31 Οκτ 2010

Γιάννης Ζωγράφος: Ἀπέταξαν τὸν ἀρχιφύλακα γιατί εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανός!


Τὸ σύστημα κλιμακώνει τὴν ἐπίθεσή του κατὰ ὅσων τολμοῦν νὰ ἀντιδράσουν στὶς μεθοδεύσεις του καὶ στὴν ἀπόπειρα θρησκευτικοῦ καὶ ἐθνικοῦ ἀποχρωματισμοῦ ποὺ καταβάλλεται ἀπὸ διεθνῆ κέντρα καὶ τοὺς ἐγχώριους λακέδες τους. Αὐτὴ τὴ φορά, ἡ ὁλοκληρωτικοῦ τύπου καταστολή, δὲν ἀφήνει ἀμφιβολίες γαὶ τὶς προθέσειςέ τους. Ὁ ἀρχιφύλακας τῆς ΕΛΑΣ Δημήτρης Ἀνδρεάκος τοὺς κοίταξε στὰ μάτια καὶ φυσικά, "πληρώνει". Ὅμως, ἡ ἀντίσταση τροχιοδρομήθηκε.

συνέντευξη στὸν Δημήτρη Ζαφειρόπουλο

Πληροφορηθήκαμε ὅτι τὴν περασμένη Παρασκευή, ἀπετάχθη ἕνας ἀρχιφύλακας ἀπὸ τὴν ΕΛΑΣ γιὰ λόγους ποὺ δὲν ἀφοροῦν στὴν ὑπηρεσιακή του ἐπάρκεια, ἀλλὰ στὴ θρησκευτική του συνείδηση. Χειριστήκατε τὴν ὑπόθεσή του ὡς συνήγορος. Ἀληθεύει τὸ γεγονός;

Ἀληθεύει πλήρως. Ὁ ἀρχιφύλακας Δημήτρης Ἀνδρεάκος, ἕνας ὑποδειγματικὸς κὰθ΄ὅλα ἀστυνομικὸς μὲ 20ετή ὑπηρεσία στὴν ΕΛ.ΑΣ., χωρὶς καμία πειθαρχικὴ παράβαση καὶ μὲ εὐδόκιμη θητεία, ἀποτάσσεται ἐπειδὴ ἀρνήθηκε νὰ παραλάβει τὴν «κάρτα τοῦ πολίτη», τὴν ἠλεκτρονικὴ κάρτα ποὺ ἡ κυβέρνηση προωθεῖ καὶ γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους ἀπὸ ἐμᾶς, ἐντός του 2011.

Πρόκειται γιὰ τὴ λεγόμενη «ἔξυπνη κάρτα» ποῦ θὰ περιέχει κωδικοποιημένα σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, στοιχεῖα τοῦ κατόχου της;

Πρόκειται πράγματι γιὰ τὴν κάρτα ποὺ θὰ ἐνσωματώνει ὅλα τὰ εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα ἑνὸς πολίτη σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ (barcode ἢ τσιπάκι ἀνάλογα μὲ τὴν τεχνολογία ποὺ θὰ υἱοθετηθεῖ), στὴ διαχείριση τῶν πληροφοριῶν τῶν ὁποίων δὲν θὰ ἔχει πρόσβαση οὔτε καν ὁ φορέας τους! Δηλαδὴ τὸ κεντρικὸ σύστημα θὰ διαχειρίζεται ἕνα πλῆθος πληροφοριῶν τοῦ πολίτη (ΑΦΜ, ἀσφαλιστικὴ ἐνημερότητα, στοιχεῖα περιουσιακῆς κατάστασης, στοιχεῖα ἰατρικοῦ φακέλου, καταναλωτικὲς συνήθειες κλπ), χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ...

 ἔχει δώσει τὴ συγκατάθεσή του, ὥστε νὰ εἶναι εὐχερέστερη ἀπὸ τὴν ἐξουσία ἡ «ταξινόμηση» τῶν στοιχείων του καὶ ὁ ἔλεγχός του σὲ κάθε ἔκφανση τῆς δραστηριότητάς του ἐντός της κοινωνίας. Μιλᾶμε ἑπομένως γιὰ τὴν πλήρη «ἀριθμοποίηση» τοῦ φυσικοῦ προσώπου καὶ τὴν οἰονεῖ κατάργηση τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων ποὺ ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὸν Ἀστικὸ Κώδικα καὶ τὸ Σύνταγμα, ἑπομένως γιὰ μία εὐθέως ἀντισυνταγματικὴ καὶ ἀντιδημοκρατικὴ μεθόδευση, ἡ ὁποία πρῶτα θὰ ἐφαρμοστεῖ στὰ σώματα ἀσφαλείας καὶ τὸν στρατὸ καὶ στὴ συνέχεια στοὺς πολίτες.


