16 Δεκ 2010

Ἀντιπαραγωγικοὶ οἱ Ἱερεῖς, Στρατιωτικοὶ καὶ Ἀστυνομικοί;
Κάπου γράφεται ὅτι θὰ ἔλθουν καιροὶ ποὺ «τὸ ἄσπρο θὰ παρουσιάζεται μαῦρο,τὸ μαῦρο ἄσπρο,τὸ καλὸ θὰ χαρακτηρίζεται κακό,οἱ καλοὶ θὰ εἶναι ὀλίγοι, οἱ ἀνίκανοι θὰ εὐημεροῦν,ἐνῶ οἱ ἄξιοι καὶ ἱκανοὶ θὰ διώκονται καὶ θὰ λοιδοροῦνται».

Ἀνάλυση Θεολογικὴ ,τουλάχιστον ἀπὸ τὸν ἀναρμόδιο γράφοντα ,δὲν μπορεῖ νὰ γίνει.Ἡ ἀλήθεια,ὅμως, εἶναι ὅτι τὰ σημάδια εἶναι τέτοια ποὺ δείχνουν ὅτι οἱ σημερινοὶ καιροὶ εἶναι «χαλεποὶ καὶ πονηροὶ»
Ἀπὸ ἐπίσημα χείλη (τὰ ἐπισημότερα ἴσως) διατυπώθηκε ἡ δήλωση ὅτι οἱ πλέον ἀντιπαραγωγικοὶ σήμερον εἶναι οἱ Ἱερεῖς,οἱ Στρατιωτικοὶ καὶ οἱ Ἀστυνομικοὶ (οἱ ἔνστολοι γενικά). Μεγαλύτερη διαστρέβλωση τῆς ἀληθείας μπορεῖ νὰ ὑπάρξει;Ἀκόμη καὶ στὴν σημερινὴ ἐποχὴ τῆς ἀπαξίωσης τῶν πάντων,τῆς ἔκπτωσης τῶν ἀξιῶν καὶ τῆς ἠθικῆς κατάπτωσης ὑπάρχει κάποιος νὰ μὴν ἐμπιστεύεται τὸν κλῆρο,τὸν στρατὸ καὶ τὴν Ἀστυνομία; Παρὰ τὴν προπαγάνδα καὶ τὸν πόλεμο ὁρισμένων-δυστυχῶς μειοψηφιῶν τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας-γιὰ ἀπαξίωση τῶν θεσμῶν αὐτῶν (Ἐκκλησία,Στρατό,Ἀστυνομία),ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ εἶναι ἀξιοπρόσεκτη, ἀφοῦ σὲ πολλὲς περιπτώσεις τὰ ποσοστὰ ὑπερβαίνουν καὶ τὸ 60%.

Ὁ ἐπίσημος Δημόσιος ἄνδρας ποὺ «ἀξιολόγησε» τὴν παραγωγικότητα τῶν κληρικῶν καὶ ἐνστόλων,φαίνεται νὰ....

 ἀνήκει στὸ ποσοστὸ μειοψηφίας,δήλ. σὲ ἐκείνους ποὺ ΔΕΝ ἐμπιστεύονται τοὺς συγκεκριμένους θεσμούς.Διότι πὼς διαφορετικὰ θὰ μποροῦσε νὰ ἐμπιστευθεῖ ἕναν ἀντιπαραγωγικό,ἕνα ὄχι καλὸ καὶ ἀποδοτικὸ ἐπαγγελματία ἢ Λειτουργό;

