2 Μαρ 2017

Τὸ κατηγορητήριο τοῦ Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, δάσκαλος
Τὸ ἀπὸ ἄμβωνος κατηγορητήριο τοῦ Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κατὰ τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, θὰ μποροῦσε νὰ ἀπαγγελθεῖ σὲ μορφὴ ἐγκυκλίου ἐπιστολῆς. Νὰ μπορέσει ὁ λαὸς νὰ μελετήσει καλύτερα καὶ νὰ ἀντιληφθεῖ ποῦ καὶ σὲ ποιὲς κατηγορίες ποὺ τοῦ ἀπαγγέλλονται εἶναι ὄντως αὐτὸς ὑπεύθυνος. Νὰ καταλάβει ὁ λαὸς καὶ νὰ συνειδητοποιήσει, πῶς συνδυάζεται ὁ δεσποτισμός, ἡ δεσποτοκρατία, ἡ δικτατορία τῆς «ὑπακοῆς», μὲ τὴν προφασιζόμενη ἀπὸ τὸ Μητροπολίτη «ὑφιστάμενη κατὰ τῶν δεσποτάδων πρωτόγνωρη τρομοκρατία».
Διότι, ἂν εἶναι ὅπως τὰ λέει ὁ δεσπότης, λίγο θέλουμε νὰ τρελαθοῦμε. Ὅτι δηλαδὴ ὁ ἀμέτοχος λαὸς εἶναι ὑπεύθυνος γι` αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν Ἐκκλησία! Ὁ παροπλισμένος διὰ τῆς ἀγνοίας καὶ τοῦ φόβου λαὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ μαγειρεύει τὰ οἰκουμενιστικὰ πράγματα! Ὁ ἁπλὸς πιστὸς ἄνθρωπος κατέχεται ἀπὸ μανιακὸ ἀπομονωτισμό, ἀρρωστημένο ἐθνικισμὸ καὶ φοβικὴ ἀτολμία!
Θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει τὸν τίτλο: ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΝ
Λαὲ τοῦ Θεοῦ, ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣΑΙ:
1. Διότι «κατέχεσαι ἀπὸ τὴν νοοτροπία τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ δογματισμοῦ».
2. Διότι «ὀφείλεις νὰ παραδεχτεῖς μὲ καλὴ διάθεση, πὼς ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα...
χαρακτηρίζεται ἀπὸ τρία σύνδρομα: τὸν μανιακὸ ἀπομονωτισμό, τὸν ἀρρωστημένο ἐθνικισμὸ καὶ τὴ φοβικὴ ἀτολμία».

3. Διότι «ἀσκεῖς σατανικὴ πολεμικὴ ἐνάντια στὴν Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου».
4. Διότι «χαίρεσαι νὰ βλέπεις τὴν Ἐκκλησία ἀνάπηρη, νὰ στηρίζεται στὰ δεκανίκια ὅποιου πολιτικοῦ καίσαρα καὶ νὰ μὴν πατάει στὰ πόδια της ποτέ». Σημείωση δική μας: Καὶ δὲν χαίρεσαι, ποὺ θέλει νὰ στηρίζεται στὰ δεκανίκια τοῦ πάπα.
5. Διότι φωνάζεις «ὄχι στὸ διάλογο μὲ τοὺς ἀλλοθρήσκους».
6. Διότι φωνάζεις: «ὄχι στὸ διάλογο μὲ τοὺς Καθολικοὺς» καί: «τὸν πάπα νὰ καταράσθε»!
7. Διότι φωνάζεις «ὄχι στὸ διάλογο μὲ τοὺς Προτεστάντες».
8. Διότι φωνάζεις «ὄχι στὸ διάλογο μὲ τοὺς Μονοφυσίτες».

9. Διότι φωνάζεις «ὄχι στὸ διάλογο μὲ τὸ Ἰσλὰμ καὶ δὲν γνωρίζεις πὼς ὁ σουφισμὸς εἶναι ἀξιοσέβαστος, καθότι ἀντιστέκεται στὸν ὀρθολογισμὸ τῆς ἐποχῆς, στὸν Προτεσταντισμό, καὶ εἶναι ἡ ἐκκοσμικευμένη μορφὴ τοῦ Ὀρθόδοξου μοναχισμοῦ».
10. Διότι φωνάζεις «ὄχι στὸ διάλογο μὲ τὶς ἐπιστῆμες».                                                             
11. Διότι φωνάζεις: «ὄχι στὸ διάλογο μὲ τὴ σύνολη κοινωνία».
12. Διότι «ἀντὶ νὰ προσεύχεσαι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας, τοὺς ἀποκαλεῖς «ἀποβράσματα τῆς κοινωνίας» κι ἔτσι ἀπομονώνεσαι ἀπὸ τὴν κοινωνία, ποὺ σὲ φοβᾶται, σὲ προσπερνάει καὶ συνεχίζει τὴν πορεία της χωρὶς Χριστό, ἐξαιτίας σου».

