1 Ιαν 2010

Ἡ μεγάλη παρέα τῶν μίσθαρνων Ἐθνομηδεστῶν καὶ οἱ Χορηγοί της

ΑΠΟΔΟΜΗΣΤΕ ΤΗΝ ΞΕΝΟΚΙΝΗΤΗ ΨΕΥΔΟΙΝΤΕΛΙΓΚΕΝΤΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΡΑ!!


Σπύρος Χατζάρας


Ὁ Ἱστορικὸς Ἀναθεωρητισμός, κατέχει ἐξέχουσα θέση στὴν «νέα» στρατηγικὴ-ἰδεολογικὴ γραμμὴ τῆς Παγκόσμιας Διακυβέρνησης τῆς Νέας Τάξης.Ὁ ἐθνομηδενισμὸς καὶ ἡ ἀποδόμηση τῆς ἐθνικῆς συνείδησης, τῆς ταυτότητας καὶ ἱστορίας , ὁδηγεῖ κατ’ εὐθεῖαν στὴν ἀποσταθεροποίηση καὶ γεωπολιτικὴ ἀναδιάταξη τῆς Εὐρώπης τῶν Ἐθνῶν.Ἡ νέα γραμμὴ πέρασε μέσα ἀπὸ τὶς πανεπιστημιακὲς «δεξαμενῶν σκέψης», στὴν......
περίοδο 1980-1990 καὶ τώρα οἱ ἰδέες αὐτὲς διδίδονται στὴν κοινωνία μέσῳ τῶν «ἀποστόλων προπαγανδιστῶν».Ἡ παγκόσμια διακυβέρνηση ἔχει ὡς στόχο τὴν ἐπιστροφὴ σὲ ἀντιδημοκρατικὲς πολιτικὲς λύσεις ,αὐτοκρατορικοῦ Τύπου, ἐπειδὴ πιστεύει, ὅτι τὰ πολυεθνικὰ κράτη, ὅπως οἱ αὐτοκρατορίες τῶν Καρολιδῶν, τῶν Ἀψβούργων ἢ τῶν Ὀσμανιδῶν, ὑπῆρξαν λειτουργικότερα (γιὰ αὐτοὺς) ἀπὸ τὰ διάδοχά τους ἐθνικὰ κράτη.«Ἡ «λύση» τῆς ἀνασυστάσεως τῶν παλαιῶν αὐτοκρατοριῶν, ὑπὸ ἄλλην βεβαίως μορφή, ὡς ὀριζουσῶν συνιστωσῶν μίας παγκοσμίου τάξεως πραγμάτων, φαίνεται νὰ ἔχει προκριθεῖ ἀπὸ πολλοῦ χρόνου, ἀφ’ ἢς στιγμῆς, μάλιστα, ἡ ὑπερατλαντικὴ Ὑπερδύναμις ὁμολογημένα ἀδυνατεῖ νὰ ἐπωμίζεται, μόνη αὐτή, τὸ ὑπέρογκο βάρος τῆς περιφρουρήσεως τῆς διεθνοῦς τάξεως». (Ἠλίας Ἡλιοπουλος, 1995).Ἡ ἐπιχειρούμενη, ἀναβίωση τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας (νέο-Ὀθωμανισμός), προαπαιτεῖ ὁπωσδήποτε τὴν ἀποδόμηση καὶ διάλυση τῶν ἱστορικὰ διαμορφωμένων καὶ πολιτικὰ κυριάρχων Ἐθνῶν-Κρατῶν τῆς Βαλκανικῆς, μέσῳ τῆς ἐθνοπολιτισμικῆς τοὺς μετάλλαξης – καὶ τὸν συνακόλουθο ἐθνοφυλετικὸ κατακερματισμό τους. Δὲν θέλουν ἁπλὰ νὰ ἀνατρέψουν τὰ πολιτικὰ ἀποτελέσματα τῆς γαλλικῆς ἐπανάστασης, ἀλλὰ νὰ ἀνατρέψουν τὴν Ἱστορικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐξέλιξη.Αὐτὴ τὴ δουλειὰ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ Βαλκάνια, ἔχουν ἀναλάβει μὲ συβόλαιο, τὸ «Κέντρο γιὰ τὴ Δημοκρατία καὶ τὴ Συμφιλίωση στὴ Νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη», (μὲ χορηγὸ τὸ ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΡΟΣ καὶ τὴν COCA-COLA τοῦ Μπίλντερμπεργκ-Δαβίδ) , καὶ οἱ ὁμάδες Δραγώνα , Κουλούρη, Λιάκου ,Φραγκιάδακη & Co. Δίπλα τους συναγωνιστὲς ,οἱ ὀπαδοὶ τῆς «Ἀνοιχτῆς Κοινωνίας», ( Μπίλντρεμπεργκ-Παπαλεξόπουλος ,Μπίλντερμπεργκ-Διαμαντοπούλου, Μπίλντρεμπεργκ-Παπανδρέου, Δήμου, Μουζέλης) καὶ τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων», καὶ οἱ ἀνθρωπιστικὲς ΜΚΟ, ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν «ἐλληνοποίηση» τῶν λαθρομεταναστῶν.