8 Οκτ 2019

Γέρων Ἐφραίμ: Ὅσον περισσότερον πάσχομεν, τόσον πιὸ ὡραῖος στέφανος τῆς δόξης πλέκεται!

Βάσταζε, παιδί μου, τὸν σταυρόν σου καὶ γνώριζε ὅτι εἰς ὅσα πάσχομεν εἶναι γνώστης ὁ Θεὸς καὶ ὡς Πατὴρ γνήσιος προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπον νὰ μᾶς μορφώση ἐντός μας, τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.
Ὁ Θεὸς παιδεύει καὶ πάλιν ἰᾶται, ἀνεβάζει καὶ κατεβάζει. Εἰς τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου τὶς δύναται ἀντιστῆναι; Ἐὰν θέλει ὁ Θεὸς νὰ πάσχωμεν, ἄρα ἔχει κάποιον σωτήριον σκοπόν, τὸν ὁποῖον ἠμεῖς οἱ γήϊνοι δὲν δυνάμεθα προορατικῶς νὰ τὸν προϊδωμεν, ἐνῶ ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ μακροθυμία καὶ τὸ ταπεινόν της παραδοχῆς τοῦ πειρασμοῦ, πάντοτε, ναί, πάντοτε, θὰ φέρη κατόπιν βεβαίαν ὠφέλειαν.
Βάσταζε, παιδί μου, τὸν σταυρόν σου καὶ γνώριζε ὅτι εἰς ὅσα πάσχομεν εἶναι γνώστης ὁ Θεὸς καὶ ὡς Πατὴρ γνήσιος προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπον νὰ μᾶς μορφώση ἐντός μας, τὸν Ἰησοῦν Χριστόν. Θέλει νὰ πάσχωμεν, διότι οἶδεν, τί ἔχει ἑτοιμάσει διὰ τὰ πάσχοντα παιδιὰ Τοῦ εἰς τοὺς οὐρανούς.
Ἐὰν ὅμως δὲν στείλη εἰς αὐτὰ θλίψεις, θὰ ἀδικηθοῦν, διότι θὰ ὑστερηθοῦν τὰ ἀνεκλάλητα ἀγαθὰ τοῦ οὐρανοῦ. Ὅσον περισσότερον πάσχομεν, τόσον πιὸ ὡραῖος στέφανος τῆς δόξης πλέκεται!
Μὴ πιστεύης ποτὲ ὅτι ἔχεις δαιμόνιον, μὴ σὲ πλανέση ποτὲ κανένας τέτοιος λογισμός. Εἰς πολλοὺς μοναχοὺς συμβαίνουν τοιαῦτα, ὅταν ἀρρωστήσουν, οὕτως ὁ Θεὸς τὰ ἔκανε. Ὅταν ἀσθενῆ τὸ σῶμα, νὰ ἀκολουθῆ σύμφωνα καὶ ἡ ψυχή, καὶ ὅταν.... ἡ ψυχὴ πάσχη καὶ τὸ σῶμα νὰ μαραίνεται καὶ νὰ σκυθρωπάζη. Σὲ ἐφθόνησεν ὁ πειρασμός, παιδί μου, ἀλλὰ ἂς κάμνωμεν ὑπομονήν, διὰ νὰ σκάση αὐτὸς καὶ νὰ δοξασθῆ ὁ Θεός.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.