31 Ιαν 2011

Ἡμερολόγιο «θανάτου» γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία


Συνειδητὴ παράλειψη ἀπὸ ἀντὶ-χριστιανοὺς Μανδαρίνους τῆς Εὐρωπαικῆς Ἕνωσης, ἠθελημένη ἀστοχία τῶν πέριξ του Μπαρόζο  στενῆς κάστας καρεκλοκένταυρων, κατ’ἐπιλογὴν «λάθος» νοσηρῶν παγκοσμιοποιημένων «ἐγκεφάλων» τῶν Βρυξελλῶν ἢ ἁπλὰ γκάφα ὁλκῆς τῶν  γραφειοκρατῶν τῆς Εὐρωπαικῆς Διοίκησης; Ἡ μὴ ἀναφορὰ τῶν ἑορτῶν τοῦ χριστιανισμοῦ- συμπεριλαμβανομένου τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Πάσχα- ἀπὸ τὸ νέο Ἡμερολόγιο ποὺ διανέμεται στὰ Λύκεια καὶ τὰ Κολέγια μὲ τὴ χρηματοδότηση τῆς Εὐρωπαικῆς Ἐπιτροπῆς σήμανε συναγερμὸ στοὺς θρησκευτικοὺς ταγοὺς τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.


Πόσο, μᾶλλον, ὅταν τὸ ἐν λόγω Ἡμερολόγιο περιλαμβάνει ὅλες τὶς ἑορτὲς τοῦ Ἰσλάμ, τοῦ Ἰουδαισμοῦ, τῶν Ἰνδουιστῶν ἀκόμη καὶ τῶν Σίχ! «Τοῦτο προκαλεῖ πολλὰ ἐρωτηματικὰ δεδομένου ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως ἀνήκει στὶς μεγάλες Χριστιανικὲς ὁμολογίες. Πῶς εἶναι δυνατὸν σὲ ἐκδόσεις τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως νὰ ὑποτιμᾶται καὶ νὰ παραθεωρεῖται ἡ πίστη καὶ ἡ παράδοση ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων Εὐρωπαίων;» ἀναρωτιέται μὲ νόημα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας τὴν ὁποία ἀπέστειλε, ἤδη, στὸ γραφεῖο τοῦ Προέδρου τῆς Εὐρωπαικῆς Ἐπιτροπῆς, Μανουὲλ Μπαρόζο.

Πάνω ἀπὸ 3.000.000 ἀντίτυπα τοῦ εὐρὼ-ἡμερολογίου ἔχουν ἐκδοθεῖ καὶ περισσότερα ἀπὸ 330.000 ἀντίτυπα τῶν ἡμερολογίων, ποὺ συνοδεύονται ἀπὸ 51 γυαλιστερὲς σελίδες μὲ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν ΕΕ, παραδόθηκαν στὰ βρετανικὰ σχολεῖα ὡς.....

 «περιζήτητα χριστουγεννιάτικα δῶρα» στοὺς μαθητὲς ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπή.

Ὅμως, οἱ Χριστιανοὶ ἐξοργίστηκαν ἐπειδὴ στὸ ἡμερολόγιο ἡ σελίδα τῆς 25ης Δεκεμβρίου εἶναι κενὴ καὶ στὸ κάτω μέρος τῆς σελίδας μὲ τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ἀναφέρεται μόνο ἕνα κοσμικὸ μήνυμα: «Ἕνας ἀληθινὸς φίλος εἶναι κάποιος ποὺ συμμερίζεται τὶς ἀνησυχίες σου καὶ θὰ διπλασιάσει τὴ χαρά σου».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος καὶ τὰ μέλη τῆς Συνόδου, πάντως, εἶναι κατηγορηματικοὶ καὶ ζητοῦν τάχιστα νὰ ἐπανορθωθεῖ αὐτὸ τὸ σοβαρὸ σφάλμα. Ἡ πλήρης καὶ ἐμπεριστατωμένη ἐπιστολὴ τῆς Συνόδου, ἡ ὁποία δημοσιεύεται σὲ ἀποκλειστικότητα ἔχει ὡς ἑξῆς:
Ἀθήνησι 17η Ἰανουαρίου 2011

Πρὸς
τὸν Ἐξοχώτατον
κ. JOSE MANUEL BARROSO,
Πρόεδρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς
Εἰς Βρυξέλλας

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ δυσάρεστη ἔκπληξη πληροφορήθηκε ὅτι μὲ χρηματοδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐξεδόθη καὶ κυκλοφορεῖ ἕνα νέο Ἡμερολόγιο ἀπευθυνόμενο σὲ παιδιά, τὸ ὁποῖο παραθέτει ὅλες τὶς ἑορτὲς τοῦ Ἰσλάμ, τοῦ Ἰνδουισμοῦ καὶ ἄλλων θρησκειῶν, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρει τὶς Χριστιανικὲς ἑορτές. Τοῦτο προκαλεῖ πολλὰ ἐρωτηματικὰ δεδομένου ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀνήκει στὶς μεγάλες Χριστιανικὲς ὁμολογίες.

