Menu

13 Ιουν 2020

Μελέτη: Οἱ ἐφηβικὲς ἐγκυμοσύνες στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατὰ 42.6% μετὰ τὴ διακοπὴ τῶν ἐπιδοτήσεων στὴν σεξουαλικὴ ἀγωγή!ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Ἀντίθετα μὲ τὶς πεποιθήσεις τῶν φιλελεύθερων, τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ παιδιὰ γνωρίζουν πολλὰ γιὰ τὶς σεξουαλικὲς ἐπαφὲς δὲ σημαίνει ὅτι ἔχουν ὀρθὲς ἀντιλήψεις γιὰ αὐτὰ τὰ θέματα.

Ἰούνιος τοῦ 2017
Μιὰ νέα μελέτη δείχνει ὅτι οἱ δεῖκτες κυήσεων κατὰ τὴν ἐφηβεία πέφτουν ὅταν ἡ ἐπιδότηση γιὰ τὴ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση ἀπὸ τοὺς φιλελεύθερους κόβεται, ἀνέφερε τὸ UK's Catholic Herald. Ἡ μελέτη «Τὰ ἀποτελέσματα τῆς μείωσης τῶν δαπανῶν στὴν ἐφηβικὴ κύηση» ἀνέλυσε δεδομένα στὴν Ἀγγλία πρὶν καὶ μετὰ τὸ κόψιμο τῶν δαπανῶν στὴν σεξουαλικὴ ἀγωγὴ ποὺ βασίζεται στὴν αντισύλληψη - μειώσεις ποὺ κατέκριναν οἱ φιλελεύθεροι καὶ ὑποστήριξαν...
οἱ Χριστιανοί.

Οἱ ἐρευνητὲς David Paton τῆς σχολῆς Διοίκησης Ἐπιχειρήσεων τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Nottingham καὶ Liam Wright, τῆς σχολῆς Ὑγείας καὶ Σχετικῆς Ἔρευνας στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Sheffield, ἡγήθηκαν τῆς ἔρευνας ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ The Journal of Health Economics.

Ἡ Ἀγγλία ἔχει ἀναγκαστεῖ νὰ κάνει σημαντικὲς μειώσεις στὸν προϋπολογισμό της τὰ τελευταῖα , συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐπιδοτήσεων μέσῳ τῶν φόρων γιὰ τὴν σεξουαλικὴ ἀγωγὴ στὰ σχολεῖα καὶ τὴν παροχὴ δωρεὰν ἀντισυλληπτικῶν.

Ἡ μελέτη ἐπιδίωξε νὰ «ἐξετάσει τὴν ἐπίδραση τῆς μείωσης στὶς τοπικὲς δαπάνες σὲ ἕναν συγκεκριμένο στόχο τῆς δημόσιας ὑγείας: τὴ μείωση τῶν δεικτῶν ἐφηβικῆς κύησης.»

Ἡ ἐρευνητικὴ ὁμάδα τῶν Paton καὶ Wright χρησιμοποίησε στατιστικὰ ἀπὸ 149 δήμους ἀπὸ τὸ 2009 ἕως τὸ 2014 καὶ βρῆκε ὅτι ἀφότου οἱ προϋπολογισμοὶ τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς κόπηκαν, οἱ δεῖκτες ἐφηβικῆς κύησης ἔπεσαν κατὰ 42.6 %.

Οἱ ερευητές ἀνακάλυψαν ὅτι σταματῶντας τὶς ἐπιδοτήσεις μέσῳ φόρων τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς ποὺ βασίζεται στὴν αντισύλληψη στὴν πραγματικότητα μείωσαν τὶς ἐφηβικὲς κυήσεις.

«Ἕν ἀντιθέσει μὲ τὶς προβλέψεις ποὺ ἔγιναν τὴν περίοδο τῶν περικοπῶν, οἱ ἐκτιμήσεις ἀπὸ δεδομένα τῶν ἐπιτροπῶν δὲν παρέχουν κανένα στοιχεῖο ποὺ νὰ ὑποδεικνύει ὅτι οἱ περιοχὲς ποὺ μειώσανε περισσότερο τὶς δαπάνες τους ἔχουν σημειώσει σχετικὲς ἀνόδους στοὺς δεῖκτες ἐφηβικῶν κυήσεων. Ἀντιθέτως, οἱ μειώσεις δαπανῶν σχετίζονται μὲ μικρὲς μειώσεις στοὺς δεῖκτες αὐτούς,» σημείωσαν.

