπελευθερώθηκαν» μὲ τὸ ἐμπόριο τῶν ἐκτρώσεων, ὑπῆρξαν οἱ ἀνεύθυνοι ἄνδρες· αὐτοὶ ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη γιὰ τὴ σεξουαλική τους δραστηριότητα. Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ πρῶτοι, ποὺ ὑποστηρίζουν τὴν ἔκτρωση ὕστερα ἀπὸ αἴτηση στὴν Ἀμερική, εἶναι οἱ ἐκδότες καὶ οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν μεγαλύτερων πορνογραφικῶν περιοδικῶν.
Παρὰ τὰ πολιτικὰ φεμινιστικὰ συνθήματα, ἡ αἰσθητική, πνευματικὴ καὶ φυσικὴ πραγματικότητα τῆς διάπραξης μίας ἔκτρωσης εἶναι ἐξευτελιστική. Πλησιάζει τὴ μορφὴ τοῦ δολοφονικοῦ ἰατρικοῦ βιασμοῦ. Εἶναι «ἀπελευθερωτικὴ» γιὰ τὶς γυναῖκες καὶ τὰ βρέφη κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, ποὺ ἦταν «ἀπελευθερωτικὸ» τὸ Ἄουσβιτς γιὰ τοὺς Ἑβραίους. Ὁδηγεῖ στὰ ἴδια ἀποτελέσματα μὲ τὴ σκληρὴ πορνογραφία: ἐκμεταλλεύεται, δυσφημεῖ καὶ ὑποβιβάζει τὶς γυναῖκες ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος στὸ ἐπίπεδο τῶν σεξουαλικῶν δουλοπαροίκων καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο σὲ ἁπλοὺς «παραγωγικοὺς πολίτες», γιὰ νὰ μὴν ἀποτύχουν στὴ σταδιοδρομία τους. Μετατρέπει τὴ μήτρα, ποὺ δίνει ζωή, σὲ θάλαμο θανατικῆς ἐκτέλεσης, μέσα στὸν ὁποῖο...


 ἕνα παιδὶ κραυγάζει σιωπηλά, παλεύοντας, κλωτσώντας καὶ ὑποφέροντας γιὰ τὴ ζωή του, καθὼς ὁ ἐγκέφαλός του ἀπορροφᾶται ἀπὸ τὸν γυναικολόγο.

Ἡ πραγματοποίηση τῆς ἔκτρωσης, εἴτε αὐτὴ εἶναι «νόμιμη» εἴτε ὄχι, ὑποβιβάζει τὶς γυναῖκες σὲ κάτι λίγο περισσότερο ἀπὸ σεξουαλικὴ κινητὴ περιουσία τῶν ἀνδρῶν καὶ ἀπὸ περιουσία τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τῶν ὀργανώσεων ποὺ θεωροῦν τὴ διακοπὴ μίας σταδιοδρομίας ἀπὸ ἕνα νέο παιδὶ ὡς «ἁμάρτημα». Μέσα στὸ σεξουαλικὰ ἀπελευθερωμένο κλίμα τῶν ἥμερών μας οἱ ἄνδρες δὲν ἔχουν λόγο ἀκόμη καὶ νὰ προσποιοῦνται ὅτι βλέπουν τὶς γυναῖκες ὡς κάτι περισσότερο ἀπὸ ἕνα μέσο ἐγωιστικῆς εὐχαρίστησης. Τὸ ὅτι ἢ λογική της ἔκτρωσης ὑποβιβάζει τὶς γυναῖκες σὲ δοῦλες τοῦ σέξ, μηχανὲς γιὰ σεξουαλικὴ ἱκανοποίηση καὶ παραγωγὴ παιδιῶν, ἀποτυπώνεται πολὺ καλὰ στὴν αὐξανόμενη χρήση τῶν βρεφῶν, ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἐκτρώσεις, γιὰ ἰατρικὰ πειράματα καὶ «θεραπευτική», ἀκόμη καὶ καλλωπιστικὴ κατανάλωση. Οἱ γυναῖκες μὲ τὴν ἔκτρωση ὑποβιβάζονται σὲ τέτοιο σημεῖο, ὥστε νὰ εἶναι φημισμένες τράπεζες γιὰ ἱστούς, ἐκκολαπτικὲς μηχανὲς γιὰ τὸν «ἐμβρυϊκὸ ἱστό», παραγωγικὲς μονάδες «ὑλικοῦ γιὰ μεταμόσχευση», ὄργανα καὶ ἐργοστάσια ἱστῶν καὶ «παραγωγικὲς» καριερίστριες, γιὰ τὶς ὁποῖες τὰ παιδιὰ ἀποτελοῦν ἕνα βάρος.