Πότε εἰσήχθη τὸ ἐν λόγω νομοθέτημα; Ἀπὸ πότε τὰ σώματα ἀσφαλείας ὀφείλουν νὰ προμηθευτοῦν τὴν κάρτα;

Τὸ νομοθέτημα ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἐπικίνδυνες παρακαταθῆκες τῆς κυβέρνησης τῆς ΝΔ. Εἰσήχθη μὲ τὸν νόμο 3655/2008 ποὺ ἔθεσε γιὰ πρώτη φορὰ τόσο σοβαρά, τὸ θέμα τῆς ἀριθμοποίησης τοῦ προσώπου μέσω τοῦ ΑΜΚΑ καὶ τῆς ἀδυναμίας γιὰ συναλλαγή, σὲ ὅποιον δὲν ἐλάμβανε τὸν ἀριθμό. Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 153 λοιπόν, «Ὁ Ἀριθμὸς Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης (ΑΜΚΑ)... καθιερώνεται ὑποχρεωτικὰ ὡς ἀριθμὸς ἐργασιακῆς καὶ ἀσφαλιστικῆς ταυτοποίησης ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς χώρας. 2. Ἀπὸ τὴν ἴδια ὡς ἄνω ἡμερομηνία (Ἰούνιος 2009) οὐδεὶς δύναται νὰ ἀπασχοληθεῖ ὡς μισθωτὸς ἢ ὡς αὐτοαπασχολούμενος, νὰ ἀσφαλισθεῖ ἢ νὰ καταβάλει ἀσφαλιστικὲς εἰσφορές, νὰ ἐκδώσει ἢ νὰ ἀνανεώσει βιβλιάριο ἀσθενείας, νὰ δικαιωθεῖ καὶ νὰ εἰσπράξει συντάξεις καὶ γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, ἐπιδόματα καὶ βοηθήματα, ἐὰν δὲν διαθέτει ΑΜΚΑ, ὁ ὁποῖος ἀναγράφεται ὑποχρεωτικὰ ἐπὶ ὅλων τῶν ὡς ἄνω ἀντίστοιχων παραστατικῶν..» Αὐτὸ τὸ κατάπτυστο νομοθέτημα τῆς Πετραλιᾶ, ἀποτελεῖ τὸν προάγγελο τῆς «κάρτας τοῦ πολίτη» τοῦ Ραγκούση, ἀφοῦ ὑποχρεωτικὰ στὴν τελευταία, ἀναγράφεται ὁ ΑΜΚΑ ὡς ἀριθμὸς ταυτοποίησης τοῦ ἀτόμου. Ἤδη οἱ αἰτήσεις γιὰ τὴ χορήγηση τῆς κάρτας, ἔχει ξεκινήσει ἀπὸ τὸ 2009 γιὰ τὴν ΕΛΑΣ καὶ σύντομα ἀναμένεται νὰ ὁλοκληρωθεῖ (πολλοὶ τὴν ἔχουν ἤδη παραλάβει) , ἐνῶ ἕπεται συνέχεια γιὰ τὰ ὑπόλοιπα σώματα ἀσφαλείας καὶ τὸν στρατό.


Ὑπάρχει συγκεκριμένη διαταγὴ τῆς ΕΛ.ΑΣ. ποῦ ἀναφέρει τὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικά της κάρτας ποῦ χορηγεῖται στοὺς ἀστυνομικούς;

Ὑπάρχει καὶ μπορεῖ κανεὶς εὔκολα νὰ τὴν ἀποκτήσει ἀπὸ ὁποιαδήποτε ὑπηρεσία τῆς ΕΛ.ΑΣ, ἀφοῦ εἶναι ἀδιαβάθμητη. Στὴ διαταγὴ ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ ὅτι «...οἱ λοιπὲς τεχνικὲς προδιαγραφὲς ἀσφαλείας τοῦ Δελτίου Ταυτότητας, εἶναι ἀπόρρητες, δὲν δημοσιεύονται καὶ τηροῦνται στὴ διεύθυνση διαβατηρίων».