Ἂς δοῦμε μερικὰ πρόσωπα τοῦ θιάσου ποὺ παίζουν πολλαπλοὺς ρόλους.-Ὁ Ἀντώνης Λιάκος ποὺ ὑπογράφει σὰν «καθηγητὴς» τοῦ «Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν», τὸ κείμενο συμπαράστασης στὴν Θάλεια Δραγώνα, δὲν εἶναι καθηγητής. Ἡ ἐκλογὴ τοῦ ἔχει ἀκυρωθεῖ τελεσίδικα μὲ τὴν ἀπόφαση 3138/1996 τοῦ 3ου Τμήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. (Τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν γιὰ χάρη τοῦ Λιάκου ἀρνεῖται 13 χρόνια νὰ ἐφαρμόσει τὴν ἀπόφαση). Ἑπομένως εἶναι «ψευδοκαθηγητής», καὶ ἡ ἐπίκληση τῆς ἰδιότητος συνιστᾶ ἀπάτη. Δικηγόρος τοῦ Λιάκου στὸ ΣτῈ ἦταν ὁ καθηγητὴς Ν. Ἀλιβιζάτος ποὺ ἐπίσης ὑπογράφει ὑπὲρ τῆς Δραγώνα. Λιάκος καὶ Ἀλιβιζάτος ὑπέγραψαν ὑπὲρ τοῦ σχεδίου Ἀννάν.Ὁ καθηγητὴς Γιῶργος Παγουλάτος ,ἀπὸ τὸ Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο, ἦταν μέλος τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ «Κοινωνία Πολιτῶν» ,τῆς «Ἕνωσης Πολιτῶν γιὰ τὴν ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», τῆς ὁποίας πρόεδρος εἶναι ὁ Νίκος Μουζέλης, σύζυγος τῆς Θάλειας. Ὁ κ Γιῶργος Παγουλάτος καὶ ὁ (σύζυγος) Νίκος Μουζέλης, ὑπέγραψαν ὑπὲρ τοῦ σχεδίου Ἀννάν. Ὁ κ Γιῶργος ,(Παγουλάτος), στηρίζει τὴν Θάλεια.Δραγώνα, Κουλούρη, Λιάκος ,Φραγκιάδακη συνεργάστηκαν μὲ τὸ «Κέντρο γιὰ τὴ Δημοκρατία καὶ τὴ Συμφιλίωση στὴ Νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη» (CDRSEE), ποὺ τὸ χρηματοδοτεῖ ὁ Σόρος, γιὰ τὴν παραγωγὴ τῶν βοηθημάτων ποὺ μοιράζονται στὰ σχολεῖα,(Ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, Ἔθνη καὶ Κράτη στὴ Νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη, Οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι,Ὁ Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος), γιὰ τὴν ἀλλοίωση τῆς Ἱστορικῆς Ἀληθείας. Δραγώνα, Κουλούρη ,Φραγκιάδακη ὑπέγραψαν ὑπὲρ τοῦ σχεδίου Ἀννάν. Τώρα Κουλούρη , Φραγκιαδάκη ὑπογράφουν ὑπὲρ τῆς Θάλειας.Ἀναγνωστοπούλου Σία , Ἀποστολίδου Βενετία, Βιρβιδάκης Στ. Ζαχαριάδου Ἐλισάβετ , Καλογήρου Ὀρέστης , Κάλφας Βασίλης , Κεχριώτης Βαγγέλης ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Βοσπώρου (τὸ ὁποῖο ἐπιχορηγεῖ τὸ ΙΔΡΥΜΑ) , Κούβελας Ἠλίας Ματσαγκάνης Μ., Παπαγεωργίου Κῶν/νὸς , Παπαθεοδώρου Γιάννης , Πεσμαζόγλου Στέφανος , Σαββάκης Χαράλαμπος (Μπάμπης) , Στυλιανοῦ Ἄρης , Τσακλόγλου Πάνος , Χριστόπουλος Δημήτρης , ὑπέγραψαν ὑπὲρ τοῦ σχεδίου Ἀννάν, καὶ τώρα ὑπογράφουν ὑπὲρ τῆς Θάλειας.