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς νομιμοποίησης τῶν ἐκτρώσεων, ἡ ἀποδοχὴ τοῦ σεξουαλικοῦ «φιλελευθερισμοῦ», ἡ ὑποβάθμιση τῶν γυναικὼν καὶ ἡ κατακόρυφη ἐπίπτωση τῶν βιασμῶν, ὅλα συγκλίνουν πρὸς ἕνα διεστραμμένο εἶδος συμμετρίας. Ὅπως γράφει ὁ Leon Kass**, «ἀδιάφορες ἀπὸ τὰ ἀποκλίνοντα μοτίβα τοὺς οἱ πράξεις τουβιαστὴ καὶ τῆς πόρνης ἔχουν ἕνα ἐσωτερικὸ μήνυμα, στὸ ὁποῖο συγκλίνουν. Καὶ τῶν δύο οἱ πράξεις εἶναι χωρὶς σεμνότητα, ντροπὴ ἢ σεξουαλικὴ αὐτοσυγκράτηση. Καὶ οἱ δύο εἶναι ἀδιάφοροι γιὰ τὴ σχέση τῆς σεξουαλικότητας (ἰδιαίτερα στὴ γυναίκα) μὲ τὴν γέννηση παιδιῶν. Καὶ οἱ δύο θεωροῦν τὸ σὲξ ἁπλῶς ὡς ὑπόθεση τῆς ἐφήμερης καὶ ἀτομικῆς εὐχαρίστησης (ἰδιαίτερα ὁ ἄνδρας). Καὶ οἱ δύο εἶναι ἀδιάφοροι γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ σὲξ ἀναφέρεται στὶς μελλοντικὲς γενεές· αὐτές, στὶς ὁποῖες ἐμεῖς προσφέρουμε ζωὴ καὶ τροφή, ξεπληρώνοντας μὲ τὸν μόνο τρόπο ποὺ μποροῦμε τὰ χρέη στοὺς δικούς μας προγόνους. Καὶ οἱ δύο εἶναι ἰδιαίτερα ἀδιάφοροι γιὰ τὸ γάμο καὶ τὴν οἰκογένεια· αὐτοὺς τοὺς θεσμούς, γιὰ τοὺς ὁποίους κύριος σκοπὸς εἶναι νὰ δημιουργήσουν μία σωστὴ οἰκογένεια γιὰ καρποφόρα καὶ γενναιόδωρη ἀγάπη καὶ γιὰ κατάλληλη ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν».
Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Frank Schaeffer «Χορεύοντας μόνος» (Dancing Alone), ἐκδόσεις Μακρυγιάννης, Μετάφραση Ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Μύρου


* Ο Frank Schaeffer (γεννημένος στὶς 3 Αὐγούστου τοῦ 1952) εἶναι Ἀμερικανὸς σκηνοθέτης καὶ συγγραφέας, γιὸς τοῦ γνωστοῦ Εὐαγγελικοῦ θεολόγου καὶ συγγραφέα FrancisSchaeffer, τοῦ ὁποίου οἱ ἰδέες ἐπηρέασαν στὴν ἄνοδο τῆς λεγόμενης ‘χριστιανικῆς δεξιᾶς’ στὶς ΗΠΑ. Ο Frank Schaeffer, μετὰ ἀπὸ μακροχρόνια ἔρευνα, στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ‘90 μεταστράφηκε στὴν Ὀρθοδοξία.


**Ο Richard Leon Kass (γεννημένος στὶς 12 Φεβρουαρίου, 1939) εἶναι ἕνας Ἀμερικανὸς γιατρός, ἐπιστήμονας καὶ ἐκπαιδευτικός, ἀντίπαλός της κλωνοποίησης τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς εὐθανασίας, κριτικὸς σὲ ὁρισμένους τομεῖς τῆς τεχνολογικῆς προόδου καὶ τῆς ἔρευνας σὲ ἔμβρυα. Διετέλεσε πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου, τοῦ Προέδρου γιὰ τὴ Βιοηθικὴ ἀπὸ τὸ 2001 ἕως τὸ 2005, ἐπὶ προεδρίας Μπούς.

2 σχόλια:

 1. Η έκτρωση είναι ΦΟΝΟΣ !

  Φίλε οδοιπόρε, θα σου διηγηθώ μια ιστορία, και αν θέλεις δημοσίευσέ την ως ανάρτηση, διότι είναι ΑΛΗΘΙΝΗ !

  Είμαι ιατρός στο επάγγελμα. Εργάζομαι στο ΕΣΥ, σε ένα κέντρο υγείας στην επαρχία.

  Πριν από ένα χρόνο περίπου, ήρθε στο κέντρο υγείας μια μαία. Η κοπέλα αυτή δούλεψε για χρόνια σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά αποφάσισε να ζητήσει μετάθεση στην επαρχία, διότι ο σύζυγός της είναι ντόπιος και οι συνθήκες ζωής στην επαρχία είναι πιο ανθρώπινες.

  Εγώ ήμουν ήδη δύο χρόνια νυμφευμένος με την σύζυγό μου, και θέλαμε διακαώς να αποκτήσουμε ένα παιδάκι. Δυστυχώς όμως, λόγω κάποιων γυναικολογικών προβλημάτων της συζύγου μου, δεν τα καταφέρναμε.

  Παρόλα αυτά δεν το βάζαμε κάτω, και είχαμε πάει στους καλύτερους γιατρούς σε θέματα γονιμότητας.

