18 Ιαν 2018

Μητρῶο Πολιτῶν: Ἕνα ἀκόμη βῆμα πρὸς τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη

Σχόλιο ID-ont: Ἑνοποιοῦνται τὰ Ληξιαρχεῖα τῆς χώρας καὶ δημιουργεῖται τό Μητρῶο Πολιτῶν. Δημιουργεῖται δηλ. μία μεγάλη βάση δεδομένων μὲ ...ὅλους μας μέσα. Ὅπως ἔχουμε ξαναγράψει ἡ Ηλεκτρονικὴ Ταυτότητα (Κάρτα τοῦ Πολίτη), γιὰ νὰ λειτουργεῖ, πρέπει νὰ ἐπικοινωνεί μέ μία μεγάλη ἢ καὶ πολλὲς μικρὲς βάσεις δεδομένων. Σὲ αὐτὸ τὸ στάδιο βρισκόμαστε σήμερα, τῆς δημιουργίας μίας ἀπὸ τὶς μεγάλες βάσεις δεδομένων (μήπως καὶ τὴ μοναδική;), μὲ τὴν ὁποία μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν, ἀρχικά, πολλοὶ κρατικοὶ φορεῖς ...
«Νόμισε κανεὶς ὅτι σταμάτησαν οἱ διαδικασίες γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη; Ὄχι βέβαια! Οἱ Ὑπηρεσίες δουλεύουν πυρετωδῶς, ἁπλὰ δὲν δημοσιοποιεῖται ἡ «πρόοδος» ποὺ ἔχει γίνει...», λέγαμε ἀπὸ το 2013, ὅταν ἐξαγγέλθηκε τὸ Μητρῶο Πολιτῶν (βλ. id-ont2014). 
huffingtonpost.gr: «Εὐέλικτη καὶ ἀποτελεσματικὴ δημόσια διοίκηση», «ἀντιμετώπιση τῆς γραφειοκρατίας», «ἄμεση ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη», «ἁπλούστευση καὶ ἐπιτάχυνση διαδικασιῶν στὴ λειτουργία τοῦ κράτους». Ἔννοιες ποὺ ἀκούγονται ἐδῶ καὶ δεκαετίες ὡς προεκλογικὲς ὑποσχέσεις, ἀρχίζουν νὰ ἀποκτοῦν ὑπόσταση μὲ το Μητρῶο Πολιτῶν, ποὺ...
τίθεται σὲ λειτουργία ἀπό τὴ Δευτέρα 22 Ἰανουαρίου.

Τὸ νέο πληροφοριακὸ σύστημα ἐθνικῆς ἐμβέλειας τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, θὰ συνδέει online 1.036 ὑπηρεσίες Ληξιαρχείου καὶ 325 ὑπηρεσίες Δημοτολογίου, καθὼς καὶ τὸ Εἰδικὸ Ληξιαρχεῖο Ἀθηνῶν καὶ θὰ ἀποτελεῖ τὴν κεντρικὴ βάση δεδομένων, στὴν ὁποία ἐντάσσεται τὸ σύνολο τῶν στοιχείων ποὺ ἀφοροῦν στὶς ληξιαρχικὲς πράξεις τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Χάρη σὲ αὐτό, οἱ συναλλασσόμενοι θὰ ἀπαλλαχθοῦν ἀπὸ τὴν ταλαιπωρία νὰ προσκομίζουν ἀπὸ ὑπηρεσία σὲ ὑπηρεσία ἀποσπάσματα ληξιαρχείου καὶ πιστοποιητικὰ δημοτολογίου (πιστοποιητικὰ οἰκογενειακῆς κατάστασης καὶ ἀποσπάσματα ληξιαρχικῶν πράξεων γέννησης, γάμου καὶ θανάτου), καθὼς τὰ ληξιαρχικὰ γεγονότα τοῦ καθενὸς θὰ διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στοὺς ἀντίστοιχους φορεῖς μέσω ἀσφαλοῦς ἠλεκτρονικῆς διασύνδεσης.

Ὅπως ἀνέφερε στὸ Ἀθηναϊκὸ - Μακεδονικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων, ὁ γενικὸς διευθυντὴς Ἐσωτερικῶν καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν Θεόδωρος Οἰκονόμου, πλέον, τὸ Μητρῶο Πολιτῶν ἐπιτρέπει τὴν αὐτόματη ἀποστολὴ τῶν δεδομένων ληξιαρχικῶν πράξεων, κατὰ τὴ δήλωσή τους, στὸ ἀντίστοιχο δημοτολόγιο καὶ τὴ διεκπεραίωσή τους μὲ μία κίνηση, ἐξοικονομώντας χρόνο τόσο ἀπὸ τὸν πολίτη ὅσο καὶ σημαντικὸ φόρτο ἐργασίας ἀπὸ τὸν ὑπάλληλο τοῦ δημοτολογίου ποὺ ἀναγκαζόταν νὰ ἐπαναλάβει τὴν ἴδια διαδικασία ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Ἐὰν π.χ. παντρευτεῖ ἕνας δημότης Ἀθηναίων στὸ Ἡράκλειο Κρήτης, ἀρκεῖ νὰ δηλώσει τὸν γάμο στὸ ληξιαρχεῖο Ἡρακλείου καὶ δὲν θὰ χρειαστεῖ νὰ πάει τὴ ληξιαρχικὴ πράξη στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ ἐνημερωθεῖ ἡ οἰκογενειακή σου μερίδα, καθὼς ἡ μεταβολὴ θὰ ἀποσταλεῖ αὐτόματα μέσω τοῦ συστήματος. 

