19 Ιουν 2023

Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ): "Ἡ εὐγονική ἄμβλωση εἶναι ἀντίθετη μέ τίς συνταγματικές ἀρχές τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί ἀξιοπρέπειας, μέ τίς ὁποῖες προικίζεται κάθε ἄνθρωπος πρίν ἀκόμη ἀπό τή γέννησή του"

Τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων σέ συμφωνία μέ τό Πολωνικό Συνταγματικό Δικαστήριο.
"Ἡ εὐγονική ἄμβλωση εἶναι ἀντίθετη μέ τίς συνταγματικές ἀρχές τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί ἀξιοπρέπειας, μέ τίς ὁποῖες προικίζεται κάθε ἄνθρωπος πρίν ἀκόμη ἀπό τή γέννησή του".

Στίς 8 Ἰουνίου 2023, τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ἀπέρριψε σειρά αἰτημάτων πού ἀμφισβητοῦσαν τήν ἀπαγόρευση τῆς εὐγονικῆς ἄμβλωσης... στήν Πολωνία, στήν ὑπόθεση τῆς Α.Μ. καί ἄλλων κατά Πολωνίας (ἀρ. 4188/21).

Χωρίς νά ἀποφανθεῖ ἐπί τῆς οὐσίας, τό Δικαστήριο ἀπέρριψε τά αἰτήματα μέ τό σκεπτικό ὅτι οἱ αἰτοῦσες δέν δικαιοῦντο νά ἰσχυριστοῦν προσωπικά ὅτι ἦταν «θύματα» αὐτῆς τῆς κατάργησης, καθώς δέν ἦταν ἔγκυες, οὔτε κυοφοροῦσαν παιδί μέ ἀναπηρία. Ἐπίμαχο θέμα ἦταν ἡ ἀπόφαση τοῦ Πολωνικοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου τῆς 22ας Ὀκτωβρίου 2020, πού ἔκρινε ὅτι ἡ εὐγονική ἄμβλωση εἶναι ἀντίθετη μέ τίς συνταγματικές ἀρχές τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί ἀξιοπρέπειας, μέ τήν ὁποία προικίζεται κάθε ἄνθρωπος πρίν ἀκόμη ἀπό τή γέννησή του.

Τό ECLJ εἶναι ἱκανοποιημένο μέ αὐτή τήν ἀπόφαση καί σημειώνει μέ ἱκανοποίηση ὅτι τό Δικαστήριο συμφωνεῖ μέ τά ἐπιχειρήματα πού προβάλαμε στίς γραπτές μας παρατηρήσεις.

Αὐτή ἡ ἀπόφαση γίνεται ἀκόμη πιό σημαντική δεδομένης τῆς σημαντικῆς πίεσης πού ἀσκήθηκε στό Δικαστήριο -καί μάλιστα ἐντός  αὐτοῦ-  ἀπό τό loby τῶν ἀμβλώσεων. Πράγματι, ἡ ὑπόθεση κατασκευάστηκε ἀπό τήν Πολωνική Ὁμοσπονδία Γυναικῶν καί Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ (FEDERA) καί ἔλαβε τεράστια ὑποστήριξη ἀπό τό παγκόσμιο loby τῶν ἀμβλώσεων. Σχεδόν ὅλοι οἱ κύριοι ὑποστηρικτές τῆς ἄμβλωσης παρενέβησαν σέ αὐτήν: Διεθνής Ἀμνηστία, (Amnesty International), Παρατηρητήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων,(Human Rights Watch), Κέντρο γιά τά Ἀναπαραγωγικά Δικαιώματα (Center for Reproductive Rights,), Διεθνής Ἐπιτροπή Νομικῶν (International Commission of Jurists), Διεθνής Ὁμοσπονδία γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα (International Federation for Human Rights), τό Εὐρωπαϊκό Δίκτυο τῆς Διεθνοῦς Planned Parenthood Federation, (International Planned Parenthood Federation European Network), ὁ Διεθνής Ὀργανισμός Ἐξουσιοδοτημένων Γυναικῶν, (Women Enabled International), Παγκόσμιος Σύνδεσμος Γυναικῶν, (Women's Link Worldwide) καί o Παγκόσμιος Ὀργανισμός κατά τῶν Βασανιστηρίων, (World Organisation against Torture). Ἐπιπλέον ἐκ μέρους τῆς Ὁμάδας Ἐργασίας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τίς Διακρίσεις κατά τῶν Γυναικῶν καί τῶν Κοριτσιῶν, (The United Nations Working Group on Discrimination against Women and Girls,) παρενέβη ἡ πρόεδρος (Melissa Upreti) ἡ ὁποία ἦταν ὑπάλληλος τοῦ Κέντρου γιά τά Ἀναπαραγωγικά Δικαιώματα, (Center for Reproductive Rights), καθώς ἐπίσης καί ἡ Ἐπίτροπος γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, (Council of Europe's Commissioner for Human Rights). Ἡ Ἐπίτροπος βασίστηκε σέ ἔκθεση πού συντάχθηκε τό 2017 ἀπό τό Κέντρο γιά τά Ἀναπαραγωγικά Δικαιώματα, (Center for Reproductive Rights). Ἡ Διεθνής Ὁμοσπονδία Γυναικολογίας καί Μαιευτικῆς, (The International Federation of Gynecology and Obstetrics, (FIGO) ὑποστήριξε ἐπίσης τίς ἀμβλώσεις, ὅπως καί ἡ ἀκτιβίστρια Fiona de Londras. Ὅλοι οἱ ὑποστηρικτές τῶν ἀμβλώσεων ζήτησαν ἀπό τό ΕΔΑΔ νά ἐπιβάλει ἕνα νέο «δικαίωμα» σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο: αὐτό τῆς ἄμβλωσης ἑνός παιδιοῦ ἐπειδή εἶναι ἀνάπηρο, ἰδίως ἐάν ἔχει σύνδρομο Down.