Πῶς εἶναι δυνατὸν σὲ ἐκδόσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως νὰ ὑποτιμᾶται καὶ νὰ παραθεωρεῖται ἡ πίστη καὶ ἡ παράδοση ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων Εὐρωπαίων;
Ὁ ρόλος τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν διαμόρφωση τῆς Εὐρώπης εἶναι ἕνα ἀναμφισβήτητο γεγονός.

Στὸ Ἡμερολόγιο ἀναφέρεται, ὅτι εἶναι «μία ἀστείρευτη πηγὴ πληροφοριῶν γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση» καὶ παρὰ τὴ δήλωση αὐτὴ παραλείπεται κάθε ἀναφορὰ στὸν Χριστιανισμό. Πῶς μποροῦμε νὰ διεκδικήσουμε τὴν ἐκπαίδευση τῆς νεολαίας γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀρνούμενοι μία θρησκεία ποὺ ἔχει συμβάλει στὴν οἰκοδόμηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τὴν ἑνότητά της;

Ἡ Χριστιανικὴ θρησκεία κατέχει τὴν πρώτη θέση ἀνάμεσα στὶς θρησκεῖες τῆς Εὐρώπης. Εἶναι ἀδιανόητο νὰ ἀμφισβητεῖται ἡ τόση σημασία ποὺ ἔχει στὶς ζωὲς τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν καὶ ἡ κοινὴ πίστη στὶς εὐαγγελικὲς ἀξίες καὶ ἀρχές.

Ἡ Χριστιανικὴ θρησκεία, περισσότερο ἀπὸ ἕνα θρησκευτικὸ γεγονός, εἶναι ἐπίσης ὁ συντελεστὴς καὶ διαμορφωτὴς μίας πολιτιστικῆς ἱστορίας καὶ πνευματικῆς ταυτότητας τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν πολιτῶν τῶν Κρατῶν Μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἐπιπλέον ὀφείλουμε νὰ ὑπενθυμίσουμε τὶς Χριστιανικὲς ρίζες τῆς Εὐρώπης, ὅπως καταγράφονται στὴν Ἱστορία καὶ ὅπως τὶς παραδέχονται κορυφαῖοι Εὐρωπαῖοι διανοητές, ὅπως ὁ Τόμας Ἔλλιοτ, ὁ Πὼλ Βαλερὺ κ.α. Ἄλλωστε καὶ οἱ πρῶτοι ἱδρυτές της τότε Ε.Ο.Κ. (Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος) καὶ συγκεκριμένα ὁ Ἀντενάουερ, ὁ Μονέ, ὁ Σπάακ, ὁ Ντὲ Γκάσπερι κ.α., εἶχαν θέσει ὡς σαφῆ στόχο τοὺς τὴ δημιουργία μίας εἰρηνικῆς καὶ δημοκρατικῆς ἑνώσεως Κρατῶν μὲ βάση τὶς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου.

Ὁ Χριστιανισμὸς μαζὶ μὲ τὸν κλασσικὸ ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ τὸ ρωμαϊκὸ (ὀρθότερα βυζαντινορωμαϊκὸ) Δίκαιο ὑπῆρξαν οἱ δεξαμενὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ Εὐρώπη ἄντλησε τὶς ἀξίες τῆς Δημοκρατίας, τοῦ κράτους δικαίου, τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀνεκτικότητος.

Οἱ Χριστιανικὲς ἑορτὲς ὅπως τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Πάσχα, ποὺ τὶς παραλείπει τὸ Ἡμερολόγιο, ἑορτάζονται σ’ ὅλη τὴν Εὐρώπη ἀπὸ πολλοὺς ἀνθρώπους, ἀκόμη καὶ μὴ χριστιανούς.
Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θὰ προβεῖτε στὶς δέουσες ἐνέργειες νὰ ἐπανορθωθεῖ αὐτὸ τὸ σοβαρὸ σφάλμα καὶ ὅτι θὰ δώσετε τὶς κατάλληλες ὁδηγίες ὥστε νὰ μὴν διανεμηθεῖ τὸ Ἡμερολόγιο αὐτό, ἀλλὰ νὰ ἐκτυπωθεῖ ἄλλο στὸ ὁποῖο θὰ ἀναφέρονται ρητὰ καὶ οἱ Χριστιανικὲς ἑορτές.


