30 Ιουν 2010

῾Η παγκόσμια διακυβέρνηση καί οἱ συνέπειες γιά τήν ἑκούσια ἤ δῆθεν ἀκούσια ἄγνοιά της

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Κάποτε οἱ ὑπόδουλοι Ἑβραῖοι ζήτησαν ἀπὸ τὸν Φαραὼ νὰ τοὺς ἐπιτρέψει τρεῖς μόνο ἡμέρες νὰ ἀπομακρυνθοῦν στὴν ἔρημο, ὥστε ἐκεῖ ἀπερίσπαστα μακριὰ ἀπὸ τοὺς ψευτοθεοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τῶν Αἰγυπτίων νὰ προσφέρουν θυσία στὸν ἀληθινὸ Θεό, στὸν Θεὸ τῶν πατέρων τους.
Ταράχτηκε ὁ Φαραὼ καὶ ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς τυράννους τοῦ κράτους του νὰ προσθέσουν ἐπιπλέον ἐργασία σκληρότερη καὶ πολύωρη, οὕτως ὥστε ὄχι μόνον νὰ μὴν μποροῦν νὰ προσευχηθοῦν οἱ Ἑβραῖοι στὸν Θεό, ἀλλά, εἰ δυνατόν, νὰ μὴν Τὸν φέρουν καθόλου στὴ μνήμη τους. Ἐν τούτοις γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, πὼς ὅταν ἐπῆλθε ἡ μετάνοια, στὸ λαὸ τῶν Ἑβραίων, ποὺ ἔβγαινε ἀπὸ στεναγμοὺς καρδιῶν καὶ ποταμοὺς δακρύων, ὁ Θεὸς ἔστειλε τὸν Προφήτη Μωυσῆ καὶ ἐλευθέρωσε τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς διέσωσε μὲ θαυμαστὸ τρόπο ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης καὶ ἐν μέσῳ τῆς ἐρήμου.
Ὁ ἑλληνικὸς λαός, ὁ νέος Ἰσραήλ, ὑπῆρξε πάντοτε λαὸς φιλότιμος, φιλόξενος, πολιτισμένος, μορφωμένος καὶ θεοφοβούμενος. Προσέφερε στὸν κόσμο Φῶς, Δημοκρατία, Ἐπιστήμη, Ἀνδρεία, Ἐλευθερία, Φιλότιμο. Ὅταν μάλιστα διὰ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ τῶν συνεργατῶν αὐτῶν καὶ λοιπῶν ἁγίων Πατέρων, γνώρισε τὸν Ἀληθινὸν Τριαδικὸν Θεὸν καὶ τὸν Ἀναστάντα Σωτῆρα Χριστόν, συνέβαλε τά μέγιστα, ὣστε ἡ προσφορὰ τῶν Ῥωμιῶν στὸν κόσμο σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα νά εἶναι μοναδικὴ καὶ ἀνυπολόγιστη, δωρίζοντας πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν μεγάλο τίμημα αἵματος Ἁγίων καὶ ἡρώων γιὰ τὰ αἰώνια αὐτὰ καὶ θεϊκὰ ἀγαθά.

Ἁγιασμένος, ἀδούλωτος καὶ ἀσυμβίβαστος ὁ Ῥωμιός, ἡ Ῥωμιοσύνη, δέχτηκε διαχρονικὰ ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὸ θαυμασμὸ πολλῶν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὸ ἄσβεστο μίσος ὀλίγων.