Πάνω σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα θὰ ὑποστηρίζονται καὶ ἄλλες λειτουργίες ποὺ παρέχονται ἀπὸ τὴ δημόσια διοίκηση, ὅπως εἶναι ἡ ἔκδοση ταυτοτήτων καὶ διαβατηρίου, ἡ ἔκδοση ΑΜΚΑ, τὰ πιστοποιητικὰ γιὰ ἐγγραφὴ τῶν μαθητῶν στὸ σχολεῖο, ἐνῶ τὸ ὄφελος θὰ αὐξάνεται ὅσο περισσότεροι φορεῖς τοῦ Δημόσιου θὰ ἐντάσσονται λειτουργικὰ στὸ νέο σύστημα. Ἀπὸ τὶς 22 τοῦ μηνὸς ἄμεση πρόσβαση στὰ δεδομένα τοῦ Μητρώου θὰ ἔχουν τὰ ΚΕΠ, ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία, τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, ὁ Ἑνιαῖος Φορέας Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης (ΕΦΚΑ), ὁ ΟΓΑ καὶ τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Παράλληλα, «ἡμιαυτόματη» πρόσβαση θὰ ἔχουν τὰ ὑπουργεῖα Οἰκονομικῶν καὶ Ἐθνικῆς Ἄμυνας, ἡ Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης (ΗΔΙΚΑ), ἡ ΕΛΣΤΑΤ καὶ τὸ ΚΕΕΛΠΝΟ, ἐνῶ σχετικὸ ἐνδιαφέρον ἔχουν ἐκδηλώσει καὶ ἄλλοι φορεῖς τοῦ στενοῦ καὶ εὐρύτερου δημόσιου τομέα. 

«Τὸ ἔργο ἄρχισε μὲ τὴν ψηφιοποίηση ὅλων τῶν ληξιαρχικῶν τόμων ἀπὸ τὸ 1930 ἕως καὶ σήμερα, ἐνῶ παρασχέθηκε ὁ κατάλληλος ἐξοπλισμὸς σὲ ὅλες τὶς ὑπηρεσίες ληξιαρχείου καὶ δημοτολογίου, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ συνδέονται σὲ πραγματικὸ χρόνο μὲ τὴν κεντρικὴ βάση δεδομένων. Αὐτὸ μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία γιὰ πραγματικὴ ἐκκαθάριση τῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν, τόσο ἀπὸ λάθη ποὺ πραγματοποιήθηκαν στὸ παρελθὸν κατὰ τὴν καταχώριση τῶν δεδομένων ὅσο καὶ ἀπὸ τὶς διπλοεγγραφές», τόνισε στὸ Πρακτορεῖο ὁ διευθυντὴς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, Ἄγγελος Κουλός.

Ἡ πληροφορία ποὺ εἶναι ἀποθηκευμένη στὸ Μητρῶο Πολιτῶν εἶναι αὐθεντική, ἔχει δηλαδὴ ἀποδεικτικὴ ἀξία καὶ ἔτσι δεν χρειάζεται κάποιος νὰ τὴν ἐκτυπώσει καὶ νὰ βάλει σφραγιδα -ὑπογραφή, ἀνέφεραν οἱ σύμβουλοι τοῦ ὑπουργείου Μύρωνας Γουρλὴς καὶ Γιάννης Σαρρής, οἱ ὁποῖοι πρόσθεσαν ὅτι στόχος εἶναι ἡ σταδιακὴ κατάργηση τῶν πιστοποιητικῶν κάνοντας πράξη τὴν δέσμευση γιὰ κατάργηση τοῦ χαρτιοῦ στὶς συναλλαγὲς μὲ τὸ Δημόσιο.

Τὸ ἔργο συγχρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὸ ΕΣΠΑ 2014-2020, τὸν συντονισμὸ τοῦ ὁποίου εἶχε τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ὡς κύριος τοῦ ἔργου καὶ τὴ διαχείρισή του ἡ Κοινωνία τῆς Πληροφορίας Α.Ε..

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἐκπαίδευση τῶν περίπου 3.000 χρηστῶν τοῦ συστήματος (οἱ ὑπάλληλοι τῶν δημοτολογίων καὶ τῶν ληξιαρχείων) πραγματοποιήθηκε μὲ σχεδὸν μηδενικὸ κόστος ἀπὸ ὁμάδα ἐργασίας τοῦ ὑπουργείου, ἀξιοποιώντας τὴ δυνατότητα τηλεεκπαίδευσης ποὺ παρέχει τὸ δίκτυο γιὰ τοὺς φορεῖς τοῦ Δημοσίου «Σύζευξις», παρὰ τὸν ἀρχικὸ σχεδιασμὸ μὲ ἐκπαίδευση ἀπὸ ἀνάδοχο ἔργου.
huffingtonpost

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.