  Επειδή όμως δεν γινόταν τίποτα, είχα αρχίσει να απελπίζομαι. Κάποια στιγμή άρχισα να χάνω την Πίστη μου, και μια μέρα έφτασα στο σημείο να κατηγορήσω τον Θεό ότι είναι άδικος !

  Το έκανα μάλιστα δημοσίως, στον χώρο εργασίας μου.

  Αναρωτήθηκα πώς είναι δυνατόν ο Θεός να στέλνει με μεγάλη ευκολία τα παιδιά σε ανεύθυνους ανθρώπους που τα σκοτώνουν με τις εκτρώσεις, και την ίδια στιγμή να υπάρχουν τόσα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά και να δυσκολεύονται όπως εμείς !

  Εκεί ήταν παρούσα και η μαία που ανέφερα πριν. Μου απάντησε ότι καταλαβαίνει την απογοήτευσή μου, αλλά μου συνέστησε να μην χάνω την Πίστη μου και να μην το βάζω κάτω.

  Μου διηγήθηκε και κάτι συγκλονιστικό: στο μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας όπου δούλευε πριν, το τμήμα των εκτρώσεων ήταν δίπλα ακριβώς στο τμήμα των εξωσωματικών !

  Καταλαβαίνετε το σκηνικό ;; Από τη μια οι ανεύθυνες γυναίκες που πήγαιναν να σκοτώσουν τα παιδιά που τους έστειλε ο Θεός, και ΑΚΡΙΒΩΣ δίπλα τα ζευγάρια που πάλευαν χρόνια να αποκτήσουν ένα παιδί και δεν μπορούσαν !

  Η οργή με την οποία οι τελευταίοι κοίταζαν τους πρώτους, ήταν απερίγραπτη ! Αν μπορούσαν, θα τους έπνιγαν με τα ίδια τους τα χέρια !

  Η ιστορία της μαίας με συγκλόνισε. Συνειδητοποίησα σε τι ύστατο βαθμό κατάπτωσης έχει φτάσει η κοινωνία μας, ώστε να σκοτώνει τα παιδιά της πριν καν γεννηθούν !

  Αποφάσισα κι εγώ να μην το βάλω κάτω. Πήγαμε με την σύζυγό μου και σε άλλους γιατρούς, δοκιμάσαμε κι άλλες θεραπείες. Προσευχηθήκαμε στον Χριστό να μας βοηθήσει.

  Πριν από μερικούς μήνες, η σύζυγός μου είδε ένα όνειρο. Μια πανέμορφη αριστοκρατική γυναίκα, με φωτοστέφανο γύρω από την κεφαλή της, κρατούσε στα χέρια της ένα καροτσάκι με ένα μωρό μέσα.

  Η γυναίκα κοίταξε την σύζυγό μου και χαμογέλασε.
  Η σύζυγός μου ξύπνησε χαρούμενη, και μου είπε πως ήταν σίγουρη ότι είδε την ΠΑΝΑΓΙΑ.

  Στην αρχή για να είμαι ειλικρινής δεν την πολυπίστεψα. Ως γιατρός είμαι αναπόφευκτα και κάπως σκεπτικιστής, και υπέθεσα ότι ίσως ο εγκέφαλος της συζύγου μου δημιούργησε αυτές τις εικόνες λόγω άγχους κλπ.

  Μαντεύεις την συνέχεια φίλε οδοιπόρε ;;

  Η σύζυγός μου είναι σήμερα 3 μηνών έγκυος, και δόξα τω Θεώ όλα πάνε καλά μέχρι στιγμής !

  ΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ, γίνονται θαύματα, η Πίστη έχει αποτελέσματα, η Παναγία εισακούει τις προσευχές μας, και όλα αυτά σας τα λέω εγώ, που είμαι γιατρός, με το ψευδώνυμο ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ !!

  Η έκτρωση είναι ΦΟΝΟΣ !

  Έλληνες, σε λίγα χρόνια το Έθνος μας θα έχει εξαφανιστεί με την υπογεννητικότητα, τις εκτρώσεις και τα διαζύγια !

  Έλληνες, μην αφήσετε να συμβεί αυτό !

  Μην σκοτώνετε τα Ελληνόπουλα πριν καν γεννηθούν !

  Είναι έγκλημα ενώπιον του Θεού, και έγκλημα εις βάρος του Έθνους μας !

  Έλληνες, αν θέλετε να βοηθήσετε την Πατρίδα, παντρευτείτε, κάντε παιδιά, αναθρέψτε τα με αγάπη για ΧΡΙΣΤΟ και ΕΛΛΑΔΑ, και δεν θα το μετανιώσετε !

  Δεν χρειάζονται πολλά υλικά αγαθά τα παιδιά. Χρειάζονται ΑΓΑΠΗ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ !

  Μην αφήνετε τους αντίχριστους εξουσιαστές να σας οδηγούν στην απελπισία με τα οικονομικά τους εγκλήματα, ώστε να σκοτώνετε τα παιδιά σας !

  Ακούστε έναν απλό Έλληνα, που βίωσε το δικό του θαύμα !

  ΕΛΛΑΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σε ευχαριστούμε θερμότατα!!!
  Αύριο πρώτα ο Θεός θα αναρτηθεί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.