Αὐτοὶ οἱ ὀλίγοι κατάφερναν δυστυχῶς μὲ περισσὸ δόλο, πλάνη καὶ ἀπάτη νὰ ἀναρριχηθοῦν στὶς ὑψηλότερες βαθμῖδες σὲ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο καὶ νὰ ὑπερισχύσουν πρὸς καιρὸν παγκοσμίως. Μὲ δεδομένο τὸ ὅτι δὲν μποροῦν νὰ μειώσουν ἢ νὰ βλάψουν τὸν Σωτῆρα καὶ Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Ὁποῖον ἐσταύρωσαν καὶ μετὰ τὴν ἔνδοξο Ἀνάστασίν Του συκοφάντησαν, στράφηκαν καὶ πολεμοῦν λυσσωδῶς καὶ κτυποῦν ἀνηλεῶς τὴν Ἄκτιστον Ἁγίαν Ἐκκλησίαν Του διατηρώντας θανάσιμο μῑσος πρός τοὺς Ὀρθοδόξους Ἁγίους Του στὸν οὐρανὸ καὶ τοὺς ἀγωνιζομένους Ὀρθοδόξους πιστοὺς ἐπὶ τῆς γῆς. Ξεχνοῦν οἱ ἀνόητοι διῶκτες τὸ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ πρὸς τὸν πρώην δικό τους καὶ μετέπειτα Ἀπόστολο τοῦ Χριστοῦ, τὸν Μέγα Παῦλο: «σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν.»[1]
Ἐν τούτοις ἀνέλπιστα, κατάφεραν νὰ βροῦν φίλους, ἀποστάτες τῆς πίστεως καὶ συνεργάτες τους καὶ ἐδῶ στὴν Ὀρθόδοξη πατρίδα μας, στὴν ὁποία προσπαθοῦν σήμερα νὰ ἐπικρατήσουν ὁλοκληρωτικά, ἀφοῦ πρῶτα τὴν ἀποδυναμώσουν οἰκονομικά. Ξεκίνησαν μὲ διάφορες κομπίνες καὶ κατέκλεψαν πολλὰ τρισεκατομμύρια ἀπὸ τοὺς ἀθώους Ἕλληνες πολῖτες, ποὺ πρὸς στιγμὴν τοὺς ἐμπιστεύθηκαν. Μὲ τὸ χρηματιστήριο, τὰ ὁμόλογα, τὶς προμήθειες στὸ σύστημα ὑγείας καὶ στὴν ἐθνική μας ἄμυνα, μὲ τοὺς ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες καὶ ἄλλους πολλοὺς ἀνέντιμους καὶ δόλιους τρόπους, ὧν οὔκ ἐστιν ἀριθμός, χτύπησαν καὶ χτυποῦν ὕπουλα τὴν πατρίδα μας.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὸ ὀρθόδοξο DNA τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἰσχυρό, κρατάει.


Γι’αὐτὸ ἐξαπέλυσαν στὶς ἡμέρες μας τὸ τελευταῖο τους ὕπουλο στρατηγικὸ σχέδιο, δηλαδὴ πρῶτον τὴν οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση τῶν Ἑλλήνων μέσῳ τῆς ἀνεργίας καὶ τῆς περικοπῆς μισθῶν καὶ συντάξεων, καὶ δεύτερον νὰ συρθεῖ τὸ Ῥωμέικο στὴν ἀποστασία καὶ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὸν Σωτῆρα Χριστὸ καὶ νὰ παντρέψουν μὲ εἰ δυνατὸν καταρχὴν προσωρινὸ ἀρραβῶνα τοὺς πιστοὺς μὲ τὸν Ἀντίχριστο μέσῳ τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης τῆς Νέας Ἐποχῆς ποὺ σύμβολό της εἶναι Κάρτα τοῦ Πολίτη μὲ τὸν κωδικὸ 666 καὶ ἡ ὁποία πολὺ σύντομα θὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ σφράγισμα – χάραγμα στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο.