Τοῦτο θὰ εἶναι συμβατὸ καὶ μὲ τὸ ἄρθρο 17 τῆς Συνθήκης τῆς Λισσαβῶνος, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀναγνωρίζει τὸν ρόλο τῶν Ἐκκλησιῶν στὴν κοινωνία καὶ τὸν πολιτισμὸ καὶ καλεῖ τὶς μεγάλες θρησκευτικὲς κοινότητες σὲ συνεχῆ καὶ ἀνοικτὸ διάλογο.

Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή, σᾶς εὐχόμεθα ὑγεία καὶ εὐόδωση ἀπὸ τὸ Θεὸ τῶν ἔργων σᾶς κατὰ τὸ Νέον Ἔτος 2011 καὶ διατελοῦμε μὲ ἰδιαίτερη ἐκτίμηση.

+ Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
+ Ἀρχιμ. Μάρκος Βασιλάκης»Ἀνεπίσημη ἀντίδραση Ε.Ε

Ἐπίσημη ἀνακοίνωση ἢ δελτίο τύπου δὲν ἔχει μέχρι στιγμῆς ἐκδοθεῖ, ὡστόσο, ἀνεπισῆμα σὲ σχόλιο τοῦ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐπιτροπῆς περιέγραψε τὸ ἡμερολόγιο ὡς «γκάφα» τονίζοντας ὅτι πρὸς τὸ συμφέρον τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητας» θὰ ἔπρεπε νὰ μὴ γίνει καμία ἀναφορὰ σὲ ὁποιαδήποτε θρησκευτικὴ γιορτὴ σὲ μελλοντικὲς ἐκδόσεις.

“Λυπόμαστε γὶ ‘αὐτό, καὶ θὰ τὸ διορθώσουμε στὴν ἑπόμενη ἔκδοση. Οἱ θρησκευτικὲς ἀργίες μπορεῖ νὰ μὴν ἀναφέρονται καθόλου γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ὁποιαδήποτε διαμάχη», εἶπε λακωνικά. Αὐτὴ ἡ ἔμμεση παραδοχὴ τῆς εὐθύνης δὲν εἶναι ἀρκετή, καθὼς καθολικές, κυρίως, ἀλλὰ καὶ προτεσταντικὲς ἑνώσεις ἔχουν, κυριολεκτικά, ξεσηκωθεῖ ἀπὸ τὸ ἀπαράδεκτο ὀλίσθημα τῶν Κοινοτικῶν Ἀξιωματούχων.

Η Johanna Touzel, ἐκπρόσωπος τῆς «Καθολικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Διάσκεψης τῶν Ἐπισκόπων της Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας» δὲν χαρίστηκε δηλώνοντας ὅτι ἡ ἀπουσία χριστιανικῶν γιορτῶν εἶναι κάτι τὸ «ἀπίστευτο».

«Τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Πάσχα εἶναι σημαντικὲς γιορτὲς γιὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια χριστιανῶν καὶ Εὐρωπαίων. Εἶναι μία πολὺ παράξενη παράλειψη. Ἐλπίζω νὰ μὴν ἔγινε ἐκ προθέσεως», ἀνέφερε μὲ ἔμφαση.

Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι Εὐρωβουλευτὲς Phillipe Juvin καὶ Constance Le Grip, οἱ ὁποῖοι στὴν ἐπιστολή τους μὲ τίτλο: «la petition»δηλαδὴ «Ἡ ἀπαίτηση» ζητοῦν ἀπὸ τὴν Εὐρωπαικὴ Ἐπιτροπὴ νὰ ἀποσύρει ἄμεσα τὸ ἡμερολόγιο ποὺ μοίρασε στοὺς μαθητὲς καὶ τὸ ὁποῖο «ἀγνοεῖ» τὶς χριστιανικὲς ἑορτές. «Οἱ χριστιανικὲς ρίζες τῆς Εὐρώπης εἶναι μία πραγματικότητα.

Ἡ Εὐρώπη εἶναι ὁ καρπὸς μίας μακρόχρονης διαδικασίας ὡρίμανσης ποὺ ἔχει τὶς ρίζες της στὴν Ἑλλάδα, στὴ Ρώμη κια βεβαίως μέσα στὸ Χριστιανισμό. Τὸ λίκνο ὅλης της ἱστορίας στηρίζεται στὴ συνάντηση τῶν ἀνθρώπων μὲ τὶς χριστιανικὲς ἀξίες. Ἡ Εὐρώπη δημιουργήθηκε μέσα στὸν Χριστιανισμό. Ἂν τὸ ξεχνᾶμε αὐτὸ εἶναι σὰν νὰ ἀρνούμαστε αὐτὸ ποὺ εἴμαστε» ὑποστηρίζουν μὲ ἀνησυχία.