Μέ της κυβερνητικὲς μειώσεις στὴν ἐπιδότηση τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς, οἱ ἐφηβικὲς κυήσεις στὴν Ἀγγλία ἔχουν πέσει στὸ χαμηλότερο τους ἐπίπεδο ἀπὸ τὸ 1969, σύμφωνα μέ τὴ νέα μελέτη. Στὴν πραγματικότητα, τὰ στατιστικὰ δείχνουν ὅτι οἱ δεῖκτες ἐφηβικῆς κύησης ἔχουν μειωθεῖ περισσότερο στὶς περιοχὲς ὅπου οἱ προϋπολογισμοὶ τῆς ἐκκοσμικευμένης σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης εἶχαν πιὸ «ἐπιθετικὰ» κοπεῖ.

Οἱ Paton καὶ Wright προτείνουν τὰ δεδομένα τους νὰ συμπληρωθοῦν μὲ ἔρευνα ποὺ θὰ μελετᾶ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ διακοπὴ τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης ὁδηγεῖ σὲ μικρότερους δεῖκτες ἐφηβικῆς κύησης. Σκέφονται, «Ὑποκείμενοι κοινωνικο-οἰκονομικοὶ παράγοντες ὅπως τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐκπαίδευσης καὶ ἡ κατανάλωση ἀλκοὸλ ἔχει βρεθεῖ ὅτι εἶναι σημαντικὰ μέσα πρόβλεψης ἐφηβικῆς κύησης.»

Οἱ φιλελεύθεροι ἔχουν ὑποστηρίξει γιὰ δεκαετίες ὅτι οἱ ἀνεπιθύμητες ἐγκυμοσύνες θὰ μειώνονταν ἂν τὸ κράτος επιχορηγουσε πιὸ πολλὲς ὁδηγίες «ασφαλους σεξουαλικῆς ἐπαφῆς» στὰ δημόσια σχολεῖα καὶ πλήρωνε γιὰ νὰ δίνονται ἀντισυλληπτικὰ στὰ έφηβα κορίτσια. Ἀλλὰ ἕως τὸ 1999, μετὰ ἀπὸ τρεῖς δεκαετίες σεξουαλικῆς ἀγωγῆς, ἡ Ἀγγλία ἔφθασε ἕναν ἀπὸ τοὺς πιὸ ὑψηλοὺς δεῖκτες ἐφηβικῆς κύησης στὴν Εὐρώπη.

Ἡ ἔρευνα τῶν Paton καὶ Right δείχνει ὅτι αὐτὰ τὰ κυβερνητικὰ προγράμματα στὴν πραγματικότητα αὐξάνουν τὶς ἐφηβικὲς κυήσεις, καὶ ἔπειτα, αὐξάνουν καὶ τὶς ἐκτρώσεις γιὰ τὶς έφηβες ἄγαμες μητέρες.

«Τὸ νὰ ξοδεύονται χρήματα σὲ projects σχετικὰ μὲ τὴν ἐφηβικὴ κυηση μπορεῖ νὰ εἶναι ἀκόμη καὶ ἀντιπαραγωγικό,» συμπέρανε ἡ μελέτη. «Ἡ αντισύλληψη θὰ μειώσει τὸν κίνδυνο νὰ προκληθεῖ κύηση σὲ σεξουαλικὲς πράξεις ποὺ θὰ εἶχαν γίνει ἔτσι κι ἀλλιῶς, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ αὐξήσει τὸν κίνδυνο μεταξὺ ἐφήβων ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ τὴν εὐκολότερη πρόσβαση σὲ μέτρα αντισύλληψης, ἢ νὰ ἀρχίσουν τὶς σεξουαλικὲς ἐπαφὲς ἢ νὰ αὐξήσουν τὴ συχνότητα τους.»

Μιὰ ἄλλη μελέτη, ἡ ὁποία διεξήχθη τὸ 2009 ἀπὸ τὴν Ἑνότητα Ἐφηβικῆς Κύησης ἔφτασε σὲ παρόμοια συμπεράσματα. Τὸ 2016, ἡ Cochrane Review δημοσίευσε εὑρήματα ποὺ ὑποστήριζαν ὅτι ἡ κυβερνητικὴ ἀγωγὴ «ἀσφαλοῦς σὲξ» δὲν εἶχε «καμμία προφανῆ ἐπίδραση» στὴ μείωση ἐφηβικῶν κυήσεων.

Τὸ βρετανικὸ γραφεῖο ἐθνικῶν στατιστικῶν ἀναφέρει ὅτι οἱ δεῖκτες τοκετῶν ἐφήβων κοριτσιῶν ἔχουν πέσει κατὰ 8.7%, μιλῶντας μόνο γιὰ τὸν τελευταῖο χρόνο.

