26 Μαΐ 2010

Κωνσταντῖνος ΙΑ´ Παλαιολόγος


Ἡ τελευταία ὁμιλία πρὸς τὸν λαόν
(
λίγον πρ τς λώσεως)
π τ Χρονικν το Μεγάλου Λογοθέτου Γεωργίου Σφραντζ Φραντζ
κδοθν ν Κερκύρ τει 1477


μες μέν, εγενέστατοι ρχοντες κα κλαμπρότατοι δήμαρχοι κα στρατηγο κα γενναιότατοι στρατιται κα πς πιστς κα τίμιος λαός, καλς οδατε τι φθασεν ρα κα χθρς τς πίστεως μν βούλεται να μετ πάσης τέχνης κα μηχανς σχυροτέρως στενοχωρήσ μς κα πόλεμον σφοδρν μετ συμπλοκς μεγάλης κα συρρήξεως κ τς χέρσου κα θαλάσσης δώσ μν μετ πάσης δυνάμεως, να, ε δυνατόν, ς φις τν ἰὸν κχύσ κα ς λέων νήμερος καταπί μς. Δι τοτο λέγω κα παρακαλ μς να σττε νδρείως κα μετ γενναίας ψυχς, ς πάντοτε ως το νν ποιήσατε, κατ τν χθρν τς πίστεως μν. Παραδίδωμι δ μν τν κλαμπροτάτην κα περίφημον ταύτην πόλιν κα πατρίδα μν κα βασιλεύουσαν τν πόλεων. Καλς ον οδατε, δελφοί, τι δι τέσσερά τινα φείλεται κοινέ σμεν πάντες να προτιμήσωμεν ποθανεν μλλον ζν, πρτον μν περ τς πίστεως μν κα εσεβείας, δεύτερον δ περ πατρίδος, τρίτον περ το βασιλέως ς Χριστο Κυρίου, κα τέταρτον περ συγγενν κα φίλων. Λοιπόν, δελφοί, ἐὰν χρεσταί σμεν πρ νς κ τν τεσσάρων γωνίζεσθαι ως θανάτου πολλ μλλον περ πάντων μες, ς βλέπετε προφανς, κα κ πάντων μέλλομεν ζημιωθναι.
Ἐὰν δι τ μ πλημμελήματα παραχωρήσ Θες τν νίκην τος σεβέσιν, περ τς πίστεως μν τς γίας, ν Χριστς ν τ οκεί αματι μν δωρήσατο, κινδυνεύομεν, στι κεφάλαιον πάντων. Κα ἐὰν τν κόσμον λον κερδίσ τις κα τν ψυχν ζημιωθ, τί τ φελος; Δεύτερον πατρίδα περίφημον τοιούτως στερούμεθα κα τν λευθερίαν μν. Τρίτον βασιλείαν τήν ποτε μν περιφαν, νν δ τεταπεινωμένην κα ξουθενωμένην πωλέσαμεν, κα π το τυράννου κα σεβος ρχεται. Τέταρτον δ κα φιλτάτων τέκνων κα συμβίων κα συγγενν στερούμεθα. Ατς δ λιτήριος μηρς πεντήκοντα κα πτ μέρας γει σήμερον φ᾿ ο μς λθν πέκλεισεν κα μετ πάσης μηχανς κα σχος καθ᾿ μέραν τε κα νύκτα οκ παύσατο πολιορκν μς κα χάριτι το παντεπόπτου Χριστο Κυρίου μν κ τν τειχν μετ ασχύνς χρι το νν πολλάκις κακς πεπέμφθη. Τ νν δ πάλιν, δελφοί, μ δειλιάσητε, ἐὰν κα τοχος μακρόθεν λίγον κ τν κρότων κα τν πτωμάτων τν λεπόλεων πεσε, διότι, ς μες θεωρετε, κατ τ δυνατν διορθώσαμεν πάλιν ατό. μες πσαν τν λπίδα ες τν μαχον δόξαν το Θεο νεθέμεθα, οτοι ν ρμασι κα οτοι ν πποις κα δυνάμει κα πλήθει, μες δ ν νόματι Κυρίου το Θεο κα Σωτρος μν πεποίθαμεν, δεύτερον δ κα ν τας μετέραις χερσ κα ωμαλεότητι, ν δωρήσατο μν θεία δύναμις. Γνωρίζω δ τι ατη μυριαρίθμητος γέλη τν σεβν, καθς ατν συνήθεια, λεύσονται καθ᾿ μν μετ βαναύσου κα πηρμένης φρος κα θάρσους πολλο κα βίας, να δι τν λιγότητα μν θλίψωσι κα κ το κόπου στενοχωρήσωσι, κα μετ φωνν μεγάλων κα λαλαγμν ναριθμήτων, να μς φοβήσωσι. Τς τοιαύτας ατν φλυαρίας καλς οδατε, καί ο χρ λέγειν περ τούτων. Κα ρα λίγοι τοιατα ποιήσωσι, κα ναριθμήτους πέτρας κα τερα βέλη κα λεβολίσκους, σε μμον θαλασσν νωθεν μν πτήσουσι, δι᾿ ν, λπίζω γάρ, ο βλάψωσι, διότι μς θεωρ κα λίαν γάλλομαι κα τοιαύταις λπίσι τν λογισμν τρέφομαι, τι ε κα λίγοι πάνυ σμέν, λλ πάντες πιδέξιοι κα πιτήδειοι ωμαλέοι τε κα σχυρο κα μεγαλήτορες κα καλς προπαρασκευασμένοι πάρχετε. Τας σπίσιν μν καλς τν κεφαλν σκέπεσθε π τ συμπλοκ κα συρρήξει. δεξι μν τν ομφααν χουσα μακρν στω πάντοτε. Α περικεφαλαίαι μν κα ο θώρακες κα ο σιδηρο ματισμο λίαν εσν κανο μα κα τος λοιπος πλοις, κα ν τ συμπλοκ σονται πάνυ φέλιμα, ο νάντιοι ο χρνται, λλ᾿ οτε κέκτηνται.