Τί σημαίνει αὐτό;

Ὅτι οὔτε καν ὁ κάτοχός της μπορεῖ νὰ γνωρίζει τί στοιχεῖα περιέχονται στὴν κάρτα τοῦ γι' αὐτόν, τὰ ὁποία ὅμως γνωρίζουν ἄλλοι, αὐτοὶ δηλαδὴ ποὺ ἔχουν πρόσβαση στὸ σύστημα.


Ὑπάρχει κάποια ἠλεκτρονικὴ ζώνη στὴν κάρτα;

Μά, γι'αὐτὸ ἀκριβῶς μιλᾶμε. Προβλέπεται ἡ λεγόμενη «Μηχανικῶς Ἀναγνωρίσιμη Ζώνη» (ΜΑΖ) ἡ ὁποία θὰ περιέχει κωδικοποιημένα ὅλα τὰ εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα τοῦ πολίτη, καθὼς καὶ ἄλλα στὰ ὁποῖα δὲν θὰ ἔχει πρόσβαση καὶ μὲ τὰ ὁποία ἡ διοίκηση θὰ τὴν ἔχει «γεμίσει» πρὸς δική της «διευκόλυνση».

 

Μήπως οἱ ἐπιφυλάξεις ποῦ διατυπώνονται ἀπὸ τοὺς ὑπόχρεους στὴν παραλαβὴ τῆς κάρτας εἶναι ὑπερβολικές;