Τό ECLJ, τό ὁποῖο ἀνέλαβε τήν ὑπεράσπιση τῆς θέσης τῆς Πολωνίας, βρέθηκε ἀντιμέτωπο μέ τό ἀνωτέρω λόμπι ὑπεράσπισης τῆς ἄμβλωσης, ὡστόσο ὑποστηρίχθηκε ἀπό ἐξέχουσες προσωπικότητες, πού συνυπέγραψαν τίς γραπτές παρατηρήσεις του. Μαζί μέ τό ECLJ συνυπέγραψαν καί παρενέβησαν πρώην δικαστές τοῦ ΕΔΑΔ, σέ σχέση μέ τήν πρώην δικαιοδοσία τους. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ παρέμβαση ἦταν ἡ πρώτη, ἐξ ὅσων γνωρίζουμε. Ἀκολούθησαν καί ἄλλοι: ἐμπειρογνώμονες ἀπό τά Ἡνωμένα Ἔθνη, πρώην Εὐρωπαῖος Ἐπίτροπος γιά τήν Ὑγεία, πρώην Πρόεδρος τοῦ Διαμερικανικοῦ δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, δικαστές, ἀκαδημαϊκοί κλπ. καθώς καί δύο νεαρές γυναῖκες πού σέ βίντεο ἀπευθύνθηκαν ἀπ' εὐθείας στούς δικαστές τοῦ ΕΔΑΔ ἐξηγῶντας τί εἶναι τό σύνδρομο Down, πῶς ζοῦν μέ αὐτό καί ζητῶντας τους νά τίς ὑπερασπιστοῦν μέ μιά εὐνοϊκή ἀπόφαση. Τά ἄτομα μέ σύνδρομο Down πού κινητοποιήθηκαν γιά αὐτή τήν ὑπόθεση μποροῦν τώρα νά χαίρονται μαζί μας αὐτή τή νίκη.

Παρ' ὅλες τίς προσπάθειες καί τό κῦρος τους στά μάτια τοῦ κόσμου, οἱ ὁμάδες ὑπέρ τῶν ἀμβλώσεων δέν κατάφεραν νά πείσουν τό Δικαστήριο, τό ὁποῖο ἀρνήθηκε νά ἐπιτρέψει στόν ἑαυτό του νά χρησιμοποιηθεῖ ὠμά καί νά ὑποτιμηθεῖ γιά καθαρά πολιτικούς σκοπούς. Στό παρελθόν, τό Δικαστήριο δέν ἦταν πάντα τόσο προσεκτικό, καί εἶχε ἀποφανθεῖ ὑπέρ παρόμοιων ὑποθέσεων κατά τῆς Ἰρλανδίας καί τῆς Πολωνίας, πού εἶχαν ἀνακινηθεῖ ἀπό τό ἴδιο Κέντρο γιά τά "Ἀναπαραγωγικά Δικαιώματα".

Ἄν καί αὐτή ἡ ἀπόφαση ἀποτελεῖ ἧττα γιά τό λόμπι τῶν ἀμβλώσεων, δέν εἶναι ἡ ὁριστική νίκη γιά ὅσους ὑπερασπίζονται καί σέβονται τή ζωή τῶν ἀτόμων μέ ἀναπηρία. Στήν πραγματικότητα, δέν πρέπει νά ἔχουμε αὐταπάτες. Ἐνδέχεται, καί τό θεωροῦμε πολύ πιθανό, τό Δικαστήριο νά συνεχίσει νά προωθεῖ μιά νοοτροπία ὑπέρ τῆς ἄμβλωσης. Ἡ πιό σοβαρή δίκη γιά αὐτό τό θέμα δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἀκόμη, ἀλλά ἡ ἐτυμηγορία ἀναμένεται νά ἀνακοινωθεῖ σύντομα (M.L. κατά Πολωνίας, ἀρ. 40119/21). Ἀφορᾶ μιά Πολωνή πού ὑποστηρίζει ὅτι ἔχει ὑποβληθεῖ σέ κάποια μορφή βασανιστηρίων καί παραβίαση τῆς ἰδιωτικῆς της ζωῆς καθώς ἔπρεπε νά ταξιδέψει στήν Ὁλλανδία καί νά ξοδέψει 1.220 εὐρώ γιά νά κάνει ἔκτρωση τό παιδί της πού εἶχε σύνδρομο Down, ἐνῶ ἐβρίσκετο στόν 7ο μῆνα τῆς ἐγκυμοσύνης.

Παραδόξως, αὐτές οἱ μεγάλες ΜΚΟ πού μάχονται γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα δέν ἀναρωτιοῦνται, μήπως ἡ ἄμβλωση ἑνός παιδιοῦ στόν 7ο μῆνα κύησης λόγῳ συνδρόμου Down, εἶναι αὐτή στήν πραγματικότητα ἡ πραγματική παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων;

Τό ECLJ, European Center for Law and Justice, εἶναι μία διεθνής MKO ἀφοσιωμένη στήν προαγωγή καί ὑπεράσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στήν Εὐρώπη καί ὅλο τό κόσμο.

Πηγή: https://eclj.org/abortion/echr/poland-abortion-lobby-fails-big-at-the-echr

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.