Menu

29 Μαρ 2020

Ἡρακλῆς Ρεράκης: "Ἀντιλαϊκὸ μέτρο ἡ ἀπαγόρευση τῆς Θείας Λατρείας"

Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ 

Όλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὡς ὑπεύθυνοι πολίτες, ἔχοντας ὡς βασικὸ στοιχεῖο τῆς πίστεώς τους τὴν ἀγάπη, τὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὸν σεβασμὸ στὸν πλησίον, κατανοοῦν τὴ δύσκολη συγκυρία ποὺ βιώνει ἡ χώρα τους, ὅπως καὶ ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα, στὴ διεξαγωγὴ τοῦ κοινοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἰογενοῦς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. 
Στο πλαίσιο αὐτό, ἀκολουθοῦν πιστὰ τὶς ὁδηγίες τῶν εἰδικῶν, ὅπως αὐτὲς μεταφέρονται ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῆς χώρας. Ὡστόσο, ἡ ἀπαγόρευση των Ακολουθιῶν τῆς Θ. Λατρείας, μὲ νομοθετικὴ πράξη τῆς Κυβέρνησης, εἶναι ἕνα ἀντιλαϊκό, μὴ ὀρθόδοξο καὶ ἀντισυνταγματικὸ μέτρο, σὲ βάρος τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τροφῆς τῶν Χριστιανῶν, τὸ ὁποῖο, καθὼς φαίνεται, ἀποτελεῖ καρπὸ τῆς ἀδυναμίας νὰ βρεθεῖ, μὲ κοινὴ συνεννόηση, Πολιτείας καὶ Διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας, ἡ σοφὴ καὶ συνδυαστικὴ λύση. 
Διότι, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ βρίσκονται ἀσφαλεῖς ὑγειονομικὰ ἀποδεκτοὶ ὄροι, προκειμένου νὰ παραμένουν ἀνοικτὰ τὰ σοῦπερ μάρκετ καὶ νὰ τροφοδοτοῦνται οἱ καταναλωτὲς καὶ νὰ μὴ βρίσκονται παρόμοιοι ὄροι, γιὰ νὰ παραμένουν ἀνοικτοὶ καὶ ἐν λειτουργία οἱ ναοὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ τροφοδοσία τῶν χριστιανῶν. 
Υπενθυμίζουμε τὴ σοφὴ θέση ποὺ πῆρε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὅταν διαπίστωνε ὅτι οἱ ὁμοεθνεῖς του ἀκολουθοῦσαν μὲν τὶς ἐπουσιώδεις διατάξεις τοῦ Νόμου, ἀλλὰ δὲν τηροῦσαν τὰ...
σπουδαιότερα καὶ πιὸ οὐσιώδη του νόμου, δηλαδὴ τὴ δικαιοσύνη, τὴν εὐσπλαχνία και την ἀληθινὴ πίστη. 

Ο Χριστὸς τότε τοὺς πρότεινε αὐτὸ ποὺ ἔχει γίνει παροιμιώδης φράση τοῦ λαϊκοῦ μας πολιτισμικοῦ τοπίου: «ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι, κακείνα μὴ ἀφιέναι», δηλαδή, Καὶ αὐτὰ ἔπρεπε νὰ ἐφαρμοστοῦν καὶ ἐκεῖνα δὲν ἔπρεπε νὰ παραμεληθοῦν (Μάτθ. 23,23). 

Καλά καὶ ἀξιόπιστα τὰ μέτρα καὶ οἱ νομοθετικὲς πράξεις ἐφαρμογῆς τους, προκειμένου νὰ ἀποφευχθεῖ ὁ κίνδυνος εὐρείας μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ. 

Ωστόσο, ὁ λαός μας, στὴν πλειονότητά του, ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας ἕως καὶ σήμερα, συνεχίζει νὰ ζεῖ καὶ νὰ ἐφαρμόζει στὴ ζωὴ τοῦ τὸν μύθο τοῦ Αἰσώπου «Ἀνὴρ ναυαγός». 

Ο Αἴσωπος, σὲ αὐτὸν τὸν μύθο, περιγράφει τὸ ταξίδι ἑνὸς πλούσιου Ἀθηναίου, μὲ ἕνα καράβι ποὺ βυθίστηκε, ἐξ αἰτίας τῆς θαλασσοταραχῆς. Ἐνῶ ὅλοι κολυμποῦσαν γιὰ νὰ σωθοῦν, ἕνας Ἀθηναῖος προσευχόταν συνέχεια στὴν θεὰ Ἀθηνᾶ καὶ τῆς ἔταζε ἕνα σωρὸ πράγματα. Τότε, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἄλλους ναυαγοὺς τὸν πλησίασε καὶ τοῦ εἶπε τὴν περιφημη φράση: «Σὺν Ἀθηνᾶ καὶ χείρα κίνει». 