Ὄχι μόνο ὑπερβολικὲς δὲν εἶναι, ἀλλὰ χλιαρές! Ἂν ἀντιλαμβανόταν κανεὶς τί σημαίνει ἡ υἱοθέτηση τοῦ συστήματος παρακολούθησης τῶν πολιτῶν ποὺ σχεδιάζεται, θὰ ἐξοργιζόταν μὲ τὴν ἀπάθεια τῶν δῆθεν «ὀργανώσεων πολιτῶν γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα», τῶν «καταναλωτικῶν ἑνώσεων» καὶ τῶν λοιπῶν «φορέων», ποὺ μόνο σκοπὸ ἔχουν νὰ εἰσπράττουν ἐπιδοτήσεις καὶ νὰ ἀερολογοῦν, ὥστε νὰ εἶναι ἀρεστοὶ στὴν ἐξουσία. Ἀπαντῶ: ἡ ὑποχρεωτικὴ παραλαβὴ τῆς κάρτας, ἰδίως ὅταν αὐτὴ συνδέεται μὲ τὴν ἐκβιαστικὴ ἀπειλὴ τῆς στέρησης τοῦ μισθοῦ, τῆς μὴ περίθαλψης, τῆς μὴ παραλαβῆς φαρμάκων καὶ τῆς ἀπώλειας τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων τοῦ φέροντος, προσβάλλει εὐθέως ὄχι μόνο τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου (δηλαδὴ τὴν εὐαισθησία τῆς πλειοψηφίας τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν νὰ μὴν ταυτοποιοῦνται μὲ ἀριθμὸ ἀλλὰ μὲ τὸ ὄνομά τους), ἀλλὰ καὶ τὶς ἐλευθερίες ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας, τὸ σεβασμὸ τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου κλπ, ποὺ ὅλες, ἀποτελοῦν βασικὲς ἀρχὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος. Ἡ ὑποχρεωτικὴ χρήση κάρτας λοιπὸν ὡς ἀπαραίτητης προυπόθεσης γιὰ τὴν ἄσκηση πλήθους συνταγματικῶν δικαιωμάτων ὅπως ἡ ἄσκηση τοῦ δικαιώματος στὴν ἐργασία (ἄρθρο 22 πάρ. 1 Σύντ.) ἀλλὰ κυρίως στὴν περίθαλψη (ἄρθρο 21 πάρ. 3 Σύντ.) κλπ, ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὸ ἄρθρο 2 πάρ. 1 τοῦ Συντάγματος γιὰ τὴν ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας στὸ σεβασμὸ τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ἐξειδικεύεται ὡς φυσικὸ πρόσωπο ἀπὸ τὶς σχετικὲς διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα (ἄρθρα 34,57- 59 ΑΚ) . Ἡ ἀπόδοση ἑπομένως ἑνὸς μοναδικοῦ καὶ ἰσόβιου ἀριθμοῦ ποὺ περιέχεται στὴν κάρτα μὲ τὴ μορφὴ τοῦ ΑΜΚΑ, μὲ τὸν ὁποῖο γίνεται ἡ ἀναγνώριση καὶ ταυτοποίηση τοῦ προσώπου ὡς ἀτόμου σὲ ὅλες του τὶς συναλλαγὲς σὲ ἀντικατάσταση τοῦ ὀνόματος ὅπως αὐτὸ καθορίζει τὴν προσωπικότητά του (ἄρθρα 57,58 ΑΚ), μετατρέπει παράνομα καὶ ἀντισυνταγματικὰ τὸν ἄνθρωπο σὲ ἀντικείμενο (ἀριθμὸ) καὶ συρρικνώνει τὴν ταυτότητά του σὲ μία «ἀριθμητικὴ ὀντότητα», ἀποκλείοντας κάθε λοιπὴ ἀναγνωρίσιμη ἰδιότητά του. Αὐτὴ εἶναι, ὅπως ἐκτέθηκε ἀνωτέρω καὶ ἡ καθοριστικὴ διαφορὰ αὐτοῦ του ἀριθμοῦ ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους ἀριθμοὺς ποὺ ἀπονέμουν ἡ διοίκηση ἢ οἱ ἰδιωτικοὶ φορεῖς γιὰ τὴ διευκόλυνση στὶς συναλλαγὲς (ἀριθμὸς ταυτότητας, διαβατηρίου, ἀριθμὸς ἀσφαλιστικοῦ ταμείου, ἀριθμοὶ πρόσβασης σὲ τραπεζικὰ δεδομένα, κάρτες κλπ) ὅτι δηλαδὴ οἱ τελευταῖοι εἶναι ὅλοι ἀντικαταστατοὶ καὶ προσωρινοὶ , ἐπ' οὐδενὶ μάλιστα συγκαθορίζουν μὲ τρόπο μόνιμο καὶ ἰσόβιο τὸ πρόσωπο ποὺ τοὺς φέρει ἢ τοὺς χρησιμοποιεῖ, ἐνῶ ἡ κάρτα καὶ ὁ ἀριθμὸς ποὺ περιέχει εἶναι μόνιμος, ἰσόβιος καὶ μὴ ἀντικαταστατός, ὅποτε ἡ (ἅπαξ) ἀπόδοση καὶ χρήση τοῦ ἀντικαθιστᾶ τὰ σημεῖα ἀναγνώρισης τοῦ φυσικοῦ προσώπου μὲ ἀριθμοὺς (ἀριθμοποίηση) ποὺ πλέον ἀποκτοῦν αὐθύπαρκτη ὀντότητα στὸ κεντρικὸ σύστημα ἐπεξεργασίας δεδομένων τῆς διοίκησης εὐρύτερα, ἐκμηδενίζοντας τὴν προσωπικότητα. Ἐξάλλου, ἡ δεύτερη καθοριστικῆς σημασίας διαφορὰ εἶναι ὅτι ἐνῶ οἱ ἄλλοι ἀριθμοὶ εἶναι ὡς ἀντικαταστατοὶ καὶ τυχαῖοι, δηλαδὴ δὲν ἀκολουθοῦν λογικὴ ἀλληλουχία διάταξης, ὁ ΑΜΚΑ δὲν ἀποτελεῖ τυχαία διάταξη ἀριθμῶν , ἀφοῦ, οἱ πρῶτοι ἔξι ἀριθμοὶ ἐκφράζουν τὴν ἡμερομηνία γέννησης, ἄλλος τὸ φύλο, ἐνῶ οἱ λεγόμενοι «χαρακτῆρες ἐλέγχου» ἐκφράζουν μὲ τρόπο εὐχερῶς προσδιορίσιμο ἀπὸ τὸ κεντρικὸ σύστημα ἐπεξεργασίας, τὸ ταμεῖο ἀσφάλισης καὶ τὴν κατάσταση ἀσφαλισμένου. Μελλοντικὰ δέ, ὅπως ἔχει δηλωθεῖ, ὁ ἀριθμὸς θὰ ἐπεκταθεῖ, περιλαμβάνοντας στὴν ἀριθμητικὴ σειρὰ ποὺ θὰ αὐξηθεῖ καὶ ἕτερα προσδιοριστικὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες καὶ γιὰ ἄλλα προσωπικὰ στοιχεῖα τοῦ πολίτη (περιουσιακὴ κατάσταση, ἀκίνητα, κλπ) ὥστε νὰ καθίσταται... εὐχερέστερη ἡ... ἐξυπηρέτησή του ἀπὸ τὸ Δημόσιο! Ἀκόμα ὅμως κι ἂν ὑποτεθεῖ ὅτι μὲ τὴν ἀπόδοση τῆς κάρτας ἐπιδιώκεται δημόσιος σκοπὸς (δηλαδὴ ἡ διευκόλυνση τῆς ἀποτελεσματικῆς ἄσκησης τῶν δικαιωμάτων μὲ τὴ γρήγορη ταυτοποίηση τῶν πολιτῶν), ὁ ὑποχρεωτικὸς χαρακτήρας τῆς ἀναγραφῆς καὶ χρήσης μὲ τὸν ἀντιδημοκρατικὸ τρόπο ποὺ ἐκδηλώνεται στὸ Νόμο (οὐδεὶς δύναται...) ἀποτελεῖ παρέμβαση ποὺ πλήττει εὐθέως τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας (ἄρθρο 5 πάρ. 1 Σύντ.), ἀφοῦ ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν πολίτη τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς στὴ συναλλαγή του μὲ τρίτους (Δημόσιο- ἀσφαλιστικοὺς φορεῖς, νοσηλευτικὰ ἱδρύματα κλπ) καὶ συγκεκριμένα τὴ δήλωση τοῦ ὀνοματεπωνύμου του καὶ τοῦ πατρωνύμου, ἀφοῦ αὐτὰ πλέον δὲν εἶναι ἀρκετὰ γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ συναλλαγή, ἐὰν δὲν ὑπάρχει ταυτόχρονα καὶ ἡ κάρτα!