Καὶ ἐνῶ  ὁ χριστιανισμὸς «ἐξοστρακίζεται» ἀπὸ ἐπίσημο ἔγγραφό της Εὐρωπαικῆς Ἐπιτροπῆς, οἱ Ἕλληνες Εὐρωβουλευτὲς  φαίνεται νὰ κοιμοῦνται τὸν... ὕπνο τοῦ δικαίου. Δείχνουν νὰ μὴν ἔχουν πάρει χαμπάρι! Εὐτυχῶς,ὅμως, στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ὑπάρχουν ...ἀγρυπνοῦντες.

Ὁ βουλευτὴς β΄Θεσσαλονίκης τοῦ ΛΑΟΣ, Κυριάκος Βελόπουλος, σὲ ἐρώτησή του πρὸς τὴν ὑπουργὸ Παιδείας καὶ θρησκευμάτων, Ἄννα Διαμαντοπούλου θίγει τὸ σχετικὸ ζήτημα ἐπιθυμώντας νὰ μάθει σὲ ποιὲς ἐνέργειες θὰ προβεῖ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου, λαμβανομένου ὑπ’ὄψιν ὅτι ὡς χριστιανικὴ χώρα ἡ πατρίδα μας  θὰ δεχθεῖ νὰ μοιραστοῦν στὰ σχολεῖα μας τὰ «ψαλιδισμένα» μαθητικὰ-ὅπως τὰ χαρακτηρίζει-λευκώματα.
Παράλληλα, ἐπισημαίνει πὼς ἡ ἀποκάλυψη τῆς ἀπαλείψεως τῶν χριστιανικῶν ἑορτῶν ἔγινε ἀπὸ τὴν πρώην Γαλλίδα ὑπουργὸ Christine Boutin, ἡ ὁποία σὲ ἰστοσελίδα ὑπογραμμίζει ὅτι «ἡ Χριστιανικὴ Θρησκεία ἔχει περιπέσει σὲ μία συλλογικὴ λήθη».

Τὸ παρασκήνιο μὲ Μπαρόζο καὶ Μασόνους

Ἡ ἀπάλειψη τοῦ χριστιανισμοῦ-ὡς ἕνας ἐκ τῶν τριῶν πυλώνων τοῦ εὐρωπαικοῦ πολιτισμοῦ- ἀπὸ τὸ προοίμιο τοῦ Εὐρωσυντάγματος σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν...ἐκτοπισμὸ τῶν χριστιανικῶν ἑορτῶν ἀπὸ τὸ εὐρὼ-ἡμερολόγιο δικαιολογοῦν σίγουρά τους ἀρνητικοὺς συνειρμούς.

Ἄραγε, ἦταν σὲ γνώση τοῦ Προέδρου Μπαρόζο αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη; Γιὰ τοὺς καλὰ γνωρίζοντες τὰ εὐρωπαικὰ τεκταινόμενα τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ τυχαῖο.

Ἐπικαλοῦνται, μάλιστα, δημοσίευμα τοῦ euobserver, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο  οἱ Ἐλευθεροτέκτονες (Μασόνοι) σχεδιάζουν νὰ ἀνοίξουν γρήγορα γραφεῖο στὶς Βρυξέλλες, ἔτσι ὥστε νὰ ἀρχίσουν καμπάνια πίεσης κατὰ τῆς αὐξημένης ἐπιρροῆς τῶν παραδοσιακῶν θεσμικῶν θρησκειῶν τῆς Εὐρώπης.

Κατὰ τὸ ἴδιο δημοσίευμα, τὸ 2008 ὁ Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαικῆς Ἐπιτροπῆς συναντήθηκε μὲ ἀντιπροσώπους ποὺ ἐκπροσωποῦσαν διάφορες μασονικὲς στοές, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὴ δική του Μεγάλη Στοὰ τῆς Ἀνατολῆς τῆς Γαλλίας καὶ πέτυχε νὰ δοθεῖ ἀντιπροσώπευση τῆς μασονίας σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο πολιτικῆς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή.

Ἴσως, ἡ συγκεκριμένη διεργασία νὰ «φωτίζει» σὲ σημαντικὸ βαθμὸ τὴν...ἡμερολογιακὴ ἀβλεψία τῶν ἰθυνόντων, οἱ ὁποῖοι ἔστρεψαν τὸ βλέμμα πρὸς ἄλλες κατευθύνσεις καὶ ὄχι πρὸς τὴ χριστιανική.

Τοῦ Ζαχαρία Γεωργούση
elora.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.