31 Δεκ 2009

Το σάρωμα της Βασιλικής της Γεννήσεως εις την Βηθλεέμ 2009

ΤΟ ΣΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ 2009. ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ.Συμφώνως πρός τό ἀνέκαθεν κρατοῦν καθεστώς τῶν Ἁγίων Τόπων (Status Quo) ἡ Βασιλικῆ τῆς Γεννήσεως τῆς Βηθλεέμ καθαρίζεται ἅπαξ τοῦ ἔτους εἰς ἀπό κοινοῦ καθοριζομένην ἡμερομηνίαν, ὀλίγον πρό τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων τῶν Ὀρθοδόξων, ὑπό τῶν τριῶν Μειζόνων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων, ἤτοι τῶν Ἑλληνορθοδόξων, τῶν Φραγκισκανῶν καί τῶν
Ἀρμενίων.

Ὁ τρόπος τοῦ σαρώματος /καθαρισμοῦ αὐτοῦ καθορίζεται ἀπό τό κρατοῦν προσκυνηματικόν καθεστώς, παγιωθέν ἀπό διμερεῖς καί διεθνεῖς συνθήκας.

Βάσει τοῦ καθεστῶτος τούτου, ἑκάστη Κοινότης καθαρίζει τούς ἐξιδιασμένους αὐτῆς χώρους μόνη, αἱ τρεῖς δέ Κοινότητες καθαρίζουν ἀπό κοινοῦ τούς συνεταιρικούς χώρους.

Μνημονευτέον ὅτι εἰς τήν Βασιλικήν ἔχουν δικαιώματα ἰδιοκτησίας καί προσευχῆς μόνον οἱ Ὀρθόδοξοι, συνεπῶς καί καθαρίσματος. Οἱ Φραγκισκανοί καί οἱ Ἀρμένιοι ἔχουν δικαιώματα προσευχῆς εἰς τό θεοδέγμον Σπήλαιον μετά τούς Ὀρθοδόξους. Οἱ Ἀρμένιοι ἔχουν δικαίωμα προσευχῆς εἰς τό παρεκκλήσιον τό εὑρισκόμενον εὐθύς μετά τήν βόρειον πύλην τοῦ Σπηλαίου.

Ἡ ἀπόλυτος τήρησις τῶν διατάξεων τοῦ Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος συντελεῖ εἰς τήν ἁρμονικήν συνύπαρξιν τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων ἐπί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ἄνευ ἐντάσεων, διχονοιῶν καί φιλονεικιῶν.


Μέ τήν ἐλπίδα τῆς τηρήσεως τοῦ ἰσχύοντος καθεστῶτος μετέβησαν οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες ἐξ ὅλων σχεδόν τῶν περάτων τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν Βηθλεέμ τήν Τρίτην, 16ην / 29ην Δεκεμβρίου 2009 καί ἤρξαντο μετά τῶν Φραγκισκανῶν καί τῶν Ἀρμενίων τοῦ ἐτησίου σαρώματος.


Εἰς τό παρεκκλήσιον, τό ἐν χρήσει ὑπό τῶν Ἀρμενίων, εἰς τό νότιο-ἀνατολικόν κλίτος τῆς Βασιλικῆς καθορίζονται μετ’ ἀκριβείας καί σχολαστικότητος τά ὅρια τῆς δικαιοδοσίας, τά δικαιώματα τῆς ἰδιοκτησίας καί τά δικαιώματα τοῦ καθ
αρισμοῦ τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Ἀρμενίων. Τήν ὀροφήν τοῦ παρεκκλησίου τούτου καθαρίζουν οἱ Ὀρθόδοξοι, τό δάπεδον δέ οἱ Ἀρμένιοι. Πέραν τῶν ἄλλων δυσκολιῶν, τάς ὁποίας δημιουργοῦν σχεδόν καθ’ ἕκαστον ἔτος εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦτο οἱ Ἀρμένιοι εἰς τούς Ὀρθοδόξους, πέρυσι ἀπεπειράθησαν ἐντόνως νά ἐμποδίσουν τούς Ὀρθοδόξους νά μετακινήσουν συμφώνως πρός τό καθεστώς τήν σκάλαν αὐτῶν διά τόν καθαρισμόν τῆς ὀροφῆς, ἀνατολικῶς, δυτικῶς καί βορείως.