Κα μες σωθεν τν τειχν πάρχετε σκεπόμενοι, ο δ σκεπες μετ κόπου ρχονται. Διό, συστρατιται γίγνεσθε τοιμοι κα στερεο κα μεγαλόψυχοι δι τος οκτιρμος το Θεο. Μιμηθτε τούς ποτε τν Καρχηδονίων λίγους λέφαντας, πς τοσοτον πλθος ππων ωμαίων τ φων κα θέ δίωξαν, κα ἐὰν ζον λογον δίωξε πόσον μλλον μες τν ζων κα λόγων πάρχοντες κύριοι, κα ο καθ᾿ μν ρχόμενοι να παράταξιν μεθ᾿ μν ποιήσωσιν ς ζα λογα κα χείρονές εσιν. Ο πέλται μν κα ομφαοι κα τ τόξα κα κόντια πρς ατος πεμπέτωσαν παρ᾿ μν. Κα οτως λογίσθητε ς π γρίων χοίρων κα πληθν κυνήγιον, να γνώσωσιν ο σεβες τι ο μετ λόγων ζων ς ατοί, παράταξιν χουσιν, λλ μετ κυρίων κα αθεντν ατν κα πογόνων λλήνων κα ωμαίων. Οδατε καλς τι δυσσεβς ατς μηρς κα χθρς τς γίας μν πίστεως χωρς ελογον ατίας τινος τν γάπην ν εχομεν λυσεν, κα τος ρκους ατο τος πολλος θέτησεν ντ᾿ οδενς λογιζόμενος κα λθν αφνιδίως φρούριον ποίησεν π τ στενν το σωμάτου, να καθ᾿ κάστην μέραν δύνηται βλάπτειν μς. Τος γρος μν κα κήπους κα παραδείσους κα οκους πυριαλώτους ποίησε, τος δελφος μν τος Χριστιανος σους ερεν, θανάτωσε κα χμαλώτευσε, τν φιλίαν μν λυσεν. Τος δ το Γαλατ, φιλίωσε, κα ατο χαίρονται, μ εδότες κα ατο ο ταλαίπωροι τν το γεωργο παιδς μθον, το ψήνοντος τος κοχλίας κα επόντος. νόητα ζα, κα τ ξς.
λθν ον δελφοί, μς πέκλεισε, κα καθ᾿ κάστην τ χανς ατο στόμα χάσκων, πς ερ καιρν πιτήδειον να καταπί μς κα τν πόλιν ταύτην, ν νήγειρεν τρισμακάριστος κενος κα τ πανάγν δεσποίν μν Θεοτόκ κα ειπαρθέν Μαρί φιέρωσεν κα χαρίσατο το κυρίαν εναι κα βοηθν κα σκέπην τ μετέρα πατρίδι κα καταφύγιον τν Χριστιανν, λπίδα κα χαρν πάντων τν λλήνων τ καύχημα πσι τος οσιν π τν το λίου νατολήν. Κα οτος σεβέστατος τήν ποτε περιφαν κα μφακλίζουσαν ς όδον το γρο βούλεται ποιήσαι π᾿ ατόν. δούλωσε σχεδόν, δύναμαι επεν, πσαν τν φ᾿ λιον κα πέταξεν π τος πόδας ατς Πόντον κα ρμενίαν, Περσίαν κα Παμφλαγονίαν, μαζόνας κα Καππαδοκίαν, Γαλατίαν κα Μηδίαν, Κολχος κα βηρας, Βοσποριανος κα λβάνους, Συρίαν κα Κιλικίαν κα Μεσσοποταμίαν, Φοινίκην, Βακτριανος κα Σκύθας, Μακεδονίαν κα Θετταλίαν, λλάδα, Βοιωτία, Λοκρος κα Ατωλούς, καρνανίαν, χαΐαν κα Πελοπόννησον, πειρον κα τ λλυρικν Λύχνιτας κατ τ δριατικόν, ταλίαν, Τουσκίνους, Κέλτους κα Κελτογαλάτας, βηρίαν τε κα ως τν Γαδείρων, Λιβύαν κα Μαυριτανίαν κα Μαυρουσίαν, Αθιοπίαν, Βελέδας, Σκούδην, Νουμιδίαν κα φρικν κα Αγυπτον, ατς τ νν βούλεται δουλώσαι κα τν κυριεύουσαν τν πόλεων, ζυγ ποβαλεν κα δουλεί κα τς γίας κκλησίας μν, νθα προσκυνετο γία Τρις κα δοξολογετο τ πανάγιον, κα που ο γγελοι κούοντο μνεν τ θεον κα τν νσαρκον το Θεο Λόγου οκονομίαν, βούλεται ποισαι προσκύνημα τς ατο βλασφημίας κα το φληναφο ψευδοπροφήτου Μωάμεθ, κα κατοικητήριον λόγων κα καμήλων. Λοιπν δελφο κα συστρατιται, κατ νον νθυμηθτε να τ μνημόσυνον μν κα μνήμη κα φήμη κα λευθερία αωνίως γενήσηται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.