Θὰ ἦταν,ὅμως,χρήσιμο νὰ εἴχαμε τὴν ἐπιχειρηματολογία τοῦ κ.Ἀντιπροέδρου, γιὰ τὸ καταληκτικό του συμπέρασμα.
Θὰ ἦταν ἐνδιαφέρον νὰ ἀκούσουμε π.χ.γιατί οἱ Ἱερεῖς ( Παπάδες,συνήθως ἀποκαλοῦνται,ἐνῶ εἶναι Ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ) εἶναι ἀντιπαραγωγικοί.
Οὐδὲν προσφέρουν ἢ προσέφεραν μέχρι σήμερα στὸ ΄Ἔθνος,στὴν Πατρίδα,στὴν Κοινωνία;Δὲν εἶναι ἐκεῖνοι ποῦ φέρουν τὸ τιμημένο ράσο 24 ὧρες τὸ 24ωρο,χωρὶς ποτὲ νὰ ζητήσουν εἰδικὸ ἐπίδομα «ἐπιφυλακῆς» ἢ «αὐξημένης εὐθύνης» ἢ ὅπως διαφορετικὰ μπορεῖ νὰ χρακτηρισθεῖ;Δὲν εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι δίπλα στὸν πονεμένο,τὸν καταφρονεμένο,τὸν ἀδύνατο,ἀδύναμο,πεινώντα,διψώντα καὶ χρήζοντα βοήθεια συνάνθρωπό μας;Δὲν εἶναι αὐτοὶ ποὺ δίνουν παρηγοριὰ καὶ ἐλπίδα σ` ἐκείνους ποὺ τὴν ἔχουν ἀνάγκη καὶ τὴν στιγμὴ ποῦ ἔχουν ἀγνοηθεῖ ἢ ἐγκαταλειφθεῖ ἀπὸ τοὺς πάντες;Μήπως ,ἐν πάσει περιπτώσει,εἶναι οἱ ὑψιλόμισθοι ἢ οἱ προνομιοῦχοι τῶν μισθωτῶν μὲ τὰ ὑπερβολικὰ ἐπιδόματα, ὑπερωρίες καὶ τὰ παρόμοια;
Σημείωση:Ὁ Ἀρχιερεὺς (ὄχι ὁ ἁπλὸς Ἱερέας,ὁ παπὰς κατὰ τὸν κ.Ἀντιπρόεδρο),ὁ Μητροπολίτης δηλαδή, λαμβάνει μισθὸ πολὺ μικρότερο ἀπὸ τὸν ὁδηγὸ μίας Δ.Ε.Κ.Ο.,ὁ ὁποῖος ἔχει καὶ λιγότερα χρόνια ὑπηρεσίας καὶ βέβαια δὲν ἀσκεῖ λειτούργημα,οὔτε φέρει ράσο.!!

Ὥστε, τίποτε δὲν ὑπάρχει γιὰ νὰ προστεθεῖ στὰ ἀξιολογικὰ κριτήρια τῆς παραγωγικότητας τοῦ Ἱερέα; (ἀπὸ τὸν Μοναχὸ ἕως καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο;)Τόση ἀπαξία,τόση ἰσοπέδωση,τόση ἀνευθυνότητα; Μὲ ποιὸ κριτήριο κρίνεται κάποιος παραγωγικὸς ἢ ἀντιπαραγωγικός;Καὶ σὲ τελικὴ ἀνάλυση τὰ ἀξιολογικὰ κριτήρια τῆς παραγωγικότητας εἶναι μόνο ὑλικὰ-οἰκονομικὰ ;

Ἂς περάσουμε τώρα στὸ δεύτερο κεφάλαιο ἀξιολόγησης τῶν ἐνστόλων.

