18 Σεπ 2016

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησοῦ Ἰὼβ πού διορίστηκε ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, Συμπρόεδρος σὲ μεικτὴ ἐπιτροπὴ μὲ Παπικούς, υἱοθέτησε τὴν βλάσφημη θεωρία τῶν «δύο πνευμόνων»!

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Συνεχίζονται, στὸ Cuieti τῆς Ἰταλίας, οἱ ἐργασίες τῆς 14ης συνάντησης τῆς Ὁλομέλειας τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν. Νέο πρόσωπο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ Ἰώβ, ὁ ὁποῖος εἶναι μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ «Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν» καί πλέον τοποθετήθηκε, ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, καί ὡς Συμπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀντικαθιστώντας τὸν Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰὼβ τοποθετεῖται πλέον ἀπὸ τὸ Φανάρι σὲ καίριες θέσεις. Μετὰ τὴν ἐπίδοση τῶν ἀπαραίτητων «οἰκουμενιστικῶν διαπιστευτηρίων» στὴν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης, ὡς ἐκπρόσωπος τύπου, ἀναβιβάσθηκε σὲ Συμπρόεδρο τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου.
Στὴν παρθενική του μάλιστα συμμετοχὴ μὲ τὸ νέο του ὑψηλὸ ἀξίωμα ἔσπευσε νὰ...
ἐπαναβεβαιώσει τὴν παπικὴ θεωρία τῶν «δύο πνευμόνων» δηλώνοντας πὼς Ὀρθόδοξοι καὶ Ρωμαιοκαθολικοὶ «εἴμαστε οἱ δύο πνεύμονες τῆς Μίας Ἐκκλησίας».

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν Ὀρθοδόξων μελῶν  τῆς Ἐπιτροπῆς (κατὰ πόσο μπορεῖ κανεὶς νὰ τοὺς ὀνομάσει Ὀρθοδόξους, εἶναι ἀπορίας ἄξιον…), πρότεινε νὰ ἐκλεγεῖ συμπρόεδρος ὁ Μητροπολίτης Σασίμων καὶ ὄχι ὁ Τελμησσοῦ Ἰὼβ ὅπως ἤθελε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Ἐννοεῖται ὅτι τελικὰ ὑπερίσχυσε ἡ ἐπιθυμία τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καθὼς τὸ Φανάρι γνωρίζει μόνο ἀπὸ παπικοῦ τύπου συστήματα… Δυσαρεστήθηκαν λοιπὸν τὰ μέλη ποὺ συμμετεῖχαν στὴν «Μικτὴ Ἐπιτροπὴ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν» καθὼς δήλωσαν ὅτι «ἐκ τῶν πραγμάτων ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, περιφρόνησε τὴ βούληση τῶν Ὀρθοδόξων μέλων τῆς Ἐπιτροπῆς».

Ἂς δοῦμε ὅμως τί λέει σχετικὰ μὲ τὴν αἱρετικὴ θεωρία τῶν «δύο πνευμόνων» τοῦ Χριστοῦ, τὴν ὁποία ἀσπάζονται Πατριαρχικοὶ κύκλοι, ὁ καθηγητὴς δογματικῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, σὲ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἄρθρο του «Εἶναι οἱ Ἑτερόδοξοι μέλη τῆς Ἐκκλησίας;»