Ὁ Scott Phelps τῆς Σύμπραξης Ἐκπαίδευσης ὀνόματι «Ἐγκράτεια καὶ Γάμος» εἶπε στὸ LiveSiteNews ὅτι γιὰ ὅσους μάχονται κατὰ τῶν ἐκτρώσεων καὶ ὑπὲρ τῆς οἰκογένειας, τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας δὲν εἶναι ἔκπληξη.

«Τὰ προγράμματα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς ὑπηρετοῦν στὸ νὰ κάνουν τὶς σεξουαλικὲς ἐπαφὲς φυσιολογικὲς γιὰ ἄγαμους ἐφήβους καὶ νεαροὺς ενηλικες,» εἶπε ὁ Scott, ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει τὸν γάμο. «Τὴν ἴδια στιγμὴ αὐτὰ τὰ προγράμματα ἀποτυγχάνουν ἀκόμη καὶ νὰ παρουσιάσουν ἁπλῶς τὴν ἐπιλογὴ τῆς ἐγκράτειας μέχρι τὸ γάμο ὡς ἐπιλογή. Ὡς ἀποτέλεσμα αὐτὰ τὰ προγράμματα στὴν πραγματικότητα αὐξάνουν τὸν κίνδυνο τῶν ἐφήβων γιὰ ἐγκυμοσύνη ἐκτὸς γάμου, ὅπως ἔχει παρατηρηθεῖ πρόσφατα ἐδῶ στὶς ΗΠΑ».

Ὁ Phelps εἶπε στὸ LifeSiteNews ὅτι τὸ ἔχει ξαναδεῖ. «Εἰδικότερα, ἡ Planned Parenthοοd τοῦ Great Northwest ἔλαβε μιὰ ἐπιχορήγηση 4 ἑκατομμυρίων δολλαρίων ἀπὸ τὴν τομέα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς τῆς κυβέρνησης τοῦ Ομπάμα» συνέχισε. «Σύμφωνα μέ μιὰ ἀναφορὰ ποὺ δημοσιεύθηκε ἀπὸ τὸ αὐτὸν τὸν τομέα, κορίτσια ποὺ παίρνουν μέρος στὸ πρόγραμμα ἀνέφεραν ἐγκυμοσύνες σὲ μεγαλύτερη ποσοστὰ ἀπ' ὅσο τὰ κορίτσια ποὺ ἦταν στὸ ἐναλλακτικὸ πρόγραμμα».

«Ὁπότε, μετὰ ἀπὸ ἐπιχορήγηση μέσῳ φόρων ὕψους 4 ἑκατομμυρίων δολλαρίων, ἡ ἐφηβικὴ κύηση αὐξήθηκε μεταξὺ εφηβων ποὺ ἔλαβαν τὴν σεξουαλικὴ ἀγωγὴ τῆς κυβέρνησης, ἡ ὁποία στηρίζεται στὴν αντισυλληψη», συμπέρανε ὁ Phelps.

Μερικοὶ συντηρητικοὶ προτείνουν ὅτι ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ τῶν φιλελευθέρων κυβερνήσεων στὰ σχολεῖα αὐξάνει ἀκόμη καὶ τὴν ἐμπορία ἀνθρώπων, τὴν σεξουαλικὴ ἐκμετάλλευση τῶν μειονοτήτων καὶ τὴ βία.

Ὁ διευθυντὴς τοῦ Family Education Trust, Norman Wells, προειδοποίησε, «Οἱ ἐνδείξεις ἀπὸ πρόσφατες σοβαρὲς ἀξιολογήσεις μεμονωμένων περιπτώσεων σαφῶς καταδεικνύουν ὅτι λάθη σὲ βασικὰ σημεῖα στὶς στάσεις τῶν ἐπαγγελματιῶν ὡς πρὸς τὴν σεξουαλικὴ δραστηριότητα ἀνηλίκων ἔχουν ἄμεσα συντελέσει στὴν ἐκμετάλλευση καὶ τὴ βία».

Παρ' ὅλα αὐτά, ἡ Ἀγγλία ἔκανε τὴν σεξουαλικὴ ἀγωγὴ ποὺ βασίζεται στὴν αντισύλληψη ὑποχρεωτικὴ στὰ κρατικὰ δημόσια σχολεῖα, στὸ πλάϊσιο τοῦ προγράμματος «Δράση γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τὴν Κοινωνικὴ Ἐργασία» τοῦ 2017.


2 σχόλια:

  1. Η ευθύνη της Ι. Συνόδου πρώτα απ' όλα και όλων των Ελλήνων Ορθόδοξων είναι πολύ μεγάλη!

    Ρωμιός

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Εξω η αισχρή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση απο τα Ελληνορθόδοξα Σχολεία μας!!!

    Ελληνορθόδοξος

    ΑπάντησηΔιαγραφή