Ἀντιπαραγωγικὸς ὁ Ἀστυνομικός,ὁ Πυροσβέστης,ὁ Λιμενικός,ὁ Στρατιωτικὸς ἐν γένει;
Δὲν εἶναι προσφορὰ ἡ αὐταπάρνηση καὶ ἡ προσωπικὴ θυσία τοῦ ἔνστολου σήμερα;Ξέρει τί θὰ πεῖ ΟΧΙ ἢ δὲν ἐκτελῶ ἢ ΔΕΝ μπορῶ νὰ τὸ κάνω, ὁ ἔνστολος;
Μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ τὸν κίνδυνο; Μπορεῖ ἀπὸ μόνος του νὰ ἀποφασίσει ἐὰν πρέπει νὰ ἐκτελέσει ἢ νὰ ἀπορρίψει τὴν δ/γῆ τοῦ ἀνωτέρου του; Ἡ ἀσφάλεια τοῦ πολίτη,ἡ προστασία τῆς περιουσίας,τῆς τιμῆς,τῆς ὑπόληψης καὶ τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν εἶναι ἐκτὸς τῶν ἀξιολογικῶν κριτηρίων τῆς παραγωγικότητας;Ἡ ἐθνική μας ἀσφάλεια καὶ ὁ στρατιώτης ἢ ὁ Ἂξ/κὸς τῆς Λήμνου καὶ τῶν συνόρων,ὁ ναύτης,ὁ ἀλεξιπτωτιστής,ὁ ὑποβρύχιος καταδύτης ,ὁ Πυροσβέστης ποὺ παλεύει στὶς φλόγες νὰ σώσει ζωὲς καὶ περιουσίες, καθὼς καὶ ὁ Λιμενικὸς ποὺ ρίπτεται στὰ κύματα γιὰ τὴν διάσωση ναυαγῶν κλπ. εἶναι ἀντιπαραγωγικοί; Θύματα καθήκοντος,ἐκτὸς ἐνστόλων ὑπάρχουν σήμερα;Οὔτε ἡ θυσία τῆς ζωῆς γιὰ τὴν πατρίδα καὶ γιὰ τὸ καθῆκον δὲν ἀξιολογεῖται θετικὰ σήμερα;

Μήπως παραγωγικός,κατὰ τὸν κ.Ἀντιπρόεδρο εἶναι ΜΟΝΟ ἐκεῖνος ποῦ εἰσπράττει γιὰ τὸ κράτος;Ἐν πάσει περιπτώσει ἐὰν εἶναι ἔτσι γιατί δυσκολεύεται νὰ τοὺς καταργήσει «ἅπαξ διὰ παντός;»!!! Τί χρειάζονται οἱ ἀντιπαραγωγικοί;Ἂς τεθεῖ σὲ διωγμὸ ἡ Ἐκκλησία καὶ ὑπὸ κατάργηση οἱ ΄Ἐνοπολες Δυνάμεις καὶ τὰ Σώματα Ἀσφαλείας γιὰ νὰ ὑπάρξει καὶ παραγωγικότητα καὶ ἐξοικονόμηση χρημάτων καὶ νὰ ἐπικρατήσει,τάξη ἀσφάλεια,εἰρήνη,ἀγάπη,ἀλληλεγγύη καὶ ὁμόνοια στὴν χώρα καὶ στὴν Κοινωνία. «Ἁπλὰ πράγματα»!!.

Ἡ ἀπαξίωση καὶ ἡ ἰσοπέδωση τῶν πάντων ΔΕΝ ὠφελεῖ, δὲν προάγει,δὲν συντελεῖ στὴν πρόοδο καὶ στὴν εὐημερία τοῦ Λαοῦ μας. Τέτοιοι ἀφορισμοὶ καὶ τέτοιες θέσεις ἀπὸ ὑπεύθυνα πρόσωπα δίνουν λάθος μηνύματα σὲ δύσκολους καιρούς…

Ἂν κάτι σήμερα λειτουργεῖ σωστὰ-καὶ αὐτὸ τὸ δέχονται καὶ Ἀρχὲς καὶ οἱ πολίτες καὶ ἡ Κοινωνία-εἶναι ἡ Ἐκκλησία,οἱ ΄Ἔνοπλες Δυνάμεις καὶ τὰ Σώματα Ἀσφαλείας,Νὰ εὐχόμαστε νὰ εἶναι ἀντάξιοι τῶν προσδοκιῶν τοῦ λαοῦ μας καὶ νὰ μὴν τοὺς ἀπαξιώνουμε ρίπτοντες «τὸν λίθον του ..ἀναθέματος» ἀπερίσκεπτα.
Σώτ.Ἄθ.Μουντζούρης
Ἀστυν.Ὑποδ/ντὴς ἐ.α.
Πηγη: armyalert.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.