Κατόπιν ἐπανειλημμένων συζητήσεων τόν περυσινόν Δεκέμβριον, κατόπιν διαμαρτυριῶν τῶν Ἑλληνορθοδόξων καί κατόπιν ἐπεμβάσεως τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς, προσωπικῆς ἀποφάσεως καί ἐντολῆς τοῦ Προέδρου κ. Μαχμούδ Ἀμπάς Ἀμποῦ Μάζεν προετάθη ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, τοῦ ἐκ Βηθλεέμ Ἑλληνορθοδόξου κ. Ζιγιάντ Ἰλ- Μπάντακ καί ὑπεγράφη ὑπό τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν τριῶν Κοινοτήτων τῆς Βηθλεέμ, Ἑλληνορθοδόξου, Φραγκισκανοῦ καί Ἀρμενίου συμφωνία καθορίζουσα τόν τρόπον καθαρισμοῦ τῆς ὀροφῆς τοῦ ἐν λόγῳ παρεκκλησίου.

Ἐφέτος, ὅταν οἱ Ὀρθόδοξοι ἐτοποθέτησαν τήν σκάλαν των, διά νά ἀρχίσουν νά καθαρίζουν, οἱ Ἀρμένιοι κληρικοί ἠρνήθησαν νά ἀποχωρήσουν ἀπό τό παρεκκλήσιον, ὡς ὁρίζει ἡ συμφωνία καί νά παραμείνουν μόνον τρεῖς. Ὁ ἀριθμός οὗτος ὡρίσθη πρός ἀποφυγήν φιλονεικίας ἐκ τῶν πολλῶν. Ἡ συμφωνία ὁρίζει τήν παραμονήν ἐπίσης τριῶν μ
όνον Ἑλληνορθοδόξων κληρικῶν, ὅταν καθαρίζουν οἱ Ἀρμένιοι.

Οἱ Ἑλληνορθόδοξοι, παρόντος καθ’ ὅλην τήν ὥραν τοῦ σαρώματος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’, ἐζήτησαν ἀπό τόν παρόντα Ὑπουργόν τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Ζιγιάντ Ἰλ- Μπάντακ, τόν καί συντάκτην τῆς συμφωνίας, καί ἐπίσης ἀπό τήν Παλαιστινιακήν Ἀστυνομίαν, τήν ἐφαρμογήν ἀπολύτως τῆς συμφωνίας, οὐδέν πλέον, οὐδέν ἔλαττον.


Ἐπί ὥρας οἱ Ἀρμένιοι ἠρνοῦντο νά ἀποχωρήσουν. Ὁ Ὑπουργός κ. Ζιγιάντ Ἰλ- Μπάντακ καί ὁ ἀρχηγός τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀστυνομίας Βηθλεέμ ἔδειξαν ἀδράνειαν ὡς πρός τήν ἐφαρμογήν τῆς συμφωνίας. Οἱ Ὀρθόδοξοι μέχρι καί τάς ἀπογευματινάς ὥρας τῆς Τρίτης ἐπέμειναν ἀπαιτοῦντες τήν τήρησιν τοῦ δικαιώματος αὐτῶν, γνωρίζοντες τήν τακτικήν τῶν Ἀρμενίων, νά δημιουργοῦν παράνομα προσκυνηματικά ἐπεισόδια, προκειμένου νά κερδίσουν δικαιώματα.


Συνεπείᾳ τῆς καταστάσεως αὐτῆς ἡ Βασιλική παρέμεινε κλειστή διά τούς προσκυνητάς. Οἱ προσκυνηταί αὐτοί κατ’ ἀνάγκην, λόγῳ τοῦ συνεχιζομένου καί μή ἀποπερατουμένου σαρώματος, παρέμειναν εἰς τήν αὐλήν χωρίς νά μποροῦν νά εἰσέλθουν.

Κατά τό χρονικόν διάστημα τοῦτο ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, παρόντος καί τοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Παναγιώτου Πουλέα, εἶχε προσωπικήν τηλεφωνικήν συνδιάλεξιν μετά τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος διά θέματα Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ κ. Σπυρίδωνος Κουβέλη, καταγγέλων τό ἐπεισόδιον τοῦτο καί ζητῶν τήν παρέμβασιν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως πρός τόν Πρόεδρον κ. Ἀμποῦ Μάζεν.