Χωρὶς ντροπή, δειλὰ στὴν ἀρχὴ τώρα δὲ μὲ περισσότερο θράσος, ὁμιλοῦν γιὰ τὴν ἀνάγκη παγκόσμιας διακυβερνήσεως, τουτέστιν παγκόσμιας δικτατορίας μὲ σῆμα κατατεθὲν τὸν ἀριθμὸ τοῦ θηρίου, γιὰ τὸν ὁποῖον ἀριθμὸ ἡ Θεία Ἀποκάλυψη μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια προειδοποιεῖ ὅτι ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἀποστασία ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἡ σύνταξη μὲ τὸ διάβολο - Σατανᾶ[2]. Τὸ σύνθημά τους τὸ παμπόνηρο εἶναι: «Ἡ ἰσχὺς τῆς Νέας Ἐποχῆς ἀνήκει στὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα μᾶλλον, παρὰ στὰ ὅπλα.» Καί σίγουρα στήν τεχνολογία δέν ἀντιτίθεται κανείς, ὅταν πρόκειται γιά τό ὄφελος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Τό πρόβλημα ἔγκειται στήν ἐπίμονη χρήση τοῦ ἀριθμοῦ 666. Ὅταν τά μεγάλα κεφάλια πού κρύβονται πίσω ἀπό αὐτά τά μέσα, ἐλέγχονται γι’αὐτόν τόν ἀριθμό, τότε «ποιοῦν τήν νῆσσαν», κοινῶς «σφυρίζουν ἀδιάφορα» καί λένε: «Ἕνας ἀριθμὸς εἶναι ἀνάμεσα στοὺς πολλούς». Καὶ ἐμεῖς τοὺς ἀπαντᾶμε: «Βάλτε ἄλλον κωδικὸ ἐκτὸς τοῦ 666, ἐφ’ ὅσον δημιουργεῖται πρόβλημα θρησκευτικῆς συνειδήσεως στὸ Ὀρθόδοξο ποίμνιο. Παρὰ τὶς ἀντιρρήσεις αὐτοὶ ἐπιμένουν, γιατὶ πιστεύουν ὅτι μὲ τὸν ἀριθμὸ αὐτὸ θὰ φανερωθεῖ καὶ θὰ ἐπικρατήσει στὸν κόσμο ὁ ὑβριστὴς καὶ ἀλαζόνας δικός τους ψευτομεσσίας, Ἀντίχριστος, ὁ ἐχθρὸς τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ ἀποστάτης τῆς Ἀληθείας. Αὐτός, ὁ Ἀντίχριστος, πιστεύουν οἱ δυστυχεῖς ὅτι ἔχει τὴ δύναμη νὰ ὑποτάξει στὰ πόδια του τὸν κόσμο καὶ νὰ τὸν κυβερνήσει μὲ συνεργάτες του τοὺς ἰδίους ἐπιβάλλοντας - ἄκουσον ἄκουσον – ἀναγκαστικὰ τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο, τουτέστιν τὴν παγκόσμια δικτατορία του. Γι’ αὐτὸ τὸ σκοπὸ ἐργάζονται πυρετωδῶς, τρομοκρατώντας τοὺς πάντες. Ἔτσι, ὅταν ὁμιλοῦν γιὰ τὴν ἀνάγκη παγκόσμιας διακυβέρνησης, γνωρίζουμε ἀκριβῶς ποιὸς εἶναι ὁ τελικὸς σκοπός, ὁ στόχος τους. Ζητοῦν ἄμεσα καὶ πιεστικὰ τριάντα περίπου ἢ καὶ περισσότερα προσωπικὰ στοιχεῖα – δεδομένα ἀπὸ τὸν κάθε Ἕλληνα πολίτη γιὰ νὰ σταλοῦν στὴν Παγκόσμια Ἀρχή, τὰ ὁποῖα θὰ ἀνιχνεύονται μόνο μὲ τὸν κωδικὸ 666. Αὐτὸ σὲ τελικὴ ἀνάλυση, ἐὰν συμβεῖ, ὁδηγεῖ στὴν ἀποστασία ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ στὴ σύνταξη μὲ τὸν Ἀντίχριστο.
Προσοχή! Ζητοῦν ἐπίμονα τὰ στοιχεῖα τῶν προσωπικῶν δεδομένων νὰ δοθοῦν ἀπὸ τὸν κάθε πολίτη χωριστὰ μέσῳ Internet καὶ ὄχι ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους ὑπηρεσίες. Γιατὶ ἄραγε; Ἔλεγε ὁ πατὴρ Παΐσιος ὅτι καθὼς εἶναι ψευτοευγενεῖς, προσπαθοῦν νὰ ἐπιρρίψουν ἐπὶ προσωπικοῦ ἐπιπέδου τὴν εὐθύνη τῆς ἀρνήσεως, γιὰ ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη, ὅπως ἐπίσης καὶ τὴ μὴ πρόσβαση στὴν ἀγορὰ τροφῆς ποὺ θὰ προκύψει, μὲ δεδομένη τὴν ἄρνηση τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ μας νὰ σφραγιστεῖ, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς θρησκευτικῆς του συνειδήσεως καὶ ἐλευθερίας.

Θὰ ἰσχυριστοῦν τὰ ἑξῆς:


«Ἐσεῖς φταῖτε, ποὺ ἀρνεῖστε τὸ σύστημα τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἀφοῦ δὲν δέχεστε τὸν ἀριθμὸ 666, ποὺ ὑποχρεωτικὰ ὑπάρχει στὴν ταυτότητα – Κάρτα τοῦ Πολίτη γιὰ τὴν ἀσφάλειά σας, ἢ ἀργότερα τοῦ χαράγματος.»