(Ὁ Χριστόπουλος εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀγωνίζεται ὑπὲρ τῆς Τσαμουριᾶς).Ὁ Νίκος Δήμου, ποὺ ὑπέγραψε ὑπὲρ τοῦ Σχεδίου Ἄνναν εἶναι ὁ ὕπ..ἂρ 1 τῆς «Ἀνοιχτῆς Κοινωνίας» καὶ «ἀπόστολος» τοῦ Πόπερ. Ὁ κ. Ἀλέξης Δημαρᾶς ,ποὺ ὑπέγραψε ὑπὲρ τῆς Θάλειας, συνεργάζεται μὲ τὸ Ἵδρυμα τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.Κοινὸ στοιχεῖο ὅλων τους, εἶναι ὅτι, «λυμαίνονται» τὴν μερίδα τοῦ λέοντος τῶν ἐπιχορηγήσεων ἀπὸ τὶς ἐπιχορηγήσεις σὲ πανεπιστημιακὰ «ἐρευνητικὰ» προγράμματα τῆς Ε.Ε καὶ τῶν ἐπιχορηγήσεων ἀπὸ τὸ Δημόσιος καὶ λοιποὺς ΧΟΡΗΓΟΥΣ.Τὸ νέο μοντέλο αὐτοκρατορικῆς διακυβέρνησης, θὰ κρατήσει τὸν αὐταρχισμὸ καὶ τὴν ἀπολυταρχία τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας, καὶ θὰ σεβαστεῖ τὴν αὐτοδιοίκηση, τῶν κατὰ τόπους «Πασάδων» καὶ «Κοτσαμπασήδων». Ἡ Παγκόσμια ἐλὶτ θὰ ἀσκεῖ τὴν ἐξουσία της, μέσῳ τῆς τοπικῆς νέο-ὀθωμανικῆς ψωρο-ἐλίτ.Τὸ «δημοκρατικὸ ἄνοιγμα» τοῦ Ὁλοκληρωτισμοῦ, εἶναι τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα. Ἡ παγκόσμια διακυβέρνηση λατρεύει καὶ προστατεύει, τὸ δικαίωμα στὴν «διαφορετικότητα» τοῦ gay, καὶ τοῦ πρεζάκια.Εἶναι ὅλοι μία παρέα μίσθαρνων Ἐθνομηδεστῶν .Στὴν ὑπηρεσία τοῦ Μεγάλου Ἀφεντικοῦ.

βλέπε καὶ .... http://resaltomag.gr/140.mag
και http://deltio11.blogspot.com/2010/01/blog-post_01.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.