13. Διότι «δὲν ἀντιλαμβάνεσαι πὼς ὅλες αὐτὲς οἱ συμπεριφορὲς συνιστοῦν ἕναν ἀντιχριστιανικὸ δογματισμό, ποὺ ἀπομονώνει τὴν Ἐκκλησία μας καὶ δὲν τὴν ἀφήνει νὰ ἀναπνεύσει».
14. Διότι «δὲν γνωρίζεις πὼς ὅλα αὐτὰ εἶναι μία ἐπίμονη προσκόλληση στὸ γράμμα, ἐπιλεκτικὰ κάποιων Κανόνων καὶ ὄχι στὸ συνολικὸ πνεῦμα τῶν Κανόνων, μία ἐγωιστικὴ ἔπαρση, ποὺ θεωρεῖ δεδομένο ὅτι μόνο ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι θὰ σωθοῦμε!».
15. Διότι «δὲν γνωρίζεις πὼς στὴν Ἐκκλησία ἀνήκουν ὅλοι, ἀκόμα καὶ οἱ ἀβάπτιστοι!». Σημ: Τελείωσαν τὰ πάντα. Ἐκκλησία, προφανῶς εἶναι καὶ …ὁ Σατανισμός! Τί ἄλλο νὰ περιμένουμε νὰ ἀκούσουμε ἀπὸ στόμα χριστιανοῦ καὶ μάλιστα ἱεράρχου!!!
16. Διότι «δὲν ξέρεις τὴν ἀλήθεια. Πάσχεις ἀπὸ ἀρρωστημένο ἐθνικισμό. Ὁ ἐθνικισμὸς ἄρχισε στὰ Βαλκάνια μὲ τὴν ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση καὶ ὁδήγησε στὸ νὰ μὴν ἀφήνουμε τὸ κοινὸ ποτήριο τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ νὰ μᾶς ἑνώσει».

17. Διότι «πάσχεις ἀπὸ φοβικὴ ἀτολμία. Κλείστηκες στὸ καβούκι σου καὶ δὲν ἀνοίγεσαι στὴν ἱεραποστολή, κατηγορεῖς κιόλας τοὺς ἐλαχίστους, ἀβοήθητους ἀπὸ τὴν ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία, Ὀρθοδόξους ἀδελφούς σου, ποὺ πασχίζουν στὴν Εὐρώπη, στὴν Ἀμερική, στὴν Ἀφρικὴ καὶ στὴν Ἀσία, νὰ προσαρμόσουν τὴν Ὀρθόδοξη βιωτὴ στὰ ἐκεῖ κοινωνικὰ δεδομένα καὶ τοὺς βρίζεις ὡς προδότες καὶ παραχαράκτες τῆς πίστεως, ἀπομειωμένου φρονήματος. Βλέπεις, μετρᾶς τὴν ὀρθοδοξότητά τους ἀνάλογα μὲ τὸ μῆκος τῆς γενιάδος τους, μὲ τὸ φάρδος τοῦ μανικιοῦ στὸ ράσο καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἰαμβικῶν δεκαοκτασύλλαβων στὶς ἐκεῖ διαλέκτους».

18. Διότι «δὲν τολμᾶς, φοβᾶσαι νὰ δοκιμάσεις τὴ μετάφραση τῶν ἐκκλησιαστικῶν κειμένων στὴ λατρεία».
19. Διότι «φοβᾶσαι νὰ δοκιμάσεις τὴν ἁπλοποίηση τῶν ἀμφίων».
20. Διότι «φοβᾶσαι νὰ δοκιμάσεις τὴν ἀλλαγὴ τῶν ὡραρίων τῶν λατρευτικῶν συνάξεων».
21. Διότι «φοβᾶσαι νὰ δοκιμάσεις τὴ μείωση τῆς χρονικῆς διάρκειας τῶν ἀκολουθιῶν».
22. Διότι «φοβᾶσαι νὰ δοκιμάσεις τὴν ἀπάλειψη τῶν βυζαντινῶν μελῶν ἀπὸ τοὺς ἀνατολίτικους ἀμανέδες».
23. Διότι «φοβίζεις τοὺς δεσποτάδες, νὰ δοκιμάσουν νὰ κάνουν αὐτὲς τὶς ἀλλαγές!». Σημ: Τελικά, ποιὸς φοβᾶται ποιόν;
24. Διότι «εἶσαι ἡ αἰτία ποὺ οἱ δεσποτάδες σήμερα ὑφίστανται τέτοια πρωτόγνωρη τρομοκρατία». Σημ: Ἀπὸ ποιόν; Ἀπὸ τὸ λαό; Ἐδῶ εἶναι ποὺ τρελαίνεται ὁ ἀναγνώστης!
25. Διότι «τοὺς ἐμποδίζεις, νὰ προσπαθήσουν (γιὰ ὅλα αὐτὰ) διερευνητικά!». Σημ: Ἔτσι ἔκαναν οἱ ἅγιοι. Σκέφτονταν, διερευνοῦσαν καταστάσεις καὶ ἔκαναν ἀλλαγὲς στὰ ἐκκλησιαστικά, κατὰ πῶς τοὺς ὅριζε ἡ γνώμη τους καὶ ἡ κατὰ κόσμον μόρφωσή τους καὶ ὄχι ἡ φώτιση τῆς θείας Χάριτος!

26. Διότι «ἡ δειλὴ ἀτολμία σοῦ πνίγει κάθε δημιουργικὴ ἰκμάδα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ ἐργαστήρι σωτηρίας, τὴν μετατρέπει σὲ μουσεῖο τυπολατρίας. Ἀπὸ χῶρο ἐλευθερίας τῆς βουλήσεως προσώπων, ἡ Ἐκκλησία, καταντᾶ κολλέγιο ὑποκρινομένων ἁγίων. Ἀπὸ ἐλπιδοφόρος ὁρίζοντας τοῦ αὔριο, εὐτελίζεται σὲ φαντασιωμένη παρελθοντολογία καὶ γελοία προφητολογία».
27. Λαὲ τοῦ Θεοῦ, ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣΑΙ …
Λόγια ἐντυπωσιακὰ καὶ μήνυμα συγκεχυμένο. Λόγια πολλά, ἀλλὰ ἀκατανόητα. Τὰ πάντα, περὶ πάντων, κατὰ πάντων, τουτέστιν…  κατ` οὐδενός, παρὰ μόνον… κατὰ τοῦ ἰδίου!
Ἀτυχὴς ὁ χαρακτηρισμὸς «κατηγορητήριο». Εἶναι καθαρὰ ἕνα «ἀντιεκκλησιαστικὸ καὶ ἀντιπατερικὸ παραλήρημα!
Ἀφῆστε ἥσυχο τὸ λαό, δέσποτα! Προσπαθεῖτε νὰ «ρίξετε τὸ μπαλάκι» στὸν ἀμέτοχο λαό, ἀλλὰ εἰς μάτην. Ἡ πραγματικότητα σᾶς διαψεύδει.

Ποθεῖτε, δέσποτα, νὰ ἀπέλθει τὸ ποτήριον ἀπὸ τὶς συνειδήσεις σας, ἀλλὰ εἶναι δικό σας, ὅ,τι καὶ νὰ πεῖτε, ὅ,τι καὶ νὰ κάνετε. Πρῶτα δικό σας. Μὲ τὶς κατηγορίες, τὶς στηλιτεύσεις καὶ τὶς ἀπειλὲς δὲ «γίνεται ἀγάπη» καὶ τὸ κακὸ θὰ συνεχίζεται!
Ὑπεύθυνος εἶναι ὁ «δεσπόζων δεσποτισμός», ποὺ ἄφησε τὸ λαὸ ἀκατήχητο, τὸν ἔβαλε στὸ περιθώριο καὶ κατεργάζεται ἀνενόχλητος «τὴν ἄνευ ὅρων παράδοση τῆς Παραδόσεως» στὸ ρεῦμα τῆς ἐκκοσμίκευσης διὰ τοῦ οἰκουμενισμοῦ!
Τὴν ψυχωφελῆ ὁδεύοντες Τεσσαρακοστή, δι` εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἠμῶν, ἂς ἔχουμε εἰλικρινῆ μετάνοια.  Πρῶτος ὁ γράφων!

Σάββας Ἠλιάδης
Δάσκαλος
Κιλκίς, 2-3-2017

5 σχόλια:

 1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΔΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ.
  ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΑΙ.....
  Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΦΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟ 2004;;;
  ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ,
  0
  -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έχουν καταλάβει όλοι οι επίσκοποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ότι είναι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, και συνεπώς έχουν τις ίδιες ευθύνες των Αγίων Αποστόλων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. "Διότι «φοβᾶσαι νὰ δοκιμάσεις τὴν ἁπλοποίηση τῶν ἀμφίων».".


  Θα αποφασίσει η Ιεραρχία της Εκκλησίας, να αφαιρέσει από τα κεφάλια των επισκόπων της, τις Μίτρες του Βυζαντινού αυτοκράτορα, οι οποίες Μίτρες ΜΟΝΟ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΟΥΝ τους πιστούς και απίστους ανθρώπους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μιλήστε καθαρά, δεν έχουμε ποιμένες οπως θέλει ο θεός, να θεραπεύουν ψυχές.Κι αν υπάρχουν 1-2.
  Πολύ ψέμα αδερφέ μου, πολύ υποκρισία, πολύ θέατρο.Ας σταματήσουν να κάνουν κακό.
  Σήμερα χρειαζόμαστε Αββάδες να σώσουν την κοινωνία μας, να περπατάνε δίπλα σου και να θεραπεύεσαι απο την ευωδία τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συγχαρητήρια ευλογημένε διδάσκαλε.Σωστά κι επαυξάνουμε.Έλεος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.