Στὴ δική μας περίπτωση, ἀποδεικνύεται ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους τῶν ἀποφάσεων, σὲ κάποια θέματα, δὲν μελετοῦν τὴ σοφία τοῦ παρελθόντος, γιὰ νὰ κτίζουν τὸ παρὸν καὶ νὰ σχεδιάζουν τὸ μέλλον. 

Διότι, ἂν τὴν μελετοῦσαν, θὰ διαπίστωναν ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς πέρασε στὸ παρελθὸν καὶ ἄλλες μεγάλες πανδημίες καὶ δοκιμασίες, μὲ παρόμοια ἢ δυσχερέστερα χαρακτηριστικά. 

Ὅμως, σὲ αὐτές, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ συσπείρωση καὶ τὴν προσεκτικὴ ὑγειονομικὴ φροντίδα, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ περαιτέρω ἐξάπλωσης τῆς ἰογενοῦς μεταδοτικῆς νόσου, ὑπῆρχε, ἐπίσης, ἡ στροφὴ πρὸς τὴν ἄνωθεν θεία βοήθεια. 

Θὰ παρατηροῦσαν, δηλαδὴ ὅτι παράλληλα μὲ τὴν ἀνθρώπινη προσπάθεια, ἔσπευδαν στοὺς ναοὺς καὶ ἔκαναν, μὲ μετάνοια καὶ πίστη, πάνδημες ἱκεσίες, παρακλήσεις, ὁλονυκτίες ἀλλὰ καὶ δημόσιες λιτανεῖες, στὶς ὁποῖες ἔφερναν μαζί τους τὰ ἱερά τους λείψανα καὶ τὶς θαυματουργές τους εἰκόνες, προκειμένου νὰ ζητήσουν, ἀπὸ τὸν Χριστό, τὴν Παναγία καὶ τοὺς Ἁγίους της Ἐκκλησίας τους, προστασία καὶ βοήθεια, μὲ κοινὸ αἴτημα τὸν ἀφανισμὸ τῆς νόσου καὶ τὴν ἴαση τῶν ἀσθενῶν. 

Σήμερα, ὅμως, βλέπουμε ὅτι θεωροῦνται ἐπαρκῆ τὰ ἀνθρώπινα μέσα καὶ μέτρα γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ κορωνοϊοῦ. 

Διαπιστώνεται μάλιστα ὅτι, ὄχι μόνον δὲν ζητεῖται ἡ πνευματικὴ βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἐπιπλέον κλείνουν οἱ ναοί, βιαίως, μὲ νομικὴ ἀπαγόρευση καὶ ἀπειλὲς καὶ ἀμφισβητεῖται στὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ μας ἡ Ζωηφόρος καὶ Ζωοποιὸς χάρις τοῦ ἐν τῷ Ποτηρίω τῆς Θ. Κοινωνίας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Παράλληλα, δὲν φαίνεται νὰ λαμβάνονται ὑπόψη οἱ χριστιανικὲς πεποιθήσεις τοῦ ὀρθόδοξου λαοῦ, ὁ ὁποῖος πιστεύει, βαθύτατα καὶ ἀκράδαντα, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι, ὀντολογικά, ἀχωρίστως, ἀτρέπτως καὶ ἀδιαιρέτως ἑνιαία ὑλικοπνευματικὴ ὕπαρξη, γεγονὸς ποὺ τὸ αἰσθάνεται ἐντονότερα, σὲ περιστάσεις ἀνάγκης καὶ δοκιμασίας, ὅπου καταφεύγει στὰ πνευματικά του ὄπλα καὶ μέσα, ἀναζητώντας στήριξη. 

Χαρακτηριστικὰ παραδείγματα ἔκφρασης τῆς ἀπογοήτευσης καὶ τῆς ἀγανάκτησης τοῦ λαοῦ μας, γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς Θείας Λατρείας, ἀποτελοῦν οἱ δηλώσεις πολλῶν Ἱεραρχῶν: 

Ὁ Μητροπολίτης Δράμας καὶ διδάκτωρ Θεολογίας κ. Παῦλος, δήλωσε: «Ἡ Ἐκκλησία ἔφτασε στὸ ἔσχατο ὅριό της, γιατί ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι τὸ ὀξυγόνο μας. Τώρα μᾶς ἀποσυνδέετε ἀπὸ τὸ ὀξυγόνο μας ποὺ εἶναι ἡ πνευματική μας τροφή». 

Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, σὲ μήνυμά του τόνισε: «Ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθῶν εὐρήσει τὴν πίστη; Σήμερα, ὅποιος τολμήσει νὰ μιλήσει γιὰ τὸν Θεό, γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς πίστεως, γιὰ τὴν παρουσία τῆς ἁμαρτίας καὶ τὴν ἀπουσία τῆς μετανοίας, αὐτὸς χλευάζεται καὶ εἰσπράττει τὰ εἰρωνικὰ σχόλια τῶν συνανθρώπων του. 

Ἀκούγεται ἄραγε σήμερα τὸ διαχρονικὸ μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας “μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανών”; 

Ἐμεῖς ἔχουμε τοποθετήσει τὴν ἐπιστήμη πάνω ἀπὸ τὸν Θεό. 

Δὲν τὴν ὑποτιμοῦμε, ἀλλὰ καὶ δὲν τὴν ὑπερτιμοῦμε. 

Τὸν πρῶτο καὶ τὸν τελευταῖο λόγο στὴ ζωή μας, ὅμως, τὸν ἔχει ὁ Θεός, γι’ αὐτὸ μας χρειάζεται ἡ ζωντανὴ πίστη». 

Ὁ Μητροπολίτης Σερρῶν κ. Θεολόγος, ἐπίσης, δήλωσε: «Ἀντιλαμβανόμεθα πλήρως τὴν κρισιμότητα τῶν στιγμῶν καὶ τὴν εὐθύνη τοῦ στρατηγοῦ σὲ ἕνα πόλεμο. Γιατί σὲ πόλεμο εἴμεθα. Ἡ ἀπειλὴ εἶναι πραγματικὴ καὶ δυστυχῶς ἀσύμμετρη. 

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς εἶναι ἐδῶ, γιὰ νὰ βοηθήσει μὲ ὅλη τὴν ψυχή της. Καὶ τὸ κάνει ἤδη. Ἐντύπωση, ὡστόσο, προκαλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἀκούσθηκε ἕνας λόγος ποὺ νὰ ἔχει τὸ ἄρωμα τοῦ οὐρανοῦ, τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος στὴν θεία σκέπη. 

Πολὺ περισσότερο, οὔτε κουβέντα γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ποὺ ὑφίσταται μία πρωτοφανῆ κατάσταση ποὺ ἀγγίζει τὸν ἐσώτατο πυρήνα τοῦ εἶναι Της καὶ τοῦ σωστικοῦ Της ἔργου. Τὴ λατρεία, τὴν προσευχή, τὸν ἁγιασμό, τὴν κοινωνία. 

Οὔτε λόγος παρηγορίας, λοιπόν, γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς συνέλληνες, τοὺς πιστοὺς χριστιανούς μας, ποὺ μὲ βαθειὰ ὀδύνη ἀναζητοῦν τὸ φάρμακο τῆς ἀθανασίας, τὸ ἐμβόλιο τῆς ζωῆς, τὴν θεία Κοινωνία, στοὺς ἀλειτούργητους, μὲ κρατικὴ ἀπόφαση, ναοὺς τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας». 

Ο Μητροπολίτης Κύκκου κ. Νικηφόρος, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἐπίσης, τόνισε: «Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνο σῶμα ἀλλὰ καὶ ψυχή, ποὺ ζωογονεῖ τὸ σῶμα. Καί, ὅπως, γιὰ νὰ ζήσει ἕνα σῶμα χρειάζεται τὸ ὀξυγόνο, ἔτσι καὶ ἡ ψυχή, γιὰ νὰ ζήσει χρειάζεται τὸ δικό της ὀξυγόνο, ποὺ εἶναι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ὁ κάθε πιστὸς ὀφείλει νὰ προσέρχεται πιστεύοντας καὶ νὰ κοινωνεῖ, ἐλεύθερα καὶ ἀβίαστα, χωρὶς δισταγμοὺς καὶ ἀμφιταλαντεύσεις, γιατί κανένας ἰὸς δὲν μεταδίδεται μέσα ἀπὸ τὴ Θεία Κοινωνία». 