Τί συνέπειες θὰ ἔχει ὅποιος ἀρνηθεῖ νὰ τὴν παραλάβει;

Θὰ τίθεται ἐκτὸς συναλλαγῶν, δηλαδὴ ἐκτὸς κοινωνίας. Μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ «ἐλέγχου» τῶν συναλλαγῶν γιὰ φορολογικοὺς λόγους, κανένας στὴν ἐξέλιξη τοῦ συστήματος, δὲν θὰ μπορεῖ νὰ ἀγοράσει, νὰ πουλήσει ἢ μὲ ἄλλο τρόπο νὰ συμμετάσχει ὡς μισθωτὸς ἢ ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας στὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ τοῦ τόπου, ἂν δὲν ἐπιδείξει τὴν κάρτα καὶ δὲν τὴν περάσει ἀπὸ τὸ μηχάνημα ἀναγνώρισης, ποὺ θὰ πιστοποιεῖ τὴν ὕπαρξή του, τὶς συναλλαγές του, τὴν κίνησή του, τὴν ἴδια τὴ ζωή του. Ποιὸς θέλει νὰ ζεῖ σὲ μία τέτοια κοινωνία; Ποῦ εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ «συνήγοροι τοῦ πολίτη» ποῦ κόπτονται γιὰ τὰ δικαιώματα κάθε λαθρόβιας μειονότητας; Γιατί δὲν μιλᾶνε; Μήπως τώρα ἐπιβεβαιώνεται ὁ πραγματικὸς ρόλος ποὺ ἔπαιζαν τόσον καιρὸ καὶ ἡ ἄρρηκτη σχέση τους μὲ τὴν ἐξουσία;


Μιλήσατε μεταξὺ ἄλλων γιὰ τὴν πλήρη ἀντίθεση τῆς κάρτας μὲ τὴ θρησκευτικὴ συνείδηση. Ποιὰ εἶναι ἡ θέση τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας;

Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία, σήμερα, εἶναι ἠχηρὰ ἀποῦσα. Ἐκτὸς ὀλίγων φωτεινῶν ἐξαιρέσεων , τοῦ Μητροπoλίτη Πειραιῶς, τοῦ Μητροπολίτη Καλαβρύτων, τοῦ Μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας καὶ ὁρισμένων κληρικῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων τοῦ Ἀρχιμανδρίτη π. Σαράντη Σαράντου ποὺ ἡγεῖται τοῦ ἀγώνα κατὰ τῆς υἱοθέτησης τῆς κάρτας, κανένας δὲν ἀσχολεῖται. Ἐδῶ βέβαια, ὀφείλω νὰ ἐξάρω τὴ στάση τῆς Συνόδου τῶν ΓΟΧ καὶ τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου, οἱ ὁποῖοι, ἐκτὸς ἐξαιρέσεων, δίνουν ἐδῶ καὶ χρόνια πραγματικὴ μάχη πάνω στὸ θέμα, ἀποτελώντας τὴν αἰχμὴ τοῦ δόρατος τοῦ ἀγώνα. Πρέπει ὅμως νὰ γίνει κατανοητὸ ὅτι δὲν ἔχουμε πλέον τὴν πολυτέλεια τῶν ἰδεολογικοπνευματικῶν διαχωρισμῶν. Ἡ κάρτα μᾶς ἀφορᾶ ὅλους, εἴτε πιστεύουμε εἴτε ὄχι, εἴτε ἀποτελοῦμε μέλος τοῦ πληρώματος τῆς κρατοῦσας Ἐκκλησίας, εἴτε ὄχι. Παρὰ ταῦτα, συμφωνῶ μὲ τὴ σκέψη ὅτι ἡ κρατοῦσα Ἐκκλησία, ποὺ ἀποτελεῖ τὸν σημαντικότερο θεσμὸ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ μάλιστα μὲ συγκεκριμένο συνταγματικὰ ἀναγνωρισμένο ρόλο, ἀντὶ νὰ τυρβάζει περὶ ἄλλων, θὰ ἔπρεπε νὰ κατευθύνει πνευματικὰ τὸ ποίμνιό της, νὰ ἐκδώσει ἐγκυκλίους ποὺ νὰ ἀναλύουν ἐπιστημονικὰ καὶ πνευματικὰ τὸ θέμα τῆς κάρτας καὶ νὰ κατευθύνει τρόπους δράσης καὶ ἀντίδρασης, ὅπως κάνουν ἄλλες Ἐκκλησίες, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ ρωσική. Ἡ σιωπὴ εἶναι συνενοχὴ καὶ σὲ καμία περίπτωση δὲν ἐκλαμβάνεται, ὅπως λανθασμένα θεωρεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς «πολιτικὴ ἀνάμιξη». Ἡ πολιτικὴ ἀνάμιξη ἐπέρχεται καὶ μὲ τὴν ἀδράνεια καὶ ἀσφαλῶς παρεξηγεῖται εὐκολότερα ἀπὸ μία ἠχηρὴ πνευματικὴ παρέμβαση ποὺ ἀποτελεῖ καθῆκον τῆς Ἐκκλησίας. Κλείνοντας τὸ θέμα, ὀφείλω νὰ πῶ γιὰ τὴν ἱστορία, ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ἔχει στὸ παρελθὸν ἐκδώσει ἐγκυκλίους, ἐπὶ μακαριστοῦ Σεραφείμ, κατὰ τῆς λήψης ὁποιασδήποτε κάρτας ποὺ ἀριθμοποιεῖ τὸ φυσικὸ πρόσωπο καὶ ἔχει προτρέψει κατὰ τῆς παραλαβῆς της. Βρισκόμαστε δηλαδὴ κοντὰ στὴν ὑλοποίηση τοῦ φοβεροῦ κόσμου τοῦ «Μεγάλου Ἀδελφοῦ» ποῦ ἔχει περιγράψει στὸ ὁμώνυμο βιβλίο τοῦ ὁ Ὄργουελ ἤδη ἀπὸ τὸ 1948; Βρισκόμαστε ἕνα στάδιο πρὶν τὴν τελικὴ ὑλοποίηση τοῦ σχεδίου τῆς παγκοσμιοποίησης, τὸ ὁποῖο ὑπηρετεῖται ἀπόλυτα ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς κάρτας αὐτῆς. Ἐλπίζω νὰ ἀντιδράσουν ὅλοι ἔγκαιρα, τώρα, ὥστε νὰ μὴν βρεθοῦμε στὴ θέση τοῦ ἥρωα τοῦ βιβλίου ποὺ ἀναφέρετε, ὁ ὁποῖος σὲ κάποια στιγμὴ ἀναφέρει: «Τελικά, τὸ μόνο ἐλεύθερο κομμάτι ποὺ ὑπάρχει, εἶναι τὰ λίγα τετραγωνικὰ ἑκατοστὰ μέσα στὸ κεφάλι μου». Ὅπως ἔγινε γνωστό, ἄλλοι 20 ἀστυνομικοὶ θὰ περάσουν σύντομα ἀπὸ τὸ πειθαρχικό, μὲ τὴν κατηγορία τὴν ἀπείθειας, καθὼς ἀρνήθηκαν νὰ παραλάβουν τὴν "κάρτα τοῦ πολίτη". Τὸ σύστημα θέλει νὰ τοὺς ἀποτάξει... Καὶ ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία σιωπᾶ, συνένοχη οὐσιαστικὰ στὸ ἔγκλημα.
πηγη: elkosmos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.