Κατόπιν πολλῶν προσπαθειῶν ἡμετέρων καί τῶν ἐκπροσώπων τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας συνεφωνήθη ὅπως ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι θέσωμεν τήν σκάλαν διά τόν καθαρισμόν, ὡς καί ἐγένετο ὑπό τόν ὅρον νά παραμείνουν εἰς τό παρεκκλήσιον ὀκτώ διακονηταί ἱερεῖς ἑκατέρωθεν.

Οἱ Ἀρμένιοι ἱερεῖς ἠρνοῦντο νά ἐξέλθουν καί παρέμενον ὁλοέν καί περισσότεροι εἰς τήν γωνίαν τοῦ παρεκκλησίου. Ἡμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι, προαισθανόμενοι τάς προθέσεις τῶν Ἀρμενίων, προειδοποιούσαμεν τήν Ἀστυνομίαν νά μήν ἀφήσῃ αὐτούς ἐντός.

Ἐν ᾧ ὁ ἡμέτερος διακονητής, Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος εἶχεν ἀνέλθει εἰς τήν σκάλαν καί εἶχεν ἀρχίσει νά καθαρίζῃ, οἱ Ἀρμένιοι ἔσπασαν τόν κλοιόν τῆς Ἀστυνομίας, ἐκτύπησαν ἀστυνομικούς, ἐκτύπησαν τούς ἡμετέρους διακονητάς, ἔσπασαν δύο δάκτυλα τοῦ Ἱερομονάχου Ματθαίου, ἐτραυμάτισαν εἰς τήν ὠμοπλάτην τόν Ἱεροδιάκονον Ἀθανάσιον, ἐτραυμάτισαν εἰς τόν τράχηλον μέ ἐνδεχομένην ἐγκεφαλικήν διάσεισιν τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀριστόβουλον, τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Δημήτριον καί τόν Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον τοῦ Κατάρ Ἀρχιμανδρίτην π. Μακάριον καί ἐκτύπησαν καί ἄλλους διακονητάς διά καρεκλῶν καί διά τῶν ράβδων τῶν σαρώθρων /σκουποξύλων καί κατέρριψαν τήν ἀλουμινένιαν σκάλαν τοῦ καθαρίσματος.

Τούτων οὕτως ἐξελισσομένων, κατέφθασαν ἰσχυρότεραι Εἰδικαί Δυνάμεις τῆς Ἀστυνομίας (ΜΑΤ) καί ἐδημιούργησαν κλοιόν μεταξύ ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Ἀρμενίων πρός ἀποφυγήν χειροτέρας ἐμπλοκῆς.

Ἡ ἔκρυθμος αὕτη ἀτμόσφαιρα ἐπεκράτησεν ἐπί ὥραν πολλήν, ἕως ὅτου αἱ Εἰδικαί Δυνάμεις τῆς Ἀστυνομίας ἐπεβλήθησαν εἰς τούς Ἀρμενίους, ἀπεμάκρυναν τούτους καί ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἐστήσαμεν καί πάλιν τήν σκάλαν καί, ἀσκοῦντες τό δικαίωμα ἡμῶν, ἐκαθαρίσαμεν τάς ἀψίδας τοῦ περεκκλησίου ὡς καί τά ὑπεράνω τῶν δοκῶν διαμερίσματα τῆς στέγης, τῶν ὁποίων ὁ καθαρισμός ἀνήκει εἰς ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους συμφώνως πρός τό προσκυνηματικόν καθεστώς.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διαμαρτύρεται ἐντόνως διά τήν ἐπαναλαμβανομένην ἀπαράδεκτον προσκυνηματικήν συμπεριφοράν τῶν Ἀρμενίων καί καταγγέλλει αὐτούς ἐπιτοπίως καί διεθνῶς ὡς δημιουργούς προκλήσεων, προβλημάτων, συγχύσεως καί ἀκαταστασίας εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα ἐν ὄψει μάλιστα τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί παρά τήν ἐπιδεικνυομένην καλήν διάθεσιν, διαλεκτικότητα καί κατανόησιν τῶν Ὀρθοδόξων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΠΗΓΗ:ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.