Τὸ ὅτι προσβάλλεται βάναυσα ἡ θρησκευτική μας συνείδηση καὶ ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία μας, οὐδεὶς λόγος γίνεται. Ἢ μᾶλλον εἰρωνικὰ λένε: «Ἄσε τοὺς ὀλίγους ξεροκέφαλους νὰ φοβοῦνται ἕνα συγκεκριμένο ἀριθμό.» Ἐπίσης, ἐκτὸς τῆς ὡς ἄνω ἑρμηνείας, ὄχι εὐκαταφρόνητης, ὑπάρχει καὶ ἡ παρακάτω θεολογικὴ ἑρμηνεία τοῦ πράγματος καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ, μὲ τὴν ἀποδοχὴ ἑκουσίως τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, καύχησις τοῦ Σατανᾶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ ἐξαιτίας τῆς ἀπομάκρυνσης τοῦ ἀποστάτη ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Δημιουργό του, καὶ τὴ σύνταξή του μὲ τὸν κατάπτυστο διάβολο. Καὶ θὰ συμβεῖ αὐτό, ἀκριβῶς, στὸ μέτρο ποὺ ὁ καθένας θὰ καταθέτει ἑκουσίως τὰ προσωπικά του δεδομένα, μὲ τὴν προοπτικὴ ἡ παγκόσμια ἀρχή, μέσῳ τῆς Κάρτας – Ταυτότητας, νὰ εἶναι γιὰ τὸν ἴδιον, τὸ μοναδικὸ ἀφεντικὸ ποὺ θὰ προνοεῖ γιὰ τὴν πορεία τῆς ζωῆς του, ἀλλὰ καὶ τὴν πορεία ἑνὸς ἑκάστου τῶν ἀνθρώπων.

Αὐτό, ἐάν, ὃ μὴ γένοιτο συμβεῖ, συνεπάγεται τὴν πλήρη ἄρνηση τῆς προνοίας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ αἰωνίου λόγου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Κύριος μᾶς διδάσκει
«ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.»[3]
Ὅπως ἐπίσης:
«μὴ οὖν μερίμνησητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.»[4]
Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἡ «εὐγένειά» τους ἀγγίζει τὰ ὅρια τοῦ θράσους, ὅταν ζητοῦν ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους Κληρικούς, Ἐπισκόπους, Πρεσβυτέρους καὶ Διακόνους, νὰ εἶναι αὐτοὶ πρῶτοι ποὺ θὰ καταθέσουν τὰ προσωπικά τους δεδομένα στὴ Νέα Ἐποχή, καὶ φυσικὰ νὰ παραλάβουν πρῶτοι τὴν Κάρτα, ποὺ θὰ τοὺς ὑποτάξει στὴν παγκόσμια διακυβέρνηση ὡς πολῖτες καὶ δὴ Κληρικοὺς χωρὶς ὄνομα, ἀλλὰ ἀπρόσωπους ἀριθμοὺς – πράγματα. Δόλιοι καθὼς εἶναι, προσβλέπουν νὰ καμφθεῖ καταρχὴν ἡ ἀντίστασις τῶν Κληρικῶν, ὥστε, κατὰ τὴ γνώμη τους, νὰ πετύχουν γρήγορα καὶ χωρὶς κόπο τὴν πλήρη ἀποστασία τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου. Ὄντως σατανικὸ τὸ σχέδιό τους. Ἔλεγε ὁ μακαριστὸς πατὴρ Παΐσιος: «Μόνο ὁ Σατανᾶς θὰ μποροῦσε νὰ ἐφεῦρει τέτοιο διαβολικὸ σχέδιο».

Θὰ τὰ καταφέρουν ἄραγε;

Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Αἰώνιος καὶ Ἀληθής, στὴ Θεία Ἀποκάλυψη, ποὺ καταγγέλεται τόσο τὸ σχέδιο τοῦ Ἀντιχρίστου ὅσο καὶ ὁ μοναδικὸς ῥόλος τοῦ ἀριθμοῦ 666 γιὰ τὴν πλήρη καὶ τελικὴ ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Δημιουργὸ Θεό, μᾶς διδάσκει ὅτι τὸ Ἐσφαγμένον Ἀρνίον ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.
Τώρα, ἐὰν κάποιοι Κληρικοὶ δηλώνουν δῆθεν ἄγνοια καὶ μὲ προσωπική τους εὐθύνη δεχθοῦν τὴν ἠλεκτρονικὴ Κάρτα μὲ τὸ τσὶπ καὶ ὅλα τὰ ἄλλα συνακόλουθα, ἰσχύει πάντοτε ὁ λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς:
«Ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων»[5].
Ἐπίσης καὶ γιὰ ὅλους τοὺς πιστοὺς ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου ὡς δίκοπο πνευματικὸ μαχαίρι, ποὺ λέει:
«ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν.»[6]
Ὅπως ἐπίσης:
«καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεένῃ.»[7]

Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πιστεύουμε ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς σὲ κάθε ἐποχὴ βοηθάει θεϊκὰ καὶ γνωρίζει κατ’ ὄνομα καὶ ὄχι μὲ ἀριθμὸ αὐτοὺς ποὺ Τὸν ἀγαποῦν καὶ τηροῦν τὶς ἐντολές Του καὶ ἀγαπᾷ, ἐνθαρρύνει, παρηγορεῖ. Στέκεται δίπλα στὸν καθένα ποὺ εἶναι ἕτοιμος νὰ ὑποστεῖ ὁποιαδήποτε θυσία τοῦ ζητηθεῖ προκειμένου νὰ κρατήσει ἀμόλυντη τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν καὶ νὰ Τὸν ὁμολογήσει ὡς μοναδικὸ Βασιλέα του καὶ Σωτῆρα ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ ἡγεμόνων, καὶ δὲν κοινωνεῖ μὲ κανέναν τρόπο μ’ αὐτοὺς ποὺ προσποιοῦνται ὅτι τάχα δὲν ἀντιλαμβάνονται τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν καὶ τί συνεπάγεται τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα.

Ἀπεναντίας λατρεύει καθημερινὰ τὸν Τριαδικὸν Θεὸν καὶ τὸν Σωτῆρα Χριστὸν καὶ τιμᾷ τὸν Τίμιο Σταυρό, τὴν Παναγία Θεοτόκον, τοὺς Ἁγίους Ἀρχαγγέλους καὶ Ἀγγέλους καὶ πάντας τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ Ἁγίους. Μὲ εὐχαριστία καὶ δοξολογία μελετᾷ καὶ ψάλλει τὰ ὀρθόδοξα τροπάρια, ὅπως π. χ. τὴν 17ην Ἰουνίου, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰσαύρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων:
«Πόνοις συντριβόμενοι, καὶ κακουχίαις στενούμενοι, καὶ εἱρκτῇ συγκλειόμενοι, ξίφεσι κοπτόμενοι, καὶ βιαιοτάτῳ θνήσκοντες θανάτῳ, οὐκ ἀπηρνήσασθε Χριστόν, οὐ τοῖς ξοάνοις σέβας ἐνείματε· διὸ καὶ ἠξιώθητε, τῆς οὐρανίου λαμπρότητος, δυσωποῦντες τὸν Κύριον, ὑπὲρ πάντων μακάριοι.»
Δόξα καὶ νῦν.
Θεοτοκίον:
«Χαίροις οἰκουμένης καύχημα. Χαῖρε Κυρίου ναέ. Χαῖρε ὅρος κατάσκιον. Χαῖρε καταφύγιον. Χαῖρε λυχνία χρυσῆ. Χαῖρε τὸ κλέος τῶν ὀρθοδόξων σεμνή. Χαῖρε Μαρία Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. Χαῖρε Παράδεισε. Χαῖρε θεία τράπεζα. Χαῖρε σκηνή. Χαῖρε στάμνε πάγχρυσε. Χαῖρε ἡ πάντων χαρά.»

Τελειώνοντας μετὰ δακρύων: Ἀδελφοί μου ὀρθόδοξοι, ἀντισταθεῖτε εἰς τέλος. Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἀμέλεια γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, νεκρώνει τὸν ἡγεμόνα νοῦ καὶ τὸν παρασύρει ἑκόντα ἄκοντα νὰ στρέφεται στὰ ὑλικά, στὰ πρόσκαιρα, στὰ μάταια, στὰ ἁμαρτωλά. Ὄντως ἡ ἀκηδία εἶναι ἡ αἰτία ποὺ γεννᾶται ἡ δειλία, ἡ ὁποία μὲ τὴ σειρά της ὁδηγεῖ στὸν αἰώνιο θάνατο[8]. Ἀδελφοί μου, ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐγγύς. Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου. Σ’ Αὐτὸν τὸν Σωτῆρα καὶ Βασιλέα Ἰησοῦν Χριστὸν ἡ δόξα, ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν...[1] Πράξ. κστ΄ 14.
[2] Βλ. «καὶ ποιεῖ [τὸ θηρίον] πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.» Ἀποκ. ιγ΄ 16 – 18· «καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ ὁ μετ’ αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην ἐν θείῳ.» Ἔνθ. ἀνωτ., ιθ΄ 20 – 21· «Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ’ αὐτούς, καὶ κρῖμα ἐδόθη αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον, οὔτε τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν· καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη·» Ἔνθ. ἀνωτ., κ΄ 4.
[3] Ματθ. στ΄ 33.
[4] Ματθ. στ΄ 31 – 32.
[5] Ματθ. ε΄ 13.
[6] Ματθ. ιστ΄ 25.
[7] Ματθ. ι΄ 28.
[8] «τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.» Ἀποκ. κα΄ 8.
Πηγή:http://orthodox-watch.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.