Ὡς πρὸς τὴ νομικὴ πλευρὰ τῆς ἀπαγόρευσης τῆς θείας λατρείας, ὁ Ἔπ. Καθηγητὴς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου στὴ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ, δικηγόρος παρ’ Ἀρείω Πάγω, θεολόγος κ. Κυριάκος Κυριαζόπουλος γνωμάτευσε: «Ἡ κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση 2867/Υ1, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ ΦΕΚ 872/Β/16-3-2020, γιὰ τὴν ἀναστολή, δηλαδὴ γιὰ τὴν προσωρινὴ ἀπαγόρευση τῆς λατρείας ὅλων τῶν θρησκευμάτων, γιὰ λόγους προληπτικῆς προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, παραβιάζει εὐθέως τὸ συνταγματικὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τῆς λατρείας, διότι δὲν περιορίζει ἁπλῶς τὴ συλλογικὴ διάσταση τῆς ἐλευθερίας τῆς λατρείας, ἀλλὰ προσβάλλει τὸν ἴδιο τὸν πυρήνα της, διότι τὴν ἀναστέλλει, δηλαδὴ τὴν καταργεῖ προσωρινά. 

Παρόμοια γνώμη ἐξέφρασε καὶ ὁ δικηγόρος Χαράλαμπος Ἀνδραλης: Ἡ κυβέρνηση λαμβάνει αὐστηρὰ μέτρα, ὥστε νὰ στερεῖ ἀπὸ τοὺς πολίτες βασικὰ ἀτομικὰ δικαιώματα, ὅπως τὸ δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς λατρείας». 

Γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω προτείνουμε σὲ Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, στὸ τέλος αὐτῶν τῶν μέτρων (30-03-2020), νὰ κάνουν ὅτι εἶναι δυνατὸ γιὰ νὰ ἀρθεῖ αὐτὴ ἡ ἄδικη ἀπαγόρευση, λαμβάνοντας ὑπόψιν τὴ μεγάλη βιβλικὴ ἀλήθεια: 

«Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήση οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξη πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων (Ψάλμ. 128, 1) . 

Άρθρο ἀπὸ τὴν ἐφημ. «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια», (25-03-2020)

6 σχόλια:

 1. Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΑΛΙ ,ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ.ΑΝΑΞΙΟΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ. ΠΟΥ ΑΙΝΑΙ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ. ΧΛΙΑΡΟΙ ΕΩΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟΙ. Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ. ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η απορία μου είναι,δε διάβασαν αυτοί οι θεολόγοι και οι αρχιερείς Παλαιά Διαθήκη και δε κατάλαβαν ότι η ιστορία του Εβραϊκού λαού είναι η ιστορία και του Xριστιανισμού;Όταν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό και συμπορεύονταν με τα έθνη τα ειδωλολατικά,είχαν ασθένειες,θανάτους και υποδουλώνονταν στους εχθρούς τους,μέχρι και τα Iερά και τα Oσια τους και η Κιβωτός του Μαρτυρίου έπεσε στα χέρια των εχθρών τους.Και όταν ενθυμούνταν τοv Θεό και μετανοούσαν, ερχόταν η ηρεμία,η ησυχία και η γαλήνη στα σπίτια τους.Αντί να κηρύξουν μετάνοια ταπείνωση και αποχή από την αμαρτωλή ζωή,αντί να καταφύγουν στοv Κύριο με παρακλήσεις και δεήσεις προς τον δυνάμενο να μας σώσει από την ασθένεια,απαγορεύουν τη θεία λειτουργία και τις ακουλουθίες της Εκκλησίας, καταργούν τα όπλα πού μπορούν να πολεμήσουν κάθε κακό!
   Η απιστία και η αποστασία στο αποκορύφωμά της!