Ἡ θεωρία τῶν «δύο πνευμόνων» τοῦ Χριστοῦ
Ἡ θεωρία αὐτὴ ἔχει τὴν πατρότητά της στὸν Ρωμαιοκαθολικισμό. Σύμφωνα μὲ τὴ θεωρία αὐτὴ ὁ Χριστὸς ἔχει ὡς «πνεύμονές» Του τὸν Ρωμαιοκαθολικισμὸ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Σήμερα, δυστυχῶς, ἡ θεωρία αὐτὴ υἱοθετήθηκε καὶ ἀπὸ πολλοὺς ὀρθόδοξους ἱεράρχες καὶ λαϊκοὺς ἀκαδημαϊκοὺς θεολόγους, μᾶλλον ἀβασάνιστα. Καὶ τοῦτο, γιατί ἡ θεωρία αὐτὴ κρινόμενη ἀπὸ ὀρθόδοξη ἄποψη ὄχι μόνον ἀθεολόγητη εἶναι, ἀλλὰ καὶ κυριολεκτικὰ βλάσφημη.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διαφοροποιεῖται ὀντολογικὰ ἀπὸ τὸ Ρωμαιοκαθολικισμὸ γιὰ καθαρὰ δογματικοὺς λόγους. Ἔτσι, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θεωρεῖ ὅτι μόνον αὐτὴ διασώζει τὸν χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας ὡς Θεανθρωπίνου Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ρωμαιοκαθολικισμὸς ἔχει ἐδῶ καὶ χίλια χρόνια ἐκπέσει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Ἄλλωστε, ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως εἶναι «μία» καὶ ἑνιαία, εἶναι θεολογικὰ τελείως ἀκατανόητο νὰ ὑπονοοῦνται, σύμφωνα μὲ τὴν παραπάνω θεωρία, ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ὁ Ρωμαιοκαθολικισμὸς ὡς οἱ «δύο πνεύμονες» τοῦ Χριστοῦ, ὡς κάποια ἰσότιμα δηλαδὴ μέλη τοῦ σώματός Του. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση θὰ πρέπει νὰ θεωρήσουμε ὅτι τὰ ἄλλα μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἤ παραμένουν ἀκάλυπτα ἐκκλησιολογικῶς ἤ καλύπτονται ἐκκλησιολογικὰ ἀπὸ ἄλλες, ἐκτὸς τῶν δύο, Ἐκκλησίες. Κάτι τέτοιο ὅμως θὰ μᾶς ὁδηγοῦσε εὐθέως στὴν υἱοθέτηση τῆς προτεσταντικῆς ἐκκλησιολογικῆς θεωρίας τῶν κλάδων» (Branch theory).

Λέγοντας θεωρία τῶν κλάδων ἐννοοῦμε τὴ θεωρία τῶν προτεσταντῶν γιὰ τὴν ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἐκκλησία κατὰ τοὺς προτεστάντες εἶναι ἡ ἀόρατη κονωνία τῶν ἁγίων. Οἱ διάφορες ἱστορικὲς - ἐμπειρικὲς ἐκκλησίες ὅλων τῶν δογμάτων ἔχουν νομιμότητα καὶ ἰσότητα ὑπάρξεως, ὡς κλαδιὰ τοῦ ἑνὸς δένδρου τῆς ἀόρατης ἐκκλησίας. Ἡ ἀόρατη ἐκκλησία εἶναι ἡ καθαυτὸ ἐκκλησία ἡ ὁποία καὶ ὁμολογεῖται στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως. Κατὰ συνέπεια, καμμία ἐπιμέρους τοπικὴ ἐκκλησία ὁποιουδήποτε δόγματος, δὲν ἐνσαρκώνει τὴν «μία ἁγία καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία». Καμμία τοπικὴ ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι κατέχει τὴν πληρότητα τῆς ἀποκαλυφθείσας ἀλήθειας. Ἡ μία ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ συνολικὸ ἄθροισμα τῶν ἐπιμέρους τμημάτων της, δηλαδὴ τῶν κατὰ τόπους ἐκκλησιῶν ὅλων τῶν δογμάτων, ὅσο καὶ ἂν διαφέρουν δογματικὰ μεταξύ τους. Πράγμα τελείως ἀπαράδεκτο ἀπὸ ὀρθόδοξη ἄποψη.

Εἶναι ὅμως καὶ βλάσφημη ἡ παραπάνω Ρωμαιοκαθολικῆς προέλευσης θεωρία περὶ τῶν «δύο πνευμόνων» τοῦ Χριστοῦ, ὅταν αὐτὴ συμβαίνει νὰ υἱοθετεῖται ἀπὸ Ὀρθοδόξους. Καὶ εἶναι κυριολεκτικὰ βλάσφημη, ἐπειδὴ ἐντάσσει στὸ ἄμωμο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ τὸν Ρωμαιοκαθολικισμὸ ὡς ὀργανικὸ μέλος Του (ὡς ἕνα «πνεύμονά» Του), τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Ρωμαιοκαθολικισμὸς θεσμικὰ πάσχει ὀντολογικῶς, ὡς πραγματικότητα ἐκτός τοῦ Θεανθρωπίνου σώματος τῆς Ἐκκλησίας.

13 σχόλια:

 1. Δεν θα μπορούσαν να εξελιχθούν χειρότερα τα πράγματα για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο ακολουθεί έναν αιρετίζοντα ολισθηρό κατήφορο…
  Ο νέος συμπρόεδρος της επιτροπής του διαλόγου με τους παπικούς Τελμησσού Ιώβ, ο οποίος διορίστηκε από τον Βαρθολομαίο ως αντικαταστάτης του αλήστου οικουμενιστικής μνήμης, Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα, κρίθηκε πανάξιος διάδοχος της πολυ-αιρέσεως κατά τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, δηλαδή τον οικουμενισμό. Υιοθέτησε και αυτός την βλάσφημη αίρεση της «θεωρίας των δύο πνευμόνων» του Χριστού και πέρασε «αγαλλομένω ποδί» στο οικουμενιστικό πάνθεο…
  Οι προκαθήμενοι και εκκλησιαστικοί ταγοί, να γνωρίζουν ότι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που θα συνεχίζουμε να μένουμε «εν τη Εκκλησία», δεν κάνουμε υπακοή σε «πάπες», αλλά μόνο στον Χριστό! Καισαροπαπισμός στην Ορθοδοξία δεν υφίσταται, όσο κι αν οι «φαναριώτικοι» και όχι μόνο κύκλοι τον ονειρεύονται.
  Όσοι λοιπόν έχουν νου και πνεύμα Χριστού, αντιλαμβάνονται ότι αυτό το νέο σατανικό, οικουμενιστικό και μεταπατερικό πνεύμα που έχει εισχωρήσει παντού, είναι αλλότριο της διδασκαλίας του Χριστού και του Ευαγγελίου, αλλότριο των Αγίων Πατέρων και των Οικουμενικών Συνόδων, αλλότριο της Ιεράς Παράδοσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας!
  Αρχιερείς, Στώμεν καλώς!
  Μ.Ι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σκάβουν, δουλεύουν υπογείως, ανόμως και δολίως "βουλευόμενοι καινά". Αυτοί μαγειρεύουν, αυτοί στρώνουν, αυτοί τρώνε. Και ο λαός τους εμπιστεύεται και προσεύχεται γι` αυτούς, καθώς υποδεικνύουν οι πολλοί πνευματικοί, οι μετριοπαθείς, οι αγαπησιάρηδες, οι υπάκουοι. 'Δεν είναι δική μας δουλειά αυτά, σου λένε, αυτά θα τα τακτοποιήσουν οι υπέυθυνοι. Εμείς να προσευχόμαστε γι` αυτούς". Ναι, αλλά εμείς έχουμε εξαντληθεί από τις πολλές προσευχές... Λιώσανε τα γόνατά μας... Λέμε να κάνουμε και κάτι άλλο, πιο δυναμικό. Δεν έχουμε δικαίωμα; Όχι σου λέει. Όχι, αλλά όταν ξυπνήσετε, κύριοι, το καράβι θα είναι αραγμένο σε ξένο λιμάνι... Και, άντε γεια!..
  Η.Σ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τσάμπα προσεύχεσαι δηλαδή !
   Λές νά κουφάθηκε ὁ Θεός;;;
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 3. Όπως είχε πει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, οι άνθρωποι σήμερα ενδιαφέρονται μόνο για τη γη, για το χώμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θα μας εξηγήσουν οι σοφοί Οικουμενιστές, γιατί στο Σύμβολο της Πίστεως (διατυπωμένο από Οικουμενική Σύνοδο της αδιαίρετης και ενιαίας Εκκλησίας), η Εκκλησία αποκαλείται: "ΜΙΑ, ..., ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ Εκκλησία";

  Μήπως η Εκκλησία των ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, είχε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑ και ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ πνεύμονες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΙΑ,ΑΓΙΑ,ΚΑΘΟΛΙΚΗ καί ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ !
   Ποῦ τό πρόβλημα καί πρός τί ἡ ἐρώτηση;;
   Λές νά ε=ναι πολλοί οἱ πνεύμονες τελικά;;
   1.Ἁγία Ἐκκλησία 2.Καθολική 3.Ἀποστολική;;
   Μήπως ἔχεις ἀπορία καί γιά τήν ἁγία Τριάδα;;
   Λές νά εἶναι τρεῖς οἱ θεοί;;
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 5. Εάν δεν υιοθετούσε την συγκεκριμένη κακοδοξία αλλά και γενικότερα την παναίρεση του Οικουμενισμού,δεν θα του έδιναν αυτήν την θέση,ή για να είμαι πιο ακριβής,δεν θα τον εξέλεγαν καν επίσκοπο.
  Το θέμα είναι πως εφόσον ο Οικουμενισμός είναι αίρεση,πρέπει είτε να καταδικαστεί συνοδικά,είτε όσοι είμαστε Ορθόδοξοι,να πάψουμε να έχουμε κοινωνία με τους Οικουμενιστές.Να μας δώσει ο Θεός φώτιση,για να μην πλανηθούμε αλλά να ακολουθήσουμε την Οδό Του,της Ορθής Πίστεως.Αμήν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Διαβάζω την παραπάνω είδηση από το αξιόλογο και μαχητικό ιστολόγιό σας για τον Τελμησού Ιώβ και την μεταφέρω στον πνευματικό μου πατέρα (ο οποίος τυγχάνει ηγούμενος σε μοναστήρι με πνευματικές καταβολές από τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη).
  Του λέω: - Γέροντα ο Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού Ιώβ υιοθέτησε την θεωρία των "δύο πνευμόνων"...
  Και μου απαντάει: - Όλοι αυτοί οι οικουμενιστές, έχουν πάθει πνευμονία! Αυτό θα τους έλεγε ο γερο-Παΐσιος!
  Νομίζω η απάντηση του Γέροντα, τα λέει όλα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Θα σχολιάσω πάλι με την ιατρική μου ιδιότητα...

  Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει και με έναν πνεύμονα.

  Εάν ο ένας από τους δύο πνεύμονες καταστεί ελαττωματικός - λόγω καρκίνου για παράδειγμα - τότε ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΣ και ο άνθρωπος επιβιώνει με τον ΥΓΙΗ πνεύμονα.

  Βεβαίως πρέπει να διαγνώσουμε και να απομακρύνουμε τον καρκίνο όσο είναι νωρίς, διότι εάν προχωρήσει θα έχουμε τον θάνατο του ασθενούς.

  Συνεπώς ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ + ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ = η λύση στο πρόβλημα.

  Τα ίδια ισχύουν και στο δογματικό επίπεδο, και ο νοών νοείτω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδελφέ, συγγνώμη αλλά κάνεις λάθος στην σύγκρισή σου με την ιατρική. Βεβαίως, πολλοί κατά καιρούς έχουν κάνει παραλληλισμό θεολογίας και ιατρικής, όπως για παράδειγμα ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, ο οποίος έχει δώσει πολλά εύστοχα εκφραστικά σχήματα. (Πχ ο κομπογιανίτης γιατρός είναι κάτι ανάλογο με τον αιρετικό, που παριστάνει τον πνευματικό πατέρα ενώ είναι κάλπικος).
   Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, η θεωρία "των δύο πνευμόνων" του Χριστού είναι εντελώς βλασφημη. Η παπική παρασυναγωγή δεν είναι ο ένας καρκινογόνος πνεύμονας, κι εμείς ο υγιής. Με πολύ απλά λόγια και για να μην παρεξηγηθούν τα λεγόμενά μου, οι παπικοί δεν διαθέτουν κανέναν πνεύμονα, διότι με την υιοθέτηση της αίρεσης και της πλάνης, απώλεσαν όλο το πνευματικό οξυγόνο. Άντε ίσως να έχουν οινόπνευμα....
   Ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, συνεχίζουμε να είμαστε ολοκληρωμένοι και υγιείς πνευματικά. Δεν χρειαζόμαστε τους παπικούς και κάθε αιρετικό για βρεθούμε σε πληρότητα. Βεβαίως, θα θέλαμε να μετανοήσουν και να αποκηρύξουν την αίρεσή τους για να σώσουν τις ψυχές τους. Όσον αφορά όμως την Ορθόδοξη Εκκλησία, συνεχίζει να είναι η συνέχεια της Μίας, Αγίας, Αποστολικής και Καθολικής Εκκλησίας!

   Διαγραφή
  2. Συμφωνῶ 12:32!
   Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί πλήρης πνευμόνων !!
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 8. @ ανώνυμος 12'32

  Συγνώμη, αλλά δεν βλέπω πού είναι το λάθος μου...

  Ίσα - ίσα θεωρώ ότι είναι άκρως παραστατικό το παράδειγμά μου.

  Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ...ότι η θεωρία των "δύο πνευμόνων" είναι βλάσφημη και ότι η Ορθοδοξία είναι ο μοναδικός πνεύμονας που χρειαζόμαστε.

  Εσύ λες ότι οι παπικοί δεν είναι καν "σάπιος πνεύμονας" αλλά ούτε καν πνεύμονας...

  Εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε γι'αυτό αδελφέ...

  Ας μην δι'υ'λίζουμε τον κώνωπα και μεταξύ μας...το πνεύμα των σχολίων έχει σημασία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εντάξει, συμφωνώ ότι το φρόνημά σου είναι ορθό. Απλώς, επειδή στο συγκεκριμένο θέμα έχουμε να κάνουμε με την Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οφείλουμε να είμαστε ακριβείς ακόμα και στις λεπτομέρειες. Διότι, αιρετικοί βγήκαν ορισμένοι οι οποίοι έκαναν δογματικό λάθος και παρόλο που η Εκκλησία τους προέτρεπε σε αλλαγή και μετάνοια, αυτοί επέμεναν σατανικώ τω τρόπω στην πλανη τους.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.