   Διαγραφή
 2. Ακόμα και αν κάποιοι άπιστοι βλέπουν τα Θεία Δώρα ( ή την Θεία Κοινωνία) ως ΚΡΑΣΊ και το άρτος, πάλι μπορούμε να πούμε το ίδιο: η ΘΕΊΑ ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΔΕΝ μεταφέρει τις ασθένειες.
  Από τα αρχαία χρόνια είναι γνωστό ότι το κρασί είναι δυναμικός καταλύτης των μικροβίων και η δράση του μπορεί να συγκριθεί με τη δράση της πενικιλίνης. Κατά τις μακρινές εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι έλληνες απολύμαιναν το νερό αναμιγνύοντάς το με το κρασί. Όλοι ξέρουν ότι σε όλη την διάρκεια της ιστορίας οίνος αποτελούσε ένα από τα βασικότερα φάρμακα. Ο Άγιος Απόστολος και ευαγγελιστής Λουκάς, που ήταν και ιατρός στο επάγγελμα, μνημονεύει το κρασί σαν ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΌ και ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΌ μέσω (πρβλ.Λουκ. 10 : 34).Στα χρόνια μας έχει διαπιστωθεί επιστημονικά η θεραπευτική ιδιότητα του κρασιού που είναι αποτελεσματικό στο να ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΏΝΕΙ (και όχι να μεταδίδει ) τα βακτηρίδια. Η έρευνα, που ξεκίνησε το 1998 με σκοπό να μελετήσουν τις ιδιότητες του κρασιού έδειξε ότι το κρασί σκοτώνει τα μικρόβια που προκαλούν πονόλαιμο και οδοντική πλάκα. Το κρασί σύμφωνα με τις έρευνες αποτελεσματικά καταπολεμάει τους ιούς και τα μικρόβια , και σε αντίθεση με αντιβιοτικά φάρμακα δεν καταστρέφει την μικροφλόρα του οργανισμού.
  Όσον αφορά τα ιερά σκεύη όπως το Άγιο Ποτήριον και την Αγία λαβίδα με την οποία ο ιερέας κοινωνεί τους πιστούς, αυτά τα ιερά αντικείμενα κατασκευάζονται από ΑΣΉΜΙ ή ΧΑΛΚΌ. Αυτά τα μέταλλα είναι γνωστά από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα ως αντισημιτικές ουσίες , που χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιούνται για την θεραπεία λοιμώξεων και την αποστείρωση νερού. Χειρουργικά εργαλεία από ασήμι χρησιμοποιούνταν στην Ευρώπη ήδη από το Μεσαίωνα. Οι παλιές οικογένειες που είχαν γνήσια ασημένια σερβίτσια μέχρι τις κανάτες νερού, έτρωγαν καθημερινά με αυτά για αποτρωπή λοιμώξεων .
  Τα καλά οικιακά συστήματα καθαρισμού του νερού περιέχουν σήμερα παράλληλα με ένα σύστημα εναλλαγής ιόντων έναν ασημένιο σωλήνα που ενεργεί ως ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΌΝΟ.
  Ασήμι και χαλκός χρησιμοποιούνται στην ιατρική ως αντιβακτηριδιακά και αντισηπτικά υλικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κλινική δοκιμή στο νοσοκομείο Selly Oak της Μεγάλης Βρετανίας, όπου σε μια πτέρυγα όλες οι επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι έχουν αντικατασταθεί από χαλκό ( χερούλια, μπαταρίες βρυσηών, κουμπιά σε καζανάκια, βοηθητικές ράβδοι που χρησιμοποιούν οι ασθενείς για να κινηθούν, μέχρι το στυλό του προσωπικού).
  Κράμα με χαλκό χρισημοποιούνται σε φίλτρα νερού σε πολλά νοσοκομεία για έλεγχο και αποτροπή λοιμώξεων.
  Στη νεότερη ιστορία, το 1850 μ. Χ. στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της επιδημίας της χολέρας, παρατηρήθηκε ότι οι εργάτες στα ορυχεία χαλκού παρουσίαζαν ανοσία.
  Οι σύγχρονοι επιστήμονες δεν μπορούν να μην ξέρουν για αυτές τις θεραπευτικές αντισηπτικές και ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΈΣ ιδιότητες αυτών των δύο μετάλλων τα οποία χρησιμοποιούνται και στην ιατρική αλλά και στην Εκκλησία για την κατασκευή των ιερών σκευών , (π.χ. της Αγίας λαβίδας).
  Όπως βλέπουμε , δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε ότι η Θεία Μετάληψη μπορεί να μεταφέρει τις ασθένειες, γιατί αυτή αντίθετα τις θεραπεύει.Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την ΖΩΗ μας την έδωσε ο ΘΕΟΣ και ΌΧΙ η επιστήμη όσο προχωρημένη και να φαίνεται. Και εκεί όπου η επιστήμη ήταν πια αδύναμη να κάνει κάτι και ιατροί σήκωναν τα χέρια εκεί ο Θεός έκαμνε το θαύμα Του.
  Οπότε πολύ σωστά είπε ο αρθρογράφος
  "Τὸν πρωτο καὶ τὸν τελευταιο λόγο στὴ ζωή μας, ... τὸν έχει ο Θεός, γι’ αυτὸ μας χρειάζεται η ζωντανὴ πίστη».
  Καλή Ανάσταση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ορθολογιστικό το σχόλιο σου ανώνυμε 5:23 πμ, αν και δεν το λέει ευθέως, όμως φαίνεται σαν ν' αμφισβητεί την θεία δύναμη και την υπερφυσική Χάρη του Μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας/στην οποία οφείλεται η μη μετάδοση κάθε ιού, μικρόβιου και ασθένειας!!
   Γι' αυτό και δεν προσφέρει κάτι καλό το σχόλιο.

   Ρωμιός

   Διαγραφή
 3. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών . Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Eυαγγελιον Iωαννου31 Μαρτίου 2020 - 4:26 μ.μ.

  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή